HET LAATSTE DER DAGEN

HET LAATSTE DER DAGEN

 

oog

Waar gaat het naartoe met deze wereld? Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven dat betrouwbaar en geloofwaardig is, kan men niets anders doen dan te luisteren naar wat God heeft gezegd en heeft laten opschrijven door de profeten!!  Wij nemen enkele Bijbelteksten die ons kunnen aanspreken over de tijd waarin wij leven. Voor de ongelovige een toekomende tijd van wanhoop, voor de Bijbelgetrouwe gelovige een tijd van hoop, en grote verwachting op de mysterieuze wederkomst van Christus.

2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.Jesaja2

Deze profetie waarin hij duidelijk spreekt over de laatste dagen, de laatste jaren voor dat Christus komt en een blijvende vrede brengt en zal regeren duizend jaar vanuit Jeruzalem. Eerst zal Jeruzalem in de komende jaren vernederd en belegerd worden. Daarna zal het een metamorfose kennen. Het zal de grote wereldstad worden die de wetten zal stellen voor de ganse wereld! Het huidige streven naar globalisatie en Babel als centrum zal dan verdwijnen.

Mensen kunnen wel zeggen: het zijn maar woorden, wie weet dat allemaal? Wie kent de toekomst? Woorden zijn in de Hebreeuwse taal, gebeurtenissen! Zoals God sprak: Er zij licht en er was licht. Woord en daad zijn bij God één geheel. Op deze wijze kan een nooit mens niet spreken. Jesaja zag het als voor zijn ogen gebeuren.

De woorden van de profeet Jesaja richten zich tot Juda en Jeruzalem.

6 Voorwaar, Gij hebt uw volk, het huis van Jakob, verworpen, omdat het geheel beïnvloed is door het Oosten en toverij pleegt als de Filistijnen en samendoet met kinderen van buitenlanders. 7 Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn schatten is geen einde; ook is zijn land vol paarden en aan zijn wagens is geen einde;

8 ook is zijn land vol afgoden: voor het werk van eigen handen, voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich neder. Jesaja 2

Israël is vandaag enigszins een welvarend land, ondanks zijn zware uitgaven voor een modern en sterk leger.(paarden en wagens,Koning Salomo was dan al begonnen met veel paarden)

Het was dezelfde toestand voor de Babylonische ballingschap.

Op het geestelijk vlak is het heel wat minder. Ook de geestelijke oostenwind, zoals vandaag een bloeiende paranormale wereld, met waarzeggers, horoscopen, magnetisme, hekserij, pendelen enz. Twee zaken gaan meestal goed samen in de maatschappij: een financiële, materiële rijkdom en een geestelijke armoede. Ook ons eigen land kenmerkt zich hierdoor.  Ook afgodsbeelden vulden het land Juda. Ook hier kan ons België en omringende landen volgen, vol van afgodsbeelden, Boeddha’s, heiligenbeelden, en vele anderen. Met andere woorden moderne afgoden zijn alles wat de mensen afhoud van Gods woorden, de Bijbel. Wij moeten Gods woorden vasthouden als een reddingsboei!

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

WAT LIET GOD ONS WETEN DOOR DE PROFETEN

12 Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde; 13 tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Basan, 14 tegen alle trotse bergen en alle hoge heuvels, 15 tegen elke hoge toren en elke steile muur, 16 tegen alle schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten.

17 Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de HERE alleen is te dien dage verheven, 18 en de afgoden zullen volkomen verdwijnen. 19 Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Jes;2

God liet toen zijn eigen volk weten dat Hij die goddeloze toestand niet verder zou verdragen. God was kwaad op Zijn volk, Hij sprak ze vernederend aan in

Hoofdstuk 1:

10 Hoort het woord des HEREN, bestuurders van Sodom; neigt uw oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra.

Sodom en Gomorra is een beeld van afgoderij, de mens in diep verval. Een herinnering van hoe God diepgrondig kan ingrijpen.

Er komt dus zeker een oordeelstijd! De dag des Heren!

Alle hoogmoedigen zullen worden weggevaagd, zoals de grote bomen in de Libanon en de eiken op de Golan (Basan). De schepen van Tarsis zullen vergaan, dit zou eventueel de handelsvloot van de EU KUNNEN betekenen.

De spelonken of grote rotsspleten zullen straks dienen als schuilplaatsen om te ontkomen aan het rampzalige apocalyptische gebeuren.( Natuurramp en nucleaire explosies).

Opb 6:15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;

God verheft zich tegen de sterke en grote ceders van de Libanon. Libanon kent grote bosgebieden. Mensen worden meer dan eens vergeleken met bomen in de Bijbel. Het is een sleutel om bepaalde Bijbelse profetieën te kunnen begrijpen.

23 Gij, die gezeten zijt op de Libanon, u nestelt in de ceders, hoe zult gij zuchten, als u weeen overkomen, smart als van een barende! Jeremia 22

Hier is sprake over mensen die zich vestigen, het lijken vogels die geen vaste plaats hebben en zich schuilen en nestelen. Wij vermoeden de Palestijnen, Filistijnen een nomadenvolk, dat nooit een eigen land bezat, tenzij een geregeld kort verblijf in de Gazastrook. Daar komt er oordeel.

Een andere parallelle tekst vinden wij in Jesaja 13. Tegenover Babel (Rome?)

7 Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt.

8 Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeen grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.

9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.

10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.

11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. 12 Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Jesaja 13

De Libanon is in de laatste jaren regelmatig in de kijker gekomen. De oorlogen tegen Libanon tonen aan dat de toestand daar zeer gevaarlijk is. Wij kunnen vandaag vaststellen dat de landen in het M.O. meer en meer zoeken om zich nucleair te bewapenen.

Massavernietigingswapens kunnen leiden tot de vervulling van vers 12 hierboven.

Het ineenkrimpen van het lichaam en een gelaat in vlam kan wijzen op het gevolg van een nucleaire aanval of een spuwende vulkaan, denk aan de stad Pompei. Daar werden ineengekrompen lijken teruggevonden. ( Deze streek is momenteel zeer waakzaam)image

Verder schrijft Jesaja ook over de eiken van Basan. Wij begrijpen hieronder de bewoners van de Golanhoogte. De Golan en Syrië is momenteel een ernstig probleem voor een vredesovereenkomst.

9 Het land treurt, verkwijnt; de Libanon staat beschaamd, verwelkt; Saron is een steppe gelijk geworden; Basan en Karmel schudden hun loof af. Jesaja 33

1 Doe uw deuren open, o Libanon! opdat het vuur uw cederen vertere.

2 Huilt, gij dennen! dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl die heerlijke bomen verwoest zijn; huilt, gij eiken van Basan! dewijl het sterke woud nedergevallen is.Zach 11

Stervende bomen betekenen hier in beeldspraak, stervende mensen ten gevolge van mogelijke chemische aanval op grote schaal.

Wie zijn deze mensen? Waarschijnlijk, Israëlieten.

18 Daarom, zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israel: Zie, Ik doe bezoeking aan de koning van Babel en aan zijn land, zoals Ik aan de koning van Assyrie bezoeking gedaan heb, 19 en Ik breng Israel terug naar zijn weide, opdat het Karmel en Basan afweide en op het gebergte van Efraim en in Gilead zich verzadige.

20 In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal de ongerechtigheid van Israel gezocht worden, maar zij is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te vinden; want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe overblijven. Jer.50

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 1 Thess 5

Opnieuw is er sprake van een komende vrede, en dit zal in de toekomst nog wel voorkomen onder de leiding van de antichrist die een verbond zal sluiten met Israel. Het zal een schijnvrede zijn, een tijdelijk staakt het vuren. In 1918 tekende men toch ook maar voor de duur van 20 jaar!!!

Heel onverwacht zal de laatste wereldoorlog uitbreken voor de burger, die leeft in de duisternis ( onwetendheid) door massamanipulatie van de overheid. De Bijbelgetrouwe gelovige zal deze oordeelstijd niet meemaken! Wat een langverwachte hoop! Er is redding in Christus, voor ieder die dit wil!

RG

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE

Palestijnse opvoeding

 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Zach.14.

VN leger

Het lijkt wel een echte oorlogsverklaring van een onheilsprofeet! God spreekt toch klare taal! Er komt een laatste wereldoorlog. Armageddon niet te verwarren met de eerst komende oorlog van Gog ( Magog, Rusland), waarbij niet ALLE landen worden betrokken. Wie luistert naar God, God zal hem beschermen. (Spr.1:23-33) Nu lacht men met God, maar er komt verandering als God zal lachen! (Spr.1:26). Veel liever luisteren mensen naar slagzinnen als: Nooit meer oorlog! Helaas, nooit vrede, zonder bekering tot de God van Israël.

Wereldleiders maken plannen voor de vrede in het M.O. bekend. Hun handelen is een handelen dat geen rekening wil houden met de wil van God. Toch zullen zij het plan van de God van Israel, onbewust, maar bewust voor God, uitvoeren. Enkel en alleen al omdat het een profetisch woord van God is, en de Bijbel liegt niet. Het leven van ieder mens ligt in de handen van Jezus Christus, of men dit gelooft of niet!

Waarom zal Jeruzalem een strijdtoneel worden, Armageddon?

De bom

Joel 3:2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,

Israël vierde de hereniging van zijn hoofdstad Jeruzalem. Wij stellen vast dat de V.S. en de EU. geen van hun ambassadeurs heeft gezonden. De Palestijnen (Filistijnen) eisen het oostelijke deel van de stad en de tempelberg te Jeruzalem. 96% van de Joden zijn tegen een opgave van de Klaagmuur, ook niet voor vrede. De burgemeester van Jeruzalem, reageerde scherp en verklaarde dat, als men Jeruzalem niet wil erkennen als de hoofdstad, men ook Israel niet wil erkennen! Sommige premiers van Israël, leken wel bereid te zijn, tegen Gods wil in, de helft van de stad af te staan voor de volgende vredesonderhandelingen! Dit is tegen de wil van God, die man werd vermoord.

Het lijkt me duidelijk en beter te begrijpen dat Zacharia profeteert, dat de helft van de stad niet zal vluchten bij een militaire aanval op de stad, ten tijde van de antichrist. Een helft zal dan wellicht, onder een antichristelijk Palestijns bestuur staan.Zullen de Joden opnieuw moeten vluchten uit de stad, in ballingschap? Ja zij die geloven wat Jezus zei en Zacharia voorspelde!

15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op)

16 (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen.Matth.24

Vluchten als in de dagen van Uzzia! (Uzzia: mijn sterkte is de Here) De aardbeving ten tijde van Uzzia was in het geheugen gegrift van het volk. Israel ligt op een breuklijn in de aardkorst.

3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; Zach.14

Dan komt er een einde aan de onderdrukking van Gods volk. Nu strijd Gods volk nog in eigen kracht en gelooft in zijn sterk leger en kernwapens. God zal zelf strijden “zoals Hij vroeger streed”. Goliath, als beeld van de gebundelde wereldse legermachten zal de grote verliezer worden in de eindstrijd! Wanneer Gods volk uit Egypte werd verlost, ontwikkelde zich een geweldige strijd. Mozes diende al zijn vertrouwen op zijn God te stellen. Ook Israel zal dit moeten doen. Alle Joden die hun vertrouwen op Jezus hebben gezet zullen behouden worden.

Ex 14:14 De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

De 1:30 De HERE, uw God, die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden in overeenstemming met alles wat Hij voor uw ogen met u gedaan heeft in Egypte

We kunnen best begrijpen, als God strijdt, ook de natuur in beweging komt, zoals vroeger. Het lijkt vandaag wel of dat de “mogelijke”opwarming van de aarde, de voorbereidingen zijn die God treft voor Zijn grote komende strijd, om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. “Uw koninkrijk kome”!

Psalm 137

5 Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand;

Het is heel belangrijk om te weten hoe God denkt over Jeruzalem. De tekst hierboven laat goed begrijpen, dat God Jeruzalem geen seconde uit het oog verliest.Hoe zou een mens het aandurven om deze stad te verdelen! Men zoekt naar vrede, om politieke eer te krijgen, een Nobelprijs voor vrede, Maar men zoekt God niet.  De groten der aarde zullen opnieuw eens bewijzen hoe klein ze zijn!

Zac 12:2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

Zac 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Onder de schaal begrijpen wij, een beker.

Een drinkbeker die bedwelmt, die dronken maakt, het verstand doet verliezen. Zo zullen vele regeringsleiders het verstand verliezen, verkeerde beslissingen nemen, en hun legers laten optrekken om te strijden tegen Jeruzalem! Ze kunnen het niet oplossen en tonen hun machteloosheid. Zij die zullen optrekken keren niet meer terug! Deze beker is een beeld van oordeel.

Ps 75:8 Want in des HEREN hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken.

Wat mij opvalt bij deze profetische psalm, is dat alle goddelozen die dan op aarde leven, zullen sterven. Dit is een bemoediging en een herhalende bevestiging, dat de opstanding en opname al plaatsvond.

…zal Ik Jeruzalem maken tot een steen

Een grote steen op de weg kon vroeger voor ernstige problemen zorgen, een weg blokkeren! Het lijkt me de weg naar vrede voor Israel is compleet versperd of onoplosbaar. Alle vredesgesprekken voor vrede lopen vast, dit zal leiden tot een militaire aanval leiden op de stad.

En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.   Alle christenen van alle tijden zullen dit beleven.

11 De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid, 12 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds jubelen 13 voor de HERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw.Ps.96

Opb 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

De vijandelijke wereldse machten, de haters van Christenen en Joden kunnen nu al weten “waar” en “wanneer”Jezus zichtbaar zal terugkomen. Het is geen topgeheim, de antichrist en de valse profeet weten het. Dit feit alleen al wijst erop hoe machteloos de ongelovigen zullen staan op die dag. Ze zullen zich niet kunnen verzetten wanneer Jezus almachtig zal regeren. Jezus is dan niet gekomen als het Lam Gods, maar als de Leeuw van Juda!

leeuw

Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

TROOST BIJ JEZUS CHRISTUS

clip_image001

clip_image003

Vandaag hebben vele mensen iemand een fan, waar zij naar opzien. Voor de ene is dit een zanger, voor de ander is dit een voetballer of een wielrenner. Ze willen een foto, een beeld, met een handtekening van hun idool. Het lijkt soms op een onbewuste aanbidding! Men verwacht machtige prestaties en overwinningen. Iedereen wil dan meegenieten van een overwinning.

Vandaag gaan wij meegenieten van een ander een super overwinning, de overwinning van Jezus op de dood! Christenen zijn geen “fan”atiekers die een fan hebben, maar zijn overwinnaars.

Ro 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem,

die ons heeft liefgehad

Waaraan hebben wij onze overwinning te danken? Aan God die ons liefhad, Hij bewijst nog steeds zijn liefde ook voor u, die dit nu leest.

Verwacht u iets van Hem, als u verdriet hebt of problemen? Wist u dat Jezus met u meeleeft? Als niemand u nog begrijpt, Hij wel!

We lezen eens over een weduwe, die haar enig kind verloor, en in een uitzichtloze toestand terecht kwam.

Lucas 7:11-17 : En het geschiedde kort daarna, dat Hij reisde naar een stad, genaamd Nain. En zijn discipelen reisden met Hem, en een grote schare.

12 Toen Hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen, de enige zoon zijner moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar.

13 En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet.14 En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op!15 En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.16 En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn volk omgezien.

17 En dit gerucht over Hem verbreidde zich in het ganse Joodse land en in de gehele omtrek.

Jezus, en zijn discipelen met een grote schare, is op weg naar Nain, Nain betekent voor de ene “schoonheid”, en voor joden uit een bepaalde stam betekent het “plezier”, genot en vermaak.

Wat komen al deze mensen tegen toen ze stadspoort naderden?

Ze zien een begrafenisstoet die hen tegemoet komt, met wenende mensen in groot verdriet gedompeld. Bijna het ganse dorp is er aanwezig. De stad Naïn, deed haar naam helemaal geen eer aan. Zo is het ook met deze wereld, je kunt er veel van verwachten, hetzij prachtige dingen die het oog verleiden, of plezier en genot.

Toch kunnen er dingen op je afkomen die u doen nadenken over deze wereld en haar zondig bestaan. Ja, je wereldje kan plots ineenstorten, zoals bij deze weduwe.

Ben je er op voorbereid? Ligt het in je macht er iets aan te veranderen? Bij wie kun je terecht om hulp, troost?

Een moeder had haar enige kostwinnende zoon verloren.

Hoeveel moeders of ouders kennen niet dit diep, groot en stilzwijgend verdriet vandaag? Wie trekt het zich aan? Wie leeft mee? Wie kan er iets aan veranderen? Waar is hun toevlucht?

In vers 13 lezen wij dat Jezus meeleefde met deze weduwe. Zijn liefde voor ieder mens in verdriet en moedeloosheid, is groot, nog steeds, want Jezus leeft.

Hij stapt zelf naar haar toe en zegt: Weent niet!

Antwoorden doet ze niet, en dacht wellicht bij zichzelf: wat kunt u nu nog doen? Niemand kan nu nog helpen. Wie bent u wel? Jezus was een vreemde man in haar ogen. Voor vele mensen is Jezus nog een vreemde, een onbekende. Begrijpelijk voor iemand die Jezus niet persoonlijk kent.

Wie kan troosten door te zeggen: weent niet verder? Voor wie Jezus niet kent is er geen echte troost op een begrafenis. Het is een goed moment om na te denken over het leven en de Schepper. Pre 7:3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

Deze weduwe leerde Jezus kennen, Jezus heeft macht over zonde, ziekte, en dood! Jezus leren kennen, in uw leven is het belangrijkste wat er bestaat op deze planeet.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Om te kunnen troosten heb je macht en inzicht nodig. Macht om de oorzaak van het verdriet weg te nemen. Wanneer een kind verdriet heeft, tracht ieder moeder het te troosten, met de mogelijkheden die ze heeft of kent. Als je kind ouder wordt en verdriet heeft, of moedeloos is, hoe beperkt zijn soms de mogelijkheden dan niet om te troosten. (2 Cor.1:3)Toch hebben Bijbelgetrouwe christenen troostende woorden, omdat het woorden zijn van God:

22 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Psalm 55

Flp 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

WAT DOET JEZUS?

Hij laat de lijkstoet stoppen, en raakt de lijkbaar aan waarop de dode ligt.

Een dode jongen op weg naar zijn graf, hoort plots een goddelijke stem: Sta op!

De jongen ging overeind zitten en sprak. Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.

Hoeveel mensen zouden niet alles er voor over hebben om hun geliefden terug te mogen krijgen? Troost? Allen die “in” Christus gestorven zijn, zullen elkaar terug zien na de dood, en zullen leven.

Jezus heeft alle macht EN TOONDE GOD TE zijn!

Mt 9:6 Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.

Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Mt 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Wie doet het Hem na? Wie heeft macht over het verdriet? Wie kan echt troosten?

Wie kan werkelijk tranen van verdriet veranderen in tranen van blijdschap op de begrafenis van je kind?

De stem van Jezus is almachtig!

Joh 5:28 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen,

Joh 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Wie luistert naar Jezus en Zijn woorden gelooft, krijgt eeuwig leven. Wie luistert naar de Bijbel, kan zijn leven herbeginnen.

Joh 1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Het Woord is Jezus!

WIE WIL JEZUS VOLGEN?

clip_image001

 

clip_image003

 

Het volgen van Jezus, is geen eenvoudige zaak. De hemelpoort is een poortje! Er zijn mensen die Jezus wel willen volgen, maar niet over de brug willen komen als Jezus enkele voorwaarden stelt. Wij nemen een Bijbeltekst waaruit heel goed naar voor komt , wat Jezus vraagt voor allen die Hem echt willen volgen de rest van hun leven.

57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.

60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.62 Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. Lucas.9

Hier lezen wij over 3 mensen die de Heer willen volgen, wel drie mensen die Hem nog niet kenden. Jacobus en Johannes hoorden hier de woorden van Jezus. Hier komen ook drie elementen naar voor welke moeten aanwezig zijn, bij hen die Jezus willen volgen, anders kan Jezus deze mensen minder gebruiken, en zijn ze ook niet geschikt voor het koninkrijk van God !

Welke drie elementen zijn dit ?

De eerste vereiste , is de MOBILITEIT.

De eerste die Jezus wilde volgen , wilde Hem volgen waar Hij ook heen ging, maar hij kende de weg van Jezus nog niet, m.a.w. de weg van het kruis.

De weg van de vernedering, de weg van bespotting, de weg van het lijden !

In Jezus antwoord vinden wij : De inzetbaarheid van zijn discipelen.

Daardoor zou Jezus ook later zijn soldaten kunnen inzetten waar Hij wil ter wereld.

Zo toont Hij aan dat wie christen wordt en door Jezus wil gebruikt wil worden, ook bereid moet zijn zijn woonplaats te verlaten.

Dat wil niet zeggen dat Hij iedereen daarvoor zal roepen,

Jezus wil aantonen dat zijn discipelen weerstand zouden moeten bieden aan de verleidingen van de wereld en bijzonder de ziekte van het materialisme , zucht naar bezit en de vleselijke begeerten.

Jezus wil hen al leren dat het denkbeeld over de wereld niet hun eigenlijke thuis is.

19 En er kwam een schriftgeleerde tot Hem en zeide: Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. ( Mattheus)

Deze man die dit vroeg was een schriftgeleerde, zij stelden hun vertrouwen in geld en bezit. En waren daardoor ook niet mobiel.

Jezus maakt duidelijk dat dit een hinder is om Hem te volgen. Hij sliep de ene dag hier en de andere dag ergens anders.

Wij zien verder dat de farizeeër niets meer zegt, en ook niet volgt.

Jezus volgen is het belangrijkste op aarde wat een mens kan doen.

Een mens kan het heel ver geschopt hebben in zijn leven , maar als hij Jezus niet volgt, dan is zijn leven ZINLOOS geweest !

Jezus zag het hart en waarschuwt ook de farizeeër, dat als hij Jezus volgt , het hem zou kunnen spijten, want hij moet zijn aangenaam leven prijs geven.

Zo is het ook nog vandaag dat wie Jezus wil volgen, vervolgt zal worden op eender welke wijze, en hij dat zal ondervinden.

Doch allen die twee heren willen blijven dienen zullen afvallen !

Wie het niet ernstig meent komt ten val ! Wil zeggen kan Jezus niet volgen.

Let op het Voorbeeld van Israël ! (Hebr.4:9)

De tweede vereiste om Jezus te volgen : HET BESLISSEN.

De tweede mens werd ook door Jezus geroepen, doch deze maakte een verkeerde beslissing.

Deze man begreep niet het verschil tussen de belangrijkheid van de twee zaken waarin hij moest kiezen.

Jezus volgen, de Zoon van God of zijn vader begraven.

Hoeveel malen wordt er vandaag niet gezegd, het was een mooie begraving, een goede boodschap, doch de werkelijkheid leert ons dat weinig mensen tot geloof komen.

De mensen begrijpen de ernst niet, van de roep van Jezus en kiezen voor wat in hun ogen het belangrijkste is.

Maar wij zien dat Jezus een antwoord geeft waarover deze man eerst nog kon nadenken.

Het is voor ons van belang om de mensen nieuwsgierig te maken over het evangelie . Wij moeten proberen de mensen aan het denken te krijgen, want excuses zijn er genoeg.

Deze man werd geroepen om het evangelie te brengen, dit wijst erop dat Jezus nog steeds mensen roept, en dat er ook nog steeds zijn die Hem links laten liggen !

Wij die geroepen zijn kijken eens naar voorbeelden uit Gods Woord.

8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. H e b r e e ë n 1 1

Abraham was de man die correct besliste God te volgen, en aarzelde niet !

Het voorbeeld van Abraham is nog steeds te vergelijken met onszelf. Wanneer wij tot geloof kwamen, wisten wij ook niet waar wij zouden uitkomen, maar de Heer wel.

Abraham zou een erfenis ontvangen een plaats om te wonen. Abraham was mobiel, en verliet zelfs zijn familie

Onze erfenis is er ook want wij zijn medeërfgenamen van Christus.

( Rom.8:17 )

Een voorbeeld van Petrus? ( Luc.18:28).

Hier spreekt Petrus over hun vroegere beslissing om Jezus te volgen,

daarbij spreekt hij wat het hem heeft gekost.

Wij moeten eens de vraag stellen wat heeft het ons gekost, om Jezus te volgen ?

Wat hebben wij laten vallen om Jezus te volgen ?

In Iran, Irak, India, kost het je leven !

Christenen die geen spijt hebben over hun beslissing, hebben nog heel wat te verwachten, de belofte van Jezus ( hierboven )

DE DERDE VEREISTE OM JEZUS TE VOLGEN : NIET AARZELEN.

De derde man die Jezus wilde volgen had problemen met zijn familie waarvan

hij wilde afscheid nemen.

Wij moeten hieronder begrijpen dat dit afscheid verschillende dagen zou duren.

De Les die hier dat men moet bereid zijn zijn familie te verlaten, indien Jezus dat wenst. Wanneer een soldaat opgeroepen wordt om te strijden voor zijn vaderland, moet hij ook niet met excuses afkomen.

Men gaat niet eerst vragen aan de vrienden of zij het goed vinden dat u Jezus gaat volgen !

Deze man stelde dus een voorwaarde aan Jezus om Hem te volgen. Dit volgen gebeurt onvoorwaardelijk !

ONGESCHIKT !

Jezus wil geen aarzeling, geen twijfel, geen excuus, wanneer iemand Hem wil volgen !

Wie wil ploegen moet vooruitzien, en niet achterom. Inderdaad wie in feite Christus volgt begint een nieuw leven, zijn oud leven is voorbij. Wie moeten eens nadenken, als wij lezen over hen die Jezus wilden volgen, dat Jezus een directe gehoorzaamheid eist.  Als Noach veel tijd had moeten besteden aan zijn hobby’s, en geen tijd had voor God, dan was hij en zijn familie ook vergaan !

De opname of de nieuwe evacuatie is nabij!

ZWARE BEPROEVING? HUIDKANKER?

clip_image004

clip_image002

 

Wanneer wij het goede van God ontvangen, dan moeten wij danken. Doch wanneer het kwade ons overkomt, zijn wij dan ook geneigd om nog te danken?  Onlangs werd er een godlasterende taal gesproken door een zanger omwille van het sterven van zijn broeder aan kanker. Indien God bestaat en ik hem zou zien, zou hij Hem op het gezicht slaan! Dit is een beeld van hoe de mensen vandaag denken zonder eerbied voor hun Schepper. Een leven zonder God kan bitterheid en haat in het hart brengen. En God is er en wacht om Zijn liefde in het hart van de mens te leggen, als de mens dit wil!

Wat een zin heeft het lijden van een mens?

Wij lezen Job 1 en 2

Vooreerst wil ik de naam van Job uitleggen. In het Hebreeuws is dat “ayab” wat vijandig betekent. Het betekent in feite, iemand die lastig gevallen word omwille van zijn geloof en daardoor vijandig bekeken word.

Job was een mens vroom en oprecht godvrezend en wijkend van het kwaad. (v.1) Job leefde in het land Us, wat vandaag beter gekend is onder Saoedi-Arabië.

Job was een gezegend man met veel kinderen, veel slaven, veel kleinvee, kamelen, runderen enz. Veruit de rijkste man in het Midden-Oosten.

Zijn kinderen hielden feesten en fuiven. Ze groeiden op in de toenmalige weelde. Werden wel gelovig opgevoed, maar dat was geen garantie voor hun behoud.

De bezorgdheid van Job als vader. v.5

Zoals vele christen ouders vandaag bezorgd zijn om hun kinderen, zo was dat ook met Job.

Ook toen kende job de gevaren van de wereld. De begeerten van de wereld, zijn vele. Alles wat het oog streelt is een verleiding. Alles wat een mens afhoud van God, afgoderij.

Na het fuiven van zijn kinderen, bracht Job brandoffers aan de Here. Het werd voor hem een gewoonte dit te doen.

Job zegt niet waarom, maar denkt als een priester in huis. Zie vers 5 Job dacht!

Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God vaarwel gezegd.

Dit is een voorbeeld van de grootste zorg die een christenouder zich kan maken.

Wanneer hij maar denkt dat er één van zijn kinderen verloren zou gaan voor eeuwig.

Men spreekt van Job in de hemel, terwijl hij nog leeft!

Vanaf vers 6.

Wij zien dat God alles ziet, maar ook de satan ziet veel van wat gebeurt op de aarde onder de mensen. God had de liefde van Job gezien voor Hem.

Er is in de hemel een engelenvergadering bezig, en daaronder is ook de satan, die ook nog steeds een engel is. ( zonen van God genoemd ).

In vers 8 zien wij dat God ook bijzonder bezig is met de gelovige mensen persoonlijk.

Hij vraagt aan satan of hij ook zijn knecht Job heeft gezien. De satan kende Job, maar het was zijn vriend niet! God kent iedereen, ook u, en weet alles over ons.

God kende Job beter dan de satan. God wist dat Job de meest gelovige mens ter aarde was.

God weet hoe het met ons geloof is gesteld, in hoeverre wij ons vertrouwen op de Heer kunnen stellen. Hij weet hoe groot onze liefde tot Hem is.

Hij weet wat wij voor Hem doen en hebben gedaan.

Vers 9 en 10

De satan stelt dat Jobs geloof weinig voorstelt. Hij geeft er redenen voor aan:

Je hebt aan uw knecht goddelijke bescherming gegeven over zijn huis en zijn bezit, zijn werk hebt gij gezegend.

God is waakzaam over zijn kinderen die Hem gehoorzaam volgen. Wie niet gelooft, leeft als een vogelvrije zonder het te beseffen.

Wie krijgt bescherming?

Spreuken2:7 Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, 8 terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt.

 

Mattheüs 16:26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Rijk worden of zijn op aarde heeft geen zin zonder een gezond geestelijk leven. Het leven gaat door in het hiernamaals, of de mens dat gelooft of niet. Er is een tweede dood! Daar heeft de ongelovige geen kennis van, en zal schade lijden aan zijn ziel.

Job had een gezond zieleleven, geestelijk leven. Door te leven naar Gods wil en telkens op God te vertrouwen, was er een geloof bij Job dat een groei had gekend als een “echte” plant.

Job had God op de eerste plaats gezet in zijn leven. Vandaag is dat anders, de mensen willen ook rijk worden door hun eigen werken en levenswijze. Ze stellen hun werk en hun genot boven God, daardoor lijden ze schade aan hun ziel. 2 Timotheüs 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

Spreuken 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

 

Vers 11 God laat zware beproevingen toe!

 

God weet bij wie hij dat kan. Bij wie sterk in zijn geloof is. God stelt zijn kinderen in staat, om beproevingen te doorstaan, om de wereld de ogen te openen! Kracht naar kruis is een oud gezegde.

1 Corinthiërs 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

 

In feite wil de satan aantonen dat geloof in God weinig zin heeft, want als Job zijn geloof vaarwel zegt, wat is geloven in het leven dan nog waard? Het zou enkel de naam van God bekladden en ongeloofwaardig maken. Geloven is een zekerheid! Wie niet is wedergeboren kan geen beproevingen doorstaan, noch in de gemeente blijven.

Vers 12-19 de reeks tegenslagen van Job.

Vers 20 – 22 Het voorbeeldige gedrag van Job in zijn eerste beproeving.

 

Hier toont Job dat God boven al zijn bezit stond in zijn hart. Ik ben naakt gekomen en zal naakt gaan. Het hiernamaals was van zeer groot belang voor Job in zijn leven.

Job zondigde niet in zijn reactie.

Vele mensen zouden opstandig worden tegen God, en roepen: ” waarom laat gij dit alles toe?”

Zelfs deze vraag stelde Job hier niet.

Mensen die het merkteken zullen weigeren, zullen door God in staat worden gesteld, doch wie Jezus niet kent, zal deze beproeving niet doorstaan.

Job 2:4-6 Een nieuwe beproeving voor Job, zijn gezondheid!

Voor vele mensen is een goeie lichamelijke gezondheid het belangrijkste in hun leven.

Huid voor huid vroeg de satan. Hij bedoelde dat de liefde van Job niet boven de liefde voor zijn eigen leven zou gaan. Leven voor leven! Hij dacht Job zal kiezen voor zijn eigen leven, en God laten vallen.

25 Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. Joh.12

Job kreeg boze zweren. Een ongeneeslijke ziekte, sommigen spreken van de zwarte melaatsheid. Hij had een verschrikkelijke jeuk.

Vers 9 Jobs vrouw LAAT ZICH misbruiken door inspiratie van satan!

Zeg God vaarwel! Vertrouw niet verder op God!

De reactie van zijn vrouw was als van een ongelovige. Voor haar was het nu genoeg geweest!

Ook zij werd mede beproefd, maar kon het niet aan, verlies van kinderen enz.

Job leerde haar alles van God aan te nemen, zowel het goede als het kwade.

Job was onschuldig en onwetend van wat zich in de hemel had afgespeeld, en zijn houding was tot eer van God, zonder dat hij het besefte.

