ENKELE BEGRIPPEN

clip_image002 

 

 

Deze Bijbelstudie heeft tot doel beter inzicht te krijgen, in Gods bedoelingen en daarom is het nodig de Here goed te begrijpen, want slecht begrijpen, is ook slecht toepassen, en dit brengt verwarring onder de christenen en ontneemt hun zegen.

Een eerste woord : Heilig, heiligen, heiligheid. . .

De heiligingswet in het O.T.

Le 11:45 Want Ik ben de Here, die u uit het land Egypte heb doen trekken, om u tot een God te zijn; weest heilig, want Ik ben heilig.

Le 20:7 Heiligt u dan, en weest heilig, want Ik ben de Here, uw God.

Dit is een wet die duidelijk maakt dat Gods volk zich zou onthouden van de afgoden. God heeft zijn volk uitverkoren, en zal niet verdragen dat zijn volk

andere goden zou dienen. Israël zal er voor zijn God alleen moeten zijn.

Het is als in het huwelijk, de bruidegom verdraagt niet dat de bruid bij andere mannen gaat en slaapt.

De afgodendienst was en is nog steeds gekend onder de heidenen.

Le 20

clip_image0042 Tot de Israelieten zult gij zeggen: Iedere Israeliet en iedere vreemdeling die in Israel vertoeft, die van zijn kinderen aan de Moloch geeft, zal zeker ter dood gebracht worden: het volk des lands zal hem stenigen.

Deze moloch was een groot afgodsbeeld, afgebeeld met een stierekop.Daar  was ook de tempelprositutie in gebruik bij de Kaananieten en Amonieten  bij feesten en fuiven.

Molech = “koning” de god van de Ammonieten en Feniciërs waaraan sommige Israëlieten hun kinderen offerden in de Hinnom-vallei.

Wat zijn nu afgoden ?

Ps 115:4 Hun lieder afgoden zijn zilver en goud, het werk van des mensen handen;

Ps 135:15 De afgoden der heidenen zijn zilver en goud, een werk van mensenhanden.

Goud en zilver is een beeld van geld. Geld is gemaakt door mensenhanden.

Afgoden zijn alle dingen die ons afhouden om te doen wat God van ons vraagt.

Als voetbal mij altijd afhoudt van Bijbelstudie of andere samenkomsten, dan is voetbal mijn afgod.

Wij mogen ons niet laten besmetten door de wereld, wij behoren God toe die heilig is, daarom zijn wij heilig in Christus. Wij behoren God toe.

Persoonlijke heiligheid kunnen wij niet uit onszelf opbrengen, want we zijn van nature kinderen des toorns.

Efeze 4

20 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.

24 en de nieuwe mens aandoet, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiligheid.

Wij zijn herschapen in heiligheid! Heiligheid ontstaat niet door een verklaring, maar door een handelen van God zelf in de mens tijdens zijn leven.

(bij de bekering) God wil dat wij leven vanuit een heilige positie, waardoor wij uitblinken.

Gebed :

Mt 6:9 Bidt gij dan aldus: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd;

Het is de wens als wij bidden dat ieder mens Gods naam zou heiligen. Hem de hoogste plaats in zijn hart zou geven. Wanneer wij onze God ook Allah nomen, zoals de paus, dan ontheiligen wij Gods naam!

Een tweede woord: Bezoeking doen.

4 gij zult u geen beeld maken, geen gedaante van iets dat aan den hemel daar boven, of op de aarde hier beneden, of in het water onder de aarde is;

5 gij zult ze niet aanbidden of dienen; want ik, de Heer, uw god, ben een naijverig god; ik verhaal de schuld der vaderen op de kinderen, op het derde en het vierde geslacht mijner haters,

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HEERE uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten;(NBG)

Dit is een moeilijk begrip, omdat er in het Nederlands weinig woorden zijn om dit beeld aan te tonen. Om de betekenis van dit woord te begrijpen moeten wij naar andere talen, de grondtekst bekijken. De Joodse vertaling van Hebreeuws naar het Nederlands door Rashi klinkt ronduit als « straffen ».

Er zit wel nog een diepere betekenis achter. De Leidse vertaling gebruikt een woord als « verhalen ». Dit in een betekenis te illustreren door een voorbeeld.

