ZALIG DE ARMEN VAN GEEST

ZALIG DE ARMEN VAN GEEST…

clip_image002

In deze wereld wil ieder mens gelukkig zijn, en gelukkig leven. Er is ook maar één boek dat de mens echt gelukkig kan maken, de Bijbel. Maar daar is een voorwaarde hierbij, een sleutel: Eerst geloven wat er staat, dan pas kan je het begrijpen.Soms horen wij oude mensen zeggen “ het is hier zalig” en ze bedoelen, een gelukkig emotioneel moment is in hun leven.Zalig betekent een erkenning van gelukzaligheid, hemels gelukkig zijn.Doch er is wel een verschil tussen zalig zijn en gelukkig zijn. Geluk komt van mensen en aardse dingen, gelukzaligheid komt van God en staat boven het aardse.

Met een klein voorbeeldje wil ik eerst aantonen hoe een mens in een gelukkige staat kan verkeren.

3 Zalig de armen van Geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Matth.5

Wie voor het eerst deze tekst leest, denkt aan mensen die niet zo wijs zijn, krankzinnig, of minder begaafde mensen. Wanneer wij dit even analyseren, dan legt Jezus, het accent op “ arm” zijn van Geest. Armoede veroorzaakt in het leven van een mens nederigheid en bijzondere afhankelijkheid. Armoede veroorzaakt eenvoud. Tevreden kunnen zijn met eenvoudige dingen, en geen grootse dingen.

Psalmen 131:1 Een bedevaartslied. Van David. HERE, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen zijn niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.

De sterken of rijken van geest zijn mensen die een sterke overtuiging hebben van zichzelf,door wat ze kunnen en denken. Ze geloven bijzonder in zichzelf. De welstellende mens is meer geneigd naar hoogmoedigheid, vrij en onafhankelijk te zijn. Hij voelt zich van niemand afhankelijk. Wil niet graag van iemand afhankelijk zijn en in eigen ogen: wijs. Wij keren terug naar het gelukkig zijn. Hoe kun je nu gelukkig of zalig zijn, als je nederig bent en afhankelijk moet zijn?

Jezus bedoelde: Wie wil afhankelijk leven op aarde van Zijn Vader! Bij de zondeval is de geest van “de mens” zonder uitzondering zeer ernstig verzwakt. De Geest had hij nodig om met God te communiceren! God is Geest.Nu leven wij met een lichaam, en geest. De Bijbel geeft signalen op de zondige geest van de mens die zich tot God richt, nadenkt en Christus leert kennen of de Hem verwerpt. De Schriftgeleerden en farizeeërs kenden geestelijke hoogmoed, en wilden Jezus woorden niet aanvaarden. De farizeeën vierden een feestje als ze leerstellig een overwinning hadden gemaakt op de sadduceeën! Het waren sterken van geest, eigenzinnig en hoogmoedig.

Jezus sprak:

24 Maar Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor u. 25 Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard. Matth.11

Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders. Hier ligt ook het geheimenis, Gelukkig de mens Die zich afhankelijk wil stellen en nederig wil blijven tegenover God de Vader! Hij bedelt in feite om meer van Gods Geest. Afhankelijkheid is de sleutel om God beter te leren kennen! Kinderen vluchten vandaag soms snel het huis uit en zijn ongezeglijk geworden, ze willen niet langer afhankelijk zijn van hun ouders zoals God het wil. Besluit: “amen van Geest” Zijn mensen die leren afhankelijk en nederig te zijn, tegenover God, die als Vader in hun leven wil optreden. Het zijn mensen die aanvoelen dat er een leegte is, een vacuüm welke ze zelf niet kunnen invullen om gelukkig/ zalig te zijn. Die leegte, kent ieder mens en is slechts in te vullen door Gods Geest.

Wat is de belofte? De hemel, de heerlijkheid, en behouden zijn.

Efeze 1

13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.

4 Zalig die treuren, want zij zullen vertroost worden.

Wat een paradox! Gelukkig de mensen die treuren en verdriet hebben!

Hier kan ieder mens nu opnieuw proeven hoe veel dieper het denken van God is tegenover het denken van de mens. Om deze dingen te begrijpen is er toch wel uitleg nodig. Geestelijkeuitleg.

Als wij nu zien naar het M.O. en veel andere plaatsen in de wereld, dan zien wij het verdriet van mensen die hun familie zijn verloren in gevechten en zelfmoordacties.

Verdriet door gezinsdrama’s enz. Ook hier per dag zoveel mensen die uit het leven stappen. Zalig?

God zoekt de mensen, op allerlei wijze, om ze tot stilstand te brengen, opdat ze eens zouden luisteren naar Hem! God kan zorgen dat een mens plots tijd krijgt.