WAT IS EEN GEMEENTE

DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS

Het Griekse woord voor Gemeente is Ecclesia. Dat woord is ontstaan uit twee verschillende woorden namelijk “ec” en “caleo”. Ec betekent :“van tussen uit” en Caleo betekent : “roepen” Wanneer men het volk van een gemeente wilde samenroepen op het plein voor bepaalde mededelingen te doen van de gemeenteoverheid, dan was er iemand die met een bel rondliep en diende te roepen dat er een volksvergadering was op het dorpsplein of markt. In het O.T. betekent ecclesia het samenroepen van Zijn volk Israël. De gemeente is nooit een volkskerk geworden zoals te Rome! God verloste zijn volk uit Egypte om in de woestijn met hen samen te wonen. (Exod. 25:8) De gemeente is een samenkomen van mensen die de roepstem van God hebben gehoord en geloofd hebben. De gemeente zijn christenen die uit de wereld geroepenen zijn, God is in hen gaan wonen, dit is onze tijd nu. (1 Joh.4:2) God zal bij ons wonen in de toekomst in het nieuwe Jeruzalem.(Openbar.21:3)

WIE BEHOORT TOT DE PLAATSELIJKE GEMEENTE?

Handelingen 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen

en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Iedere gemeente moet weten wie lid is en wie er een occasionele bezoeker is. Vandaag horen wij al spreken van de conferentiechristenen. Zij hebben geen vaste gemeente, de Here spreekt duidelijk dat wij onze “eigen” samenkomsten moeten bijwonen, dus heeft iedere christen zijn eigen gemeente.(Hebr.10:25).

EEN KERKGEBOUW? EEN KATHEDRAAL MET HEILIGE AFGODSBEELDEN?

clip_image002Neen, helemaal niet nodig. Christenen zijn er niet gekomen in de plaats van Israël! Men kan overal samenkomen, de plaats is niet meer belangrijk, en het is ook geen tempel, waar God zou wonen. Wij zijn zelf de tempel geworden:

1 Corinthiërs 6:19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

Dit leert ons duidelijk dat wij als christen met eerbied dienen om te gaan met ons lichaam. Een christen heeft niet het recht zijn lichaam te tatoeëren, (Lev.19:28) te verbranden of te cremeren, ook niet om lichaamsdelen te verkopen. Plastische chirurgie is geen zonde maar niet altijd nodig.(Luk.12:22).

HOE FUNCTIONEERT EEN CHRISTENGEMEENTE?

Kortweg, het functioneert net als een lichaam, met een hoofd en ledematen, en een bijzondere verbondenheid onder de leden. (Efeze 4:16) Ecclesia is geen organisatie of een vereniging, maar een levend organisme. Dus helemaal geen werelds instituut, zoals het naamchristendom is geworden met macht en eerzucht, door te hoereren met de koningen, de politieke overheden! (Openbar:18:9) De kinderdoop bracht de staatsgodsdienst.

Bij de eerste christenen, was de werking net als met een lichaam. Het ene lid kon niet zonder het andere, er was een gezonde en fijngevoelige verbondenheid. Ieder plaatselijke gemeente functioneert daarom ook zelfstandig en plaatselijk.

In de Bijbel staan geen denominaties, kerkgenootschappen of allianties, laat staan politieke partijen,  daarom kunnen en zullen die dingen niet tot zegen zijn! Deze instellingen eren op die manier God clip_image003niet, maar zichzelf. Een gemeente heeft bv. ogen nodig, dat wil zeggen, een klare kijk hebben op het gebeuren in de gemeente. Die ogen kunnen iemand zijn die dwaalleer kan opmerken en ervoor gaat waarschuwen. Dit is niet noodzakelijk een oudste, toch wel iemand met goede Bijbelkennis!

1Co 12:10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

De H.Geest is werkzaam in Zijn gemeenten, de Geest van Christus, het hoofd. Zodoende kan iedereen in de gemeente gebruikt worden zoals de Gods Geest het wil,, doch wel tot eer van God. Zo is het brood op het avondmaal, gevormd door vele gemalen graankorrels, en vormen een geheel. De graankorrels zijn symbolisch mensen waarvan hun eigenzinnige gedachten, werden afgebroken, en de Bijbelse gedachten en levenswijzen hebben aangenomen, om God te eren.

DE LEIDING VAN EEN GEMEENTE

22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. Efeze 1.

Het is overduidelijk dat Jezus het hoofd is van al Zijn gemeenten. Hij is het gezag, en het gezag is niets anders dan Gods woord. In dat woord, de Bijbel staan de richtlijnen hoe Christus zijn gezag laat gelden. Alle leden zijn van Hem afhankelijk en aan Hem onderworpen. Diezelfde afhankelijkheid is normaal te vinden bij de vrouw die afhankelijk is van haar man. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt.

22 Gij vrouwen, zijt uw mannen onderdanig, als aan de Heer; 23 want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is; en Hij is de Heiland van het lichaam. 24 Maar gelijk nu de gemeente Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen hun mannen in alle dingen. Efeze 5

Wanneer wij lezen dat de apostel, hier nogmaals laat blijken dat Christus het hoofd is van de gemeenten en gezag heeft, begrijpen wij ook dat iedere gemeente Hem gehoorzaam dient te zijn.

Geloven is God eren!

Door het niet eren van God, door Zijn gezag niet te respecteren, door die ene zonde van Eva is de ganse schepping onder de vloek gekomen, en diende Christus Zijn leven te offeren voor verlossing! Wij doen meer dan één zonde!

Een Bijbelse gezagsorde: God, Christus, oudsten, vaders, moeders, kinderen.

Hoe functioneert nu het gezag in de gemeente?

Een voorbeeld, de gemeente net als in een gezin!

Ex 20:12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.

Le 19:32 Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben de HERE.

1Co 10:31 Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.

clip_image007Een kind speelt in de woonkamer, en bij bedtijd, werd door moeder gevraagd om zijn spullen op te ruimen. Het weigert en speelt verder. Het respecteert het gezag van zijn moeder eerst niet. Tenslotte gaat het dan toch gehoorzamen, na dreiging, het is bang voor straf van vader. Is dit naar de wil van God? Neen, het kind eert vader en moeder niet. Het kind moet leren en weten dat ook zijn ouders God gehoorzaam dienen te zijn. Zo gaan ouders God eren en respecteren. De vader en de moeder doet het uit wederliefde tot God en eert Hem daardoor.

De vrouw die haar eigen man onderdanig is, eert God! Wie het gezag in de plaatselijke gemeente gehoor geeft, eert God!

Een kind dat luistert naar zijn moeder, eert God!

Ook Israël was regelmatig ongehoorzaam en Jesaja schreef:

13 En de Here zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is, 14 daarom, zie, Ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar: de wijsheid van zijn wijzen zal tenietgaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan. Jesaja 29

Het hart is een beeld van de gedachten. God wil dat men Hem eert uit liefde, en niet uit angst voor de wet! Daarom komt de satan nog even los op het einde van het duizendjarig vrederijk van Christus, om scheiding te maken tussen hen die Jezus gehoorzamen uit liefde en hen die het doen uit schrik voor de wet.

39 En onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar stieten hem van zich en wendden zich in hun hart naar Egypte,

40 zeggende tot Aaron: Maak ons goden, die voor ons uit zullen gaan; want deze Mozes, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet, wat er van hem geworden is.Hand.7

Oudsten

In Jezus naam werden broeders als oudsten aangesteld in de gemeente als het gezag “in de Here”. Het zijn geen verkiezingen, maar wie de gemeente stichtte stelde oudsten aan, vertrekt en stichtte nieuwe gemeenten. In de hedendaagse gemeenten werd er veel afgeweken van dit Bijbels principe, de plaatselijke christenen werden minder betrokken of hadden minder belangstelling.

Vandaag heeft dit jammerlijke scheuringen tot gevolg. Wie Bijbelgetrouwe oudsten niet wil respecteren, die eert ook God niet.

Tit 1:5 Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zoudt aanstellen mannen,

1Ti 5:17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.

Jak 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Diakenen

1 En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. 2 En de twaalven riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden: Het bevredigt niet, dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. 3 Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen;Hand.6

Er kwam ontevredenheid over een verdeling van voedsel voor de minder bedeelden, de Grieks sprekenden werden benadeeld. Daarom werden er verantwoordelijken aangesteld, opdat de verkondigers verder hun eigen werk konden doen. Het is goed dat er mensen zijn die erop letten dat de praktische zaken in een gemeente vlot kunnen verlopen. Ook hier probeert de satan ruzie te laten ontstaan onder christenen en dit moeten wij vlug ontdekken.

1Ti 3:12 Diakenen moeten mannen van een vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren.

Normaal worden mannen aangesteld, doch wij vinden een enkel voorbeeld van een zuster, namelijk Febe (stralend) in Rom.16:1 .

Hoe functioneert het lichaam van Christus op aarde?

De eerste vereiste voor een gezonde gemeente, zijn gezonde schapen die op tijd eten, drinken en luisteren naar de stem van hun Herder. De eerste christenen vertoonden vier kenmerken. De H.Geest kon hen krachtig gebruiken, want ze weerspiegelden de kracht van het evangelie door hun christelijk profiel.

clip_image009

42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden (Handelingen 2)

In het O.T. was er een brandofferaltaar bij de tabernakel. Deze had vier hoornen, en daar werd het offer aan gebonden. Ook wij zijn een levend offer schrijft Paulus in de Romeinenbrief.

Ro 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Een christen laat zich vrijwillig binden aan vier punten:

1 Regelmatig Bijbelstudie.

2 Gemeenschap met elkander in de samenkomsten.

3 Neemt deel aan het avondmaal.

4 Een gezond gebedsleven.

Het functioneren van de gemeenteleden.

clip_image0114 Want, gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, een lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. 6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 7 profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.

9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld,

11 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. 12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, 13 bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. 14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. 15 Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. 16 Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. 17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Romeinen 12

Profetie: Boodschappen met overtuiging van zonde gerechtigheid en waarschuwen voor het komende oordeel. Dit omvat geen nieuwe profetieën, wel uitleg over de profetische woorden in Gods woord.

Dienen: Praktische hulp bieden met inzicht. De ene ziet meer dan de andere dat er soms hulp nodig is onder de leden met moeite.

Onderwijs: Geven van Bijbelstudies met inzicht welke gewaardeerd worden. Ook dit gaat goed gepaard wanneer men mensen bij de Heer kan brengen.

Vermaning: Het bemoedigen en op gezonde wijze kunnen terechtwijzen bij zonde in of buiten de gemeente.

Barmhartigheid: Een oog hebben voor anderen die in nood en zorgen verkeren. De ene is al meer ingesteld om een zieke te bezoeken dan een ander gelovige.

Leiding: Dit zijn de gezamenlijke oudsten, die toezicht houden en tucht kunnen uitvoeren. Het leiden van samenkomsten. Niet alle oudsten dienen te prediken of te onderwijzen. Ook ziekenbezoek en pastorale nazorg is van belang.

Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. 2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,

maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

BIJZONDER GETUIGENIS

GETUIGENIS VAN MICHELLE LAING

 

 

animatedshalom

Vele jaren terug kwam ik eens in Nieuwpoort in België terecht als kind. Mijn moeder was in het geheim bezig met hekserij, en wellicht is zij daar nog mee bezig is, denk ik. Ze wilde altijd al een oppas voor mij, en als de buren die christenen waren mij mee namen naar de kerk was ze gerust. Ik denk dat ze mij evengoed kon verkopen als slaafje. Maar na vele jaren kwam ik terug in Nieuwpoort, bij een van mijn moeders vriendjes, welke hotelier was. Hij handelde met mij als een vader. In het hotel betrapte ik mijn man met mijn moeder in bed!

Zelf was ik ook begonnen met het praktiseren van hekserij, en het leek goed in mijn ogen, witte magie.

Ik herinner mij de zeer angstaanjagende overnachtingen, en het vele mysterieuze gebeuren en duistere aanvallen in die dagen. Ik zocht tevergeefs hulp. Tenslotte nam de hotelier contact op met Ronny Gaytant, voorganger van de Christengemeente te Oostduinkerke. (1993).

Hij maakte mij duidelijk dat zwarte of witte magie dezelfde oorsprong kende, en tegen de wil van God was. Ik kan het niet goed uitleggen, maar ik geloofde wat mij werd duidelijk gemaakt. Het was voor mij een zeer moeilijke tijd.

Ik werd op een avond in november bevrijd van zeven demonen, en kwam daarna pas tot het Bijbelse geloof. Ik werd dan ook in Nieuwpoort gedoopt.

Maar nu meer dan 19 jaar later, ben ik een trouwe gelovige, ik ga naar een gemeente, en volg trouw de Bijbelstudies.

Onze vader helpt mij nu om anderen te helpen, zoals Ronny mij hielp. Ik ben heel gelukkig te weten dat mijn hemelse Daddy mij gebruikt om anderen te leren. Mijn dagelijkse vreugde is ongelooflijk. Mijn Vader troostte mij, ook als ik het niet verdiende. Hij was er altijd voor mij. Loof de Heer!

Nu ben ik filmmaker die goede verhalen schrijft, die goed het verschil tussen goed en kwaad laten zien. Ik werk samen met christelijke filmmakers. God is goed!!!

De Heer zegene u allen!

Michelle.

MICHA KLEINE PROFEET GROTE KRACHT

MICHA, EEN KLEINE PROFEET MET

GROTE KRACHT VAN GOD.

clip_image001

De profeet Michawas een profeet die woonde op het platteland. Jesaja was daartegen een inwoner van Jeruzalem. Micha spreekt over zijn volk, de mensen op de buiten. Stierf op 48 jaar, God zorgde voor de weduwe met een wonder van de vermenigvuldiging met de olie. Micha was wel waarschijnlijk een leerling van Jesaja.

1 En ik zeide: Hoort toch, hoofden van Jakob en leidslieden van het huis Israëls, moest gij het recht niet kennen?2 Gij die het goede haat en het kwade liefhebt, die de lieden de huid afstroopt en het vlees van hun gebeente;

3 ja, die het vlees van mijn volk eet, en hun de huid aftrekt, en hun beenderen breekt en ze uiteenlegt als vlees in een pot of in een ketel. Micha 3

Micha richt zich tot de regeringsleiders, en spreekt tot het volk dat ze corrupt handelen en geen gerechtigheid toepassen, geen rekening houden met de Thora! Ze buiten het volk uit. Hij bedoelde misschien de harde werkers op het platteland. De mensen waren mager door het harde labeur.Ook wij kennen in onze dagen dezelfde situatie van corruptie en dergelijke.

Vers 2toont een wereld op zijn kop, gelijkend op onze dagen.

4 Dan zullen zij roepen tot de Here, maar Hij zal hun niet antwoorden, en Hij zal zijn aangezicht voor hen verbergen te dien tijde, omdat zij slecht hebben gehandeld.

Micha profeteertdat zulke toestanden niet kunnen blijven duren, wel jaren en jaren maar er komt steeds een einde aan zulke situaties.

Meestal is het gevolg dat er armoede in het land komt en rampen die het volk in verdriet en armoede storten. Revolutie, burgeroorlog en dergelijke, kunnen het gevolg worden.

De profeet voorspelt ze nu al, dat God dan niet zal luisteren, als Hij slechts aangesproken wordt als hun welvaartsleven ten einde is en er grote problemen zijn. Wij kunnen ons nog goed herinneren dat toen de Golfoorlog uitbrak, ook wij hier veel meer mensen zagen gaan naar de kerk gaan!

Waarom?Wanneer ze beginnen te beseffen dat hun rijkdom in gevaar komt, en misschien hun gezondheid, dan pas denken ze eens aan God. Maar God is God en niet slechts een hulpdienst. Bij natuurrampen gaat men snel bidden ieder tot zijn god. Maar de levende God hoort niet meer. De mensen hebben zich nooit iets aangetrokken van de God van Israël, nooit geen tijd, waarom zou Hij nu plots moeten luisteren?

Spreuken 1:27

27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, 28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen, 30 mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, 31 zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen.

Wat schreef de Profeet Jesaja ?

15 Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. 16 Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; 17 leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.

Vers 5-7

5.Zo zegt de Here aangaande de profeten die mijn volk verleiden; die, als zij iets met hun tanden te bijten krijgen, heil verkondigen, maar tegen hem die hun niets in de mond steekt, de oorlog uitroepen: 6 Daarom zal het nacht voor u worden, zonder gezicht; duisternis, zonder waarzegging; de zon zal ondergaan over de profeten, en de dag zal over hen verdonkerd worden. 7 En de zieners zullen beschaamd worden, en de waarzeggers teleurgesteld, en zij zullen allen de bovenlip omwinden, omdat er geen antwoord Gods komt.

Tegenover de heilsverkondigingen en de waarzeggerij van de valse profeten (2:12-13) stelt Micha een onheilsspellende profetie over Jeruzalem en het volk

Duisternis en donkerheid. Tijden van moeilijkheden voor Jacob. Zijn spreken zal geen succes zijn geweest bij het volk, welke veel liever de valse profeten hoorden spreken dat God voor hen zou uittrekken, en al het volk opnieuw zou bijeenverzamelen als een kudde enz.

De profetie van Micha kwam wel pas honderd jaar later uit, zodat er wel velen de valse profeten geloofden, want het duurde te lang.

De vervulling van de profetie wordt altijd vervuld op de tijd die God wil, en niet op de tijd die mensen verkiezen.

Zo zal het ook vandaag zijn. Christenen zullen ongeduldig worden, over het feit wanneer Jezus terugkomt en men zal beginnen te spotten! Bijbelgetrouwe predikers zullen het moeilijk krijgen, omdat ze speken als Micha. Denk dan aan Micha! Mattheus 5:12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.

De valse evangelisten van vandaag zullen ook bijval kennen bij het volk en naamchristenen.

2 Petrus 3:3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,

4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.

Vers 9-11

9 Hoort dit toch, hoofden van het huis Jakobs en leidslieden van het huis Israels, die het recht verafschuwt en al het rechte krom maakt, 10 die Sion bouwt met bloed en Jeruzalem met onrecht. 11 De hoofden spreken er recht voor geschenken, en de priesters geven er onderricht om loon, en de profeten plegen er waarzeggerij voor geld, en daarbij steunen zij op de Here en zeggen: Is de Here niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen!

Men bouwt Sion met bloed zegt de profeet! Hiermede bedoelde hij dat ze huizen bouwden met bedrog, frauduleuze praktijken op de rug van de armen.

Hier komt goed tot uiting dat er een nieuwe wet geldt, de wet van de sterkste

zoals bij de dieren! Bij de mensen zijn de sterksten zij met veel geld! Een corrupt gerecht. Daarom zeg ik steeds houdt u zover mogelijk weg van het gerecht, want het is een snelweg naar grote ontmoedigingen! Er was een betaalde staatsgodsdienst ingericht.

VERS 8 MICHA EEN VOORBEELD VOOR ONS VANDAAG!

7 Ik daarentegen ben vol van kracht, van de Geest des Heren, en van recht en van sterkte, om Jakob zijn overtreding aan te zeggen en Israël zijn zonde.

Gods Geest overtuigt de mensen van zonden vroeger in het O.T door de profeten maar vandaag door de bijbelgetrouwe christenen! Doch er zijn drie voorwaarden welke nodig zijn om de boodschap van God correct over te brengen bij de mensen

Die willen luisteren.

Vol van kracht.

Kracht is in het Grieks: DUNAMIS = dynamiet!

Met kracht kunnen wij verstaan macht. Wanneer wij het lichaam krachtig willen maken, zullen wij bijzonder goed zorgen voor? Krachtige voeding !!!

In het geestelijke is het precies hetzelfde daar moet de kracht komen van geestelijke voeding. Micha vond zijn kracht in wat hij hoorde van God!

Dit klopte met wat Paulus zegt:
Rom.1 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Hebr 4

11 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

11

Micha had geen vrees voor het volk zoals die valse profeten die geen onheil durfden te spreken tegen de koning of het sanhedrin! Hij was zich bewust te spreken in de naam van zijn God!

Vol van Recht

Recht betekent in het Hebreeuws: Misjpat.

Misjpat betekent leefregel.

Micha was vol van de leefregels van God;

Hij kende al Gods raadgevingen. Gods wil was voor Micha de wet, de leefregel. Micha leerde dit van de profeet Jesaja. Micha profeteerde niet omwille van geld en brood of slechts voor de job zoals de valse profeten, en de priesters ,die slechts spraken over God omwille van den brode!

Deze valse profeten waren broodprofeten.

Profeten die winsten willen maken en tot doel stellen. Ze profeteerden en spraken naar de mond en het goedvinden van de koning. Vandaag is de vorming van de wereldkerk een instelling gefundeerd op broodprofeten.

VOL VAN STERKTE

Om te spreken over God heb je sterkte nodig.

Micha had het niet gemakkelijk in zijn dagen, precies als nu! Deze sterkte komt niet vanzelf. Iedereen heeft deze sterkte nodig. Waar halen wij de nodige sterkte?

29 En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken,Hand.4

Dit is pas een gebed!

Deze drie voorwaarden zijn nodig om anderen te kunnen overtuigen van zonde gerechtigheid en oordeel.

De profeet Micha is voor ons een goed voorbeeld vandaag, hij leefde in dezelfde omstandigheden en het volk toonde hetzelfde gedrag als vandaag tegenover God! In vers 12profeteert Micha de ondergang van Jeruzalem en de afbraak van de tempel door Babel. Zelfs de tempelberg tot een woudhoogte! Dit was voor de Babylonische ballingschap, waarmede God het Zijn volk.

Opnieuw zien wij vandaag de strijd ook om de tempelberg. Momenteel verwijderen de Palestijnen alles wat zou herinneren aan Gods volk!

Het volgende hoofdstuk begint met het duizendjarig vrederijk, en daar zal de wet uitgaan van op deze berg !

DE NIEUWE MAAN

De Nieuwe Maan in de Hebreeuwse Bijbel

klok

 

De Bijbelse maand begint met de wassende Nieuwe Maan, het eerste zichtbare begin van een nieuwe cyclus. Het Hebreeuwse woord voor maand, t.w. Chodesj, betekent letterlijk “Nieuwe Maan” en heeft alleen in ruime zin betrekking op de periode tussen de éne Nieuwe Maan en de volgende.

In de Rabbijnse Midrasj staat dat wanneer God tegen Mozes zegt: “Deze maand geeft voor jullie het begin van de maanden aan”. (Ex 12,2), God in de hemel naar de toenemende Nieuwe maan wees en zei: “Als je dit ziet, heilig! (= verklaar het een Nieuwe Maansdag)”. Dit Rabbijnse sprookje geeft een belangrijk punt weer, namelijk dat de bijbel niet erg duidelijk is over de instructie om het begin van de maanden te baseren op de Nieuwe Maan. De reden hiervoor is dat de term voor “Maand” (Chodesj) zelf al impliceert dat de maand begint met de toenemende Nieuwe Maan. Voor alle Israëlieten die aanwezig waren, toen Mozes de profetieën van JHWH voorlas ten overstaan van de Kinderen van Israël, zal dit blijkbaar duidelijk zijn geweest en daarom was het niet noodzakelijk om meer licht op dit concept te laten schijnen dan nodig was aangaande termen zoals licht en donker. Vanwege de langdurige verbanning hebben wij echter het gebruik van het bijbels Hebreeuws in onze alledaagse taal verloren. Daarom zullen we de betekenis van het woord “Chodesj” moeten afleiden uit het gebruik ervan in diverse bijbelteksten middels juist gehanteerde linguïstische principes.

Hij maakte de Maan voor de Heilige Dagen

Er is geen twijfel over mogelijk dat de Heilige Dagen afhankelijk zijn van de maan. Het beste bewijs hiervoor is de passage in Psalmen 104,19 waar staat:

“Hij heeft de maan gemaakt voor Mo’edim (vastgestelde tijden)”.

De Hebreeuwse term Mo’edim (vastgestelde tijden) is hetzelfde woord dat gebruikt wordt om de bijbelse Heilige Dagen te beschrijven. Leviticus 23, dat een opsomming bevat van de bijbelse feesten, begint met de verklaring: “De Mo’edim (vastgestelde tijden) van JHWH, heilige samenkomsten moeten jullie afkondigen in hun vastgestelde tijden (Mo’adam)”. Dus, wanneer de Psalmist ons vertelt dat God de maan maakte voor Mo’edim (vastgestelde tijden) bedoelt Hij dat de maan gemaakt was om de tijd van de Mo’edim van JHWH, dwz de bijbelse Heilige Dagen, te kunnen bepalen.

“Chodesj” heeft betrekking op de Maan

Het bovenstaande vers leert ons, dat de Heilige Dagen gerelateerd zijn aan de maan. Maar toen de Thora werd gegeven was Ps. 104 nog niet door de Levietische profeet geschreven, en de vraag blijft dus bestaan hoe de oude Israëlieten dit konden weten.

Het antwoord is dat het Hebreeuwse woord voor maand (Chodesj) zelf al aangeeft dat er een verband bestaat tussen Chodesj en de maan. We kunnen dit verband in een aantal gevallen zien waarin het woord Chodesj als een substituut wordt gebruikt voor het woord “Jerach”, het normale Hebreeuws woord voor maan, dat ook in ruime zin “maand” kan betekenen. Bijvoorbeeld:

“in de maand (Jerach) Bul, dat is de achtste maand (Chodesj).…”. (1Kon. 6,38)

“in de maand (Jerach) Ethaniem, dat is de zevende maand (Chodesj).…”. (1Kon. 8,2)

Nog een bewijs dat Chodesj betrekking heeft op de maan (Jerach) is de zinsnede: “Een Chodesj (maand) van dagen (een volle maand van 29 of 30 dagen)” (Gen. 29,14; Num 11,20-21). Dit betekent dus hetzelfde als de zinsnede “Een Jerach (maand/maan) van dagen” (Deut. 21,13; 2Kon. 15,13). Duidelijk is dus dat Chodesj gerelateerd is aan het woord “Jerach” dat letterlijk “maan” betekent.

“Chodesj” betekent Nieuwe Maan(sdag)

Eigenlijk betekent Chodesj in eerste instantie “Nieuwe Maan” of “Nieuwe Maansdag” en alleen in ruime zin kreeg het ook de betekenis van “maand”, dwz de periode tussen de éne Nieuwe maan en de volgende. De primaire betekenis is bewaard gebleven in een aantal passages zoals 1Sam. 20,5 waarin Jonatan tegen David zegt: “Morgen is het de Nieuwe Maan (Chodesj)”. Duidelijk is dat in dit vers het woord “Chodesj” wordt gebruikt om te verwijzen naar de specifieke dag waarop de nieuwe maan begint en niet naar de hele maand.

Een andere passage waarin het woord “Chodesj” staat in zijn primaire betekenis is Ezech. 46,1 dat gaat over “de nieuwemaansdag (Ha-Chodesj)”. Met Chodesj wordt hier de dag waarop een bepaalde gebeurtenis plaatsvond bedoeld. Deze dag is de Nieuwemaansdag.

De Bijbelse Nieuwe Maan is “de eerste was”

“Chodesj” is afgeleid van de stam CH.D.SJ. clip_image003hetgeen “nieuw” of “nieuw maken / vernieuwen” betekent. De wassende Nieuwe Maan wordt Chodesj genoemd, omdat het de eerste keer is dat de maan opnieuw wordt gezien, nadat hij aan het eind van de maancyclus enkele dagen verborgen was geweest. Aan het eind van de lunaire maand bevindt de maan zich dichtbij de zon(1) en zal hij uiteindelijk het conjunctiepunt bereiken wanneer hij tussen de zon en de aarde doorgaat. Als resultaat daarvan zal rond de tijd van de conjunctie heel weinig tot niets van het verlichte oppervlak van de maan op de aarde gericht zijn en is de maan niet zichtbaar door het vele malen grotere lichtschijnsel van de zon.

Wanneer de maan voorbij de zon schuift beweegt hij zich in de richting van de andere zijde van de aarde. Naarmate de maan zich verder van de zon af beweegt neemt het percentage van het verlichte oppervlak dat vanaf de aarde zichtbaar is toe. Op één avond van de maand is de maan direkt na zonsondergang weer opnieuw te zien nadat hij gedurende 1 ½ tot 3 ½ dag onzichtbaar was gebleven.

Omdat de maan opnieuw gezien kon worden na een periode van onzichtbaarheid, noemde men het vroeger een “Nieuwe Maan” ofwel “Chodesj” (afgeleid van het woord “chadasj” dat “nieuw” betekent).

Wassende Nieuwe Maan versus Astronomische Nieuwe Maan

Veel mensen zijn op een dwaalspoor gebracht door het onjuiste gebruik in de moderne talen van de term “Nieuwe Maan”. Moderne astronomen hebben deze wat ongebruikelijke term aangenomen om te verwijzen naar de conjunctie (wanneer de maan tussen de aarde en de zon doorgaat en de maan niet vanaf de aarde zichtbaar is), hoewel die term altijd betrekking had op het eerste zichtbare streepje van de maan. De astronomen realiseerden zich al snel dat het onnauwkeurige gebruik van de term “Nieuwe Maan” om naar de conjunctie te verwijzen tot verwarring kon leiden en begonnen onderscheid te maken tussen de “Astronomische Nieuwe Maan” en de “Wassende Nieuwe maan”. De astronomische Nieuwe Maan heeft dus betrekking op de conjunctie. De term “Wassende Nieuwe Maan” daarentegen verwijst naar de oorspronkelijke betekenis van het woord, de maan waarvan slechts een kleine streepje van de schijf zichtbaar is.

Een goed woordenboek zou beide betekenissen moeten weergeven.

Het veronderstelde bewijs van een “Verborgen Maan”

In verwarring gebracht door de term “Nieuwe Maan” door de moderne Astronomie hebben sommige mensen bijbelse ondersteuning gezocht voor de onjuiste betekenis van deze term. Daarbij wordt vaak Ps. 81,3 aangehaald:

“Blaast de bazuin op de Chodesj (Nieuwe Maan), op de Kese (Volle Maan) voor de dag van onze Chag (Feest)”.

Volgens de “Verborgen Maan Theorie” is de term “Kese” afgeleid van de stam K.S.J. dat “bedekken” betekent en zou daarom “bedekte maan” of “verborgen maan” betekenen.

Volgens deze interpretatie betekent Ps. 81,3: “Blaas de bazuin op de dag van de Verborgen Maan”.

Men vergeet echter om het tweede gedeelte van het vers erbij te betrekken “voor de dag van onze Chag”. Het woord “Chag” (Feest) is een term die altijd verwijst naar één van de drie jaarlijkse Pelgrimsfeesten (Matzot, Shavuot en Soekkot, zie Ex. 23 en 34).(2) Een Nieuwe Maansdag staat niet bekend als een “Pelgrimsfeest”, zodat Kese / Chag en de Nieuwe Maansdag (Chodesj) niet synoniem met elkaar kunnen zijn.

Ook is verondersteld dat Kese verwijst naar de bijbelse feestdag Jom Terua (de Dag van Geroep) die altijd op een Nieuwe Maansdag valt. De bijbel beschrijft Jom Terua als een Mo’ed (vastgestelde tijd) en nooit als een Chag (Pelgrimsfeest), zodat Kese / Chag ook niet naar Jom Terua kan verwijzen.

Wat betekent “Kese” werkelijk?

Het is waarschijnlijk dat Kese verwant is aan het Aramese woord “Kista” en het Assyrische woord “Kuseu” dat “volle maan” betekent (zie Brown-Driver-Briggs blz. 490b). Hebreeuws, Aramees en Assyrisch zijn allen semitische talen en delen vaak dezelfde stam. Deze uitleg sluit precies aan bij de beschrijving van Kese als de dag van de Chag, aangezien twee van de drie Pelgrimsfeesten op de 15de van de maand vallen, wanneer het volle maan is (Chag HaMatzot en Chag HaSoekkot).

Meer over de “Verborgen Maan”

Nog een punt ter overweging, in feite is er geen specifieke verborgen maansdag. De maan blijft namelijk in het Midden-Oosten tussen de 1 ½ en 3 ½ dag verborgen. Men ging er vanuit dat de “dag” waarop de maan verborgen is eigenlijk de dag van de conjunctie is. Het probleem met deze gedachte is dat pas 1000 jaar na Mozes de Babylonische astronomen ontdekten hoe het moment van de conjunctie berekend kon worden. Daarom konden de oude Israëlieten niet weten op welk moment de conjunctie plaats vond en zouden zij niet hebben geweten op welke dag zij de “Verborgen Maan” moesten vieren.

Verondersteld is dat de oude Israëlieten naar de “Oude Maan” konden kijken en zo de Dag van de Conjunctie konden bepalen op het moment dat de Oude Maan niet meer in de ochtend zichtbaar was. Zo’n methode zou echter in het Midden-Oosten geen enkele zin hebben, aangezien de zogenaamde “Verborgen Maanperiode” wel 3 ½ dag kan duren. Het is in feite de normaalste zaak van de wereld dat een maan gedurende 2 ½ dag verborgen blijft. Hoe zouden de oude Israëlieten hebben geweten wat exact de Dag van de Conjunctie was?

Aan de andere kant waren de oude Israëlieten zich wel bewust van de Wassende Nieuwe Maan. In tijden van weleer werkten de mensen van zonsopgang tot de avondschemering en hen zal wel opgevallen zijn dat de Oude Maan in de ochtendhemel steeds kleiner werd. Zodra de ochtendmaan verdwenen was bleven zij ongetwijfeld in spanning afwachten totdat 1 ½ – 3 ½ dag later de maan opnieuw in de avondhemel verscheen. Nadat de maan enkele dagen verdwenen was geweest verscheen hij opnieuw in de vroege avondhemel. Zij noemden hem dan ook de “Nieuwe Maan” ofwel “Chodesj”.