Voorbeeld.

Een winkelier heeft schulden aan iemand gemaakt, en om zijn schuld te vereffenen, mag de schuldeiser dit « verhalen » door producten te kiezen uit de winkel te nemen voor een tegenwaarde van de schuld .

Wij moeten steeds voor ogen houden dat God hier staat tegenover zijn volk Israel, en Hij staat klaar met straf, en laat satan kiezen tot kwaad doen, of barmhartigheid, genade.

De zondeschuld die een mens op zich kan laden, door ophoping van zonden over zoveel jaren, kan catastrofaal zijn, niet meer te dragen.

God wacht op de bekering en is genadig en laat de schuld overlopen naar het derde en vierde geslacht in de hoop dat men zich gaat bekeren.

Een uitstel van oordeel in feite. De zonde hier bedoeld gaat wel over de afgoderij van de heidenen waaraan Israel zich liet vangen.

Voorbeeld :

God is onze bruidegom. Wanneer wij zien dat in een nieuw huwelijk, de bruid in de eerste week al met iemand anders overspel pleegt, blijft het oordeel van de man wellicht niet lang uit.

Hij kan overgaan tot scheiding, doodslag enz. De gevolgen gelijken meestal op een vloek en geen zegen .

Wij leren dat God lankmoedig is.

Zijn lankmoedigheid beperkt zich tot aan het vierde geslacht, steeds in de hoop op bekering. Zonde moet gestraft worden.

Daarom is er in het N.T. de genadetijd. Jezus droeg voor ons de straf, en wie gelooft en leeft uit dat geloof krijgt genade, en ligt niet langer onder de vloek

Van zijn voorouders, het bekeringsproces, is werkzaam als een bevrijding.

Allerlei invloed door het voorgeslacht, hetzij via traditie van afgoderij onder gelijk welk volk stopt. Een leven van zegen kan beginnen.

Een derde woord : Gruwel.

Ook dit woord is beter te begrijpen na het lezen van enkele teksten.

Lev.18

22 En gij zult geen gemeenschap hebben met een, die van het mannelijk geslacht is, zoals men gemeenschap heeft met een vrouw: een gruwel is het.

23 En met geen enkel dier zult gij vleselijke gemeenschap hebben, om u daarmee te verontreinigen; en een vrouw mag niet staan voor een dier, om daarmee gemeenschap te hebben: schandelijke ontucht is het.

Deut 22

5 Een vrouw zal geen mansklederen dragen en een man geen vrouwenkleed aantrekken, want ieder die deze dingen doet, is de Here, uw God, een gruwel.

Deut 23

17 Er zal onder de dochters van Israel geen aan ontucht gewijde vrouw zijn, en er zal onder de zonen van Israel geen aan ontucht gewijde man zijn.

18 Gij zult geen hoerenloon of hondengeld in het huis van de Here, uw God, brengen ter vervulling van een of andere gelofte, want deze beide zijn de Here, uw God, een gruwel.

Lucas 16

Lu 16:15 En hij zeide tot hen: Gij doet u in de ogen der mensen als braven voor, maar God kent uw hart; want wat hoog is onder de mensen is een gruwel in Gods oog.

Hier moeten wij Gods gedachten begrijpen hoe God denkt over dit soort van zonden. Onze Vader wil hiermede aantonen welk een AFKEER Hij heeft tegenover dergelijk zonden. Hij wil Israel daartegen beschermen. Ook Zijn gemeente, een pedofiel in de gemeente dient zich te bekeren of uit de gemeente te worden gezet.

Wij bedenken de afkeer welke God heeft tegenover Homofilie, Travestie, tempelprostitutie enz.

WAT HOOG IS BIJ DE MENSEN, DAAR heeft God een afkeer van.

Hier moeten wij alles bedenken wat hoogmoedigheid veroorzaakt bij de mensen

Eer, rijkdom, macht enz. Ons materialisme hier in het westen mag de christenen niet van levensstijl doen veranderen. Bemin God bovenal!

Wanneer wij dit omdraaien, en ons hart afwijkt, is dit afval en opstandigheid.

Het is pure afgoderij.