WIE OREN HEEFT OM TE HOREN

clip_image001

 

Wie oren heeft om te horen, die hore. Luk.8:8.

In de ganse Bijbel lees ik dit zestien maal, Jezus gebruikte het regelmatig. Wat hebben wij in ons leven al niet allemaal gehoord? Wij hoorden dingen die ons blij maakten, en we hoorden zaken die ons verdrietig maakten, wij hoorden en horen nog steeds veel grote leugens. Wie verder leest mag zich nu verblijden, want God liegt niet.

De apostel Petrus verkondigde het volgende:

34 Want David is niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt zelf: De Here heeft gezegd tot mijn Here: Zet U aan mijn rechterhand, 35 totdat Ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten.36 Dus moet ook het ganse huis Israëls zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt.37 Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders?38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal.40 En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht.41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.Hand.2

Petrus wijst het volk op een profetie uit de Bijbel welke gedeeltelijk in vervulling is gegaan. De Schepper van hemel en aarde, heeft Jezus van Nazareth aan Zijn rechterhand gezet in de hemel. Jezus, is de eerste die in menselijke gedaante in de hemel eeuwig leeft! God gaf Hem alle macht in hemel en op aarde.(Joh.3:35) Jezus was en is uw Messias, zo maakte Petrus de Joden en alle luisteraars duidelijk.Zoals Petrus sprak, bijna tweeduizend jaar geleden, zo roept God in Zijn liefde, ook vandaag nog steeds de mensen op om te luisteren en Hem gelijk te geven.

Bekeren is een woord dat soms een verkeerd beeld schept, en eigenlijk is het niets anders dan God gelijk te geven en te vertrouwen wat hij zegt. God gelijk geven is de Bijbel gelijk geven, omdat God slechts via de Bijbel tot de mensen spreekt tot redding. Wie zich dan bekeerde werd gehoorzaam aan de Bijbel en verandert van denken.

Toen Jezus hier op aarde leefde gaf het Joodse volk uiteindelijk Jezus geen gelijk, al toonde Hij voor hun eigen ogen dat Hij hun beloofde Messias was. Hij genas alle mensen die tot Hem kwamen, wekte mensen op uit de dood, stilde de storm, liep op het water, stond op uit de dood!

Neen, men wilde Hem geen gelijk geven, ook de farizeeërs, de Schriftgeleerden, wilden Hem niet vertrouwen. Ze geloofden niet dat hij werkelijk de Zoon van God was, en macht had zonden te vergeven. De Farizeeërs waren in aanzien bij het volk en hadden grote invloed en macht. Toen Jezus uit liefde voor de ganse mensheid stierf riep men:

Mt 27:25 En al het volk antwoordde en zeide:

“Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!”

Wanneer de Joden erg zeker waren van hun eigen overtuiging, dan gebruikten ze dit gezegde, om aan te tonen dat men heel zeker gelijk had, en men dus hier Jezus afwees. Het merendeel van de Joden wilden maar niet geloven, dat Jezus hun Messias was!

De geschiedenis heeft duidelijk aangetoond, Wie dan wel gelijk had, hun eigen uitgesproken vloek heeft Gods volk getroffen, bedenk de Holocaust, hun verdrukkingen overal ter wereld, het niet krijgen van vrede met hun buurlanden. Dit alles is als een voorbeeld voor de rest van de wereldbevolking die niet wil horen.

Vrede komt er slechts als Jezus terugkomt, dan zal men opnieuw zien wij gelijk had!

36 Dus moet ook het ganse huis Israels zeker weten, dat God Hem en tot Here en tot Christus gemaakt heeft, deze Jezus, die gij gekruisigd hebt

Petrus spreekt klare taal, en niet met meeslepende of verwarrende woorden, integendeel, met een wijzende vinger:

“Deze Jezus die gij gekruisigd hebt”. Soms zegt men de waarheid kwetst, zo was dit hier zeker het geval. Het luisterende volk, voelde zich medeschuldig. Ze hadden hun keuze gemaakt tussen Barrabas en Jezus. Men koos voor iemand die mensen het leven ontnam, boven Jezus, die nieuw leven bracht.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Ze hadden Jezus onder massamanipulatie verworpen, Hij die hen genas, en macht had over de dood en de tweede dood. Ieder mens die Jezus Christus verwerpt, Zijn woorden verwerpt, moet heel dringend eens diep nadenken, eer het te laat is, want God roept u!

In onze dagen zijn er vele mensen die spotten en de Bijbelse waarheid blijven verwerpen, ze geloven vandaag een dwaling, de leugen van de evolutietheorie, en daarachter steekt de geest van de komende antichrist, een nieuwe wereldleider komende uit een verbond van tien staten.

9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, 10 en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.11 En daarom zendt God hun een dwaling, die bewerkt, dat zij de leugen geloven,12 opdat allen worden geoordeeld, die de waarheid niet geloofd hebben, doch een welgevallen hebben gehad in de ongerechtigheid.2 Thess.2:9

Het luisterende volk stenigde Petrus niet om deze harde woorden, neen, ze waren aangeslagen en nog steeds onder de indruk van het ganse gebeuren het sterven en de opstanding van die Jezus uit Nazareth en ze vroegen daarom:

Wat moeten wij doen, mannen broeders?

Het geweten van de mensen werd wakker! Ze hadden zich laten meeslepen door de toenmalige religieuze leiders, die met jaloersheid en met hoogmoedige ogen hadden gekeken naar deze Jezus van Nazareth.

38 En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Bekerenis in feite van harte God gelijk geven, en aanvaarden wat Jezus zegt. Dit is in feite door goed en berouwvol na te denken, persoonlijk om vergeving vragen.

Ieder mens moet inzien dat hij op een doodlopende weg is, als hij de woorden en daden van Jezus niet wil aanvaarden als waarheid.

Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Er bestaan maar twee soorten mensen: Zondaars en verloste zondaars.

Laat u dopen tot vergeving van zonden!

 

Petrus roept op, een eenvoudige stap te zetten in geloof. Ook vandaag worden nog steeds mensen gedoopt zoals de eerste christenen.

Jammer dat miljoenen mensen onbewust gedoopt werden als kind, zo ontstond er een levenloos Babels christendom, dat de Bijbelse fundamenten verliet. Trouwens een kind kan zich niet bekeren!

1Pe 3:21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.

Joh 15:26 Wanneer de Trooster komt, die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest der Waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van Mij getuigen;

Kan iedereen zo maar de H.Geest ontvangen? In ieder geval is het een gave van God, en geen verdienste van de mens. (Joh.14) Wie ongelovig blijft kan deze gave niet ontvangen, deze gave is de Geest der waarheid.

Christenen  zijn niet altijd even duidelijk te herkennen, want het blijven zondaars, weliswaar verloste zondaars, doch de inwoning van de H.Geest, in de mens, is wel heel bijzonder. Paulus leerde de christenen het volgende:

1Co 3:16 Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt en dat de Geest Gods in u woont?