Dr.CAROLINE LEAF

Lieve BIJBEL vrienden,

GEZOND DENKEN

 

Op de site van Joyce Meyer, heb ik 2 dagen kunnen luisteren en kijken naar Dr. Caroline Leaf, een hersenspecialist (geen psychiater, maar iemand die de hersenen bestudeerd heeft en doceert). 25 jaar is zij met deze materie bezig. Ik wil deel 1 kort samenvatten voor jullie. Ik heb er wel 4 keer naar moeten luisteren omdat ze zo ontzettend vlug praat.

Haar studie komt hierop neer dat onze gedachten enorm krachtig zijn. Onze gedachten zijn even fysisch als onze spijsvertering. Onze gedachten vormen in onze hersenen a.h.w. kleine boompjes. Onder microscoop zijn kleine boompjes te zien die gevormd worden door de chemicaliën die door de gedachten (positieve en negatieve) geproduceerd worden. Ze was altijd al christen, maar aan de universiteit ging ze als een wetenschapper te werk.Het is pas later dat ze een link ontdekte tussen het GELOVIG- zijn en de werking van de hersenen.

Ons lichaam is ontworpen om ENKEL positieve gedachten te hebben. Ook negatieve gedachten vormen ‘boompjes’ in onze hersenen met doorntjes aan. En deze chemicaliën circuleren (net als de goede chemicaliën) in ons lichaam rond en maken ons ZIEK. Wat te doen? Als christenen weten wij dat we de keuze hebben tussen leven en dood. In Deut. zegt God ‘kies het leven’. Wel, God is zo Almachtig zoals Hij ons ontworpen heeft, zodat wij niet ten onder hoeven te gaan aan negatieve gedachten. Hij heeft namelijk een soort “mini – hersenen” geplant in ons hart, jawel in ons hart. Het bevat ongeveer 40 000 neuronen. Het is in deze “mini – hersenen” dat ons vermogen tot kiezen ligt : het zal ons zeggen ‘doe dit’ als het goed is of ‘doe dit niet’ als het slecht is. Afhankelijk van onze respons hierop zullen chemicaliën aangemaakt worden die al of niet goed voor ons zijn.Het wondere van dit systeem is, als wij de negatieve ideeën verwerpen, worden de slechte chemicaliën omgezet in warmte voor ons lichaam (vandaar dat ik het altijd goed warm heb (-_*)).

Per seconde verwerken onze hersenen 400.000.000signalen, waarvan we ons slechts van 2000 bewust zijn. Je kunt wel denken dat er een ‘ferm’ gevecht aan de gang is in ons hoofd.

De Bijbel zegt dat we elke gedachte moeten onderwerpen aan Christus 2Kor.10:5.

Wij zijn in staat om het ‘bos met doorntjes’ te vernietigen op 4 dagen tijd, door goede gedachten te kiezen. Ja, we moeten ervoor KIEZEN, want negatieve gedachten duiken automatisch op. Lieve Bijbelvrienden, hier was een wetenschapper aan het woord. Alles wat ik hier heb samengevat is ‘reëel. Voor niet – wetenschappers is de Bijbel DE handleiding bij uitstek, want Gods Principes staan er één voor één in uitgelegd.

Nu ga ik deel 2 van Dr.Caroline Leaf enkele malen beluisteren en dan breng ik jullie weer een samenvatting.
Van harte, Marie-Louise

Nota: Het boek van Dr.Caroline Leaf  heet: Who switched off my brain. ISBN : 978 0 9819567 2 5

PALESTIJNEN OF FILISTIJNEN IN DE BIJBEL

DE FILISTIJNEN.

palestiniansalute

Wij vinden dit volk duidelijk terug in het O.T. We kunnen ze duidelijk beschouwen als de uitgesproken aartsvijanden van Israel, ze zijn onverzoenlijk en agressief. Ze dienen satan door hun erge afgoderij.

Waar komen ze vandaan?

13 En Misraim verwekte de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten, 14 de Patrusieten, de Kasluchieten, uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen, en de Kaftorieten.Gen.10

Misraimis de stamvader van alle Egyptenaren, hij was de tweede zoon van Cham. Cham betekent “verbrand” of “zwart”, bewoners van de warme landen, als Afrika. Het zijn dus Chamieten. De Filistijnen komen voort uit Patrusieten en Kasluchieten, dus zijn het geen Semieten, waaruit de Israëlieten voortkomen.

Am 9:7 Zijt gij voor Mij niet gelijk aan de kinderen der Ethiopiers, o kinderen Israels? luidt het woord des HEREN. Heb Ik Israel niet uit het land Egypte gevoerd en de Filistijnen uit Kaftor en de Arameeers uit Kir?

God voerde de Filistijnen weg uit Kaftor. Kaftor, is de Hebreeuwse naam voor Kreta, zo is algemeen aangenomen. De naam Filistijn kan vanuit het Ethiopische verklaart worden als de “de trekkende of zwervende”.Filistea of Pelesjet (Filistijnen) duid het gebied aan tussen Jaffa en Gaza. (Afb. Visgod Dagon).

Ze zouden op een bepaald ogenblik Kreta hebben verlaten door een natuurramp en Egypte zijn aangevallen, en daarna ook Kanaan. De Filistijnen aanbaden de Baal, de Astarte en de visgod, Dagon. In Gaza stond een tempel van Dagon. Deze tempel is ingestort door Simson. Paulus schreef over afgoderij het volgende:image

19 Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is?20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten.1 Cor.10

De Filistijnen of Palestijnen zijn een tegenbeeld van het naamchristendom. Het naamchristendom draagt de mijters van de Dagon visgod. Ze beweren en strijden om het beloofde land te bezitten waarop ze geen recht hebben. Zo beweren ook de Katholieken de ene ware kerk te zijn, maar ze hebben geen recht op het Nieuwe Jeruzalem!

Ze waren ook nauw verbonden met de Kretenzers. Op Kreta was er de cultuur van Mycene. De wapenuitrusting van de Filistijnse soldaat Goliath was Grieks-Myceens.

De Filistijnse strijder Goliath zou volgens de Joden, een achterkleinkind zijn van de Moabitische Orpa die Naomi verliet, om te huwen met een Filistijn!

Ruth volgde Naomi wel, en werd de overgrootmoeder van koning David.

In feite stonden de achterkleinzonen David en Goliath tegenover elkaar in de strijd!

Jeremia voorspelde dat de farao van Egypte, Gaza zou innemen, en de Filistijnen wilde uitroeien.image

Jer 47:4 zo zijn hun handen verslapt op de dag die komt om al de Filistijnen te verdelgen, om voor Tyrus en Sidon elke nog overgebleven helper uit te roeien; want de HERE verdelgt de Filistijnen, de rest van het eiland Kaftor.

Tit 1:12 Iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken.

Zijn de Filistijnen de hedendaagse Palestijnen?

De Grieken hoorden aan de kust van Israel meer de naam “Pelistjim” en “Palestin”,en men bedoelde: daar waar de Filistijnen een tijdlang hadden gewoond. Anderen beweren dat dit woord enkel werd gebruikt als: een niet-Semitisch volk. (Afb.Filistijns oorlogschip) Jeremia spreekt over een rest, daarom neem ik de voorkeur om aan te nemen dat de Filistijnen, vandaag de Palestijnen zijn.

De filistijnen zouden net zijn als de Albanezen, afstammelingen zijn van “Pelasgen”pre-Grieken. Kosovaren beweren nu de oude “Pelasgen” te zijn! Kosovo, als Albanees thuisland heeft zich pas onafhankelijk verklaard. Dit is wetenswaardig, dat precies in de eindtijd deze dingen zich gebeuren. Filistijnen kregen ook de naam van vluchtende zeevolkeren. Door ziekte vluchten ook vele Griekse helden naar Kreta.

De profeet Zacharia maakt duidelijk dat we te maken hebben met een soort bastaardvolk. Men noemde hun verblijf ook nog “Het Filistijnse Syrië”.

De naam Palestinawerd door de Romeinse Keizer Hadrianus ingevoerd, met de bedoeling de Joodse aanspraken op het land te vernietigen.

Hij noemde het Palestina in plaats van Judea! In 1917 noemden de Britten het opnieuw Palestina.

Terreurbaas Yasser Arafat noemde zijn zwerversvolk, de oude Filistijnen, maar dit oud volk was al 2500 jaar zo goed als verdwenen. Hierover bestaat veel onenigheid.Tot nog toe zijn er geen aanwijzingen of historische bewijzen dat de hedendaagse “Palestijnen”, nakomelingen zouden zijn van de oude Filistijnen. De Palestijnen zijn ook geen nakomelingen van Abraham.

5 Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden; dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. 6 Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen, en Ik zal de trots der Filistijnen uitroeien. 7 Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden, en dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda, en Ekron als een Jebusiet. Zacharia 9

De Filistijnen hadden vijf gekende steden, Askelon, Baal, Asdod,Gat, en Ekron. Ze waren ook gekend voor hun metaalbewerkingen. Zij gebruikten reeds ijzeren wapens, terwijl Israel dan nog koper gebruikte. Gods oordeel zal komen over dit volk. Het waren onbesneden afgodendienaars, ze aten het offervlees rauw en met het bloed. God zal het gruwelvlees van tussen de tanden halen.

De profeten Zefania en Amos schreven hoe het met de Palestijnen zal aflopen:

4 Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de middag verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden.

5 Wee u, bewoners der zeekust, volk der Keretieten! Het woord des HEREN is tegen u, Kanaan, land der Filistijnen, en Ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn. 6 De zeekust zal worden tot weideplaatsen, tot putten der herders en tot kooien voor schapen. 7 De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda; daarop zullen zij weiden; in de huizen van Askelon zullen zij zich des avonds legeren, want de HERE, hun God, zal acht op hen slaan en een keer in hun lot brengen. Zefanja 2

Deze profetie over de Gazastrook, waarbij het een “woestenij” zal worden kan best mogelijk nog in onze dagen vervuld worden. Woestenij komt van “verwoesten”.

Op 26 juni 2007 schrijft Leon De Winter een volgende titel in een tijdschrift Elsevier: “Israel moet desnoods heel Gaza verwoesten!”

Een Israëlitische soldaat Gilad Shalit werd gekidnapt. (zie foto)Men eist de vrijlating van duizend Palestijnse gevangen ( terroristen). Een staat kan dit niet dulden, en moet ingrijpen.

Keretieten is een ander woord voor filistijnen, en betekent : “beulen”, huursoldaten.

7 zal Ik vuur werpen binnen de muur van Gaza, zodat het zijn burchten verteert,

8 en zal Ik de inwoners uit Asdod uitroeien en de scepterdrager uit Askelon, en zal Ik mijn hand keren tegen Ekron, zodat de rest der Filistijnen te gronde gaat, zegt de Here HERE.

Amos 1

Gaza betekent: “sterke”. Deze stad bestaat nog steeds, vandaar ook de Gazastrook.

Hier is sprake over het overblijfsel van Israel en de rest van het Filistijnse volk. Onder rest kunnen wij de nakomelingen begrijpen. Er komt een einde aan deze eeuwenoude strijd. Niet Israel verdwijnt, zoals de wereld dit wenst, maar integendeel het Palestijnse overblijfsel verdwijnt, omdat God het heeft gesproken! Het Palestijnse terrorisme zal ophouden.

In vers 7 staat “vuur”, dit kan ook vertaald worden met “vuurkolom” de nucleaire paddenstoel? Atomair vuur? Anderen spreken van een bovennatuurlijk vuur. In ieder geval zal het een vuur zijn dat compleet zal vernietigen. ( zie ook Ezech.25:15). (Fig.rechts Asdod)

Askelon, een stad gekend voor de uien. Askelon betekent “ plaats waar wordt gewogen”, of “ik zal gewogen worden”. Volgens nog anderen betekent Askelon, “vuur van de schande”. Sjalot komt hieruit voort, ascalonium.

IRAN EN IRAK DE BOOGSCHUTTER?

CHALDEA , IRAK, IRAN?

clip_image002

 

De tweede oorlog in Irak is lang voorbij, en een komende in Iran? Vele christenen die zich bezig houden met de profetie in de Bijbel, hebben gezocht naar de Bijbelteksten waarin sprake zou zijn over dit gebeuren. Wij leven eenmaal in de eindtijd en God is bezig met zijn Woord spoedig te volbrengen. Een Amerikaanse voorganger ontdekte een en ander welke ook nog een blik werpt op het verleden waarbij er veel invloed is geweest vanuit Babel op het naamchristendom.

1 Zo zegt de HERE: Zie, Ik verwek tegen Babel en tegen de inwoners van het Hart-mijner-tegenstanders de geest van een verderver

2 en Ik zend op Babel wanners af, die het zullen wannen en zijn land uitschudden, want zij omringen het van alle kant op de dag van het onheil. 3 De boogschutter spanne zijn boog en steke zich in zijn pantser; spaart zijn jonge mannen niet, slaat zijn gehele leger met de ban, 4 dat er doden vallen in het land der Chaldeeen en doorstokenen op zijn straten.

5 Want Israel en Juda zijn niet in weduwschap gelaten door hun God, door de HERE der heerscharen, al was hun land vol van schuld tegenover de Heilige Israels.

6 Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem. {}

7 Babel was in de hand des HEREN een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd.

Het gaat om een Bijbelvertaling (NKJV) welke ik niet heb, een Engelse vertaling, waarin

Er een bijzondere vertaling is voor vers één.

Daarin staat vertaald i.p.v. “hart mijner tegenstanders” (het willen breken van God en Zijn wil.) degenen die wonen in “Leb Kamai” en deze vertaling is juist en letterlijk.

Leb Kamai is een code-woord voor Chaldea.

In Chaldea woonden dus de mensen die zich bezighielden met magie. Chaldeeërs genaamd. Er is sprake van een vloek van Leb Kamai welke bekrachtigd werd door Isabel.

Isebel diende de Baal, en Baal was de God van Babylon.

Leb Kamai is vrouwelijk en refereert naar Isebel. Deze vrouw is als een geheimenis.

Jezus verwees naar haar :

20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt , dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. 21 En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. 22 Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking , indien zij zich niet van haar werken bekeren.

23 En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien , dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.Openbar.2

In dit gedeelte krijgt Isebel een geestelijke betekenis. Zij was in leven de vrouw van Achab en had grote invloed. Wij kunnen gaan begrijpen dat zij het geheimenis is van Babel.

Er blijkt dus nog een verbinding te zijn met de Nicolaïeten: Openbar2

6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke ook Ik haat.

Openbar.17

3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen , en het had zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud , edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker , vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij , toen ik haar zag, met grote verbazing.

Het geheimenis, is “ Leb Kamai “, dit zijn al degenen die handelen in de geest van Isebel, welke het beest berijdt en magische en occulte krachten gebruikt. Het zijn onheilige bidders voor waarzeggerij, welke tegen de wil van God zijn. Het zijn de “zogenaamde christenen” welke in feite wonen in Leb Kamai.

Een andere tekst welke schijnt te spreken over het gebeuren in Iral :

18 ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm .

20 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.Hand.2

Het zijn tekenen welke wij hebben gezien in Irak. De volgende besprekingen gaan door in Ur. Ur de stad waar God Abraham,riep.

Gen.11

31 En Terach nam zijn zoon Abram en Lot , de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram; en hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen te Haran en bleven daar.

Zoals Abraham diende Ur te verlaten, omwille van de afgoderij en de occulte praktijken en het willen breken van Gods wil, zo moeten ook zij die tot geloof komen in Christus het schijnchristendom of naamchristendom verlaten! Katholieken zullen helemaal niet behouden als zij dit Babel niet willen verlaten en zich bekeren. De Here maakt dit klaar en duidelijk in onderstaande tekst uit Openbaring:

1 Hierna zag ik een andere engel , die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. 2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, 3 omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar , mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

Wij lezen dit in Openbaring, wat toekomstig is, en voor de eindtijd bestemd. Wij zien dat dit Babel geestelijk is op te vatten, en wat wij hebben zien gebeuren in Irak het oude babylon, zie Ik dat de oude stad Babylon niet direct zal herbouwd worden. Dus het Babel

van vandaag is het Vaticaan.

VLUCHT UIT BABEL!

6 Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem.

7 Babel was in de hand des HEREN een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte ; van zijn wijn dronken de volken , daardoor werden zij verdwaasd. 8 Plotseling is Babel gevallen en gebroken , jammert om hem! Haalt balsem voor zijn pijn, misschien is het te genezen .

9 Wij hebben Babel trachten te genezen, maar het is niet te genezen; verlaat het en laten wij gaan, een ieder naar zijn land; want tot de hemel reikt zijn oordeel en het verheft zich tot de wolken.

Babel is ziek en niet te genezen, wij hebben wellicht gehoopt dat al die christenen, ware christenen zouden gaan worden, maar helaas. Integendeel men gaat er Jezus gaan vergelijken met een Steve Stevaert! Hoe erg diep is men gevallen?

Nog te vervullen : Jeremia 51:29

29 Dan beeft en siddert de aarde, want de gedachten des HEREN tegen Babel gaan in vervulling om het land van Babel tot een woestenij te maken, waar niemand woont.

Dit is nog niet zo! In Irak wonen nog steeds mensen, maar het wordt nog anders. Wanneer de Meden Babylon bestreden en veroverden, is dit ook niet gebeurd.

Vergelding voor wat Irak Israel aandeed:

19 Maar Jakobs deel is niet als deze; Hij is de Formeerder van alles en Israel is de stam zijner erfenis; HERE der heerscharen is zijn naam!

20 Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen ; met u verbrijzelde Ik volkeren en verdelgde Ik koninkrijken; 21 Ik verbrijzelde met u paard en ruiter , en Ik verbrijzelde met u wagen en menner; 22 Ik verbrijzelde met u man en vrouw, en Ik verbrijzelde met u grijsaard en knaap; Ik verbrijzelde met u jonge man en jonge vrouw,

23 en Ik verbrijzelde met u herder en kudde; Ik verbrijzelde met u landbouwer en gespan, en Ik verbrijzelde met u landvoogden en stadhouders.

24 Maar Ik zal voor uw ogen aan Babel en alle inwoners van Chaldea al het kwaad vergelden dat zij Sion hebben aangedaan , luidt het woord des HEREN.

25 Zie, Ik zal u! gij berg des verderfs, luidt het woord des HEREN, die de gehele aarde hebt verdorven, en Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u maken tot een berg van brand,

Wij weten dat Irak alle zelfmoorden financieel ondersteunde. Nu heeft Irak moeten oogsten wat het heeft gezaaid. Irak en Iran waren vroeger één geheel? Het is begrijpelijk dat de hele wereld tegen deze oorlog was, want ook is bijna de gehele wereld tegen het volk Israël en zijn God. Maar wie zal Gods plan tegenhouden?

GODS WAARSCHUWT ZIJN KINDEREN

clip_image001

 

clip_image003

 

Wij horen of lezen in veel boodschappen spreken over de liefde van God. Inderdaad God is voor Bijbelgetrouwe christenen een liefdevolle vader geworden, en een goede vader gaat altijd zijn kinderen waarschuwen voor de gevaren in de maatschappij. Hij doet dat uit liefde, toch wil men niet altijd van Zijn goede raad weten! Soms wijst Hij ons op een rood licht, maar wij rijden er toch wel eens door, of stoppen te laat. We zien niet altijd het gevaar, en dat kan verkeerd aflopen, wij kunnen ons heel ernstig kwetsen of erger, en dan komen er de tranen. Ook christenen lijden aan geestelijke cataract, zien dat rood licht niet, door gebrek aan kennis van Gods raad! God wil ieder mens blij en gelukkig zien, voorkomen is beter dan genezen, de mens is tenslotte de kroon van Zijn schepping.

Welke raad geeft God zo allemaal?

Gods wijsheid in het Bijbelboek Spreuken, (6).

Borg staan voor iemand?

1 Mijn zoon! zo gij voor uw naaste borg geworden zijt, voor een vreemde uw hand toegeklapt hebt;2 Gij zijt verstrikt met de redenen uws monds; gij zijt gevangen met de redenen uws monds.(Stv) 3 Doe nu dit, mijn zoon! en red u, dewijl gij in de hand uws naasten gekomen zijt; ga, onderwerp uzelven, en sterk uw naaste.

4 Laat uw ogen geen slaap toe, noch uw oogleden sluimering; 5 Red u, als een ree uit de hand des jagers, en als een vogel uit de hand des vogelvangers.(Spr.6)

Hier vinden wij een eenvoudige wijze raad, niet alleen voor de mannen, maar ook voor de vrouwen. God spreekt altijd eerst tot de man. Wij vinden hier een situatie van iemand die borg staat voor iemand anders. Het lijkt wel vandaag een heel normaal gegeven, je zou het kunnen bekijken als iets dat men doet uit naastenliefde. Borgstelling, wordt regelmatig toegepast in het dagelijkse zakenleven.

Wij vinden hier Gods raad, om niet onvoorzichtig of ondoordacht te handelen. Borg staan gelijkt op een openstaande strik, een groot risico! Een strik gebruikt men om vogels te vangen. Het is dus niet aan te raden om borg te staan. Borg staan voor uw kinderen is in feite christelijk gezien, blinde liefde, laat staan voor vreemden.

Spreuken 17:18 Een verstandeloos mens is hij, die handslag geeft,

die zich borg stelt voor zijn naaste.

Wees niet lui!

6 Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs;7 Dewelke, geen overste, ambtman noch heerser hebbende,8 Haar brood bereidt in den zomer, haar spijs vergadert in den oogst.

9 Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan?10 Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende;11 Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw gebrek als een gewapend man.

Mensen kunnen leren van de dieren zegt God! God geeft raad met voorbeelden uit de natuur. Er is een tijd van werken en een nodige tijd van rusten. De Bijbel leert dat er een evenwicht nodig is tussen werken en rusten.

De mieren hebben een goed inzicht, en hebben geen baas. Ze zijn naarstig en ijverig in hun werken, in de zomer werken ze hard, in de winter is er de rust, maar ze hebben voorzien in hun etensvoorraad. Spr. 18:9 Hij, die traag is in zijn arbeid, is reeds een broeder van de verderver.

Geestelijke luiheid.

De luiaard is te herkennen aan eigenwijsheid, heeft een groot gedacht van zichzelf. (spr.26:16) 16 De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven die verstandig antwoord geven.

De zonde die wij kunnen aantreffen, is dat wie lui is, ook eens te lui wordt om eens diep na te denken. De mens kan te lui zijn om Gods raad te overdenken. Te lui worden om de Bijbel te lezen, te onderzoeken, en dit is een levensgevaarlijk risico. Die mens komt dan in een geestelijke armoede en hongersnood terecht.

Wij kunnen dit letterlijk benaderen, en wie niet wil werken, komt plots in de pijnlijke armoede terecht. De armoede lijkt dan als een gewapende inbreker.

“Als een gewapend man” De gewapende inbreker kan dan ook de valse evangelist zijn, het kan mijnheer depressie zijn, of mijnheer zware tegenslag, waartegen men geen weerstand meer kan bieden, want men is geestelijk zeer zwak geworden.

19 De weg van de luiaard is als een doornhaag, maar het pad der oprechten is welgebaand.Spr.15

Een doornhaag staat symbolisch voor een zondige levenswandel, wanneer men Gods waarschuwingen negeert. Mensen ergeren zich aan een luiaard, net als aan een doornhaag als men er in contact mee komt!

GOD HAAT BIJZONDER ZEVEN ZONDEN!

30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Efeze 4

16 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: 17 hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, 18 een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,19 wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders. 20 Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Spr.6

Het zijn zeven rode lichten, en iedereen rijdt er wel eens door!

Toch kan het veel schade aanbrengen die je niet meteen opmerkt.

Hoogmoedige ogen.

Wie zich echt hoogmoedig en trots gedraagt, en een arrogante geest heeft, zo iemand is goed te herkennen, namelijk let op zijn ooggedrag. Hoogmoedige blikken zijn snel op te merken. God ziet die zonde bij de mens, en God haat dit. Hoogmoedige mensen zijn Gods vrienden niet.

Het gevolg van hoogmoed, het kan anderen vernederen en kwetsen, ook al is het nog niet rechtreeks zo bedoeld. 27 Gij toch verlost het ellendige volk en vernedert de hovaardige ogen.Ps.18Spr. 16:18 Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.

Er komt een tijd dat God hoogmoed uit de wereld zal helpen! God liet het opschrijven door de profeet Jesaja : Jesaja 13:11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.

Valsheid.

Als een mens zelf dit al haat, zou God dit niet haten? Een valse tong kan zoveel kwaad aanrichten met een onoverzienlijke schade. Het kan ook als diefstal gezien worden, want een leugen kan het bos van de eerbaarheid van zijn naaste stelen. Jakobus 3:5 Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt.

( Spr.12:19) Leugens worden toch achterhaald.

Onschuldig bloed vergieten, kwaad plannen, en kwaad smeden.

Dit hoeft weinig uitleg, enkel even kijken naar de nieuwsberichten vandaag. Mensen worden er gewoon aan, en denken niet meer na. God haat al dit bloed vergieten, om politieke macht eer en geld. Bijbelgetrouwe Christenen kunnen zich verheugen, er komt een einde aan al dit soort van kwaad, niet door ingrijpen van mensen, maar door God zelf.

Psalmen 34:16 het aangezicht des HEREN is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.

Voor allen die angstig zouden worden, wanneer men al dit kwaad van over de ganse wereld onder ogen ziet, denk eens na over wat God zegt tot allen die hij heeft aangenomen:

Ps. 112:7 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de HERE;

“wie twist stookt tussen broeders.”

clip_image005God haat de mens die zich goed voelt als hij ruzie kan maken tussen mensen. Zijn specialiteit is leugenachtige achterklap. Hij zoekt en wekt de onenigheden op. Dit soort van subtiel kwaad van zulke mensen kan een ganse gemeente vernietigen! Zoiets was strafbaar bij wet in het eerste verbond. God toonde hoe men zulk soort kwaad uit hun midden zou wegdoen. Wij lezen:

16 Wanneer een misdadig getuige tegen iemand optreedt om hem van een overtreding aan te klagen,17 dan zullen de twee mannen, die dit geschil hebben, zich voor de HERE stellen, voor de priesters en de rechters, die er dan zijn zullen. 18 Dan zullen de rechters dit nauwkeurig onderzoeken, en blijkt, dat de getuige een valse getuige is en dat hij een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend, 19 dan zult gij hem doen, zoals hij zijn broeder dacht te doen. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen,Deut.19

1 Cor.5:13 Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.

WIE WIL BEHOUDEN WORDEN?

WIE WIL BEHOUDEN WORDEN?

clip_image002

Vandaag zien wij dat er veel kerken leegstaan en omgebouwd worden voor andere commerciële doeleinden, zoals in Nederland. We kunnen verheugend zijn dat er daartegenover nog steeds mensen zijn die tot echt geloof komen in Jezus Christus, gedoopt worden en zullen behouden worden voor de eeuwigheid! In de geschiedenis is de Gemeente van Jezus Christus steeds een klein kuddeke geweest, en nooit een meerderheid geweest.  Wij leven vandaag als in de dagen van Noach. Dit is de tijd die voorafging aan de wereldwijde vloed, een oordeel van Godswege, waarbij de Tsunami nog maar een klein voorsmaakje is.

Bij de zondvloed werden er acht zielen gered en behouden!

Enorm vele slachtoffers, geen journalist meer om een sensationeel artikel te schrijven. De grootste ramp die de wereld kende staat in de bijbel te lezen.

De apostel Petrus legt een verband tussen de ark van Noach en onze doop. Wij lezen eerst:

1 Petrus 3:18 – 4:1-6

18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest,

19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,

20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. 21 ¶ Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.

1 Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde,

2 om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.

3 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.

4 Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u;

5 maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen.

6 Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.

De doop is een tegenbeeld van de ark.

Wij weten dat het woordje “ark”, Logos betekent, en Logos betekent ook “Woord.” .

Het binnentreden in de ark, door enkel deze acht zielen in de ark betekende:

  • hun redding van een komend oordeel over een goddeloze wereld
  • het begin van een volledig nieuw leven op aarde, enkel door te geloven wat God sprak.

Mensen die vandaag met hart en ziel ingaan op de Bijbel, en hun vertrouwen stellen op Jezus alleen, zijn mensen die Gods kracht zullen ervaren om behouden te worden, van de nu komende oordelen op aarde en tenslotte ook van het laatste oordeel.

Zulke mensen beginnen ook een totaal nieuw leven, wie dit niet meemaakte is nooit tot geloof gekomen.

23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. 1 Petr 1:23

Het christendom is ontstaan uit de bijbel, dat soort christendom is hemels en onvergankelijk. Het christendom met de kinderdoop, is aards en vergankelijk.

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Er werden in de geschiedenis zovele overtuigingen gepredikt, als kapitalisme, communisme, socialisme, liberalisme enz. ze kwamen allemaal voort uit de mens maar brachten geen redding of oplossing voor het sterven van de mensheid.

Ze stellen allemaal teleur, maar het evangelie is de enige weg tot behoud.

De doop is een gebed tot God. (v.21)

Wie zich laat dopen zegt de apostel die is tot inzicht gekomen dat hij leefde zonder in zijn leven rekening te houden met God, dat is zondig leven. Zonde is het doel van zijn leven missen. De H.Geest is werkzaam om mensen bij de Heer te brengen, dit gebeurt vooraf door allerhande omstandigheden, die ons in contact brengen met de Bijbel. Een geestelijke zwangerschapsperiode.

16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Rom.8

Dit is een goed geweten. Wie denkt door goede werken te worden behouden, of geboden van een bepaalde kerk te hebben gevolgd, zal bedrogen uitkomen, omdat dit niet in de bijbel staat, zijn geweten en zijn denken is niet in overeenstemming gebracht met Gods Woord het instrument tot redding. Zo iemand is niet in de ark gestapt!

Het dopen is niet het reinigen van het lichaam met goede reukgevende zeep, maar het reinigen van de ziel van een mens bedoelt Petrus. Het reinigen van de ziel gebeurt door het geloven van wat de Bijbel zegt, en het toe te passen in ons leven. Het denken van de mensen is zondig, wil zeggen ongezond en besmet vanuit de geboorte. Ieder mens is geboren als mindervalide! Niemand is perfect!

Enkel christenen hebben gezond verstand, dit is een scherpe uitspraak, maar de waarheid. Ze hebben dit enkel wanneer ze hun eigen gedachten inruilen voor de gedachten van Jezus Christus!

Ons wapenen met de gedachten van Christus.

Christen zijn is te herkennen door een verandering van gezindheid.

Een wereldse gezindheid is volgens de apostel, een leven naar de begeerten van de mensen.

Vandaag en toen kunnen wij opmerken dat de gezindheid van de mensen zich beperkt tot het bereiken van aards geluk. Iedereen wil een groot inkomen, een groot huis, veel aandelen. Iedereen wil genot en aanzien. Brood en spelen. Voor geld gaat men stelen en moorden. Na de dood is er niets denkt de mens die God niet kent of twijfelt. bedenk de man die zijn goud vasthield op de Titanic, en die niet wilde lossen, hij verdronk in een zee van hebzucht!

Petrus noemt nog enkele punten op die een wereldse gezindheid kenmerken:

Losbandigheid, begeerten, dronkenschap, drugs,onzedelijke afgoderij (porno), ongezonde seks enz.

Wij zien dat vandaag de mens op zijn vrijheid wil staan. Hij wil zich niet meer laten binden. Hij gaat zich niet meer verbinden om een meisje of een jongen te huwen. “ Alles moet kunnen” is vandaag de spreuk van de ongelovige mens.

Niet ingetoomde lusten. Vreemd gaan is vandaag niet meer vreemd. Seks voor het huwelijk. Seks met dieren. Geld verkwistend, geen discipline. Roof en verkrachting zijn dagelijkse gebeurtenissen.

Een toestand van zedelijk verval zoals wij dat vandaag kennen.

Een geestelijke gezindheid moet ons wapen zijn.

De gedachte van Christus is te leven naar de wil van God. Here, wat wilt Gij dat ik doe?

Het maakt afstand, en schept vijandigheid, met de wereldse mens, zo werden de eerste christenen vervolgt.

2 Corinthiërs 2:16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam?

Wie tot geloof komt verliest wereldse vrienden, dat is heel normaal. Familie die u laat vallen. Ondervindt zoals de apostel tegenstand van de overheid, als bv. Nero die de christenen vervolgde. Christenen deden niet mee met alle gemeenschappelijke activiteiten zoals hun offerfeesten. God wil dat u Hem aanbidt, dan gaan alle samenkomsten voor onze eigen verlangens en begeerten. Dat alleen al brengt een verandering in het leven van een mens.

Wij als christenen moeten gewapend zijn, door een vervulling van de Geest. Wie slechts de zondag twee uur christen is, hoe zal hij weerstand bieden aan de wereldse verleidingen die ons dagelijks van de Here willen weghouden.

Een voorbeeld van dagelijkse bekering:

12 Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? 13 Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; Psalm 34

Een mens die lang en gelukkig wil leven zegt God, die moet ophouden met kwaad te spreken of te liegen. Het is zo moeilijk om zijn tong in bedwang te houden, daarom is er een discipline nodig op onszelf.

1 Petrus 3:10 Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken;

Jakobus 1:26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.

DE JAARWEKEN

DE ZEVEN JAARWEKEN.

