MISLEIDINGEN

clip_image001

Opnieuw beleeft het christendom een ernstige aanval op zijn waarachtigheid. De Bijbel, als fundament, komt opnieuw in het daglicht als een boek dat Een leugen zou zijn. Het boek of de film van de da Vinci code brengt opnieuw leugens en verdichtsels bij het volk. Feiten en fictie worden gemengd. Wij leren als Bijbelgetrouwe christenen alles te toetsen aan wat God zegt, en God liegt niet.Wij gaan zeker geen aandacht besteden aan de gedachte alsof Jezus zou zijn gehuwd geweest en dergelijke onzin.

2 Thess.2.10-12

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden. 11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven, 12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.

Vers 9 wijst ons op de tijd van de komst van de antichrist, deze politieke wereldleider zal komen met bedrog en verleiding. De satan is werkzaam en doet zoals in het begin, bij Eva, het woord van God verdraaien en in twijfel trekken. Ook zal hij wonderen nabootsen, en als de christus willen voorkomen.

Vers 10 laat ons ervaren dat er nog weinig mensen zijn die werkelijk de Bijbel hebben aangenomen als een woord dat God heeft gesproken.Het is duidelijk dat het Bijbels christendom, waar de Bijbel het gezag is, ontstaan is uit water en geest. (Johannes 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.) het ware christendom wees de weg naar de hemel door de wedergeboorte en niet door een kinderdoop!

Gehoorzaamheid aan de Bijbel werd verworpen, en gehoorzaamheid aan kerkelijke overheden werd afgedwongen. De enige reddingsboei werd eens verboden.

Vers11jaren geleden werd geprofeteerd dat er een tijd zou komen met ernstige verleidingen zodat men de leugen zou geloven.Christenen die niet wedergeboren zijn zullen een boek als dat van de “da Vinci code “nog lezen en overdenken! Maar wij mogen nog meer verwachten van verdichtsels en fabels!( 2 Tim.4:4, 2 Petr.1:16)

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren.5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. 2 tim.4

De apostel waarschuwde ons bijna tweeduizend geleden voor wat er vandaag aan het gebeuren is. Zij die nog de gezonde leer brengen, krijgen vandaag veel kritiek. Soms is de stemming en de sfeer belangrijker dan de gezonde Bijbeluitleg. Mensen willen slechts nog luisteren naar sprekers, die tegemoet komen aan hun eigen begeerten! Sprekers die bv. Seks voor het huwelijk normaal vinden enz.

De da Vinci code is een godlasterend boek, een fabeltjeskrant.

16 Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekend gemaakt hebben de kracht en toekomst van onzen Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van Zijn majesteit.2 petr 1

 

God waarschuwt ons voor fabelen en verdichtsels. Het geloof van Petrus was niet gefundeerd op fabelen, maar op de kracht van Jezus christus.

 

clip_image005

 

 

 

 

 

Petrus zag hoe Jezus de storm stilde,zag de visvangst, zag hoe hij lazarus uit het graf deed komen. Petrus wijst op de toekomst, Jezus komt terug, wat gaan dan beschaamd staan, die Jezus belachelijk wilden maken en hem als leugenaar verkochten.

R.K.K. in verval, de grote afval

1 Maar de Geest zegt nadrukkelijk, dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen,

2 door de huichelarij van leugensprekers, die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, 3 het huwelijk verbieden en het genot van spijzen, welke God toch geschapen heeft om met dankzegging te worden gebruikt door de gelovigen, die tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. 1 tim4

Deze tekst maakt duidelijk hoe men geloofsafval kan bekijken. Het verbiedenvan het huwelijk is altijd tegen de wil van God. Wat voor gevolgen zijn er al niet voortgekomen uit zulke dwalingen?

Wat moeten wij doen als christenen tegenover een fabelboek als de da Vinci code?

Zeker geen tijd aan verspelen door discussies te voeren. God discuteert ook niet lang met de mensen. Mozes was heel kort tegen de farao! Hij sprak en vertrok. De slang van Mozes verslond de slangen van de magiërs voor de ogen van de farao!

Let op wat Paulus zegt: gebruik je gezond verstand, aanvaardt de spot en het lijden, maar breng verder de gezonde leer: sola scriptura.

Wie niet wil luisteren naar de Bijbel, het woord van God mag het volgende verwachten:

27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen,28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen, 30 mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, spreuken 1