Mozes stond met zijn rug tegen de Rode zee, en voor hem een sterk Egyptisch leger dat naderde, slechts God kon hem en het volk redden, God deed het op wonderlijke wijze.

Zo wil God ieder mens op wonderlijke wijze aanraken en verlossen en zalig maken indien hij dat wil!

Zalig die treuren. Treuren over wat?

Mensen die beginnen na te denken over de dingen die ze doen die in strijd zijn met Gods wil, hun geweten, dezen die verdrietig zijn over hun zonden, die zullen vertroost en behouden worden! God belooft het, en doet het ook zonder uitzondering.

Jezus lief hebben en toch zondigen doet treuren : Mattheüs 26:75 En terstond kraaide een haan. En Petrus herinnerde zich het woord, dat Jezus gesproken had: Eer de haan kraait, zult gij Mij driemaal verloochenen. En hij ging naar buiten en weende bitter.

Petrus wilde Jezus volgen overal, maar het ontbrak hem aan kracht. Als zijn leven op het spel kwam te staan dan was angst hem de baas geworden.

Maar verder, wanneer iemand tot geloof is gekomen, zal hij ontdekken dat er bij hem nog steeds zondigheid aanwezig is. Dat vindt hij jammer, hij wil wel perfect leven, maar faalt, en moet telkens weer opstaan. Hij kent nog steeds verkeerde verlangens.

Een christen treurt over zijn zonde die hij nog doet! Hij kent troost in de genade.

Romeinen 7:19 Want niet wat ik wens, het goede, doe ik, maar wat ik niet wens, het kwade, dat doe ik.

Romeinen 7:21 Zo vind ik dan deze regel: als ik het goede wens te doen, is het kwade bij mij aanwezig;

Een bijbelgetrouwe christen treurt ook om anderen, anderen die hij ziet verloren gaan omdat ze niet willen luisteren naar wat God zelf zegt en ten onder gaan door hun ongeloof.

Een christen treurt omdat hij weet welke verschrikkelijke oordelen er nog over deze wereld zullen komen. Zijn eigen kinderen kunnen daarin komen, die niet willen luisteren komen daarin!

Een behouden christen treurt bij het getuigen van Jezus, maar dat verandert later!

Psalm 126

5 Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

6 Hij gaat al wenende voort, die de zaadbuidel draagt; voorzeker zal hij komen met gejuich, dragende zijn schoven.

Hier staat een prachtig beeld van een christen die getuigt en het evangelie verkondigt, ook hier treurt hij, omdat de mensen niet meer willen luisteren naar God! Toch offert hij zijn kostbare tijd op met het getuigen van Jezus.

Jezus weende over zijn volk, omdat het niet wilde luisteren, ze zochten gelukkig te zijn op hun eigen manier. Ze wilden strijden voor Jeruzalem, maar waren blind voor Hem!

clip_image004Treuren over Jezus?

27 En Hem volgde een grote menigte van volk en van vrouwen, die zich op de borst sloegen en over Hem weeklaagden.28 En Jezus wendde Zich tot haar en zeide: Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen,29 want zie, er komen dagen, waarop men zeggen zal: Zalig de onvruchtbaren, en de schoot, die niet heeft gebaard, en de borsten, die niet hebben gezoogd. Lucas 23

Toen Jezus zijn kruis droeg en reden had om te treuren, sprak Hij over de toekomst, de dagen waarbij de ganse wereld zal treuren.

Een tijd waarbij het beter zal zijn geen kinderen te hebben dan een groot gezin, ten gevolge van een zondige en verdorven wereld.

Deze tijd laat zich nu al kenmerken door dit gegeven!

Jezus bedoelde: Uw tranen zijn menselijk, maar brengen geen oplossing! Jezus keek op een andere manier naar de tranen van de mensen.

Zijn volk was beklagenswaardig geworden door het verwerpen van Hem.

God kan door een groot verdriet een ommekeer in het leven van de mens brengen, en dat hem leidt tot bij God. Dat soort verdriet kan redding brengen van een ziel.

Verdriet dat ontstaat door de zonde leidt slechts tot de dood van de mens.

Hebreeën 12:2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder des geloofs, die, om de vreugde, welke voor Hem lag, het kruis op Zich genomen heeft, de schande niet achtende, en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods.

Opnieuw stellen wij vast dat Jezus een toekomstperspectief had die Hij kende. Wij weten van de hemel en de heerlijkheid. Jezus kende dat al!

Christenen die hun kruis dragen, wenen, maar zullen vertroost worden!

De toekomst ligt in handen van God en Zijn kinderen.

Psalmen 1:1 Welzalig de man die niet wandelt in de raad der goddelozen, die niet staat op de weg der zondaars, noch zit in de kring der spotters;