70jw

Wij gaan even stilstaan bij de zeventig jaarweken, maar niet alleen bij de profeet Daniel. Wij gaan even zien naar de geschiedenis van het volk Israël. Het is de bedoeling met een kort overzicht aan te duiden dat de opname van de christenen zal plaatsvinden voor de grote verdrukking. Wij weten er bestaan nog andere zienswijzen, maar deze kunnen wij helemaal niet onderschrijven, noch geloven.

Wij gaan ons even beperken bij een eenvoudige vaststelling van tijd.

In de Bijbel vinden wij niet alleen de 70 x 7 jaren, zijnde de gekende 490 jaren. Wij vinden door de geschiedenis vier tijdsperioden van 490 jaar.  Wij vinden een eerste maal een tijd van 490 jaar, als wij van Abraham tot de Exodus rekenen. Abraham was geboren 2008 jaar na de schepping. Wij houden wel rekening met bepaalde jaren, die niet tellen. God telt de tijd niet, wanneer zijn volk niet naar Hem luistert! Abraham zondigde tegen de Here, hij organiseerde zelf de oplossing. van organiseren gesproken buiten de wil van God! Ismaël werd geboren. De tijd tot aan de geboorte van Isaac, staat Gods klok stil. Wat een principe!!

Wij vinden een tweede maal 490 jaar. Dit is de tijd van Exodus tot de tempel van Salomo. Hetzelfde principe dient ook hier toegepast te worden.

Een derde periode, van de tempel van Salomo tot het herstel van de tempeldienst. Hier is ook een afvalligheid van 560 jaar, gevolgd door verbanning. De vierde tijd van de jaarweken kunnen wij zien als het herstel van de tempeldienst opnieuw, tot de eindtijd. Hier kennen wij wel opnieuw een stopzetten van de tijd, op, de 69stejaarweek. Dit was toen men Jezus terechtstelde en zij hun Messias hebben verwierpen.

Er blijft dus nog één jaarweek over, dit is zeven jaar. De tijd van de verdrukking, deze zal beginnen wanneer Israël zich opnieuw gaat bekeren, en zal gaan luisteren en geloven in hun God. God zal hier de draad opnieuw opnemen met zijn volk.

Na de plotse opname zal Gods volk inzien dat zij hadden moeten luisteren naar de Bijbelgetrouwe christenen. Dan zien wij dat er een doorbraak komt, en dan komen er 12000 per stam tot geloof in Christus. Wij wachten nu nog slechts tot de laatste ziel zich bekeerd onder de heidenen.

Wij kennen niet het exacte tijdstip van de opname, maar de wakkere christenen letten op de tekenen van de tijden, en heffen hun hoofd omhoog! Maranatha!!

DE REUZEN

De reuzen waren op de aarde.

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt 1989) (Laatste update: 9 oktober 2007)

clip_image002Genesis 6:1-4 Toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in de die dagen op de aarde, en ook daarna toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd mannen van naam.

In deze korte maar betekenisvolle bewoordingen spreekt de Bijbel over de Zonen Gods. Een uitvoerige beschrijving is terug te vinden in het Boek van Henoch waar de Bijbel in positieve zin naar verwijst. (zie: Boek van Henoch) De reuzen duiken op in de verhalen van alle oude volken op aarde. Rond de Middellandse-zee, bij de indianen in Noord-Amerika en Canada, in Zuid-Amerika, in Tibet en in Australië. In de mythologieën van Oost en West in de sagen over Tiahuanacu en in de heldendichten van de Noormannen en Eskimo’s. De oude Chaldeeën hadden het over de reus Irdubar, in India sprak men van de Danawa en Daita en op Ceylon van Rakshasa, om zo maar een paar voorbeelden te noemen. Vertegenwoordigen zij simpelweg het verlangen van de menselijke geest naar bovennatuurlijke kracht, of hebben zij echt bestaan?

Een aantal wetenschappers die zich in het fenomeen van de reuzen verdiept hebben kwamen met de verklaring dat er geen reuzen op aarde zijn geweest. De reusachtige megalithische bouwwerken waren het werk van gewone mensen geweest. Deze hadden- weliswaar met de nodige moeite- de enorme steenkoolossen met vuistbijlen uit de rotsen gehakt en met houten hefbomen en rollers naar de plaats van bestemming gebracht Er zijn ook geleerden die wel geloven dat er reuzen op aarde hebben rondgelopen. Echter niet in de tijd waarover de Bijbel en andere oude geschriften berichten, maar ten tijde van de reuzenreptielen zo, n 135 miljoen jaar geleden. Zij schrijven de reusachtige vormen toe aan kosmische stralen van de zon of aan een vergrote aantrekkingskracht van de maan waardoor de mensen een lengte bereikten van wel vijf meter. Het merkwaardige fenomeen van de abnormale groei zou zijn opgehouden toen de maan een andere positie tegenover de aarde was gaan innemen, miljoenen jaren geleden.

Dit soort verklaringen zijn echter op geen enkele wijze in overeenstemming met wat er zich werkelijk op aarde heeft afgespeeld. De reuzen waren op de aarde, geen miljoenen jaren geleden, maar vrij recent, in Bijbelse tijden. Verschillende overleveringen vertellen dat de eerste reuzen goede wezens waren maar dat door een snelle degeneratie het kwade snel de overhand had gekregen. Dat zou de reden kunnen zijn waarom ze dikwijls in oude geschriften als kwaadaardig worden afgebeeld, vijanden van de mensen maar soms ook van elkaar. In de Scandinavische mythologie bijvoorbeeld, zijn de reuzen die in Utgard wonen de aartsvijanden van de in Asgard verblijvende reuzen. Ze veroorzaakten vaak grote nood en diepe ellende en soms vertoonden ze zelfs kannibalistische neigingen, zoals de indianen van Noord-Amerika en Canada in hun overleveringen vertellen. Ook uit de Griekse mythologie is het verhaal bekend van de mensenetende Chrono’s die zijn eigen kinderen verslond, en van de Homerische Cyclopen die ook een voorliefde voor mensenvlees hadden.

Sommige volken geloven dat de reuzen de voorvaderen van de mensen zijn geweest terwijl anderen de hele schepping aan hen toeschrijven. Dat is op zich niet zo vreemd aangezien de vele natuurlijke kenmerken van de aarde zoals de oceanen, bergen en ravijnen voor de eenvoudig denkende mens wel moest duiden op een schepper van reusachtige afmetingen. In Engeland komen fantasierijke verhalen voor over hoe heuvels valleien en andere kenmerken van een landschap, gevormd werden door reuzen die grote hoeveelheden aarde opwierpen en enorme rotsblokken in de zee gooiden. Daarnaast verwijzen de Angelsaksen in hun oude verzen ook naar echte reuzen die Engeland bewoond zouden hebben voor hun eigen komst. Dat sluit meer aan op de werkelijkheid getuige de vele megalithische steenconstructies die overal in Engeland te vinden zijn.

De Bijbel vertelt dat er zowel vóór als ná de zondvloed, reuzen op aarde waren. “De reuzen waren in die dagen op aarde, en ook daarna…” De algemene opvatting is dat ‘en ook daarna’ verwijst naar de tijd van na de zondvloed. Gods’s belofte nooit meer een watervloed over de aarde te brengen heeft Satan gemotiveerd opnieuw gevallen engelen (nephilim) naar de aarde te sturen en gemeenschap te hebben met de dochters der mensen. Uit deze gemeenschap kwamen net als vóór de Zondvloed opnieuw reuzen voort. Deze werden door Satan in verschillende stammen verspreid door het hele ‘Beloofde land’ om zo te voorkomen dat de kinderen van Israël dit in bezit zouden nemen, en dat de Verlosser daar geboren zou worden. Het land wemelde van de reuzen. Zo is in het verhaal van de twaalf verspieders die uitgezonden werden om het land Kanaän te verspieden, sprake van Enakieten, mannen van grote lengte.

Numeri 13:33 Ook zagen wij daar reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren en wij waren als sprinkhanen in onze ogen en ook in hun ogen.

Deuteronomium 9: 1-2 Hoor, Israël! Gij zult heden over de Jordaan trekken om het gebied in bezit te gaan nemen van volken, die groter en machtiger zijn dan gij, grote steden, hemelhoog versterkt- een groot en rijzig volk, Enakieten, die gij wel kent en waarvan gij hebt horen zeggen:

Deze Enakieten verbleven ook in Hebron, waar Ahiman, Sesai en Talmi, de kinderen van Enak woonden. Hebron was niet de oorspronkelijke naam van de stad. Volgens Richteren 1:10 was dat Kirjath-Arba. Arba was de vader van de reuzen. God gaf opdracht aan de Israëlieten om alle reuzen uit te roeien en het land in bezit te nemen om zo de weg vrij te maken die moest leiden naar de geboorte van de Messias. In het overzicht van de veroveringen van Jozua, werden de Enakieten in Hebron en omgeving door de Israëlieten uitgeroeid.

Jozua 11:21-22 Te dien tijde kwam Jozua en roeide de Enakieten uit, van het gebergte, uit Hebron, Debir en Anab, van het gehele gebergte van Juda en van het gehele gebergte van Israël. Hen en hun steden heeft Jozua met de ban geslagen. Er bleven geen Enakieten over in het land der Israëlieten; alleen te Gaza, te Gath en te Asdod zijn er overgebleven.

De Emieten, als genoemd in Genesis 14:5 en in Deuteronomium 2:10, behoorden eveneens tot het reuzengeslacht net als de Refaïten. Ook in het land wat God aan de zonen van Lot tot een bezitting heeft gegeven, woonden Refaïten. Het is God Zelf die deze reuzen verdelgd.

Deuteronomium 2:20-21 Ook dit wordt voor een land van Refaïten gehouden; Refaïten hadden eertijds daarin gewoond, maar de Ammonnieten noemden hen Zamzummieten, een groot en talrijk volk, lang als de Enakieten, maar de Here had hen verdeven en verdelgd…

Hun verschijning riep grote angst op bij de gewone mensen. De Septuagint gebruikt voor de vertaling van Refaïten, Gigas, oftewel de “Giganten” en Titanes, Titanen. De Bijbel noemt vele afstammelingen van de Refaïten die aan de zijde van de Filistijnen streden tegen Israël. Een van hen was Jisbi-Benob in (2 Samuël 21:16)- het gewicht van zijn lans was driehonderd eenheden koper…..Hij was een der afstammelingen van Rafa net als “Saf”, in ( 2 Samuël 21:18). In I Kronieken 20:4-5-8, is er sprake van “Sippai een afstammeling van de Refaïten en “Lachmi” de broeder van de Gathiet Goliath, die een spies had met een schacht als een weversboom. In II Samuël is er ook sprake van een man van zeer grote lengte, die zes vingers aan zijn handen en zes tenen aan zijn voeten had. Ook hij stamde af van Rafa. Koning Og van Basan, een van de Amoritische koningen, was een Refaït. Zijn rustbank van ijzer, had een lengte van 4.35 meter en men schat dat Og zelf 4 meter lang moet zijn geweest. De reuzen leefden ook in het huidige Jordanië, Syrië en Libanon. De ruïnes van Baalbek in Libanon getuigen nog van hun aanwezigheid.

Rafa was een afstammeling van de Refaïeten die allen tot het reuzengeslacht behoorden. Goliath de kampioen van de Filistijnen was ook een reus. Zijn lengte was drie meter en hij droeg een harnas dat 5000 sikkelen woog, dat is 95 kilo. Het lemmet van zijn speer had een gewicht van 600 sikkelen, 11 kilo. Op 17 februari 2000 verscheen er een bericht in de media afkomstig van de neuroloog Vladimir Berginer, hoogleraar aan de Ben Goerion Universiteit in Israël, dat de nederlaag van de Bijbelse Goliath het gevolg was van een oogafwijking van deze reus. Goliath leed volgens hem aan acromegalie. Dat is een door een tumor veroorzaakte stoornis in de “Hypofyse ” die tot groeistoornissen leidt. Deze ziekte, die pas in de negentiende eeuw werd ontdekt, leidt tot reuzengroei indien ze niet tijdig wordt behandeld, aldus Berginer. De overwinning van David op Goliath heeft echter niets te maken met een veronderstelde oogafwijking van de reus. David behaalde de overwinning omdat God voor Israël streed. Tegen alle menselijke verwachtingen in konden de sterke machten die Israël aanvielen, het niet verslaan en vernietigen.De God van Israël is een God die wonderen doet, zowel vroeger als nu.

Exodus 34:10 Hij zeide: Zie, Ik sluit een verbond; in het bijzijn van uw gehele volk zal Ik wonderen doen, zoals niet gewrocht zijn op de gehele aarde en bij al de volken; het gehele volk, in welks midden gij zijt, zal het gehele Werk des Heren zien, want ontzagwekkend is wat Ik doe met u.

In Amos 2:9 staat dat de reuzen hoog als ceders waren en sterk als eiken. Dat de Israëlieten in staat waren deze reuzen te verslaan, had alles te maken met Gods aanwezigheid, want God had hen de overwinning belooft. Er zijn theologen die beweren dat alle in de Bijbel genoemde reuzen, later aan de teksten zijn toegevoegd om hier het kwaad mee te symboliseren. Ze zouden volgens deze “bijbelspecialisten”nooit echt hebben bestaan.

Zowel uit het Boek van Henoch als uit de overleveringen van de oude volken valt op te maken dat de eerste afstammelingen van de Zonen Gods en de dochters der mensen, half godische wezens waren. Ze waren in staat om dingen te doen waar de gewone mens helemaal niets van begreep. De sporen die zij hebben nagelaten vertonen het gebruik van technieken die de hedendaagse geleerden nog steeds voor een raadsel plaatsen.Zoals gezegd, duikt de informatie over reuzen op in oude geschriften en verhalen, overal op aarde. Zo onthullen Arabische schrijvers dat de eerste heiligdommen van Baal en Astarte in Baalbek door een ras van reuzen is gebouwd. Ook de bouw van de grote piramide van Cheops in Egypte moet volgens de overleveringen aan de geweldigen uit de voortijd worden toegeschreven die een techniek bezaten waarmee ze de zwaartekracht konden opheffen. De stad Tiahuanacu in het Andesgebergte in Zuid-Amerika, vertoont in haar chaotische ruines de sporen van een architectuur die onmiskenbaar stamt uit een tijdperk van reuzen met een zeer hoge technische begaafdheid. Zestig ton zware reusachtige muurstenen zijn geplaatst boven op honderd ton wegende blokken zandsteen. De stenen zien eruit alsof ze gepolijst zijn met een reusachtige schaaf. De afbeelding hieronder is de beroemde Zonnepoort.

clip_image004

De vondsten en de precisie waarmee het werk is verricht, doen geleerden versteld staan. Wat de zaak nog mysterieuzer maakt is dat een deel van de enorme steenblokken die in de ruines van Tiahuanacu zijn gevonden, uit een groeve komen op 320 kilometer afstand. Fraaie archeologische verzinsels als houten hefbomen en rollers kunnen daarvoor onmogelijk zijn gebruikt.

clip_image006

In de antieke stad Ollantaytambo in Peru, liggen uitgehouwen stenen blokken van 3.5 tot 5 meter hoogte. Deze cyclopische stenen werden uit een elf kilometer van de bouwplaats verwijderde steengroeve gehakt.( illustratie onder)

clip_image008clip_image010Het fort van Sacsehuaman in Peru, wordt omgeven door een muur van 20 meter hoog die stenen bevat van meer dan 200 ton.( zie illustratie onder) In de omgeving van dit fort heeft men rotsverglazingen gevonden die volgens een aantal geleerden alleen kunnen zijn ontstaan door het smelten van steen bij zeer hoge temperaturen. Kenden de reuzen de techniek van het smelten van rotsen? Sacsehuaman was al oeroud voordat de Inca,s ten tonele verschenen.Uit een blok graniet van elf meter hoog en achttien meter breed dat zo uit de rotswand lijkt te zijn gerukt, werd een rechthoekig blok van 2.16 meter hoog en 3.40 meter breed, uitgesneden alsof men met een warm mes door de boter was gegaan, zo volkomen rechthoekig zijn

De huidige indiaanse bewoners uit de omgeving van Tiahuanacu vertellen dat de stad door een ras van onbekende reuzen is gebouwd, in een tijd voor de komst van de grote watervloed. De bewoners waren intelligente afstammelingen van hemelse gasten die zich hadden vermengd met aardse vrouwen. Zij werden de “Zonen van de Zon”genoemd en hadden een lichte huidskleur. “Con-Tiki-Viracocha “was zo,n Zoon van de Zon. Volgens de overlevering was hij het die de tempelstad Tiahuanacu heeft gebouwd. De vondst van een serie menselijke schedels die

Twee van deze reuzen worden met naam genoemd te weten, Atlan en Theitani. afkomstig zijn van drie meter lange skeletten, bevestigen dat hier ooit in het verleden reuzen hebben gewoond. Deze reuzen waren in staat geweest reusachtige stenen zonder enige moeite te verplaatsen.

Een van de meest adembenemende ontdekkingen is die van de kilometers lange onderaardse tunnels en zalen zo groot als vliegtuighangars. De plaatselijke indianen vertellen dat ze onder grote delen van Zuid-Amerika doorlopen. Een viertal grotonderzoekers ontdekten op aanwijzing van een paar indianen zo,n tunnelcomplex. Deze was afgesloten met een deur die gemaakt was van een rotsplaat van 8 meter hoog, 5 meter breed en 2.5 meter dik. Men wist deze fabelachtige deur uiteindelijk te openen nadat was ontdekt dat hij scharnierde op stenen kogels in een bed van water. Achter de deur lag een machtige tunnel waarvan de bodem en de wanden eruit zagen alsof ze waren gepolijst. In een enorme hal stonden stoelen en tafels van een volledig onbekende samenstelling. Achter de stoelen stond een grote verzameling dieren, waaronder Sauriërs, Olifanten, Apen en Katachtigen, alles in puur goud. De makers van deze tunnels en hallen moeten technieken hebben beheerst die zelfs in onze tijd niet geëvenaard kunnen worden. De Inca,s vertellen dat dit alles door een ras van reuzen is aangelegd. Zij zouden tegelijkertijd met de mensen hebben geleefd

In Chili ligt de geheimzinnige hoogvlakte van El Enladrillado, die pas in 1968 opnieuw werd ontdekt. Het tafereel wat men hier ontdekte stelde iedere oudheidkundige voor een raadsel. De grond is bedekt met honderden rechthoekige steenblokken die buitengewoon glad zijn afgewerkt. Ze zijn 5 meter hoog en zeven tot tien meter lang. Van deze blokken zijn er 233 gerangschikt in de vorm van wat op het eerste gezicht een amfitheater lijkt. Wat een buitengewone wezens moeten het zijn geweest die deze blokken hebben uitgehakt en zo nauwkeurig afgewerkt. En hoe is men erin geslaagd deze steenkoolossen naar zo,n ongenaakbare plaats als deze hoogvlakte te brengen? Niemand weet het antwoord!.

In een museum in Peru liggen 15.000 gegraveerde stenen die duizenden jaren geschiedenis omvatten. Ze tonen inscripties van Sauriërs, samen met mensen, van chirurgen die druk bezig zijn met een hartoperatie, van sterrenstelsels en talloze andere wetenschappen.Volgens Dr. Cabrera Darquea, de beheerder van de bibliotheek, stammen deze stenen uit de tijd van voor de zondvloed.

Wat te zeggen van de stenen waarop mensen te zien zijn samen met Sauriërs? Is dat een bewijs dat ze in dezelfde tijd geleefd hebben? Volgens de officiële wetenschap is dat absoluut onmogelijk omdat de Sauriërs al 135 miljoen jaar geleden uitgestorven zouden zijn. Maar als dat waar is, hoe konden de mensen van voor de zondvloed deze dieren afbeelden zonder ze ooit gezien te hebben?De Ugha-Mongulala indianen die daar leven waar de Amazone-rivier begint, vertellen in hun “Kroniek van Akakor “dat de aarde door, wat zij noemen, “goden “werd gekoloniseerd in een tijd voor de tweede wereld catastrofe. (Zondvloed?) Zij vertellen hier het volgende over.

De mensen bogen zich eerbiedig voor de machtige vreemdelingen toen zij kwamen, want zij waren werkelijk machtig en onbegrijpelijk voor de gewone sterveling. Zij kenden de loop van de sterren en de wetten van de natuur. Waarlijk, de hoogste wereldwet was hun bekend. De tempelsteden die zij bouwden, zoals Akakor en de wonderbaarlijke onderaardse woningen zijn voor het volk van de Mongulala, altijd een raadsel gebleven. Hun bouwwerken getuigen van een hogere kennis, onbegrijpelijk voor de mensen. Zij hadden magische stenen om in de verte te zien. Zij waren waarlijk machtig.In Midden-Amerika, in Costa Rica ligt een archeologische sensatie waar niemand een afdoende antwoord op weet. Daar liggen midden in de rimboe, op hoge bergen en in delta,s van rivieren, honderden kunstmatige bollen waarvan sommige met een doorsnede van 2.5 meter. De zwaarste die men heeft ontdekt weegt 16 ton. Deze bollen zijn zo volmaakt rond van vorm, zo kogelrond, dat ze nooit zonder mechanische hulpmiddelen gemaakt kunnen zijn. Nergens in de wijde omgeving heeft men een vindplaats aangetroffen waar deze bollen vervaardigd kunnen zijn. Er zijn onderzoekers die de hypothese naar voren hebben gebracht dat deze bollen schaalmodellen zijn van planeten uit ons zonnestelsel, benevens enkele belangrijke sterrenbeelden. De exactheid van de bollen doet vermoeden dat de makers een behoorlijke kennis van de geometrie moeten hebben gehad plus zeer doelmatige technische hulpmiddelen.

clip_image012

Er is door sommige archeologen een verklaring voor dit fenomeen gegeven die uitsluitend bestemd is voor zeer naïeve toehoorders. De reuzenkogels zouden door de inboorlingen net zo lang in rivierbeddingen heen en weer zijn gerold tot ze volledig rondgeslepen waren. De huidige bevolking van Costa Rica bezit geen enkele overlevering die duidelijkheid kan verschaffen over de makers van de bollen.

Iets verder naar het noorden, in het vroegere woongebied van de Olmeken liggen reusachtige koppen waarvan sommige een omvang hebben van 5.5 meter. Deze liggen verspreid in een groot gebied rond La Venta. Tot dusver is niemand erin geslaagd de grootste exemplaren van hun plaats te krijgen, laat staan te vervoeren. De makers van deze koppen hadden kennelijk geen enkel probleem met het gewicht ervan want men heeft ontdekt dat ze uit een steengroeve komen in de buurt van Tuxla, op honderd kilometer afstand waarbij ook nog een destijds bestaand meer overgestoken moest worden. Niemand weet hoe het transport heeft plaatsgevonden, maar het gebeurde ongetwijfeld met behulp van een techniek die ons volledig vreemd is en die helemaal niet past bij de voorstelling die sommige archeologen hebben van de technische middelen van de ouden. De koppen vertonen gelaatstrekken van een volkomen onbekend ras. De huidige bewoners beschrijven de koppen als voorstellingen van vreemde “krijgers “uit de wereldruimte.

clip_image014

In Acamabaro, een stadje in Mexico, heeft in 1945 de Duitser Waldemar Julsrud een ontdekking gedaan die zeldzaam genoemd mag worden. Hij ontdekte bij opgravingen aan de voet van de Siërra Madre, in totaal 32.000 keramieken beeldjes van een volkomen onbekende stijl. De beeldjes stellen dieren voor waaronder Sauriërs, Reptielen, Kamelen, en menselijke figuren. De Sauriërs worden vergezeld door mensen die in een goede verstandhouding met deze dieren lijken te leven. Diverse prehistorici die de zaak onderzochten kwamen tot de conclusie dat de beeldjes van zeer recente datum waren, bedrog dus, opgezet door de Mexicaan Odilon Tinajero en zijn zoons. Een dergelijke opzet te veronderstellen is echter dwaasheid want dan zouden de Tinajero,s een onvoorstelbaar voorstellingsvermogen moeten hebben gehad en een diepgaande kennis van zoölogie en paleontologie, om maar een paar voorbeelden te noemen. Nee, de beeldjes moeten in een tijd zijn gemaakt dat de Sauriërs nog op de aarde leefden. Bovendien bleek uit laboratorium onderzoek, na herhaalde proeven dat ze duizenden jaren oud zijn. De beeldjes van Acambaro werden hierop authentiek verklaard, maar desondanks zijn de “hogepriesters “van de archeologie doorgegaan met ze in diskrediet te brengen.

clip_image016In Teotihuacan, in Mexico, heeft men bij de grote “Zonnetempel”een ongewoon groot aantal menselijke beenderen gevonden die de legendes van de Tolteken en Azteken bevestigen dat er een volk van reuzen in Teotihuacan heeft gewoond. De Tolteken spraken van de “Grote makers” als men sprak over de wonderbaarlijke architectuur van Teotihuacan.

clip_image018Een ander volk in dit deel van de wereld waren de Maya,s. De religie van dit volk werd beheerst door Kukulcan, een blanke god die uit de ‘hemel’ was gekomen om de mensen te onderwijzen in allerlei wetenschappen. Het Mayaboek de “Popol Vuh” vertelt dat deze Kukulcan noch een moeder noch een vader bezat.Geen vrouwen hebben hem gebaard, het was een wonder, dat hij geschapen werd. De geschiedenis van de Maya,s is een aaneenschakeling van wonderbaarlijke technische prestaties en getuigt van een grootsheid die nauwelijks te bevatten is. Het waren meesters in de sterrenkunde, in medische kennis en ze waren onwaarschijnlijk nauwkeurig in kalendarische profetieën. De vraag waar zij deze kennis vandaan hadden wordt beantwoord in een 112 pagina,s tellend boek waarin afbeeldingen voorkomen van reusachtige mensen.

Volgens James Churchward, schrijver van het boek “Het werelddeel Lemuria ” stond het rijk van de Maya,s een tijdlang onder bestuur van wezens uit de hemel die men de “Katchina-wezens”noemde. Deze Katchina,s komen ook voor in de overleveringen van de Hopi-indianen die heden ten dage nog leven in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Deze indianen vertellen dat in de oude wereld wonderbaarlijke machtige mannen, geen echte mensen, maar geestelijke wezens leefden die van de sterren waren gekomen.Zij leerden de mensen vele dingen die van generatie op generatie werden overgedragen. De Hopi,s vertellen het bijzondere verhaal dat deze wezens ook door de lucht konden reizen op wat zij noemen “Patuwvotas”. De Katchina,s zouden ook kilometers lange onderaardse tunnels hebben aangelegd op een manier die voor normale mensen totaal onbegrijpelijk was.

Hopi opperhoofd.

Vondsten van oude ruines en skeletten van reuzen en de bestudering van indiaanse legenden, hebben tot de mening bijgedragen dat het zogenaamde geschiedloze continent Noord-Amerika, een zeer boeiend verleden moet hebben gekend. Honderden zonderlinge heuvels in de vorm van kegels en bodemtekeningen die alleen vanuit de lucht gezien kunnen worden, sieren het landschap. Verglaasde ruines en verwoeste steden zijn al evenmin een zeldzame verschijning want ze komen voor in bijna alle gebieden van de Verenigde Staten waar de woestijnen overheersen. In de Dodenvallei op de grens van Californië en Nevada zijn overblijfselen te vinden van steden die zijn uitgebrand en verglaasd. De bij deze verwoesting opgetreden hitte moet zo intens zijn geweest dat grote steenblokken zijn gesmolten. Uitsluitend met laserstralen of een kernbomexplosie is een dusdanige hoge hittegraad te bereiken. Het hele gebied tussen de rivieren de Gila en de San Juan is bedekt met ruïnes. Men kan er de overblijfselen van steden vinden die eens door een formidabele catastrofe van thermonucleaire reacties moeten zijn vernietigd. Geologen beweren dat de woestijngebieden in Amerika nooit door de natuur zo geworden kunnen zijn omdat ze er te bizar uitzien. Tevens menen zij dat de mysterieuze ruïnes die verspreid liggen van Zuid-Californië tot Colorado sporen vertonen die onmogelijk door een natuurramp veroorzaakt kunnen zijn. Alles lijkt in dit deel van de wereld af te wijken van een normale te verwachten gang van zaken. De wetenschap vindt de vondsten verdacht en moet er eigenlijk niets van hebben ondanks het feit dat de wonderlijke verscheidenheid aan onverklaarbare ontdekkingen te bewijzen valt. Zo zijn er bijvoorbeeld in Pennsylvania, schedels gevonden van gehoornde reuzen. In Minnesota zijn in een grafheuvel skeletten aangetroffen van wezens met een dubbele rij tanden in onder en bovenkaak. Overblijfselen van reuzen zijn overal op aarde gevonden en Noord-Amerika maakt daarop geen uitzondering.

De Haiden-indianen op de Charlotte-eilanden in Canada vertellen dat er eens in een ver verleden “Grote wijze mannen ” van de sterren kwamen op grote vurige borden. De Navajos vertellen over wezens die uit de hemel kwamen. De Sioux-indianen vertellen dat vele manen her in het verleden van hun voorvaderen, een groot wiel uit de hemel neerdaalde. Het straalde als vuur en vanuit de naaf schitterde het als sterren. De winden waaiden angstwekkend toen het machtige wiel op de Medicijnberg neerdaalde. Doodsbang renden de dorpsbewoners weg. Toen ze op een flinke afstand waren en omkeken, steeg het wiel weer op- als een wilde eend uit het struikgewas- er werd nimmer meer gezien. De indianen van de Noordwestkust kennen verhalen over enorme vliegende machines die onder water verbleven. De Tootoosh-indianen bezitten overleveringen over wezens die in machtige Dondervogels naar de aarde kwamen.Canadese indianen vertellen dat er eens in een ver verleden een geweldige oorlog heeft gewoed tussen ‘hemelwezens’ in Dondervogels. De strijd had zich afgespeeld in een gebied van grote wouden en weiden. Ze vertellen dat er Demonen kwamen en dat deze verschrikkelijke vernielingen aanrichten. Al het leven werd vernietigd en de steden verwoest.

In 1887 ontdekten een viertal goudzoekers in een heuvelachtig terrein bij Spring Valley in Nevada, de overblijfselen van een reusachtig mens. Onderzoek wees uit dat deze reus 3.65 lang moet zijn geweest. Deze vondst en een andere ontdekking van menselijke kiezen die driemaal zo groot waren als de kiezen van een normaal mens, zorgden voor veel deining in de wetenschappelijke wereld. Al deze zaken zouden eigenlijk niet gevonden mogen zijn. Men weet er simpelweg geen raad mee omdat reuzen nou eenmaal niet passen in het sprookje dat evolutie-theorie heet.En dat wat de Bijbel over hen vertelt speelt al helemaal geen rol. In North-Carolina, bij de Tennessee-rivier, ontdekte men de voetafdrukken van een zestenige reus. Deze leefden kennelijk ook in Arizona want hier vonden een groep werklieden in een sarcofaag, die te voorschijn kwam toen ze de fundamenten van een gebouw uitgroeven, een menselijk wezen van drie meter lang met zes tenen aan zijn voeten. (Zie ook 2 Samuel 21:20) Het is raar maar het merendeel van deze vondsten worden door de wetenschappers systematisch genegeerd of ontkend. De Delaware-indianen kennen een overlevering die vertelt dat het gebied ten oosten van de Mississipi eens bewoond is geweest door een ras van reuzen die in enorme steden en fortificaties woonden. In Minnesota en op verschillende andere plaatsen zijn beenderen van reuzen aangetroffen met een lengte van 2.50 meter tot maar liefst 3.75 meter. In Nevada zijn vele tientallen roodharige mummies gevonden. De plaatselijke Piute-indianen vertellen verhalen over deze reuzen waarin ze worden beschreven als kannibalen. De begraven doden van de Piute,s werden nachts door de roodharigen uit hun graven gehaald en opgegeten.

In een grafheuvel in Ohio werd in 1891 het skelet opgegraven van een reus in en koperen wapenuitrusting. Op zijn hoofd droeg hij een koperen helm met eveneens koperen omhulsels rond zijn kaken. Ook de armen waren bekleed met koper evenals zijn borst en buik. Aan weerzijden van het hoofd lag een gewei dat in koper was verpakt. Zijn mond was gevuld met grote parels en om zijn nek hing een halssnoer van beretanden dat eveneens met parels was ingelegd. Bij een opgraving in de buurt van Toledo (Ohio) ontdekte men 20 skeletten, die tweemaal zo lang waren als de lengte van een volwassen mens.(Chicago Record, 24 oktober 1895) In een stenen grafheuvel bij Brewersville in Indiana werd in 1879 een skelet opgegraven van een reus met een lengte van 3.20 meter. Het skelet droeg een mica halsketting en bij de voeten stond een primitief beeldje van een mens uit gebakken klei. In Lovelock, Nevada vonden mijnwerkers in 1931 diverse mummies met een lengte van 2.50 tot 3.10 meter. Voor de kust van Noord-Amerika, in de buurt van Bimini, deed professor Manson Valentine, een vermaard archeoloog, een sensationele ontdekking. Hij vond een muur onder water van honderden meters lengte, opgetrokken uit blokken steen met een lengte van 5 meter. Later bleek daar een hele stad op de zeebodem te liggen. Ook elders in de wereld heeft men overblijfselen van megalithische steden op de zeebodem gevonden. Deze steden moeten tijdens de zondvloed door het water zijn verzwolgen.

Niet alleen het Amerikaanse continent heeft haar geheimen prijsgegeven over de aanwezigheid van reuzen. Ook in Europa zijn honderden overblijfselen die het verhaal vertellen van hun aanwezigheid in dit deel van de wereld. Van Zweden tot aan het eiland Malta tekenen zich in een grote boog langs de kusten van West Europa talloze raadselachtige cirkels, tempels en menhirs af. Ze staan op heuvels, in heidevelden en op open plaatsen in de bossen. Stonhenge in Zuid Engeland, Carnac in Frankrijk en de megalitische-constructies op Malta zijn van al deze monumenten wel het meest indrukwekkend. In eerste instantie lijken het allemaal eenvoudige steenblokken maar in werkelijkheid zijn het ingenieuze monumenten waarvan de bouw zeer degelijk moet zijn voorbereid. Behalve de invloed van de mens heeft de tand des tijds er nauwelijks enige invloed op gehad en zijn ze heden ten dage nog even groots als weleer. Een exacte telling is nooit precies gemaakt, maar het moeten er naar schatting zo,n 50.000 zijn.

Ze hebben in 19e eeuw de naam megalieten gekregen van een Engelsman, verkondiger van de even zonderlinge als ongefundeerde theorie dat de bouwsels van relatief recente datum zouden zij. Ontelbare stenen zijn in de loop van de tijd overspoeld door de zee, zoals de Menhirs in de Golf van Morbihan, of verwoest door de mens. Zo ontstond er in het midden van de 19e eeuw in Frankrijk het gerucht dat er goud in de menhirs verborgen was. Massaal rukten de goudzoekers erop uit met houwelen en zware hamers. Maar men vond niets. De overblijfselen van deze slag om het goud liggen overal verspreid. Andere verwoesters waren de christenen. Zij zagen in de oude monumenten de overblijfselen van duizenden jaren bijgeloof. Ze schreven de steenkoolossen toe aan de duivel en stelden het zich tot taak om ze met de grond gelijk te maken. Vele menhirs hebben ook gediend als bouwmateriaal voor huizen en de aanleg van wegen. Als men rekening houdt met alle verloren gegane monumenten dan blijkt de megaliet een behoorlijk deel van tenminste twaalf Europese landen te hebben bestreken.

Het moet, zoals ze daar met duizenden op regelmatige afstanden verspreid langs de kusten van Europa lagen, een fantastisch en uniek schouwspel zijn geweest. Cirkels, Menhirs, Dolmens, Graftomben en Tempels wisselen elkaar af in het landschap. En dan zijn er nog de overvloed aan spiraalvormige versieringen, schuine strepen en andere geometrische motieven ,die de monolieten hier en daar sieren zoals op het eiland Gravrinis in de Golf van Morbihan. Hier vlak voor de kust van Bretange hebben archeologen een grafkamer ontdekt van enorme afmetingen waarin zonder enige twijfel een reus moet hebben gelegen. Steeds heeft men zich verwonderd over de herkomst en de betekenis van de vreemde bouwsels. De vraag wie ze heeft opgericht en met welk doel, leverde evenveel beschouwingen en strijdvragen op als alle andere geheimzinnige vondsten op aarde. Het raadsel wordt nog groter als men denkt aan al het werk dat ermee gepaard ging en het feit dat de megalieten niet zo maar op deze aardbol zijn neergezet maar dat ze beantwoorden aan een bepaald doel.

In de middeleeuwen zag men er het werk in van heksen en reuzen. In rationalistischer tijden werd het de gewoonte om ze aan de Druïden toe te schrijven. Daarna toonden serieuze onderzoeken aan dat ze al heel wat eeuwen bestonden voordat de eerste Kelt zijn intrede in Europa deed. Sommige onderzoekers dachten dat de megalieten kopieën waren van veel fraaiere bouwwerken uit het Midden-Oosten en Griekenland bracht men ze tevens in verband met de bouwwerken van de Maya. Maar omdat nog geen enkel bewijs deze theorieën heeft kunnen staven is het raadsel onopgelost gebleven.

Steeds opnieuw stuit men op dezelfde vragen. Wie heeft deze monumenten opgericht, wanneer en met welk doel? Stonehenge in Engeland is een van die grote vraagtekens. Oudheidkundige vondsten in de omgeving hiervan hebben de vraag over wie de bouwers zijn geweest er niet eenvoudiger op gemaakt want ze getuigen ervan dat de vroegste bewoners van deze streek, landbouwers waren die slechts beschikten over de primitiefste gereedschappen en technieken. Toch geloven een aantal geleerden dat deze mensen de kolossale bouwwerken hebben opgericht.

Volgens de geschiedkundigen werd Engeland omstreeks 2000 voor Christus bevolkt door een groep mensen uit het Neolithicum die het stenen tijdperk nog maar nauwelijks waren ontgroeid. Ze hadden wat primitieve van beenderen gemaakte gereedschappen en slaagden er waarschijnlijk slechts met de grootste moeite in ,in hun levensonderhoud te voorzien. Maar ondanks de uiterst primitieve omstandigheden waarin ze leefden, slaagden zij er volgens de geleerden in zich generaties lang te wijden aan het delven van enorme stenen, waarvan sommige dertig ton zwaar, in de Prescelly bergen in Wales. Vervolgens werden deze enorme steenblokken over een afstand van 350 kilometer naar Salesbury gesleept. Daar werden de stenen op systematische wijze in een cirkel opgesteld, zo nauwkeurig dat ze een mathematisch correcte astronomische computer vormden. En zo ontstonden Stonehenge en de honderden andere megalithische bouwwerken in Engeland. Stonehenge op zich lijkt een zinloze en onmogelijke taak te zijn geweest. Generaties lang moesten er duizenden werkers worden gevoed, gekleed en gehuisvest . Er moet uiterst getalenteerd personeel voor nodig zijn geweest om het werk te organiseren en toezicht te houden op de uitvoering ervan.

clip_image020

Architecten moeten het monument met zorg ontworpen hebben voordat het eerste stuk steen uit de bergen werd uitgehouwen. Bovenal vragen de archeologen ons te geloven dat deze oude primitieven beschikten over de motivatie die nodig is om zich aan een dergelijke ontzagwekkende taak te wijden. Ook verwacht men dat wij geloven dat zij de enorme stenen berg op en berg af hebben gesleurd, over rivieren, door wouden en drassige moerassen, op sleden en houten rollers. Toch zijn ze er op de een of andere wijze in geslaagd de stukken steen rechtop te zetten, er stenen bovenop te hijsen en het hele geval zo nauwkeurig te bouwen dat het duizenden jaren zou blijven bestaan. Deze uitleg is totaal absurd! In zijn boek “Stonehenge Decoded”zet de astronoom Gerald Hawkins deze absurditeiten op een rijtje en geeft als reactie, dat de bouw van Stonehenge tenminste anderhalf miljoen mandagen aan arbeid heeft gekost, als het tenminste waar is wat de geleerden beweren. Hawkins heeft berekend dat er drie eeuwen voor nodig zouden zijn geweest om het monument te bouwen.

clip_image022Dat zijn tien generaties van primitieve mensen die er op de een of andere manier van overtuigd waren dat het de moeite waard was een stapel reusachtige stenen in een cirkel te plaatsen op een Engelse vlakte. Maar het wordt nog erger want Stonehenge is niet het enige megalithische monument van dit soort. Er bestaan over geheel de Britse-eilanden tientallen van deze stenen formaties waarvan velen even mysterieus als Stonehenge. Als men de geleerden wil geloven dan zijn alle Britten in het stenen tijdperk hun hele leven lang in de weer geweest met het bouwen van monumenten over een periode van tenminste duizend jaar. Zo kan het niet gegaan zijn en zo is het ook niet gegaan. Ook hier zijn de reuzen aan het werk geweest en dat wordt bevestigd in de verzen van de oude Angelsaksen waarin naar hun aanwezigheid in Engeland wordt verwezen. Deze reuzen zouden uiteindelijk door gewone mensen overwonnen zijn waarbij twee van hen de strijd overleefden, te weten Gog en Magog. Deze werden als wachters aan de poort van een stad geposteerd. Evenals de steenconstructies in Engeland vormen ook de Menhirs van Carnac in Bretagne nog steeds een bron van speculaties.Lange colonnes van meer dan 3000 stenen sieren het landschap en geven de indruk een leger te zijn in versteende houding. De lengte van de Bretonse Menhirs varieert van een tot twintig meter. In Kerloas bij Plouarzel staat er een van twaalf meter hoog met een gewicht van 150.000 kilo. De voor zover bekend, grootste Menhir de “Grand Menhir Brise”ligt in vier stukken op de grond, maar eens rees hij twintig meter omhoog en woog 380 ton, zesmaal zo zwaar als de grootste steen bij Stonehenge. Zie illustratie.

Bij Kermario staan 1029 Menhirs in tien rijen op een veld van ongeveer 100 meter breed en 1200 honderd meter lang. In de buurt van Menec staan 1169 stenen in rijen van elf gerangschikt, 70 ervan staan uit het gelid en vormen een halve cirkel net zoals de megalithische monumenten van de “Do-ring”in de hooglanden van Tibet. De Menhirs van Bretagne marcheren in hele colonnes in gelid de diepten van de Atlantische-oceaan in.

Soms weten autochtonen wel eens iets te vertellen over de stenen waarnaast ze leven.Ze vertellen een christelijk sprookje waar ze zelf niet echt in geloven. Volgens dit verhaal zou de heilige Cornelius die in het midden van de derde eeuw na Christus leefde, door Romeinse legioensoldaten zijn achtervolgd. Door zijn vervolgers in het nauw gedreven, zou hij Christus om hulp hebben gesmeekt en met Diens welwillende bijstand waren toen de Romeinse soldaten in stenen veranderd. Een andere niet plausibele verklaring is dat het hele gebied van het tegenwoordige Bretagne vroeger heilig land der Druïden was en dat zij de Menhirs hebben opgericht.Maar dat kan niet waar zijn want de stenen stonden er al vele eeuwen voordat de Druïden ten tonele verschenen. Een aantal onderzoekers hebben de zeer gewaagde uitspraak gedaan dat het plaatsen van de Menhirs wel eens het werk van reuzen geweest zou kunnen zijn in een tijd van voor de zondvloed.

Prehistorische megalithische overblijfselen treft men ook aan op het eiland Malta.Toen de eerste tempel in 1916 werd ontdekt, dachten de mensen dat het door reuzen moest zijn gebouwd. Er zijn enorme stenen gebruikt tot wel acht meter hoog. Daarom noemden ze het Ggantija (Giant Temples). De hedendaagse prehistorici geloven niet dat er reuzen aan werk zijn geweest, maar komen ook niet met een afdoende antwoord wie deze tempels dan wel heeft gebouwd. Het lijdt geen twijfel dat ook hier de reuzen aan het werk zijn geweest. Overblijfselen van machtige tempels en raadselachtige “karrensporen” in de rotsen, openbaren een verleden waar de archeologie nauwelijks enige weet van heeft. Men schat dat de stenen monumenten dateren uit 3600 v. C. Men kan niet meer dan alleen maar gissen naar wat hier werkelijk is gebeurd. Geen legenden, geen overleveringen, niets, alleen maar het verhaal dat de Feniciers de bouwers zouden zijn geweest, maar deze verschenen pas veel later ten tonele. Er zijn op Malta en het nabij gelegen eiland Gozo, nog enkele honderden van de zogenaamde karrensporen overgebleven maar het moeten er aanvankelijk veel meer zijn geweest. De sporen gaan door valleien en lopen over bergen, soms liggen er een aantal naast elkaar als een groot rangeer-emplacement voor treinen. In een aantal gevallen lopen de sporen rechtstreeks de diepten van de Middellandse-zee in, en weer anderen eindigen abrupt op een steil rif. Nog niet zolang geleden nam men aan dat de sporen die de zee inlopen enkele meters voor de kust, onder water zouden eindigen en daarom in een periode zouden kunnen zijn ontstaan toen de Middellandse-zee een lagere waterstand had. Maar nee, de sporen lopen ook op grote diepte verder de zee in.

Geen mens weet waarvoor dit bodemlabyrint diende en wie het heeft ontworpen en aangelegd. Vaststaat dat in vroegere tijden op Malta en op de nabij gelegen eilanden iets unieks heeft plaatsgevonden. Wat zijn het voor wezens geweest die hier hun centrum hebben gehad? De bouwers bouwden hun tempels met waarlijk monumentale fantasie. Het zijn geweldige cultusoorden waarvan de fundamenten uit tonnen zware tot zes a acht meter hoge, vrijwel voegloos aaneengeschakelde blokken bestaan. In al deze tempels zijn beeldjes gevonden, vervaardigd van klei. Deze beeldjes, die vrouwen voorstellen, lijken op zwangere vrouwen die een zware vrucht te dragen hebben. De lichamen zijn bijzonder opgezwollen als ze zware kinderen moeten baren. De kuiten zijn niet meer herkenbaar, de zwelling van het lichaam begint al bij de voeten. Vele figuren tonen een gebogen arm die op de borst rust alsof de vrouw haar pijn of angst voor de geboorte wilde uiten. Deze beeldjes lijken een aanwijzing te zijn dat de vrouwen in verwachting zijn van reuzenkinderen, dat ze een meer dan normaal embryo dragen en dat het abnormale gewicht van de vrucht het hele lichaam naar benden trok.In de “Kebra-Negest”, een Ethiopisch geschrift staat in hoofdstuk 100 de volgende tekst.

Maar de dochters van Kaïn, aan wie de engelen zich hadden vergrepen werden zwanger, de meesten konden echter niet baren en stierven. Anderen kwamen eruit doordat zij de buik van hun moeder spleten. Bij de navel kwamen zij eruit. Toen zij dan ouder werden en opgroeiden, zie zij werden reuzen.

Een aantal schrijvers hebben de overblijfselen op Malta in verband gebracht met het verhaal van Homerus, waarin de zwerftochten van Odyseus, de koning van Ithaca beschreven worden. Door zware stormen naar kaap Melea aan de zuidoostpunt van de Peloponnesus uit de koers geslagen, komt hij met zijn schepen aan op het eiland der Cyclopen, de eenogige reuzen.Sommige onderzoekers menen dat Sicilië het eiland der cyclopen is geweest terwijl anderen het houden op Malta. Het verhaal vertelt dat een der Cyclopen, de reus Polyphemos, Odysseus met zijn twaalf makkers gevangen zet in een grot, waarvan hij de toegang afsloot met een gigantische steen. Poluphemos zelf kon de grot naar believen in en uit gaan.Hij pakte de steen gewoon op en zette die achteloos opzij, maar voor Odysseus en zijn mannen was er geen beweging in de steen te krijgen. Polyphemos was de eenogige zoon van Poseidon. Volgens de Griekse mythologie waren de reuzen op het Cyclopen-eiland allen godenzonen. Bestaat er een mythologische relatie met wat eens werkelijkheid is geweest? Als Homerus niet louter verhaaltjes vertelde, maar tenminste de kern van werkelijke gebeurtenissen in zijn Odyssee weergaf, dan kunnen de diepe sporen in de bodem van Malta en de megalithische tempels rechtstreeks iets met de Bijbelse hemelzonen of hun nakomelingen te maken hebben.De Griekse mythologie verteld over de opstand der Giganten, het oproer van de Aloïden en aan de strijd tussen ‘goden’ en Titanen, de ruige, bovenmenselijke wezens, de godheden die aan de Olympische goden voorafgingen. Wat de Griekse mythologie verhaald is de gigantische krachtmeting tussen gevallen engelen en gedegenereerde nazaten. Hemelgod Zeus bezat een schrikwekkend schild waarmee hij donder en bliksem kon produceren.Op 11 november 2004 verscheen het bericht in de Griekse media dat Griekse archeologen denken bij opgravingen in de stad Thebe het geboortehuis van de Griekse superheld Heracles te hebben ontdekt. De wetenschappers omschrijven de vondst als ‘sensationeel’. De onderzoekers stuitten op fundamenten van een huis uit de Antieke Tijd. Deze plaats gold als geboorteplaats van de helden uit de Griekse mythologie. Heracles is de zoon van oppergod Zeus. Heracles (ook bekend als Hercules) is bekend om de twaalf opdrachten die hij moest uitvoeren. Hij redde het Griekse godenrijk door de Giganten te verslaan.Inmiddels mogen van een Griekse rechtbank de oude goden Zeus, Athene en Poseidon, na een jarenlange ban, weer officieel worden aanbeden.Dit naar aanleiding van een jarenlange juridische strijd door een Griekse groepering die deze goden uit de Griekse mythologie vereren. Het hoofd van de Griekse priesters noemde deze aanhangers van het oude geloof, een handjevol erbarmelijke reanimisten van een gedegenereerd oud geloof, die willen terugkeren naar de monsterlijke, duistere waanvoorstellingen uit het verleden’.

In 1950 heeft men bij opgravingen in zuid-oost Turkije in de Eufraat vallei, een menselijk dijbeen gevonden van maar liefst 1.20 meter. Op basis hiervan zou de eigenaar van dit been tussen de 4.30 en 4.85 meter lang geweest moeten zijn en zijn voeten van 50.5 tot 55.8 centimeter. (zie afbeelding) Dit dijbeen is te zien in het Mt.Blanco Museum,Crosbyton,Texas, Verenigde Staten. Op de afbeelding Joe Taylor, directeur van het museum. Zoals gezegd treft men megalithische overblijfselen uit het reuzentijdperk overal op aarde aan. Zelfs op de meest afgelegen eilanden in de Stille-oceaan. Op Paaseiland staan honderden merkwaardige steenkoolossen die de herinnering aan een tijdperk van reuzen levendig maken.

clip_image024De ontdekker van dit eiland, de Nederlander Jacob Roggeveen ,die op zoek was naar het legendarische Zuidland, stond versteld wat hij in 1722 op het eiland aantrof. Reusachtige beelden, die men de Moai noemt, bevolken het eiland. Iedereen staat voor een raadsel. Er zijn zo,n 600 beelden ontdekt waarvan velen een gewicht hebben van rond de twintig ton en vier tot zeven meter hoog zijn. Ontzagwekkende beelden met enorme grote hoofden en lang gerekte oren. De meeste beelden werden op de hellingen van de vulkaan “Rano Raraku”gemaakt.

clip_image026Een werkplaats waarin reuzen met een zeer hoge technische kennis aan het werk zijn geweest. Een werkplaats die men-zo lijkt het- hals over kop heeft verlaten met achterlating van beelden in alle stadia van bewerking. De wetenschappers hebben weinig twijfels meer over wie de makers van deze reusachtige beelden zijn geweest. Dat waren mensen van Polynesische afkomst die omstreeks 800 na Christus het Paaseiland koloniseerden.Volgens de gevestigde orde waren de beeldhouwers omstreeks 1470 nog volop met hamer en beitel in de weer.

De waarheid is dat men de kolossale brokstukken lava waaruit de beelden zijn gemaakt, nooit heeft kunnen blootleggen met behulp van kleine primitieve vuistbijlen. De makers moeten gereedschap hebben gehad wat technisch volmaakt was. Vele onderzoekers, waaronder Thor Heijerdahl, hebben een poging gedaan te bewijzen dat de beelden met vuistbijlen uit de lava zijn gehakt, tevergeefs, het leverde niet veel meer op dan honderden kapotte bijlen. Niemand kan uitleggen hoe ze gemaakt zijn, niemand kan uitleggen wat ze voorstellen of waarvoor ze dienden. Sommige van de zeven meter hoge beelden dragen hoeden met een omvang van 7.60 meter en een hoogte van 2.18 meter. Onvoorstelbare perfect uitgesneden steenkoolossen lijken de vulkaan te bewaken terwijl andere in grote aantallen aan de kust zijn neergezet met hun blik turend over zee. Ook zijn er beelden die het hele eiland lijken te bewaken omdat ze met de rug naar de zee zijn gekeerd. Ooit zal de mensheid weten wat hier precies is gebeurd want eens zal God alle geheimen van de aarde openbaren.

clip_image027Tijdens zijn reis om de wereld in 1520 kwam Ferdinand Magelhan in Patagonië (Zuid Amerika) oog in oog te staan met een figuur van extreme lengte. De scheepsschrijver Pigafetta, behorende tot de staf van Magelhan, schreef: “Deze man was zo groot dat onze hoofden nauwelijks tot zijn middel reikten en zijn sten klonk als die van een stier”. Sir Francis Drake bezocht in 1578 dezelfde plaats en ook uit zijn scheepsverslagen blijkt dat hij mensen had gezien langer dan 2.30 meter. Anthony Knyvet, die in 1578 deelnam aan een expeditie naar de Straat van Magelhan, schreef dat hij Pategoniërs had gezien die langer waren dan 4 meter. Een oud-Hollands scheepsverslag uit 1615 van de schoener Willen Schouten verhaalt van twee bemanningsleden die een aantal lichamen hadden gevonden met een lengte van 3.5 tot 4 meter.

Over de hele lengte en breedte van de Stille-oceaan liggen eilanden waarop megalithische bouwwerken te vinden zijn. Zowel op eilanden in Polynesie als in Micronesië staan grote stenen tempels,cyclopische muren, monolieten en standbeelden. Een van de meest indrukwekkende ruines is te vinden op het eilandje Temuen wat ligt in een gordel van kleine eilandjes en koraalriffen rondom Ponape in Micronesië. Op Temuen liggen de geweldige ruines van Nan Madol. Deze ruines bestaan al sinds oeroude tijden en beslaan nagenoeg het hele eiland. Hoewel de bouwwerken nooit formeel zijn gedateerd, geloven sommige onderzoekers dat ze moeten stammen uit de tijd van voor de zondvloed omdat een deel van de muren tot in de zee doorlopen. De overblijfselen bestaan uit grote aantallen tonnen zware, drie tot negen meter lange blokken basalt die op elkaar gestapeld liggen.

clip_image029De eilandbewoners vertellen dat de blokken met vlotten zijn aangevoerd. Het is duidelijk dat deze opvatting zeker niet uit legenden is voortgekomen maar eerder uit een gebrekkig voorstellingsvermogen. Een geleerde die ook niet precies wist wat hij ermee aan moest, beweerde dat de bazaltblokken-waarvan sommige tien ton wegen- hangend onder een kano naar het eiland zijn vervoerd. Er zijn naar schatting 400.000 van deze blokken gebruikt voor de bouw van een hoofdgebouw en meer dan tachtig bijgebouwen. Het kanoverhaal kan derhalve-mede gezien de enorme hoeveelheid blokken- als volslagen waanzinnig worden aangemerkt.

Ook in dit geval moet er een techniek zijn toegepast die ons volledig boven de pet gaat. Polynesische overleveringen vertellen dat de grote stenen door de lucht naar hun plaats werden gebracht. De bouwers van Nan Madol beheersten de fabelachtige kunst om de grootste en zwaarste voorwerpen over grote afstanden door de lucht naar hun plaats te brengen.Ook in dit geval moet de levitatie techniek zijn toegepast.( het opheffen van de zwaartekracht) Aan de zuidoostelijke kust van het eiland Ponape liggen ruines van een enorme stad. Sommige stenen blokken in deze ruines wegen vijftien ton en zijn niet van het eiland zelf afkomstig. Op het kleine eiland Malden in de eiland keten Line, ongeveer 5000 kilometer verwijderd van Ponape, staan de ruines van veertig stenen tempels waarvan de architectuur gelijk is aan die van Ponape. Wegen van basaltblokken lopen rechtstreeks de oceaan in. Op Rarotonga, in de Cook-eilanden groep, rijst een oude weg van basaltblokken uit de oceaan op. Talloze andere moeilijk bereikbare eilanden door de Stille-oceaan verspreid, wemelen van geheimzinnige ruines, kanalen en wegen die in geen geval door de huidige bewoners zijn aangelegd. Ze lijken alle onderling verband te houden.

Op Tonga Tabu, een koraal atol ten zuiden van Samoa, is geen snipper natuursteen te vinden, toch staat er een stenen boog van vijf meter hoog waarvan het totale gewicht wordt geschat op 95 ton. Men moet 400 kilometer verderop om natuursteen te vinden. Piramiden verheffen zich op de Swallow en Kingsmill-eilanden, op Hawai en de Markiezen, in Australië en op de vele eilandjes rond Tahiti. Helaas heeft de moderne wetenschap die veel positiefs in het onderzoek naar de oorsprong van de megalithische bouwwerken in de wereld had kunnen bijdragen, zich ingegraven en zich gewijd aan de taak om Darwins evolutietheorie te bewijzen.

Oude legenden van de Australische Aborigines, spreken van “Zonnegoden”die uit de hemel kwamen. Zij beweren dat hun voorvaderen hun beschaving te danken hadden aan hemelse wezens die zij Baiame, Daramulun en Benjil noemden. Over het algemeen gebruiken zij voor deze wezens de verzamelnaam “De Wondjina”. In het woestijngebied van westelijk Australië zijn afbeeldingen van deze wezens in de rotsen gekerfd. De tekeningen stellen in lange mantels geklede reuzen voor. De onderzoeker George Grey ontdekte in 1838 in een grot in het gebied van Kimberley Ranges, een fresco met de afbeelding van een man van drie meter lang.Het zou hier gaan om een Wondjina. De Aborigines vertellen dat er een barbaars gevecht plaatsvond tussen de ‘goden’onderling waarbij de ‘Zonnegoden’de strijd wonnen door gebruik te maken van hitte. De Nieuw-Zeelandse Maori,s spreken van goden die zij de ” Uenuku “noemen. In 1905 in een beeld van dit wezen ontdekt in het Ngarotomeer nabij Hamilton. Dit beeld met een lengte van 2.63 meter, zou de exacte lengte zijn van de Uenuku. De Maori,s beweren dat een uit de hemel afkomstige god met de naam Zane een geweldige strijdt te voeren had tegen een groep opstandelingen die zich niet aan zijn gezag wilden onderwerpen. Er ontbrandde een oorlog in de hemel waarbij Zane zijn tegenstanders met de bliksem sloeg. Tane dwong ze naar een wereld in de duisternis (de aarde) af te dalen om tot in alle eeuwigheden in twijfel te leven.

Ook in Azië bestaan indrukwekkende overblijfselen uit lang vervlogen tijden en verhalen die eeuwenlang bewaard zijn gebleven. In China bestond in oude tijden niet alleen een hoogstaande cultuur maar ook de techniek en de wetenschap stonden op een bijzonder hoog peil. Dit was te danken aan de invloeden van de “Zonen van de hemel” zoals de Chinezen hen noemden. Deze hemelzonen voerden technieken in en introduceerden apparaten waarvan de primitieve aardbewoners versteld stonden. Volgens de verhalen volgden na de schepping van de mens een aantal “halfgoden”elkaar op als leiders van het volk. Dit waren de nakomelingen van de Zonen Gods, de Geweldigen uit de voortijd.Deze introduceerden apparaten waar de huidige wetenschap van zou staan te likkebaarden. Zo kende men een soort spiegel, zeg maar een soort röntgenapparaat, die als men ervoor ging staan, alle inwendige organen liet zien en de ziektes in het lichaam. Ging een patiënt voor de spiegel staan dan zag hij zijn spiegelbeeld binnenste buiten. En zo zijn er in het oude China ontelbare voorbeelden te vinden van apparaten met een zeer hoog technisch niveau. Net als in Zuid-Amerika bestaan er ook in China kilometers lange gangenstelsels met enorme ondergrondse hallen. De overleveringen vertellen dat een labyrint van tunnels onder grote delen van Centraal-Azie doorlopen en onvoorstelbare wetenschappelijke geheimen bewaren van de Zonen van de Zon. Sommige Chinese overleveringen vertellen sciencefictionachtige verhalen. De oorlogen van de goden onderling werden gevoerd met verblindende lichtstralen, vuurdraken en vuurbollen, lichtende pijlen en bliksem. De oorlogvoerenden beschermden zich met onzichtbare sluiers en konden voorwerpen waarnemen die nog mijlenver weg waren.

In Juli 1961 ontdekte de Chinese archeoloog Tschi-Pen-Lao, in het “Dal der stenen”tijdens opgravingwerkzaamheden, grote delen van een onderaards grottenstelsel. De gangen, waarvan de wanden glad en geglazuurd waren, liepen onder een meer door. De archeoloog trof, ondanks het feit dat de gangen aardedonker waren grote aantallen tekeningen aan op de wanden. Hij trof nergens sporen van roet afkomstig van toortsen of iets dergelijks. Ook hier helpt de overlevering weer een handje want deze vertelt dat de makers van de gangen en de hallen, over een bepaalde energiebron beschikten die een groenachtig fluorescerend licht uitstraalde. Het was als het ware een soort kunstmatige zon, die zoveel licht gaf dat men zelfs planten ondergronds kon laten groeien. Ook in de Zuid-Amerikaanse overleveringen komen verhalen voor dat de bouwers van de gangenstelsels beschikten over een “Groen licht”. De Chinezen vertellen dat de onderaardse gangen met behulp van stralen gegraven werden. Overal in China zijn reusachtige ruines te vinden die volgens de overleveringen dateren van voor de “Grote ramp met het water”,zoals zij dat noemen.

De bouwers van deze steden behoorden tot een stam van supermensen die woonden in een stad op een eiland in de Gobi-zee. De huidige Gobiwoestijn was destijds voor een deel overdekt met water. De bewoners konden over grote afstanden met elkaar spreken en waren in staat de zwaartekracht rond hun lichaam op te heffen . Deze techniek pasten zij ook toe bij het verplaatsen van enorme steenblokken. Net als in Mexico en in Egypte zijn de piramidebouwers ook in China actief geweest. Opmerkelijk is hierbij dat de hoogste tot nu toe gevonden piramide 300 meter hoog is, tweemaal zo hoog als de hoogste piramide van Egypte. Dit bouwwerk dat zich in “Verboden gebied”bevindt, werd door een Amerikaanse satelliet ontdekt en zodoende in het westen bekend. (*)Chinese onderzoekers hebben onder water in het Fuxian-meer in de zuidelijke provincie Yunnan een complex bouwwerken aangetroffen die sterk lijken op de piramides die de Maya’s in Midden en Zuid-Amerika. Het complex beslaat 2.4 vierkante kilometer en telt acht prominente bouwwerken.(*) De Telegraaf 2 januari 2006. In de Chinese tekst Hwai-Nan-Tze, wordt een idyllisch tijdperk beschreven dat sterk doet denken aan het Bijbelse Hof van Eden.

Toentertijd leefden de mensen en dieren in een paradijs en waren in een sfeer van begrip met elkaar verbonden. Natuurcatastrofes waren onbekend. Het klimaat was aangenaam mild, de planeten geraakten niet uit hun baan en misdaden waren onbekend. Het was een genoegen om op de planeet te leven. Geesten, of wat waren het, daalden naar de aarde af om de mensen hun goddelijke wijsheid te leren.

De inwoners van Yunnan hebben de herinnering aan dit gelukkige tijdperk tot op heden bewaard. Het leven duurde destijds lang, vertellen zij plechtig en zelfs de zwaarste rotsen konden zonder moeite worden opgetild.

De oude Indiërs aanbaden hemelse wezens die zij de Devas en ook wel de Stralenden noemden. Soms is er ook sprake van De Siddha,s. Deze worden de bezitters van kennis genoemd of meesters van grote kunde. De Hindoes vertellen dat de hemelingen zich vanaf de berg Longkapur in de Lohitvallei, over heel India en Tibet hebben verspreid. Het legendarische “Boek van Dzyan”een heilige Tibetaanse tekst staat vol vermeldingen over de Zonen des Hemels, die op aarde waren gekomen en zich vrouwen hadden genomen.

Zij namen vrouwen die er mooi uitzagen. Vrouwen van de gemoedlozen en de zwakhoofdigen. Ze brachten monsters voort, boosaardige demonen, mannelijke en vrouwelijke. Ze bouwden enorme tempels voor hun menselijke lichaam. Ze bouwden grote steden. Uit de uitgespuwde gloedmassa, uit de witte stenen van de bergen en de zwarte, stelden zij hun eigen beelden samen, ter grootte van hun lichamen. De eerste grote wateren kwamen. Ze verslonden de zeven grote steden. Na de watervloed kwamen nieuwe slangen (demonen) te voorschijn en sloten vrede met de vijfden (normale bevolking van na de zondvloed) en leerden en onderwezen hen.

De Indische teksten Ramayana en de Drona Parva bevatten gedetailleerde beschrijvingen van vliegende wagens die Vimana’s worden genoemd. De vertalers aan de Internationale Academie voor Sanskrietstudie in Myoore in India stelden vast dat er zestien metaalsoorten bij de bouw van de Vimana’s werden gebruikt waarvan er slechts drie bij ons op aarde bekend zijn. Volgens de overleveringen waren de Vimana’s voorzien van vier sterke kwikzilverreservoirs om het toestel met grote snelheid te laten vliegen. De Samar, een andere Indische tekst, spreekt over goed gevormde gladde metalen machines met een lading kwikzilver, die onder geloei en aan de achterzijde vlammen uitstotend, wegspoot. In de Mausola Purva staat dat Cukra vliegend aan boort van een machtige Vimana, een projectiel slingerde op een drievoudige stad. Het projectiel was geladen, zo leek het, met alle kracht uit het heelal. Een lichtgevende kolom van rook en vuur werd na de enorme explosie zichtbaar, zo helder als tienduizend zonnen verhief het zich omhoog in een immense pracht. In de Sanskrietteksten vindt men ook veel informatie over huwelijken van ‘goden’ met aardbewoners waarbij er kinderen worden verwekt. Afstammelingen van deze gevallen engelen bezaten de kennis van hun vader en beschikten tevens over de wapens van hun goddelijke vader. In de Ramayana staat dat de woestijnen op aarde zijn ontstaan door verwoesting met een verschrikkelijk wapen dat de goden bezaten. De beschrijving van deze wapens vindt men in het Indiase Epos de Mahabharata, het grote epos van de strijd van de nakomelingen van Bharata. Bharata is één van de Indische godheden uit een pantheon van vele duizenden hogere en lagere afgoden. De beschrijvingen van hun onderlinge gevechten zijn realistisch en indrukwekkend. Het is een klassieke vertelling van een oorlog waarin zowel mensen als ‘goden’ strijd leverden.

Het onbekende wapen is een stralende bliksem een alles verwoestende bode des doods die allen die behoorden tot de steden Vrisjni en Andhaka tot as liet vergaan. De verbrande lichamen waren onherkenbaar. Bij hen die ontkwamen vielen haren en nagels uit. Vaatwerk brak zonder verdere aanleiding aan stukken en de vogels in het veld werden geheel wit. In korte tijd was al het water en het voedsel vergiftigt. De bliksem zonk ineen en werd tot fijn stof. Het leek alsof alle elementen waren losgebroken. Verzengd door de gloed van het wapen leek het wel of de aarde wankelde in de hitte. Olifanten werden door de gloed verschroeid en holden eerst nog wild heen en weer. Het woeden van het alles verzengende vuur deed de bomen als bij een bosbrand in rijen omvallen. De lijken van de mensen en de dieren waren door de ontzettende hitte verpulverd en de mensen zagen er niet meer als mensen uit. Nadat alles eruit zag als na een enorme brand viel er plotseling een doodse stilte. Het was een afschuwelijk schouwspel. Nimmer hadden wij zulk een afschuwelijk wapen gezien en nooit eerder hadden wij van zulk een wapen gehoord.

Archeoloog en schrijver uit de achttiende eeuw James Churchward, schreef al in 1883 een door hemzelf vertaald verslag uit de Mahabharata. Deze man wist niets van kernwapens en raketten want die waren er in zijn tijd nog niet. Toch staan er ook in zijn verhaal duidelijke aanwijzingen in het begruik van alles vernietigende wapens.

Wij zagen in de hemel wat ons een massale vuurrode wolk toescheen, gelijkend op de woeste vlammen van een fel vuur. Uit deze massa schoten vele brandende projectielen te voorschijn die alle kanten opvlogen en daarbij alles vernietigden. Wolken kolkten en brulden omhoog naar de hemelen en de wereld verzengd door de hitte van dat wapen verkeerde in koorts. Koele winden begonnen nu van alle zijden te waaien en toen ontwaarden wij die getuige waren geweest van het verbijsterende tafereel, alles. Totaal verbrand door de ontstellende kracht van het wapen konden wij de vormen en gestalten van de gevallenen niet eens meer onderscheiden.

In het boek Drona Parva, een onderdeel van de Mahabharata staat ook een verhaal over Kapilla’s Gloed dat 50.000 mannen op het slagveld, in enkele seconden tot as kon doen vergaan. Het verhaal vertelt verder dat vliegende speren zwaar versterkte steden totaal konden verwoesten. De ‘goden’ in dit verhaal strijden met vreemdsoortige wapens zoals de Narayana. Dit wapen vloog de lucht in en duizenden pijlen kwamen er als sissende slangen uit te voorschijn en vielen aan alle kanten op de tegenstanders neer.

Ook bij de volken van het oude Mesopotamië was de kosmos vol ‘goden’. In vrijwel elk onderdeel van het bestaan ontwaarden zij schier onbegrensde vormen van bovennatuurlijk leven waarbij duivels en demonen een voortdurend gevaar opleverden. De priesters vreesden de ‘buitenaardse goden’ en het ontwaken van de ‘slapende godenzonen’. In de oude Soemerische geschriften is sprake van hemelse gezanten. Deze droegen namen als “De Hemelsen “, “De Ramani “, “De Hogen “en de aan de Schepper ontrouw geworden “Gabari “de aardgebondenen. Deze hemelingen worden soms ook met de verzamelnaam “Annunaki “aangeduid wat zoveel betekent als zij die van de hemel kwamen. Vele sterrenkundigen hebben zich afgevraagd waar de Soemeriers hun fabelachtige kennis van de sterrenhemel vandaan hebben gehaald. Zij kenden de bewegingen van de sterren en de planeten en bepaalden de lengte van de dag tot op 0.2 seconden nauwkeurig .Daartoe is men zelfs tegenwoordig nog nauwelijks in staat. Spijkerschrift tabletten van de Soemeriers vertellen dat de goden hen allerlei wijsheid hadden gebracht, waaronder ook kennis van de sterrenhemel. De tabletten vertellen ook dat de goden gebruik maakten van robotachtigen, soms aangeduid met draken en allesvernietigende wapens. In het Babylonische Gilgamesj Epos staan ervaringen als in de Mahabharata.

Het schreeuwde ten hemel, en een antwoord brulde ten aarde, een bliksem lichtte, een vuur vlamde op en bracht dood en verderf. De hel verdween en het vuur ging uit. Alles wat door de bliksem was neergeslagen verging tot as.

Deze robotten bewaakten de gebieden waar de goden hun woonplaats hadden. In het Gilgamesj-Epos wordt zo,n metalen monster beschreven. Zijn naam is “Hoewawa “en hij bewaakte de cederbossen van het Amanusgebergte. Dat is de plaats waar de goden zetelden. Deze Hoewawa was een lichtend monster, noch mens, noch dier, noch god. Hij wist iedere indringer te verslaan, totdat hijzelf overwonnen werd door de krachtmens “Enkidoe “. Op een ander spijkerschrifttablet is het de godin “Inanna “die zich door zulke robots laat vergezellen. In de Griekse mythologie worden zij de Talos genoemd. Dit metalen monster beschoot ongewenste vreemdelingen met vuur en stenen.

Aan de spoorlijn van Beiroet naar Homs in de Libanon, treft men op 1150 meter hoogte de ruines aan van Baalbek. In de eerste en tweede eeuw na Christus liet de Romeinse keizer Augustus op de reeds bestaande Griekse ruines, prachtige tempels oprichten, waarvan de restanten nog heden ten dage te bewonderen zijn. Zowel de Romeinen als de Grieken bouwden echter op reeds bestaande ruines. Net als Tiahuanacu is het echte Baalbek een technische constructie die ieder begrip te boven gaat. Men treft daar steenkoolossen aan met een lengte van twintig meter, vijf meter hoog en vijf meter breed, met een gewicht van tweeduizend ton. In de stoutste fantasie kan men zich niet voorstellen hoe deze machtige stenen uit de groeve zijn gehakt en naar de plaats van bestemming zijn gebracht. Nergens ter wereld bestaat vandaag iets met een zodanig vermogen dat het een blok van tweeduizend ton zou kunnen tillen. Op ongeveer een kilometer van de stad, in een steengroeve, waar de monolieten van Baalbek vandaan komen kan men een van deze grootste geslepen stenen ter wereld aanschouwen. Deze steen wordt “Hadjer-el- Gouble “genoemd, oftewel de Steen van het zuiden.

clip_image031Arabische schrijvers onthullen dat Baalbek door een ras van reuzen is gebouwd ter ere van Baal en Astarte. In een graf ten Noordoosten van Dzjeddah in Saoedi-Arabie, liggen de stoffelijke resten van een reuzin. Al in de tiende eeuw na Christus werd dit graf door een Arabische historicus ontdekt. In 1928 werd de bovenbouw van het graf op bevel van ene Abdul Aziz vernietigd omdat het een soort cultusoort voor de moslims was geworden. Zij dachten dat de aardmoeder Eva daar begraven lag. Het geraamte met een lengte van ruim drie meter zou nog steeds op dezefde plaats liggen maar niemand krijgt van de autoriteiten toestemming het graf nader te onderzoeken.

Ook de oude Egyptische teksten maken gewag van machtige wezens die met barken langs het firmament vlogen. Van de Egyptische god Ptah is bekend dat hij in een glanzende barnstenen hemelwagen verscheen. Een tekst gewijd aan de zonnegod Ra verteld ,, Gij mengt u tussen sterren en maan. Gij trekt het schip van Aton de hemel binnen en reist onvermoeibaar langs hun baan lopende sterren. Een andere tekst vermeldt: ,, Van hoog uit de hemel kon Heru-Behutet de vijanden van zijn vader zien en hij achtervolgde ze in een grote gevleugelde schijf. Volgens de meeste archeologen zijn de Egyptische piramiden gebruikt als graftomben voor de Farao,s. De grote piramide van Cheops schijnt echter nooit voor dit doel te zijn gebouwd. Tegenwoordig zouden 500.000 vrachtautoladingen van elk vijftien ton nodig zijn voor het vervoer van de 2.300.000 blokken steen. Deze werden uit een groeve gezaagd, geslepen, vervoerd en op de bouwplaats tot op de millimeter nauwkeurig samengevoegd. Ze zijn uitgegraven op kilometers afstand van de bouwplaats en naar men beweert, op vlotten aangevoerd en via houten rollers en hefbomen en andere primitieve constructies op hun plaats gebracht. Het kan zijn dat de piramides van veel latere datum op deze manier zijn ontstaan, maar dat geldt beslist niet voor de piramide van Cheops. Er zijn vele mankementen aan de moderne theorie. Zo wordt er verteld dat er in totaal zo,n zeshonderd jaar, door honderdduizenden slaven aan de bouw van de grote piramide is gewerkt. Dit gegeven alleen al werpt enorme logistieke problemen op want er zou een zeer gecompliceerde organisatie voor nodig zijn om al deze mensen dagelijks te voeden en in al hun behoeften te voorzien. Volgens een Koptische overlevering zou de piramide van Cheops (Gizeh) driehonderd jaar voor de zondvloed in opdracht van koning Saurid door een ras van reuzen zijn gebouwd. Hij gaf het bevel aan de priesters er de totaliteit van al hun wijsheid in op te bergen.

Koning Saurid, zoon van Salahoc, regeerde 300 jaar voor de zondvloed over Egypte. Hij droomde op een nacht dat de aarde beefde; alle huizen storten in en de sterren botsten zo aan de hemel, dat hun stukken de zon bedekten. De koning werd met grote angst wakker, haastte zich naar de zonnetempel en consulteerde daar de priesters en de waarzeggers. Akliman, de wijste van allen, zei dat hij ook zo,n droom had gehad en daarom liet de koning een grote piramide bouwen op de hoekige wijze die geschikt was om zelfs de slagen van de sterren te kunnen doorstaan.

Er gaan verhalen dat er grote geheime kamers onder de piramide van Cheops verborgen liggen en dat daarin alle geschriften en kennis van voor de zondvloed opgeslagen ligt. De bouwers kenden de macht van het opheffen van de zwaartekracht. Het laten zweven van voorwerpen was voor hen slechts een simpele handeling. Ook in Arabische geschriften kan men lezen dat de bouwers geheimen bezaten om zonder problemen enorme tempels en piramiden te bouwen.Dat de piramide van Cheops gebouwd zou zijn door een Egyptische farao, kan als absolute nonsens worden afgedaan. Er staat geen naam in van een farao zoals dat wel bij andere piramides het geval is. Niemand weet wie deze piramide heeft gebouwd. Wel zijn een groot aantal archelogen van mening dat de piramide stamt van vóór de zondvloed.Zij geloven dat de piramide informatie bevat voor de mensheid in de toekomst.

Rotstekeningen op het Hoogland van ,n Ajjer, dat men ook wel Tassili noemt, in het zuiden van Algerije, schijnen ook de herinnering aan de legendarische reuzen te bewaren. Hier is een afbeelding van een vrouw te zien van ruim twee meter naast een mannenfiguur van 3.5 meter Deze figuur wordt door normale schepsels van veel geringer afmetingen aanbeden. Men heeft in het Tassiligebergte op honderden plaatsen beschilderde rotswanden ontdekt waarop reuzen voorkomen in bizarre pakken.In Agadir in Marokko ontdekte de Franse kapitein Lafanechere een enorm arsenaal wapens voor de jacht waaronder 500 bijlen met een gewicht van 8.5 kg elk en een handgreep alleen geschikt voor reuzenhanden.

In het voormalige Rhodesie heeft men ruines ontdekt die ook aan reuzen doen denken. Op een hoog gelegen plateau liggen de ruines van “Zimbabwe “. De bouwwerken zijn opgetrokken uit granieten blokken die zonder mortel in elkaar zijn gevoegd. De grootste ruïne, die de tempel of het Elliptisch Bouwwerk wordt genoemd bestaat op sommige plaatsen uit een muur van ruim vier meter dik en negen meter hoog. Men heeft er enkele rotsblokken aangetroffen van vijftien meter hoog. Deze enorme monolieten zijn vergelijkbaar met die in Sacsayhuaman in Peru. Sinds de ontdekking van Zimbabwe heeft er een waas van geheimzinnigheid rond de ruines gehangen. Gissingen naar de oorsprong van de reusachtige stenen muren en dakloze gebouwen leverden een enorme verscheidenheid aan denkbeelden op. Zo zouden het de overblijfselen zijn van de duizendjarige hoofdstad van het land Ofir, het land waar de schepen van Hiram en Salomo het goud haalden voor de tempel in Jeruzalem. Het grootste deel van de geleerden wijzen iedere suggestie van de hand dat er reuzen in het spel kunnen zijn geweest. Zij doen alle verhalen die over de reuzen de ronde doen, af met de opmerking dat het slechts mythen zijn,voortgekomen uit breinen van mensen met een te sterke fantasie. 

Maar de waarheid is dat geen enkele mythe uit het niets is ontstaan. Op onze wereld bestaat niets sprookjesachtigs. De ‘goden’ schoten raketten af en lieten uit onbekende vliegende objecten op kernbommen gelijkende wapens vallen. Wat de oude kroniekschrijvers bericht hebben kwam niet uit een macabere fantasie voort zoals velen geloven. Wat ze overgeleverd hebben was ooit werkelijkheid. Geesten hebben geen wapens en de ‘goden’ waren wezens van vlees en bloed. Alles wat wonderlijk lijkt valt te verklaren als men bereid is de overleveringen van de oude volken te zien vanuit het Bijbels perspectief. Het verschijnen van allerlei bijzondere wezens op aarde in oude tijden had rechtstreeks te maken met de gevallen engelen. In het boek van Henoch staat dat deze engelen, vele gestalten konden aannemen waarmee ze de mens misleiden. De mensen wisten niet dat het demonen waren en vereerden hen als goden. Alle zogenaamde goden en goddelijke helden die overal op aarde in de overleveringen van de oude volken voorkomen zijn gevallen engelen en hun nakomelingen. Zij vertegenwoordigden de macht van de duisternis, zowel voor als na de zondvloed. Zij belichaamden de demonische machten van deze wereld, vandaag terug te vinden in het satanisme, in de demonologie, in de zwarte magie, in de ufologie en in allerlei andere soortgelijke cultussen en sekten die kwaadaardigheid, wanorde, vernietiging en wreedheid propageren.

Nog is de “boze “niet verslagen. Met list, bedrog en mooie woorden probeert hij de mens tot zonde te verleiden. Maar met de komst van Jezus heeft God de mens de mogelijkheid gegeven, de lijn van de vloek te verlaten die sinds de zondeval op hen rust. Iedereen die de naam van Jezus aanroept zal gered worden en voor eeuwig met Hem leven. En de “boze “, de oude slang? Die zal gegrepen worden en voor duizend jaar in de afgrond verdwijnen. Tenslotte zal hij dag en nacht gepijnigd worden in de poel van vuur en zwavel, samen met het beest en de valse profeet die binnen afzienbare tijd hun rol op de aarde zullen gaan vervullen.

Bronnen: Peter Kolosimo, De onbekende planeet/ Aarde zonder tijd/ Schaduwen op de sterren. Uitgeverij Hollandia Baarn. Zarkon, Kosmonauten op de Sinaï. Uitgeverij Gradivus B.V. ’s Gravenhage. Adolf Schneider. Besucher aus dem All. Herman Bauer KG, Freiburg. Erich von Däniken, Die steinzeit war ganz anders. C.Bertelsman Verlag GmbH, Múnchen 1991. Erich von Däniken, De terugkeer van de goden/Zijn wij godenkinderen? Uitgeverij Luitingh-Sijthoff. Uitgeverij Lekturama Onverklaarbaar verdwenen landen en culturen/ Raadselachtige vondsten uit het verleden. A.Thom Megalithic Sites in Britain Oxford 1967. Uwe Topper Das erbe der Giganten, Olten 1977. F. Weidenbach Apes, Giants and Man, Chicago 1946. Denis Saurat, Atlantis und die Herrschaft der Riezen,Stuttgart 1945. Hans Bellamy, Schindler Tiahuanacology and the Gate of the Sun Ancient Skies nummer 4 1981. Gerald Hwakins Stonehenge Decoded, New York 1965. Peter Krassa, Met vurige wagens, Meulenhoff, Baarn. John A.Keel Onze belaagde planeet, Uitgeverij J.H.Gottmer, Haarlem 1973. Robert K.G.Temple Het mysterie Sirius, Uitgeverij J.H.Gottmer,Haarlem 1978. Robert Graves, The Greek Myths, Penquin Books, Londen 1962. Samuel Noah Kramer Mythologies of the Ancient World Anchor Books, New York 1961. Grote Spectrum Encyclopedie deel 8 Griekenland (oudheid). Het boek van Henoch. Robin Collyns Ruimtekolonie Aarde, Loeb&van der Velden, Amsterdam. Robert Charroux Mysteriën van e Andes/Meesters der Wereld, Ankh Hermes b.v. Deventer. Richard .E. Mooney Goden van Licht en Duisternis, Meulenhoff ,Baarn.Francis Hitching, De Megalieten Bouwers, Amsterdam boek 1978. C.N. Dougherty, Valley of Giants, The latest Discoveries in Paleontology, Cleburne, Texas 1971. Erich von Däniken, Profeet van het verleden, Van Holkema & Warendorf, Bussem. Denis Saurat, Atlantis und die Herrschaft des Riesen, Sturrgart 1955.Kebra Negest, Die Heiligkeit der Könige. Harold Osborne, South American Mythologie, Londen 1967. M.Stingl Indianer ohne Tomahawks, Leipzig 1977. Vincent Scully, The Earth, The Temple and the Gods, brocure Yale Universiteit Press, 1962. James Wellard, Lost Worlds of Africa, Hutchenson, Londen 1967. http://www.stevequayle.com/Giants/articles/why.giants.html The New Nation, Bangladesh’s Independent News Source, Giant human skeleton found in Saoedi Arabia, door Saalim Alvi, 22 april 2004.

Zie ook: Godsman Henoch.

GEBED VOOR GENEZING

Beste vriend bezoeker,

Er bestaat een mogelijkheid vanaf heden u in te schrijven op onze wekelijkse nieuwsbrief welke bestaat uit een  Bijbelgetrouwe boodschap. Gelieve enkel te vermelden indien u een Bijbelgetrouw christen bent of  vrijzinnig.U kunt eenvoudig uw e-mailadres opgeven op deze site, zo blijft u op de hoogte ook van profetische boodschappen.

Er is een mogelijkheid tot het stellen van  vragen over de Bijbel en voor gebed in geval van ziekte, alles vertrouwelijk  per mail op biblespace@hotmail.com

Uw vragen worden verzonden per e-mail.

RONNY GAYTANT

Voorganger

ZIET TOE DAT NIEMAND U MISLEIDE!

clip_image001

 

 

 

clip_image002

Wanneer Jezus ons heeft gewaarschuwd voor ernstige dwalingen in de eindtijd dan moeten wij er de nodige aandacht aan geven. (Mat.24:24).

Om die aandacht te geven moeten wij ook als christen, elk voor zich wakker zijn, en blijven, grote sprekers, dienen getoetst aan Gods woord en aan NIETS anders!

(1 Cor.14:29)

Christenen vallen in slaap terwijl de misleidingen en dwalingen listiger worden.

Wij gaan daarom eerst even zien hoe het gedrag is van de mens en hoe God daarop reageert, of hoe God zich openbaart tegenover de mensen.

2 teksten:

een eerste om te zien hoe het is gesteld met de mens vandaag., en

een tweede tekst hoe God zich aan de mens openbaart of laat ervaren.

2 Tim.3 en Psalm 18:25-30

De Here toont ons hoe gevaarlijk (zware) de laatste tijd zal zijn, dat wil zeggen dat het kwaad en valse leer zeer zal toenemen in de laatste dagen. Dat kunnen wij iedere dag zien en horen. De mens is slecht in onze dagen dit staat beschreven in de eerste verzen als een profetie. Het afwijken van de Bijbel dringt door in de gemeenten.

Paulus schrijft hou u op afstand van deze mensen (v.6). Hij spreekt ook over pseudo-evangelisten! Timotheus zal Paulus goed hebben begrepen, denkende aan Hand. 13 : 6 waar sprake is van een Jood een valse profeet, die de woorden van de Here aan het verdraaien was. Paulus bestrafte hem met blindheid! ( donkerheid en duisternis). Paulus vergelijkt ze met Jannes en Jambres!

8 Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan.

. Hand.13

Jannes en Jambres waren de tovenaars, magiërs van de Farao, ze deden ook de tekenen na van Mozes. Maar er kwam een einde aan hun nabootsing!

Ex 8:18 Ook de geleerden deden hetzelfde om door hun toverkunsten de muggen te voorschijn te brengen; maar zij konden het niet. En de muggen kwamen op mens en dier.

De duivel is beperkt in zijn doen en laten, ook in het nabootsen van de tekenen en wonderen die God laat gebeuren. Vandaag echter gebeuren nabootsingen van wonderlijke genezingen, maar ze zijn bedrieglijk zoals de wonderen van Jannes en Jambres! Christenen die niet persoonlijk onderscheid kunnen maken en niet toetsen aan Gods woord zullen worden misleid. ( 2 Tim.3:16). Ware christenen zullen de leugen onderscheppen.

Er zijn knechten van de satan die ook speken met een Bijbel in de hand!

2Co 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

Een duidelijke richtlijn.

Er is een duidelijke richtlijn welke God ons gaf om onderscheid te maken tussen ware en valse profeten die in Gods naam spreken:

21 Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? 22 Als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen. Deut .18

Wanneer men in de naam van de Heer spreekt over de toekomst, en een iets komt niet uit, dan is deze profeet niet meer betrouwbaar.

Het is niet van de Heer. 1Co 14:32 En de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen. Zo is dan ons profeteren onderworpen aan de schrift.

1Co 13:9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.

De satan is bezig de antichrist voor te bereiden door een namaak evangelie te introduceren.

Wolven in schaapsklederen,

Zoiets spreekt van camouflage. Onderscheiden wordt dan heel moeilijk.

Ze komen als christelijk over, hebben diploma’s en titels, maar ze verkondigen een bedrieglijke menselijke theologie, en willen anderen die de gezonde leer brengen het zwijgen opleggen door felle kritiek. Ze gebruiken niet altijd hun Bijbel. De woorden protestants of evangelisch is geen garantie meer voor betrouwbaarheid. Ze spreken met meeslepende woorden en bespelen het publiek, hun tekenen en wonderen kunnen de proef van de wetenschap niet aan! Ze zoeken om de giften te laten vermeerderen op professionele wijzen.

Ze staan beschreven in 2 Petr.2:1

1 ¶ Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

Bescherming tegen dwaling, staat God aan uw kant?

Psalm 18: 25-30

David streed tegen een dwalende koning Saul, met kwade bedoelingen.

De Heer vergeldt in evenredigheid naar gerechtigheid. Hij kijkt naar de zuiverheid van ons hart.

Is ons streven om God welgevallig te zijn eerlijk.

Wij leven in gevaarlijke dagen waarbij het kwaad toeneemt.

Zolang wij in Zijn woord blijven zullen wij worden beschermd en bijzonder voor dwalingen en allerlei kwaad welke vandaag steeds erger worden.

Het is de gezindheid van de mens die bepaalt hoe God zich

opstelt tegenover Hem.

Deze gezindheid vinden wij terug bij David, in de volgende gebruikte woorden:

Gerechtigheid als eerlijkheid in zijn denken, reinheid van handen dit is eerlijkheid in wat men onderneemt. David had dan nog reine handen.

Getrouwheid en onberispelijkheid aan wat God vraagt in Zijn woord.

God is een tegenstander van de verkeerde, dit is de ongelovige. v. 27

De ongelovige is hij die niet wil luisteren of God wil gehoorzamen.

De ongelovige kan wel zoeken de christen kwaad te doen, maar God zal hem beschermen en verlossen, tenminste als de gelovige ernstig luistert naar Hem.

Vers 29 spreekt over dat God inzicht geeft in de moeilijke situatie waarin David zich bevond.

Hij doet de duisternis opklaren. Wie zich richt op Gods woord zal inzicht krijgen, en het kwaad herkennen, maar wie Gods woord wil verdraaien zal compleet blind worden, niets van wat hij leest zal hij nog begrijpen.

Vers 30

Met mijn God spring ik over een muur.

David had opnieuw Gods hulp ondervonden, toen koning Saul hem achtervolgde.

Saul wilde hem doden, het kwaad achtervolgde David.

God stond aan de kant van David, en voor Saul werd Gods tegenstander..

David werd verlost van het kwaad dat men hem wilde aanrichten.

Wie zich door God laat leiden is niet te verleiden of te misleiden!

GEZOND DENKEN OF ZONDIG DENKEN

BIJBELVERKLARINGEN- BIBLESPACE- RONNY GAYTANT

ONS DENKEN

HET DENKEN VAN GOD.

GEZOND DENKEN

Jesaja 55

6 Zoekt de Here, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is.

7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de Here, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des Heren.9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Vers 6 toont ons duidelijk in welke contekst de profeet spreekt. Het vinden van God in het leven van een mens ligt erin dat hij begint na te denken over het leven.

Het denken van de mens is meestal afhankelijk van zijn aangeleerde principes of levensopvattingen van zijn ouders. God…

View original post 1.089 woorden meer

WIE IS ECHT GELUKKIG?

GOD, WIE IS ECHT GELUKKIG?

clip_image002

 

Wanneer wij eerst die vraag stellen aan onszelf, dan kunnen wij door onze antwoorden heen onszelf leren kennen. De ene mens is vlug gelukkig, en voor de andere moet het al veel meer gaan kosten.

Wat is nu echt gelukkig zijn? Wanneer wij het hebben over de zaligsprekingen dan proeven wij al een heel andere gedachte en opvatting over wat gelukkig zijn echt betekent. Is het geluk, van een mens afhankelijk van zijn geld, zijn bezit, zijn gezondheid, zijn familie enz.? Het begrip geluk voor wij tot geloof kwamen is heel anders dan “geluk” nadat wij tot geloof zijn gekomen.

Wij gaan deze morgen ons oor eens te luisteren leggen, horen hoe God een mens gelukkig ziet.

Voor velen is horen over God en Godsdienst al genoeg om een slecht humeur te krijgen. Toch is het zo dat niemand beter weet dan God zelf, wanneer een mens gelukkig kan zijn. God schiep tenslotte de mens. Wanneer een mens blij is heeft hij de neiging te zingen. In de psalmen, die liederen zijn, vinden wij zaligsprekingen.

Psalm 112.

Vers 1.

Het is een gelukkig mens zegt God die naar Mij wil luisteren, en die verlangt te weten wat Ik wil.

Er is niets waarvan een mens meer een afkeer heeft, dan wanneer het gaat over gehoorzaamheid of zich te moeten onderwerpen. Gezag aanvaarden is niet altijd zo normaal.

Alle ellende en ongelukkigheid in de wereld is ontstaan doordat er een iemand het gezag van God verwierp.

Oorzaken die de mensen ongelukkig maken:

De satan werd opstandig, en sleurde een derde van de engelen mede in opstand tegen God.

De mens werd verleid om ook niet verder te luisteren naar God, hij werd verbannen en kwam onder de vloek en in een zeer ongelukkige toestand, en de dood tot gevolg.

Ro 5:19 Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van een mens zeer velen zondaren geworden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van een zeer velen rechtvaardigen worden.

Joh 3:36 Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem.

Opgroeiende kinderen luisteren vandaag nog minder dan vroeger, opstandigheid op school en thuis zijn hedendaagse opmerkingen van de mensen die gezag hebben over de kinderen.

2Ti 3:2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,

De vrouw verheft zich op alle terreinen in de maatschappij. De gehuwde vrouw moet het gezag van haar man aanvaarden wil ze gelukkig zijn. De emancipatie beweging van de vrouw gaat regelrecht in tegen wat God leert in Zijn woord, dus opstandigheid. Vrouwen in de gemeenten willen meer inspraak en het voor het zeggen hebben.

1Co 14:34 (14-34b) moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt.

Als men ingaat tegen Gods woord zoekt men ongelukkigheid en ontevredenheid.

De man die het hoofd is van het gezin, , leert niet meer te luisteren naar Gods geboden. De maatschappij toont aan dat hij zich verheft boven God, ja wetten maakt die totaal ingaan tegen wat God leert! Men heeft dan een ongelukkige maatschappij! Welvaart maakt niet gelukkig, dat bewijst ons landje dagelijks.In deze wereld vinden wij nog weinig echte gelukkige mensen. Mensen met een blij gezicht worden zeldzaam. Gelukkige echtparen verminderen.

Gelukkig zijn, ja het kan, maar niet zonder rekening te houden met Gods levensraad!

Om gelukkig te zijn, zoekt wat God zegt, en kijkt in de realiteit, en ontdek waarom mensen niet gelukkig zijn, ook christenen!

VERS 2-3

Deze verzen tonen aan waaraan men gelukkige mensen kan herkennen. Er staat de nakroost. Het zijn deze mensen die geluisterd hebben naar hun ouders welke hen leerden uit de bijbel. Ze leerden hen te luisteren naar God. Ze krijgen invloed op de aarde en hebben niets tekort. Ze kunnen echt zegen ontvangen van God. Ze werden gewaarschuwd voor allerlei gevaren van vloek enz.

7 De vreze des HEREN is het begin der kennis; de dwazen verachten wijsheid en tucht.

8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

9 want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals. Spreuken 1

Wij zien dit in het O.T.

Mozes werd als kleine baby te water gelaten!

Ex 2:3 Maar langer kon zij hem niet verborgen houden; daarom nam zij voor hem een biezen kistje, bestreek het met asfalt en pek, legde het kind erin en zette het in het riet aan de oever van de Nijl;

Mozes werd te vondeling gelegd, om zijn leven te redden! Het kind had niets.

VERS 4

4 Voor de oprechten gaat het Licht in de duisternis op, genadig en barmhartig en rechtvaardig.

Ieder mens kent duistere dagen in zijn leven. Dagen van triestigheid of neerslachtigheid. Het kunnen dagen zijn van kommer en zorg en tegenslagen. Voor een kind van God is er altijd een oplossing, hoop en troost!

Job 30:26 Ik verwachtte het goede, maar het kwade kwam; ik verbeidde het licht, maar de duisternis kwam.

Hieruit leren wij dat het Licht vergeleken wordt met het goede, alles wat goed is, en dat was Jezus. De duisternis is al het kwade.

Ps 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

God gaf ons een instrument om te zien wat het kwade is, daarom kunnen de christenen onderscheid maken, en zich beveiligen tegen alle vormen van kwaad.

Christenen moeten het werk van de boze kunnen onderscheiden. Alles wat niet bijbels is, brengt kwaad zowel in de gemeente als erbuiten.

Veel verdriet kan worden voorkomen.

Ps 119:130 Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.

Daarom is het nodig alles wat wij leren uit Gods woord, dat door te geven aan de mensen die willen luisteren, opdat ze God zouden leren kennen en gelukkig zijn!

Zonder geld kun je veel mensen gelukkig maken, als ze willen luisteren naar Jezus!

Joh 1:9 Het waarachtige licht, dat ieder mens verlicht, was komende in de wereld.

VERS 5-6

Voorspoed is afhankelijk van hoe een mens zich gedraagt..

Zich ontfermen en uitlenen

Iemand die zich om anderen bekommerd zal voorspoedig zijn. Het lijkt wel of God alles naziet en dan daarmede rekening houdt. Niets wordt blijkbaar vergeten. Zich uitlenen, is uit liefde iets doen voor uw broeder of zuster.

Job 36:11 Indien zij horen en zich onderwerpen, dan voleindigen zij hun dagen in voorspoed en hun jaren in geluk.

Spr 28:13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

Onbeleden zonde kan een hinder zijn om voorspoedig te zijn. Belijden en nalaten is de weg naar geluk.

Een rechtvaardige of een gelovige zal in gedachtenis blijven. Ja hij heeft eeuwig leven.

Een goddeloze is vlug vergeten.

VERS 7-8

Een gelukkig mens, een gelovige is niet angstig of bevreesd wanneer hij slecht nieuws hoort.

Meestal zijn wij allen niet gelukkig met slechts nieuws. Doch wij moeten precies die tijden of momenten ons vertrouwen stellen op de Here.

Hij kan zo zien hoe wij reageren. Hij wil niet dat we ongelukkig zijn en daarom moeten wij op Hem vertrouwen zoals hij dat vraagt.

Zijn hart dit is zijn denken, dat is standvastig! Je hebt mensen die vlug paniek slaan bij het minste slecht nieuws, hun gevoelens nemen de overhand. Wij moeten eens onszelf gaan controleren, hoe wij het laatst reageerden op slecht nieuws.

Met vreugde kunnen kijken naar je vijanden! Dit zijn de mensen die u kwaad doen of kwaad van u spreken enz.

VERS 9

Een gelukkig mens deelt uit aan de armen. Zijn gerechtigheid blijft standhouden. Zijn hoorn, betekent zijn macht of zijn stand komt tot ere.

De hoorn van de arme bedelaar Lazarus werd verhoogd, de rijke zag het hij kon knarsetanden

Al het begeren van de rijke was gedaan! Voor hem bleef niets meer over.

VERS 10

Iemand die leeft zonder rekening te houden met God let op zulke mensen die gelukkig leven; Goddelozen ergeren zich aan christenen die gelukkig zijn. Christenen die nog kunnen lachen in hun verdriet!

Om gelukkig te zijn op deze wereld, zijn er voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden in Gods woord. Dagelijks hebben wij dit nodig, zoals wij ook dagelijks moeten eten om te leven.

Zo heeft ook onze ziel het voedsel nodig om gelukkig te zijn.

EEN TROOSTENDE PSALM

PSALM 49 EEN TROOSTENDE PSALM.

barmhartige samaritaan

 

Voor vandaag gaf de Here mij, een troostend woord te spreken. Geen vermaning, geen lering, maar wel een bemoediging.

Deze psalm van de Korachieten spreekt profetisch maar zeer bemoedigend voor ons, die leven in de laatste dagen voor de terugkomst van de Here voor de Zijnen.

Deze dagen zullen een maatschappij kennen gescheurd in rijk en arm.

Verleden week leerde Hij ons niet teveel gebonden te zijn aan het materialisme.

Denk aan de man die nog grotere schuren zou bouwen. Nog meer winst…meer meer..

Wellicht moeten wij in de toekomst afstand gaan doen van zaken die we niet meer zullen kunnen betalen. Wereldse vreugde en gemak kunnen snel verdwijnen. Ja Israël komt straks in de benauwdheid van Jacob, en wij verlangen naar de wederkomst.

Een prachtige belofte:

Mattheus 28:20 En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Vers 1-5

God vraagt aandacht van iedereen in deze psalm, alle volkeren, rijken en armen, geringe en aanzienlijken.

Voor de rijken zal dit een waarschuwing zijn, maar voor de anderen zal dit een troostende en verblijdende psalm wezen.

Vers 4 verwijst naar

Psalmen 104:34 Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden.

Wie zich door overdenking in de Here gaat verblijden, heeft ook meer de neiging om geestelijk te gaan zingen.

In feite mogen wij ons al verblijden, alleen te weten dat Hij komt, en wij niet niet in de oordelen komen die deze aarde zal meemaken.

Vers 5 is bijzonder

Het woord “spreuk” staat in het Engels parable of gelijkenis, maar dan zegt hij “mijn geheimenis” bij de harp ontsluieren.

Hij , de schrijver of God? wil de wegen van God ontdekken bij het zingen van de psalmen! Inderdaad zijn de psalmen gevuld met veel profetie, hier sprake van een geheimenis.

Wij zouden kunnen bedenken dat in de psalmen Gods profetische wegen te vinden zijn. Zoals er zijn die beweerden dat 1948 het ontstaan van Israël terug te vinden is in psalm 48. En zo verschillende psalmen koppelen aan een jaartal.

Ik heb nagekeken over dit geheimenis en vond sprekende tekstverwijzingen.

De Bijbel spreekt hier in psalm 49 voor het eerst over een geheimenis of een mysterie zoals men dit vroeger zei; Doch deze geheimenissen zouden ook begrepen worden in de eindtijd zo vinden wij dat in het boek Daniel dat gesloten bleef tot de eindtijd. Mysteries is niet iets dat God gaf en onbegrijpbaar zou zijn.

Over welk geheimenis zou het gaan?

1 Corinthiërs 2:7 maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

Wanneer wij vers 4 lezen dan denken wij toch meer aan Jezus, die de wijsheid Gods genoeg heeft gesproken.

Dit geheimenis heeft te maken met een gelijkenis in het evangelie waarin Jezus zoveel heeft gesproken.

Sprak Jezus niet zelf over een geheimenis?

Markus 4:11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,

Velen hebben gebeden “uw koninkrijk kome” en begrepen niet wat dit betekende, ook vandaag bidden velen dit en weten niet dat dit een geheimenis is voor deze ongelovige wereld.

Romeinen 16:25 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen,

1 Corinthiërs 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,

Besluit : Het geheimenis is dat Jezus duizend jaar komt regeren en een blijvende vrede brengt vanuit Jeruzalem! Dan begint het koninkrijk Gods !

VERS 6- 7

Hier hoor ik precies de stem van Israël.

Waarom zou ik vrezen: de benauwdheid van Jacob komt boven.

Maar ook voor alle mensen op aarde

In de dagen des kwaads: Oorlogstijd?

De ongerechtigheid ( het terrorisme) van Israëls belagers omringt hem.

Vers 7 : beschrijving van ben laden met alle Arabische steun van rondom, die zich beroemen op hun grote rijkdommen?

Vers 8-13

Vers 8 tot 10 maken duidelijk dat niemand “eeuwig leven” kan betalen.

Vele christenen moeten dit meer gaan beseffen dat ze eeuwig leven hebben gekregen door geloof in Jezus.

Let maar welke praktijken worden gevoerd door de rijken om nog maar aan lichaamsdelen te komen van anderen, om iemand het leven te verlengen. Christenen zijn de rijksten op aarde, want ze leven eeuwig.

Wat een troost voor hen die nu arm zijn, maar Jezus kennen.

Vers 14-21 Het verschil tussen op zichzelf vertrouwen of

Vertrouwen op God is groot!

Vers 14

Mensen hebben steeds de keuze : ze geloven in hun eigen woorden, of in de woorden die God sprak tot de mensen.

Vandaag komt dit gegeven goed tot uiting : ieder heeft vandaag zijn eigen waarheid,

Vers 15 :

Als schapen gaan de goddelozen dood. Ze beseffen niet dat ze op weg zijn naar de dood, slechts op het laatste moment willen ze niet sterven, maar dan is het te laat!

Dit is de wijze waarop goddelozen sterven;

Mensen beseffen niet dat ze op weg zijn naar de dood

Vers 17-18

Niemand kan iets meenemen in zijn graf voor later. Vroeger was het de gewoonte bij Franse joden dat wanneer de huisvader stierf, men van de tafel waarop hij had gegeten, daarvan de planken gebruikte voor zijn kist. Dit was blijkbaar een gewoonte die dit moest verbeelden.

VERS 19-21

Een mens zonder inzicht, sterft als de beesten.

Hier is sprake van mensen in pracht en praal. Het spreekt eigenlijk dat een mens altijd iets weerspiegelen kan.

Ofwel weerspiegelt de mens het aardse, als hij aards leefde volgens zijn vermogen?

Ofwel weerspiegelt de mens geestelijke kenmerken welke hemels zijn?

49 PSALM EEN TROOSTENDE PSALM

PSALM 49 EEN TROOSTENDE PSALM.

barmhartige samaritaan

 

Voor vandaag gaf de Here mij, een troostend woord te spreken. Geen vermaning, geen lering, maar wel een bemoediging.

Deze psalm van de Korachieten spreekt profetisch maar zeer bemoedigend voor ons, die leven in de laatste dagen voor de terugkomst van de Here voor de Zijnen.

Deze dagen zullen een maatschappij kennen gescheurd in rijk en arm.

Verleden week leerde Hij ons niet teveel gebonden te zijn aan het materialisme.

Denk aan de man die nog grotere schuren zou bouwen. Nog meer winst…meer meer..

Wellicht moeten wij in de toekomst afstand gaan doen van zaken die we niet meer zullen kunnen betalen. Wereldse vreugde en gemak kunnen snel verdwijnen. Ja Israël komt straks in de benauwdheid van Jacob, en wij verlangen naar de wederkomst.

Een prachtige belofte:

Mattheus 28:20 En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Vers 1-5

God vraagt aandacht van iedereen in deze psalm, alle volkeren, rijken en armen, geringe en aanzienlijken.

Voor de rijken zal dit een waarschuwing zijn, maar voor de anderen zal dit een troostende en verblijdende psalm wezen.

Vers 4 verwijst naar

Psalmen 104:34 Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden.

Wie zich door overdenking in de Here gaat verblijden, heeft ook meer de neiging om geestelijk te gaan zingen.

In feite mogen wij ons al verblijden, alleen te weten dat Hij komt, en wij niet niet in de oordelen komen die deze aarde zal meemaken.

Vers 5 is bijzonder

Het woord “spreuk” staat in het Engels parable of gelijkenis, maar dan zegt hij “mijn geheimenis” bij de harp ontsluieren.

Hij , de schrijver of God? wil de wegen van God ontdekken bij het zingen van de psalmen! Inderdaad zijn de psalmen gevuld met veel profetie, hier sprake van een geheimenis.

Wij zouden kunnen bedenken dat in de psalmen Gods profetische wegen te vinden zijn. Zoals er zijn die beweerden dat 1948 het ontstaan van Israël terug te vinden is in psalm 48. En zo verschillende psalmen koppelen aan een jaartal.

Ik heb nagekeken over dit geheimenis en vond sprekende tekstverwijzingen.

De Bijbel spreekt hier in psalm 49 voor het eerst over een geheimenis of een mysterie zoals men dit vroeger zei; Doch deze geheimenissen zouden ook begrepen worden in de eindtijd zo vinden wij dat in het boek Daniel dat gesloten bleef tot de eindtijd. Mysteries is niet iets dat God gaf en onbegrijpbaar zou zijn.

Over welk geheimenis zou het gaan?

1 Corinthiërs 2:7 maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

Wanneer wij vers 4 lezen dan denken wij toch meer aan Jezus, die de wijsheid Gods genoeg heeft gesproken.

Dit geheimenis heeft te maken met een gelijkenis in het evangelie waarin Jezus zoveel heeft gesproken.

Sprak Jezus niet zelf over een geheimenis?

Markus 4:11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,

Velen hebben gebeden “uw koninkrijk kome” en begrepen niet wat dit betekende, ook vandaag bidden velen dit en weten niet dat dit een geheimenis is voor deze ongelovige wereld.

Romeinen 16:25 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen,

1 Corinthiërs 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,

Besluit : Het geheimenis is dat Jezus duizend jaar komt regeren en een blijvende vrede brengt vanuit Jeruzalem! Dan begint het koninkrijk Gods !

VERS 6- 7

Hier hoor ik precies de stem van Israël.

Waarom zou ik vrezen: de benauwdheid van Jacob komt boven.

Maar ook voor alle mensen op aarde

In de dagen des kwaads: Oorlogstijd?

De ongerechtigheid ( het terrorisme) van Israëls belagers omringt hem.

Vers 7 : beschrijving van ben laden met alle Arabische steun van rondom, die zich beroemen op hun grote rijkdommen?

Vers 8-13

Vers 8 tot 10 maken duidelijk dat niemand “eeuwig leven” kan betalen.

Vele christenen moeten dit meer gaan beseffen dat ze eeuwig leven hebben gekregen door geloof in Jezus.

Let maar welke praktijken worden gevoerd door de rijken om nog maar aan lichaamsdelen te komen van anderen, om iemand het leven te verlengen. Christenen zijn de rijksten op aarde, want ze leven eeuwig.

Wat een troost voor hen die nu arm zijn, maar Jezus kennen.

Vers 14-21 Het verschil tussen op zichzelf vertrouwen of

Vertrouwen op God is groot!

Vers 14

Mensen hebben steeds de keuze : ze geloven in hun eigen woorden, of in de woorden die God sprak tot de mensen.

Vandaag komt dit gegeven goed tot uiting : ieder heeft vandaag zijn eigen waarheid,

Vers 15 :

Als schapen gaan de goddelozen dood. Ze beseffen niet dat ze op weg zijn naar de dood, slechts op het laatste moment willen ze niet sterven, maar dan is het te laat!

Dit is de wijze waarop goddelozen sterven;

Mensen beseffen niet dat ze op weg zijn naar de dood

Vers 17-18

Niemand kan iets meenemen in zijn graf voor later. Vroeger was het de gewoonte bij Franse joden dat wanneer de huisvader stierf, men van de tafel waarop hij had gegeten, daarvan de planken gebruikte voor zijn kist. Dit was blijkbaar een gewoonte die dit moest verbeelden.

VERS 19-21

Een mens zonder inzicht, sterft als de beesten.

Hier is sprake van mensen in pracht en praal. Het spreekt eigenlijk dat een mens altijd iets weerspiegelen kan.

Ofwel weerspiegelt de mens het aardse, als hij aards leefde volgens zijn vermogen?

Ofwel weerspiegelt de mens geestelijke kenmerken welke hemels zijn?

EEN REDDER IN NOOD

PSALM 46

o vader

 

De Hebreeuwse titel van dit lied, betekent, Gods redding voor Israël, en richt zich uiteindelijk tot iedereen. Het lied dient gespeeld op een “Alammos” instrument dat gebruikt werd in de tempel. Volgens anderen betekent Alammos maagden. Deze psalm heeft een profetische en pastorale betekenis. Het is een vreugdelied geschreven door de zonen van de Korachieten, en gezongen na hun redding van een doodsbedreigend gebeuren rond Jeruzalem ten tijde van koning Hizkia.

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijze van: De jonkvrouwen. Een lied. (46-2) God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. 3 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela Ps.46

Dit lied is geschreven door mensen die God in hun leven hebben ervaren als een Redder in hoogste nood. Soms kan een mens in een moeilijke en pijnlijke positie geraken, en dit kan angsten ontwikkelen; Men gaat slecht slapen en neigingen krijgen tot depressiviteit. De hedendaagse buitenlandse nieuwsberichten zijn zeer angstwekkend, en dit op allerlei vlak: natuur, financieel, godsdienst, economie, nieuwe oorlogsdreigingen, terrorisme, enz.Toch weten wij als christenen dat God ALLES onder controle heeft. Wie de God van Israël tot zijn schuilplaats (Vs.7) neemt, zal innerlijk rustig kunnen worden, en in de toekomst zal er geen andere oplossing meer zijn.

Ps 62:8 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. Sela

God kan kracht geven en hulp geven om angsten, zorgen en moeilijke situaties te overwinnen. God luistert naar iedere ziel die gelovig roept in Jezus’ naam! God wil ook dat wij Hem vertrouwen en dienen als alles goed gaat. Welvaart is voor velen een reden van afvalligheid.

Een gelovig gebed in nood is nog steeds het beste!

De Korachieten hadden voor hun eigen ogen gezien hoe God krachtig ingreep toen Jeruzalem omsingeld was door Assyrië. God kwam tussen en de oorlog en de grote benauwdheid van Israel was over! (Vs.8,9)

EEN KONING EN EEN PROFEET IN GEBED!

20 Maar koning Jechizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, baden deswege en riepen naar de hemel.21 Toen zond de HERE een engel, die alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de koning van Assur verdelgde, zodat hij met beschaamd gelaat naar zijn land terugkeerde.2 Kron.32

God had kracht aan het gelovig gebed gegeven, en de overwinning kwam er! Zo is het vandaag nog steeds. Bidden helpt werkelijk!

1Co 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods

Je kunt ieder mens vergelijken met een eenvoudige batterij. Een batterij kun je opladen door eenvoudig de stekker van het oplaadapparaat in het stopcontact te steken, en de kracht stroomt in de batterij, en is bruikbaar door de bezitter.

Het evangelie, de Bijbel, is een geestelijke krachtbron.

Maar er zijn ook vele andere geestelijke schijnbronnen en “ theorieën”, eigengemaakte krachteloze geloofsboeken, doch die niet helpen en falen, en zo komen dagelijks hopeloze mensen om door krachteloosheid, lees moedeloosheid! Voor velen is het een zoektocht om opnieuw levenskracht en levenslust te krijgen. Waar zal men kracht halen om ernstige beproevingen te weerstaan? Helaas vandaag heeft men God vervangen, door koude, levenloze georganiseerde kerken, die zich nu verenigen, uit zwakte, zoals geprofeteerd! Het profiel van de hedendaagse mensen staat beschreven :

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 2 Tim.3

Vandaag kunnen wij kijken naar schijnbekeringen, men zoekt om de kerken aantrekkelijk te maken, door allerlei georganiseerde, methodische, en verleidende ongeestelijke praktijken! Valse profeten als Bentley, Hinn, Warren enz.

WIE GOD KENT ZAL NIET MEER ANGSTIG ZIJN!

2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.3 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. sela4 Een rivier; haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten.5 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.Ps.46

Wie op Gods woorden vertrouwt, kan angst uitbannen. Natuurrampen, oorlogsdreigingen en allerlei zorgen en gepieker kunnen mensen angstig maken en terecht, maar wie niet weet wat Gods plan is, zal radeloos angstig worden, uit onwetendheid. Er is een onwetendheid van wat God heeft beloofd, van wat God heeft laten weten door zijn profeten voor onze dagen. Gelovigen die God nooit persoonlijk hebben ervaren in hun leven, zijn angstige, onbehouden mensen.

God waarschuwde Zijn eigen volk Israël voor de gevolgen van onwetendheid:

Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wie durft God vergeten?

6 Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt.7 De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob. sela8 Komt, aanschouwt de werken des HEREN, die verwoesting op aarde aanricht,9 die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt.Ps.46

Dit gedeelte van deze psalm weerspiegelt onze tijd, waarbij wij zien dat

Volkeren woedden. Onder dit woedden mogen wij de uitdagende houdingen en toespraken van regeringsleiders onder elkaar begrijpen, en die grootspraak kan leiden tot oorlog. Zoals Iran tot Israël. Zoals Rusland tot Georgië en nog tal van andere voorbeelden.

Doch wat Rusland betreft, kan dit mogelijks de eerste stap betekenen van

Ezechiël 38: 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard;

De toestand met Georgië, kan zo’n noodgedwongen situatie zijn voor Rusland, (Magog) als het ware een haak in de kaak van de Russische beer! En wat nog pikanter is, is dat er in Georgië 1000 militaire adviseurs uit Israël zijn. Georgië komt vroeg of laat terug in het nieuws!

Poetin: “Wie waren genoodzaakt in te grijpen” Dit gebeurt als God ingrijpt!

Koninkrijken wankelen

Koninkrijken die geen stabiliteit meer kennen, zoals ten ander ons eigen landje, en ook het machtige Amerika! Ook kunnen wij een herschikking van wereldmachten verwachten, een zogenaamde nieuwe wereldorde. Wij weten dat er een tienstatenbond komt, met een grote wereldleider die een valse vrede zal brengen in het M.O.

Wees waakzaam en niet angstig, dit kan voor hen die gewoon zijn hun problemen bij God te brengen die hun toevlucht is!

Ps 84:5 (84-6) Gelukkig zijn de mensen die Uw kracht kennen en ervaren; zij weten hoe zij op Uw weg moeten blijven.

46 PSALM EEN REDDER IN NOOD

PSALM 46

o vader

 

De Hebreeuwse titel van dit lied, betekent, Gods redding voor Israël, en richt zich uiteindelijk tot iedereen. Het lied dient gespeeld op een “Alammos” instrument dat gebruikt werd in de tempel. Volgens anderen betekent Alammos maagden. Deze psalm heeft een profetische en pastorale betekenis. Het is een vreugdelied geschreven door de zonen van de Korachieten, en gezongen na hun redding van een doodsbedreigend gebeuren rond Jeruzalem ten tijde van koning Hizkia.

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijze van: De jonkvrouwen. Een lied. (46-2) God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. 3 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela Ps.46

Dit lied is geschreven door mensen die God in hun leven hebben ervaren als een Redder in hoogste nood. Soms kan een mens in een moeilijke en pijnlijke positie geraken, en dit kan angsten ontwikkelen; Men gaat slecht slapen en neigingen krijgen tot depressiviteit. De hedendaagse buitenlandse nieuwsberichten zijn zeer angstwekkend, en dit op allerlei vlak: natuur, financieel, godsdienst, economie, nieuwe oorlogsdreigingen, terrorisme, enz.Toch weten wij als christenen dat God ALLES onder controle heeft. Wie de God van Israël tot zijn schuilplaats (Vs.7) neemt, zal innerlijk rustig kunnen worden, en in de toekomst zal er geen andere oplossing meer zijn.

Ps 62:8 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. Sela

God kan kracht geven en hulp geven om angsten, zorgen en moeilijke situaties te overwinnen. God luistert naar iedere ziel die gelovig roept in Jezus’ naam! God wil ook dat wij Hem vertrouwen en dienen als alles goed gaat. Welvaart is voor velen een reden van afvalligheid.

Een gelovig gebed in nood is nog steeds het beste!

De Korachieten hadden voor hun eigen ogen gezien hoe God krachtig ingreep toen Jeruzalem omsingeld was door Assyrië. God kwam tussen en de oorlog en de grote benauwdheid van Israel was over! (Vs.8,9)

EEN KONING EN EEN PROFEET IN GEBED!

20 Maar koning Jechizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, baden deswege en riepen naar de hemel.21 Toen zond de HERE een engel, die alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de koning van Assur verdelgde, zodat hij met beschaamd gelaat naar zijn land terugkeerde.2 Kron.32

God had kracht aan het gelovig gebed gegeven, en de overwinning kwam er! Zo is het vandaag nog steeds. Bidden helpt werkelijk!

1Co 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods

Je kunt ieder mens vergelijken met een eenvoudige batterij. Een batterij kun je opladen door eenvoudig de stekker van het oplaadapparaat in het stopcontact te steken, en de kracht stroomt in de batterij, en is bruikbaar door de bezitter.

Het evangelie, de Bijbel, is een geestelijke krachtbron.

Maar er zijn ook vele andere geestelijke schijnbronnen en “ theorieën”, eigengemaakte krachteloze geloofsboeken, doch die niet helpen en falen, en zo komen dagelijks hopeloze mensen om door krachteloosheid, lees moedeloosheid! Voor velen is het een zoektocht om opnieuw levenskracht en levenslust te krijgen. Waar zal men kracht halen om ernstige beproevingen te weerstaan? Helaas vandaag heeft men God vervangen, door koude, levenloze georganiseerde kerken, die zich nu verenigen, uit zwakte, zoals geprofeteerd! Het profiel van de hedendaagse mensen staat beschreven :

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 2 Tim.3

Vandaag kunnen wij kijken naar schijnbekeringen, men zoekt om de kerken aantrekkelijk te maken, door allerlei georganiseerde, methodische, en verleidende ongeestelijke praktijken! Valse profeten als Bentley, Hinn, Warren enz.

WIE GOD KENT ZAL NIET MEER ANGSTIG ZIJN!

2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.3 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. sela4 Een rivier; haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten.5 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.Ps.46

Wie op Gods woorden vertrouwt, kan angst uitbannen. Natuurrampen, oorlogsdreigingen en allerlei zorgen en gepieker kunnen mensen angstig maken en terecht, maar wie niet weet wat Gods plan is, zal radeloos angstig worden, uit onwetendheid. Er is een onwetendheid van wat God heeft beloofd, van wat God heeft laten weten door zijn profeten voor onze dagen. Gelovigen die God nooit persoonlijk hebben ervaren in hun leven, zijn angstige, onbehouden mensen.

God waarschuwde Zijn eigen volk Israël voor de gevolgen van onwetendheid:

Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wie durft God vergeten?

6 Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt.7 De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob. sela8 Komt, aanschouwt de werken des HEREN, die verwoesting op aarde aanricht,9 die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt.Ps.46

Dit gedeelte van deze psalm weerspiegelt onze tijd, waarbij wij zien dat

Volkeren woedden. Onder dit woedden mogen wij de uitdagende houdingen en toespraken van regeringsleiders onder elkaar begrijpen, en die grootspraak kan leiden tot oorlog. Zoals Iran tot Israël. Zoals Rusland tot Georgië en nog tal van andere voorbeelden.

Doch wat Rusland betreft, kan dit mogelijks de eerste stap betekenen van

Ezechiël 38: 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard;

De toestand met Georgië, kan zo’n noodgedwongen situatie zijn voor Rusland, (Magog) als het ware een haak in de kaak van de Russische beer! En wat nog pikanter is, is dat er in Georgië 1000 militaire adviseurs uit Israël zijn. Georgië komt vroeg of laat terug in het nieuws!

Poetin: “Wie waren genoodzaakt in te grijpen” Dit gebeurt als God ingrijpt!

Koninkrijken wankelen

Koninkrijken die geen stabiliteit meer kennen, zoals ten ander ons eigen landje, en ook het machtige Amerika! Ook kunnen wij een herschikking van wereldmachten verwachten, een zogenaamde nieuwe wereldorde. Wij weten dat er een tienstatenbond komt, met een grote wereldleider die een valse vrede zal brengen in het M.O.

Wees waakzaam en niet angstig, dit kan voor hen die gewoon zijn hun problemen bij God te brengen die hun toevlucht is!

Ps 84:5 (84-6) Gelukkig zijn de mensen die Uw kracht kennen en ervaren; zij weten hoe zij op Uw weg moeten blijven.

EEN LIEFDESLIED

clip_image002

harp of citer

 

Wanneer wij luisteren naar de muziek in deze wereld, horen wij veel zingen over liefde. Vele zangers zingen liedjes die aanspreken en inspelen op de emoties van mensen. Dit is niets nieuws onder de zon.

Toch wil ik even stilstaan als God zelf een lied of een gedicht laat opschrijven. Voor een huwelijksceremonie gaat men alles voorbereiden. Zo heeft ook God het huwelijk van zijn Zoon voorbereid, en een bruiloftslied laten opschrijven.  Uit liefde ontstaat nieuw leven, uit zaad (de Bijbel) ontstaat liefde tot God.

Psalm 45 is een gedicht, een lied, voor een koning van Israël, Het past best in de tijd van koning Salomo, die huwde met een Egyptische prinses.

Dit beeld weerspiegelt de komende bruiloft van Christus met zijn gemeente in de hemel. Dit huwelijk zal duizend jaar duren! Een profetische psalm dus met zicht op de plots komende Koning!

Koning Salomo was gekenmerkt door zijn wijsheid en zijn gerechtigheid, welke een tegenbeeld is van de komende Christus. De Egyptische prinses is een beeld van de gemeente, welke het beeld is van al de volgelingen op deze wereld van Christus. (Bijbelgetrouwe christenen).

Vers 2

laat de blijdschap zien, die gekend is door de christenen die de “blijde (profetische) woorden” hebben gehoord en begrepen welke in de Bijbel staan.

Blijdschap staat steeds in verband met hoop en verwachting. Mensen die van dit aardse leven niets meer te verwachten hebben, hebben alle moeite om blij te zijn. Dat is de reden waarom wij nog weinig mensen ontmoeten die een echte blijdschap uitstralen. Let op wat mensen vandaag uitstralen: gejaagdheid, ongeduld, ontevredenheid, een sombere angstige blik, zorg, kommer of verdriet enz.

Wat zegt uw Schepper daarvan?

Spr. 10:28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Met het nieuwe jaar voor de deur hoopt iedereen gezond en gelukkig te mogen zijn in 2008. Maar, weet wel, het ware geluk ligt niet onder de kerstboom!

Daarom gaat de verwachting of de hoop van mensen die leven zonder rekening te houden met wat God zegt teniet.

Gods woord geeft hoop, omdat wij zien dat er geen leugens in staan, of loze beloften. Wij zien voor onze eigen ogen alles gebeuren wat is voorspeld.

Ro 12:12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

Vers 3

laat de bruidegom zien, zijn woorden zijn hoopgevende woorden van genade (SVV) (liefelijkheid).

Wie Jezus heeft leren kennen spreekt ook van genade. Dit voor alle mensen die werkelijk beseffen dat ze zondig leven, (de Bijbel niet geloofden,) en die dit met spijt aan Hem bekend willen maken.

God was Noach genadig, en redde hem en zijn familie bij de zondvloed, Noach geloofde wat God sprak en bouwde de ark, terwijl de wereld lachte en geen zin en geen tijd had voor God!

God wil opnieuw ieder mens genadig zijn die in de Bruidegom Jezus gelooft, en zal hem redden uit de komende oordelen, welke spoedig zullen komen over deze wereld! Al deze oordelen staan beschreven in het laatste Bijbelboek, bestemd voor onze tijd!

Vers 4-6 spreekt over een strijd voor de waarheid.

Gods volk Israel noemt dit een strijd voor de wet. Jezus, en zijn bruid voeren een strijd voor de waarheid. Het zwaard aan de heup is de Bijbel, deze koning, de God van Israel, zal overwinnen, de Bijbel spreekt van genade, voor wie alleen Jezus aannemen.

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

De Bijbel, overwint alle andere overtuigingen die het aardse leven als gelukkig willen voorstellen.

De pijlen in vers 6 van God hier beschreven zijn dodelijke rampen, oorlogen en tegenslagen voor Gods vijanden. Gods vijanden zijn alle goddeloze volkeren en mensen die strijden tegen de waarheid, tegen Israël en Bijbelgetrouwe christenen! (v.8).

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

Vers 11,12 Luister naar de koning!

Ieder wedergeboren christen behoort tot de bruid, ondertrouwt met de hemelse Koning, maar heeft nog steeds niet haar intrek bij Hem genomen. (Joods gebruik van ondertrouw). Dit is een tijd van groot verlangen van bruid en Bruidegom naar elkaar, om te trouwen, om bij elkaar te zijn, bij elkaar te wonen!

De dochter, de gemeente wordt opgeroepen om haar volk en aardse familie te vergeten!

Het lijkt wel geheel in overeenstemming te zijn als toen God Abraham, de vader der gelovigen genoemd, riep. Hij verliet zijn land en volk, om een nieuw volk te worden, Gods volk!

Dit maakt ook duidelijk, om te vergeten al het bijgeloof en afgoderij die onze ouders en voorouders kenden en hun tradities volgens het huis.

Zo is het ook vandaag hier, Jezus staat buiten aan de deur van zijn eigen kerk!

Opb 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Jezus nodigt iedereen uit voor Zijn bruiloftsmaal! Zijn stem is de Bijbel!

Ook Abraham diende een keuze te maken tussen God en zijn eigen zoon Isaac, God wilde zien wat bij Abraham het belangrijkste was.

Laat de koning uw schoonheid begeren, betekent laat zien dat gij Jezus boven alles wilt stellen, en wil buigen voor Zijn wil. (12) De wil van God boven onze eigen wil stellen.

Lu 22:42 deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Opb 19:7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

PSALM 45 EEN LIEFDESLIED

clip_image002

harp of citer

 

Wanneer wij luisteren naar de muziek in deze wereld, horen wij veel zingen over liefde. Vele zangers zingen liedjes die aanspreken en inspelen op de emoties van mensen. Dit is niets nieuws onder de zon.

Toch wil ik even stilstaan als God zelf een lied of een gedicht laat opschrijven. Voor een huwelijksceremonie gaat men alles voorbereiden. Zo heeft ook God het huwelijk van zijn Zoon voorbereid, en een bruiloftslied laten opschrijven.  Uit liefde ontstaat nieuw leven, uit zaad (de Bijbel) ontstaat liefde tot God.

Psalm 45 is een gedicht, een lied, voor een koning van Israël, Het past best in de tijd van koning Salomo, die huwde met een Egyptische prinses.

Dit beeld weerspiegelt de komende bruiloft van Christus met zijn gemeente in de hemel. Dit huwelijk zal duizend jaar duren! Een profetische psalm dus met zicht op de plots komende Koning!

Koning Salomo was gekenmerkt door zijn wijsheid en zijn gerechtigheid, welke een tegenbeeld is van de komende Christus. De Egyptische prinses is een beeld van de gemeente, welke het beeld is van al de volgelingen op deze wereld van Christus. (Bijbelgetrouwe christenen).

Vers 2

laat de blijdschap zien, die gekend is door de christenen die de “blijde (profetische) woorden” hebben gehoord en begrepen welke in de Bijbel staan.

Blijdschap staat steeds in verband met hoop en verwachting. Mensen die van dit aardse leven niets meer te verwachten hebben, hebben alle moeite om blij te zijn. Dat is de reden waarom wij nog weinig mensen ontmoeten die een echte blijdschap uitstralen. Let op wat mensen vandaag uitstralen: gejaagdheid, ongeduld, ontevredenheid, een sombere angstige blik, zorg, kommer of verdriet enz.

Wat zegt uw Schepper daarvan?

Spr. 10:28 De verwachting der rechtvaardigen is vreugde, maar de hoop der goddelozen gaat teniet.

Met het nieuwe jaar voor de deur hoopt iedereen gezond en gelukkig te mogen zijn in 2008. Maar, weet wel, het ware geluk ligt niet onder de kerstboom!

Daarom gaat de verwachting of de hoop van mensen die leven zonder rekening te houden met wat God zegt teniet.

Gods woord geeft hoop, omdat wij zien dat er geen leugens in staan, of loze beloften. Wij zien voor onze eigen ogen alles gebeuren wat is voorspeld.

Ro 12:12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed,

Vers 3

laat de bruidegom zien, zijn woorden zijn hoopgevende woorden van genade (SVV) (liefelijkheid).

Wie Jezus heeft leren kennen spreekt ook van genade. Dit voor alle mensen die werkelijk beseffen dat ze zondig leven, (de Bijbel niet geloofden,) en die dit met spijt aan Hem bekend willen maken.

God was Noach genadig, en redde hem en zijn familie bij de zondvloed, Noach geloofde wat God sprak en bouwde de ark, terwijl de wereld lachte en geen zin en geen tijd had voor God!

God wil opnieuw ieder mens genadig zijn die in de Bruidegom Jezus gelooft, en zal hem redden uit de komende oordelen, welke spoedig zullen komen over deze wereld! Al deze oordelen staan beschreven in het laatste Bijbelboek, bestemd voor onze tijd!

Vers 4-6 spreekt over een strijd voor de waarheid.

Gods volk Israel noemt dit een strijd voor de wet. Jezus, en zijn bruid voeren een strijd voor de waarheid. Het zwaard aan de heup is de Bijbel, deze koning, de God van Israel, zal overwinnen, de Bijbel spreekt van genade, voor wie alleen Jezus aannemen.

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

De Bijbel, overwint alle andere overtuigingen die het aardse leven als gelukkig willen voorstellen.

De pijlen in vers 6 van God hier beschreven zijn dodelijke rampen, oorlogen en tegenslagen voor Gods vijanden. Gods vijanden zijn alle goddeloze volkeren en mensen die strijden tegen de waarheid, tegen Israël en Bijbelgetrouwe christenen! (v.8).

12 Bekeert iemand zich niet, dan wet Hij zijn zwaard, spant zijn boog en legt aan, 13 Hij richt op hem zijn dodelijke wapenen, maakt zijn pijlen tot brandende schichten. Psalm 7

Vers 11,12 Luister naar de koning!

Ieder wedergeboren christen behoort tot de bruid, ondertrouwt met de hemelse Koning, maar heeft nog steeds niet haar intrek bij Hem genomen. (Joods gebruik van ondertrouw). Dit is een tijd van groot verlangen van bruid en Bruidegom naar elkaar, om te trouwen, om bij elkaar te zijn, bij elkaar te wonen!

De dochter, de gemeente wordt opgeroepen om haar volk en aardse familie te vergeten!

Het lijkt wel geheel in overeenstemming te zijn als toen God Abraham, de vader der gelovigen genoemd, riep. Hij verliet zijn land en volk, om een nieuw volk te worden, Gods volk!

Dit maakt ook duidelijk, om te vergeten al het bijgeloof en afgoderij die onze ouders en voorouders kenden en hun tradities volgens het huis.

Zo is het ook vandaag hier, Jezus staat buiten aan de deur van zijn eigen kerk!

Opb 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.

Jezus nodigt iedereen uit voor Zijn bruiloftsmaal! Zijn stem is de Bijbel!

Ook Abraham diende een keuze te maken tussen God en zijn eigen zoon Isaac, God wilde zien wat bij Abraham het belangrijkste was.

Laat de koning uw schoonheid begeren, betekent laat zien dat gij Jezus boven alles wilt stellen, en wil buigen voor Zijn wil. (12) De wil van God boven onze eigen wil stellen.

Lu 22:42 deze woorden: Vader, indien Gij wilt, neem deze beker van Mij weg; doch niet mijn wil, maar de uwe geschiede!

Opb 19:7 Laten wij blijde zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt;

EEN ANGSTIG HART

“HOE EEN ONRUSTIG EN ANGSTIG HART

TOT RUST KOMT”.

 

clip_image002

 Psalm 4. Matth.11:28-29 2 Sam.15

 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (Mt.11)

 Vele mensen kennen vandaag het probleem van slapeloosheid door de vele zorgen en angsten die hen omringen. Het gaat van slaappil tot drugs om de problemen van zich af te wenden, doch het probleem is en blijft voor hen die God niet kennen, of arm gebedsleven. Aangenomen  kinderen van God kunnen ook slapeloze nachten krijgen, door strijd en aanvallen van de boze machten, welke vandaag zeer actief zijn.

Er is maar één oplossing: Roepen op Jezus !

Wie dit verwerpt komt NOOIT tot rust en vindt geen kracht meer, wordt moedeloos. Wat moet ik doen als ik zorgen heb zodat ik er niet kan van slapen, wakker lig, en geen rust vind voor mijn ziel ?

PSALM 4 . David als voorbeeld David kent problemen die hem de slaap willen ontnemen. Het probleem :

2 Sam.15:1-4 :Kwaadsprekerij v. Absalom :11-14:Samenzwering met Davids raadsman.

1 Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan, benevens vijftig mannen die voor hem uit moesten lopen.  2 Geregeld ging Absalom des morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. Dan riep Absalom ieder toe, die een rechtsgeding had en tot de koning wilde gaan om recht, en vroeg: Uit welke stad zijt gij? Als hij dan antwoordde: Uw knecht komt uit deze of die stam van Israel,  3 dan zeide Absalom tot hem: Zie, uw zaken zijn goed en recht, maar van de zijde des konings is er niemand die naar u luistert.  4 Ook zeide Absalom: Stelde men mij maar als rechter in het land aan! Dan zou ieder die een geding of een rechtszaak heeft, tot mij komen, en ik zou hem recht verschaffen.  5 Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem.  6 Op deze wijze deed Absalom met alle Israelieten die om recht tot de koning kwamen, en zo stal Absalom het hart der mannen van Israel.

en verder . . .

11 Met Absalom gingen tweehonderd mannen uit Jeruzalem mee, genodigden die zonder argwaan meegingen en van de zaak niets afwisten.  12 Ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, de Giloniet Achitofel, Davids raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij Absalom.  13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israël hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards!

 Enkele Psychische OORZAKEN van onrustige harten en slapeloosheid.

1. laster en kwaadsprekerij van Absalom, gaf koning David een onrustig hart.

Wij moeten niet altijd ingaan op het horen van kwaadsprekerij, spreken achter de rug van iemand is snel gebeurt, doch het mag geen kwaad zijn, het maakt slechts onrustige harten.

2. Bij koning Hizkia was de oorzaak een dodelijke ziekte

“tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen” Het piekeren is zonde.

3. Bij Job was de oorzaak zijn beproeving.

“Mijn binnenste kookt en komt niet tot rust, dagen van ellende hebben mij overvallen. Beproevingen laat de Heer toe, ze werken mede ten goede.

  1. Bij de meeste mensen vandaag : In zonde te leven. Jes. 57:20

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

La 1:20 Zie, Here, hoe bang het mij is; mijn binnenste is vol onrust, mijn hart keert zich om in mijn borst, omdat ik zeer weerspannig geweest ben. Buiten maakt het zwaard kinderloos, binnenshuis de pest.

  1. Hoogmoedigheid en opstandigheid was de oorzaak van het onrustig hart van Absalom.
  2. Occulte muziek beluisteren, duivels geïnspireerd, griezelfilms, horror op tv, denk aan de kinderen, die onrustig slapen door immorele tekenfilms.  

LES : Alle onrustigheid in het hart heeft een oorzaak, opsporen in het licht van de Bijbel is beter dan enkel het lichaam tot rust te brengen door medicatie.

VERS 2 DAVID BIDT VOOR ZIJN PROBLEEM.

Koning David heeft veel nagedacht, en is tot inzicht gekomen dat hij “machteloos” stond als koning in deze situatie. David heeft al veel geloofservaring en roept op de God “Zijner gerechtigheid” Hij doet beroep op Gods rechtvaardigheid en grijpt niet naar andere middelen. God wil onze Vader zijn ook in deze gevallen.

ONZE LES:

De Here brengt ons soms in een situatie, waarin wij volledig machteloos staan, opdat wij tot Hem zouden gaan !  Wie de Here Jezus niet kennen hebben geen uitzicht , en zoeken andere vluchtwegen. Wij mogen bidden tot de God der gerechtigheid, die recht zal handelen. Wij mogen bidden “Verlos mij van mijn onrustig hart”!

VERS 3 DAVID OVERDENKT WAT HIJ GAAT ZEGGEN !!!

David richt zich tot de “mannen” van de samenzwering, de mensen die de leugen najagen en de ijdelheid liefhebben.

WAT BETEKENT DE LEUGEN NAJAGEN ?

De satan heeft het hart veroverd van Absalom en Davids Adviseur Achitofel. Ze kwamen tot een samenzwering tegen David. Absalom wilde kost wat kost Koning worden, macht te hebben, eer te krijgen, enz… ook op het dagelijks werk kan men streven naar macht eer, telkens hoger op de sociale ladder, tot een trede breekt! Teleurstelling is de voordeur van depressie!

DE LEUGEN NAJAGEN = Prediker 2

7 ik kocht slaven en slavinnen, en daar werden er ook in mijn huis geboren; ook had ik een talrijk bezit aan runderen en kleinvee, meer dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren 8 ik vergaderde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en landschappen; ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren, alle mogelijke genietingen. 9 Zo werd ik groter en rijker dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren; ondertussen bleef mijn wijsheid mij bij. 10 En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze, noch hield ik mijn hart van enige vreugde terug, ja, mijn hart verheugde zich over al mijn zwoegen, en dit was wat al mijn gezwoeg mij opleverde. 11 Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetobd om die te volbrengen; zie, alles was ijdelheid en najagen van wind, en er is geen voordeel onder de zon.

Al de vreugde die de wereld kan bieden is ijdelheid,zonder inhoud,zonder betekenis,zonder tegenmoet te komen aan de wens van de mens “gelukkig” te kunnen leven. IJDELHEID liefhebben is afgoderij. Die RIJK willen worden ,worden afgodendienaars, dit werd soms in de opvoeding van kinderen naar voor gebracht.

LES :

Wat David hier heeft bedoelt was het najagen van de leugen of de waarheid ! De leugen is zoeken gelukkig te zijn of te worden met de dingen van de wereld, maar men behoud een  onrustig hart, en ongezond voor het lichaam. ABSALOM verwachtte het van de mensen die zijn kant kozen, maar kwam bedrogen uit ! Wie ijdelheid najagen bereiden hun teleurstelling voor !

VERS 4 Het vertrouwen van David.

a.v. “ Beseft toch, dat Jahweh wonderen doet, voor die Hem bemint Dat Jahweh luistert als ik roep ! “

David laat hen weten dat hij als koning over Israel is aangesteld door de HERE, en dat de HERE zal luisteren naar hem ! David staat recht in de schoenen, en laat weten dat hij zal verhoord worden want God is rechtvaardig ! David kan spreken met goddelijk gezag. Zeer belangrijk :Wij moeten weten of wij recht in de schoenen staan tegenover de Here, dan pas komt gebedsverhoring. Wanneer geen gebedsverhoring komt, moeten wij onszelf grondig onderzoeken. Davids vertrouwen komt hier uit, hij vertrouwt erop dat God hem niet in de steek zal laten, en komt tot rust te komen. Het vertrouwend bidden en een goed geweten brengt  rust in het hart.

VERS 5 David spreekt tot de kwaadsprekers David geeft deze mannen raad : U bent misschien ontevreden, maar zondig daarom niet !

-David had begrip dat hij niet voor allen kon goeddoen, maar dat was nog geen reden om opstandig te zijn, laat varen mensen op te jutten tegen hem.

-David geeft de raad na te denken “in bed” na het dagelijkse werk, dan kunt U even goed nadenken over uw handelen. en vertrouw op God!

Gewetensonderzoek !

Bidden als het stil is rond U, bij de Here alleen, de “binnenkamer”

Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

 

VERS 6 Absalom aanvaardde het gezag niet meer !

Absalom bracht ook offers,(2 Sam.15:12)maar niet naar de eis ! De eis was “recht tegenover de Here te staan” Wanneer wij offeren, en staan niet recht voor de Here, is dit offeren zonde ! Offeren moet gebeuren met een ZUIVER HART.

1Sa 15:22 Maar Samuel zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.

VERS 7 David of Absalom ?

Luther vertaald : Wie zal ons onderwijzen wat goed is ? David spreekt hier tegen de mensen boordevol kritiek : Zie maar wat David doet…weet je het nog met Batsheba ?Hij is een moordenaar ! Een echte politieker : belooft veel, doet niets Absalom is veel beter, zie wat hij doet ! Manipulatie van Absalom is gevaarlijk, en niet uit God ! Wie stelt koningen aan of af ?

DAVID BIDT en ZINGT de psalm: breng licht Here !

Here toont U wie koning is ! Laat ze begrijpen dat ze verkeerd handelen.

Elkander niet begrijpen kan oorzaak zijn van veel conflicten, ruzie, en met depressie tot gevolg. -Wanneer we in conflict zijn onder elkander broer of zuster, en er komt geen rust, moet er gebeden worden om inzicht. En een vergevingsgezindheid betracht worden. –gebed is soms nodig om onze eigen zonden te ontdekken !

De satan kan ons blind maken voor onze eigen zonden !

HERE WAT DOE IK VERKEERD EN WAAROVER DENK IK VERKEERD ?

ONS HART OPENZETTEN VOOR VERMANING !!! EN RAADGEVING !!!

VERS 8 David kende het verschil : hemelvreugde of aardse vreugde !  De geestelijke vreugde is veel meer waard dan de wereldse welvaartsvreugde! De hoop van David was dat zijn zoon dit zou begrijpen ! Deze hoop leeft bij alle christenouders, dat hun kinderen besef krijgen dat God op de eerste plaats dient te komen, en dan al de rest van het aardse leven.

David Saul

KONING DAVID KON TENSLOTTE SLAPEN!

Vers 9 David vertrouwt op de HERE en kan direct inslapen ! WIE KAN DAT ? Dit is een geloofstoets ! David laat zich niet door de zorgen kwellen ! Kreeg zijn gedachten onder controle. Wat een RUST in het hart van David te vinden, zelfs geen wachters aan de deur van zijn slaapkamer, NEEN Zijn vertrouwen was op de GODDELIJKE BESCHERMING

Om het hart tot rust te brengen is noodzakelijk:

Isa 30:15 Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Biblespace   https://atomic-temporary-20759123.wpcomstaging.com

Waarom Bijbel lezen

PSALM 4 EEN ANGSTIG HART

“HOE EEN ONRUSTIG EN ANGSTIG HART

TOT RUST KOMT”.

 

clip_image002

 Psalm 4. Matth.11:28-29 2 Sam.15

 28 Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. 29 Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. 30 Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht. (Mt.11)

 Vele mensen kennen vandaag het probleem van slapeloosheid door de vele zorgen en angsten die hen omringen. Het gaat van slaappil tot drugs om de problemen van zich af te wenden, doch het probleem is en blijft voor hen die God niet kennen, of arm gebedsleven. Aangenomen  kinderen van God kunnen ook slapeloze nachten krijgen, door strijd en aanvallen van de boze machten, welke vandaag zeer actief zijn.

Er is maar één oplossing: Roepen op Jezus !

Wie dit verwerpt komt NOOIT tot rust en vindt geen kracht meer, wordt moedeloos. Wat moet ik doen als ik zorgen heb zodat ik er niet kan van slapen, wakker lig, en geen rust vind voor mijn ziel ?

PSALM 4 . David als voorbeeld David kent problemen die hem de slaap willen ontnemen. Het probleem :

2 Sam.15:1-4 :Kwaadsprekerij v. Absalom :11-14:Samenzwering met Davids raadsman.

1 Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan, benevens vijftig mannen die voor hem uit moesten lopen.  2 Geregeld ging Absalom des morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. Dan riep Absalom ieder toe, die een rechtsgeding had en tot de koning wilde gaan om recht, en vroeg: Uit welke stad zijt gij? Als hij dan antwoordde: Uw knecht komt uit deze of die stam van Israel,  3 dan zeide Absalom tot hem: Zie, uw zaken zijn goed en recht, maar van de zijde des konings is er niemand die naar u luistert.  4 Ook zeide Absalom: Stelde men mij maar als rechter in het land aan! Dan zou ieder die een geding of een rechtszaak heeft, tot mij komen, en ik zou hem recht verschaffen.  5 Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem.  6 Op deze wijze deed Absalom met alle Israelieten die om recht tot de koning kwamen, en zo stal Absalom het hart der mannen van Israel.

en verder . . .

11 Met Absalom gingen tweehonderd mannen uit Jeruzalem mee, genodigden die zonder argwaan meegingen en van de zaak niets afwisten.  12 Ook ontbood Absalom, toen hij de offers zou brengen, de Giloniet Achitofel, Davids raadsman, uit zijn stad Gilo. Zo werd het een machtige samenzwering, en voortdurend kwam er meer volk bij Absalom.  13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israël hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards!

 Enkele Psychische OORZAKEN van onrustige harten en slapeloosheid.

1. laster en kwaadsprekerij van Absalom, gaf koning David een onrustig hart.

Wij moeten niet altijd ingaan op het horen van kwaadsprekerij, spreken achter de rug van iemand is snel gebeurt, doch het mag geen kwaad zijn, het maakt slechts onrustige harten.

2. Bij koning Hizkia was de oorzaak een dodelijke ziekte

“tot aan de morgen zoek ik tot rust te komen” Het piekeren is zonde.

3. Bij Job was de oorzaak zijn beproeving.

“Mijn binnenste kookt en komt niet tot rust, dagen van ellende hebben mij overvallen. Beproevingen laat de Heer toe, ze werken mede ten goede.

  1. Bij de meeste mensen vandaag : In zonde te leven. Jes. 57:20

20 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. 21 De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

La 1:20 Zie, Here, hoe bang het mij is; mijn binnenste is vol onrust, mijn hart keert zich om in mijn borst, omdat ik zeer weerspannig geweest ben. Buiten maakt het zwaard kinderloos, binnenshuis de pest.

  1. Hoogmoedigheid en opstandigheid was de oorzaak van het onrustig hart van Absalom.
  2. Occulte muziek beluisteren, duivels geïnspireerd, griezelfilms, horror op tv, denk aan de kinderen, die onrustig slapen door immorele tekenfilms.  

LES : Alle onrustigheid in het hart heeft een oorzaak, opsporen in het licht van de Bijbel is beter dan enkel het lichaam tot rust te brengen door medicatie.

VERS 2 DAVID BIDT VOOR ZIJN PROBLEEM.

Koning David heeft veel nagedacht, en is tot inzicht gekomen dat hij “machteloos” stond als koning in deze situatie. David heeft al veel geloofservaring en roept op de God “Zijner gerechtigheid” Hij doet beroep op Gods rechtvaardigheid en grijpt niet naar andere middelen. God wil onze Vader zijn ook in deze gevallen.

ONZE LES:

De Here brengt ons soms in een situatie, waarin wij volledig machteloos staan, opdat wij tot Hem zouden gaan !  Wie de Here Jezus niet kennen hebben geen uitzicht , en zoeken andere vluchtwegen. Wij mogen bidden tot de God der gerechtigheid, die recht zal handelen. Wij mogen bidden “Verlos mij van mijn onrustig hart”!

VERS 3 DAVID OVERDENKT WAT HIJ GAAT ZEGGEN !!!

David richt zich tot de “mannen” van de samenzwering, de mensen die de leugen najagen en de ijdelheid liefhebben.

WAT BETEKENT DE LEUGEN NAJAGEN ?

De satan heeft het hart veroverd van Absalom en Davids Adviseur Achitofel. Ze kwamen tot een samenzwering tegen David. Absalom wilde kost wat kost Koning worden, macht te hebben, eer te krijgen, enz… ook op het dagelijks werk kan men streven naar macht eer, telkens hoger op de sociale ladder, tot een trede breekt! Teleurstelling is de voordeur van depressie!

DE LEUGEN NAJAGEN = Prediker 2

7 ik kocht slaven en slavinnen, en daar werden er ook in mijn huis geboren; ook had ik een talrijk bezit aan runderen en kleinvee, meer dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren 8 ik vergaderde mij ook zilver en goud, schatten van koningen en landschappen; ik verschafte mij zangers en zangeressen en dingen die de mensen bekoren, alle mogelijke genietingen. 9 Zo werd ik groter en rijker dan allen die voor mij te Jeruzalem geweest waren; ondertussen bleef mijn wijsheid mij bij. 10 En niets dat mijn ogen wensten, ontzegde ik ze, noch hield ik mijn hart van enige vreugde terug, ja, mijn hart verheugde zich over al mijn zwoegen, en dit was wat al mijn gezwoeg mij opleverde. 11 Toen ik mij nu wendde tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht, en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetobd om die te volbrengen; zie, alles was ijdelheid en najagen van wind, en er is geen voordeel onder de zon.

Al de vreugde die de wereld kan bieden is ijdelheid,zonder inhoud,zonder betekenis,zonder tegenmoet te komen aan de wens van de mens “gelukkig” te kunnen leven. IJDELHEID liefhebben is afgoderij. Die RIJK willen worden ,worden afgodendienaars, dit werd soms in de opvoeding van kinderen naar voor gebracht.

LES :

Wat David hier heeft bedoelt was het najagen van de leugen of de waarheid ! De leugen is zoeken gelukkig te zijn of te worden met de dingen van de wereld, maar men behoud een  onrustig hart, en ongezond voor het lichaam. ABSALOM verwachtte het van de mensen die zijn kant kozen, maar kwam bedrogen uit ! Wie ijdelheid najagen bereiden hun teleurstelling voor !

VERS 4 Het vertrouwen van David.

a.v. “ Beseft toch, dat Jahweh wonderen doet, voor die Hem bemint Dat Jahweh luistert als ik roep ! “

David laat hen weten dat hij als koning over Israel is aangesteld door de HERE, en dat de HERE zal luisteren naar hem ! David staat recht in de schoenen, en laat weten dat hij zal verhoord worden want God is rechtvaardig ! David kan spreken met goddelijk gezag. Zeer belangrijk :Wij moeten weten of wij recht in de schoenen staan tegenover de Here, dan pas komt gebedsverhoring. Wanneer geen gebedsverhoring komt, moeten wij onszelf grondig onderzoeken. Davids vertrouwen komt hier uit, hij vertrouwt erop dat God hem niet in de steek zal laten, en komt tot rust te komen. Het vertrouwend bidden en een goed geweten brengt  rust in het hart.

VERS 5 David spreekt tot de kwaadsprekers David geeft deze mannen raad : U bent misschien ontevreden, maar zondig daarom niet !

-David had begrip dat hij niet voor allen kon goeddoen, maar dat was nog geen reden om opstandig te zijn, laat varen mensen op te jutten tegen hem.

-David geeft de raad na te denken “in bed” na het dagelijkse werk, dan kunt U even goed nadenken over uw handelen. en vertrouw op God!

Gewetensonderzoek !

Bidden als het stil is rond U, bij de Here alleen, de “binnenkamer”

Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.

 

VERS 6 Absalom aanvaardde het gezag niet meer !

Absalom bracht ook offers,(2 Sam.15:12)maar niet naar de eis ! De eis was “recht tegenover de Here te staan” Wanneer wij offeren, en staan niet recht voor de Here, is dit offeren zonde ! Offeren moet gebeuren met een ZUIVER HART.

1Sa 15:22 Maar Samuel zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.

VERS 7 David of Absalom ?

Luther vertaald : Wie zal ons onderwijzen wat goed is ? David spreekt hier tegen de mensen boordevol kritiek : Zie maar wat David doet…weet je het nog met Batsheba ?Hij is een moordenaar ! Een echte politieker : belooft veel, doet niets Absalom is veel beter, zie wat hij doet ! Manipulatie van Absalom is gevaarlijk, en niet uit God ! Wie stelt koningen aan of af ?

DAVID BIDT en ZINGT de psalm: breng licht Here !

Here toont U wie koning is ! Laat ze begrijpen dat ze verkeerd handelen.

Elkander niet begrijpen kan oorzaak zijn van veel conflicten, ruzie, en met depressie tot gevolg. -Wanneer we in conflict zijn onder elkander broer of zuster, en er komt geen rust, moet er gebeden worden om inzicht. En een vergevingsgezindheid betracht worden. –gebed is soms nodig om onze eigen zonden te ontdekken !

De satan kan ons blind maken voor onze eigen zonden !

HERE WAT DOE IK VERKEERD EN WAAROVER DENK IK VERKEERD ?

ONS HART OPENZETTEN VOOR VERMANING !!! EN RAADGEVING !!!

VERS 8 David kende het verschil : hemelvreugde of aardse vreugde !  De geestelijke vreugde is veel meer waard dan de wereldse welvaartsvreugde! De hoop van David was dat zijn zoon dit zou begrijpen ! Deze hoop leeft bij alle christenouders, dat hun kinderen besef krijgen dat God op de eerste plaats dient te komen, en dan al de rest van het aardse leven.

David Saul

KONING DAVID KON TENSLOTTE SLAPEN!

Vers 9 David vertrouwt op de HERE en kan direct inslapen ! WIE KAN DAT ? Dit is een geloofstoets ! David laat zich niet door de zorgen kwellen ! Kreeg zijn gedachten onder controle. Wat een RUST in het hart van David te vinden, zelfs geen wachters aan de deur van zijn slaapkamer, NEEN Zijn vertrouwen was op de GODDELIJKE BESCHERMING

Om het hart tot rust te brengen is noodzakelijk:

Isa 30:15 Want zo zegt de Here Here, de Heilige Israëls: Door bekering en rust zoudt gij verlost worden, in stilheid en vertrouwen zou uw sterkte zijn; maar gij hebt niet gewild.

28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; 29 neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen;

Biblespace   https://biblespace.org

Waarom Bijbel lezen

UW PROBLEEM

PSALM 3

clip_image002

 

Deze psalm werd geschreven toen koning David in een conflict lag met zijn eigen zoon Absalom. David was toen 65 jaar oud.

Wij vinden in de psalmen die David schreef zijn problemen terug. David bezingt in feite telkens zijn overwinningen over zijn problemen door zijn God.

Wij zijn toch niet geneigd om van onze problemen te zingen.

Om deze psalm te begrijpen moeten wij wel de opstandigheid van zijn zoon Absalom ( = mijn vader is vrede ) in het oog houden.

Deze psalm leert ons hoe David met zijn God , problemen en angsten oplost.

VERS 2

Hier lezen wij een stukje over het zelfbeklag van koning David.

David had nog slechts zij die hem omringden een 600-tal mensen, de rest van het volk liet hen misleiden door zijn zoon Absalom.

Deze situatie was zeer pijnlijk voor deze oudere koning.

De man naar Gods hart, moet vluchten voor zijn eigen zoon !

13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israël hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards! 15 De dienaren van de koning zeiden tot hem: Zoals mijn heer de koning verkiest, zie hier zijn uw dienaren! 16 Toen ging de koning heen en zijn gehele huis volgde hem op de voet; tien bijvrouwen liet de koning achter om toezicht te houden op het paleis.

2 Sam 15

Wij kijken even in het hart van koning David.

Wij kunnen de situatie van David begrijpen, een hart vol verdriet en pijn, hij zit in de put, maar in dit alles zeer vertrouwend op zijn God ! Hij wist dat God elke dag met hem was. Nu was het geen strijd geworden die hijzelf moest voeren, nu zou God in zijn plaats strijden.

Ook dit vers 2 getuigt dat David gewoon was met al zijn problemen bij God te komen,hij bidt.

Het lied begint : O Here !

VERS 3

Let hoe mensen reageren. Ze zijn er vlug bij om een oordeel te vellen over hun koning.

Zie God is niet meer met Hem !

Het is zeer eigenaardig, dat de mensen zich zo zeer kunnen vergissen bij mannen die de Here dienen.

Hoor de kwatongen van de duisternis: Zie God laat hem in de steek, hij heeft het zelf gezocht, God laat hem vallen. Zelfs zijn eigen zoon luistert niet meer naar hem.

O David gij hebt zwaar gefaald ! Gij zijt niet meer waard koning te zijn.

David zit hier in een geestelijke oorlogvoering. De duistere machten willen David door de knieën zien gaan, en velen verlangen ernaar !

Ook vandaag hebben vele geestelijke leiders zulk een strijd te voeren, maar ook ierdereen komt in een geestelijke strijd terecht, let erop hoe de mensen u laten vallen wanneer gij ook maar een woord over het evangelie durft te spreken.

Maar luister hoe God met David omgaat.

VERS 4 EN 5

David zingt dat de Heere hem een schild is, dat hem dekt.

Wat moeten wij hieronder begrijpen ?

Normaal zoals een mens is, zou David hier zwaar onder de indruk moeten zijn, op zijn vlucht. Mensen die moeten vluchten, zullen zeker zwaar te lijden hebben onder hun emoties, hun verdriet, hun angsten, hun spanningen.

Vele mensen zouden zulke omstandigheden niet aankunnen. Niet kunnen verwerken. Het echt niet meer zien zitten.

Hoe kan david dan zoiets schrijven ? Wel David heeft dit ondervonden dat God hem niet in de steek heeft gelaten.

Wat deed David daarvoor ? Pillen slikken ? naar de Psychiater gaan ? Een fles Wisky drinken ? NEEN

David kende de weg , de weg van het GEBED.

David riep luid. Hier mogen wij begrijpen dat David bad met hart en ziel.

God was zijn einige toevlucht, ook al was hij koning, en hij kon nog steeds zijn vertrouwen stellen in zijn koninklijke wacht enz,

DAVID VERTROUWDE EROP DAT DE HERE HEM ZOU HELPEN !

VERS 6 EN 7

David legt zich neder en sliep ! Hij sliep in een van de meest woelige dagen van zijn leven.

Hoe is het mogelijk ? In zulke omstandigheden van ruzie, angst , verdriet en zijn eigen leven bedreigd ! ? Slapen !

Slapen is in feite een geschenk van God aan hen die God liefhebben. Slapen is een zegen.

Tienduizend die hem bedreigen en David kon slapen ! Wie legt het uit !

Hier vinden wij twee redenen daarvoor :

1. DE Here schraagt mij.

God ondersteunt ons op een manier dat de mensen niet kunnen begrijpen, op een goddelijke wijze. Dit zijn dingen die ieder voor zichzelf moet ondervinden. Daarom zijn beproevingen voor ons lessen. Wij worden door zulke dingen gesterkt tegen de volgende beproevingen. Zo kunnen wij ook anderen daarop wijzen, dar er wegen zijn die alleen God ons leert !

2. Gij alleen o Here doet mij veilig wonen Ps. 4 : 9

De veiligheid van David hing af van de Here alleen. Zo is het ook van ons, onze veiligheid is afhankelijk van de Here. Wij mogen niet vertrouwen op de beloften van de mensen : Ik zal voor je zorgen !

Iedere avond voor David ging slapen legde hij zijn leven in de handen van de Heer.

Hij ging slapen in vertrouwen op de Heer, en hij KON SLAPEN !

David werd niet gekweld door slapeloosheid, ook niet in deze omstandigheden.

David kon slapen precies als Jezus in het schip tijdens de storm !

Mr 4:38 Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan?

Kunnen wij ons vergelijken met David ?

Als wij niet kunnen slapen, hoe komt dat ? Ons zielenleven heeft een enorme impact op ons lichaam. Als de geest niet rustig is, hoe kan dan ons lichaam rustig zijn ?

Vele mensen nemen hun angsten en problemen van alle aard, van de dag mee naar hun bed

Hoeveel mensen slapen er niet door financiële problemen, zij die geld te kort hebben, maar ook hen die er teveel hebben !

VERS 8 EN 9

David denkt aan de tijden van vroeger, waar hij zijn God heeft leren kennen in al zijn macht, toen hij zijn vijanden heeft verslagen. David wist heel goed dat God het was die zijn vijanden grote verliezen had toegebracht. De tanden van de goddelozen kapot geslagen. Zij die geen rekening houden met God , zijn altijd vroeg of laat de grote verliezers.

Hier vraagt David aan God : Doe het opnieuw !

David weet dat zijn verlossing moet komen van zijn God !

Wij lezen : 2 sam 18 : 31

31 En zie, toen kwam de Ethiopier. De Ethiopier zeide: Mijn heer de koning ontvangt een goede tijding, want de Here heeft u heden recht verschaft tegenover allen die tegen u waren opgestaan.

32 Maar de koning vroeg de Ethiopier: Is het wel met de jongeling, met Absalom? En de Ethiopier antwoordde: Mogen de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u zijn opgestaan om kwaad te doen, worden als die jongeling. 33 Toen ontroerde de koning; hij ging naar het bovenvertrek van de poort en weende. En terwijl hij heen en weer liep, sprak hij: Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, dat ik in uw plaats gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!

Slot :

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden komen, als er wind en storm in ons leven komt, denk aan David , aan Jezus !

Isa 30:15 Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israels: Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.

3 PSALM

PSALM 3

clip_image002

 

Deze psalm werd geschreven toen koning David in een conflict lag met zijn eigen zoon Absalom. David was toen 65 jaar oud.

Wij vinden in de psalmen die David schreef zijn problemen terug. David bezingt in feite telkens zijn overwinningen over zijn problemen door zijn God.

Wij zijn toch niet geneigd om van onze problemen te zingen.

Om deze psalm te begrijpen moeten wij wel de opstandigheid van zijn zoon Absalom ( = mijn vader is vrede ) in het oog houden.

Deze psalm leert ons hoe David met zijn God , problemen en angsten oplost.

VERS 2

Hier lezen wij een stukje over het zelfbeklag van koning David.

David had nog slechts zij die hem omringden een 600-tal mensen, de rest van het volk liet hen misleiden door zijn zoon Absalom.

Deze situatie was zeer pijnlijk voor deze oudere koning.

De man naar Gods hart, moet vluchten voor zijn eigen zoon !

13 Toen kwam iemand David berichten: De mannen van Israël hebben Absaloms partij gekozen. 14 Daarop sprak David tot al zijn dienaren die te Jeruzalem bij hem waren: Staat op, laten wij vluchten, want anders zullen wij niet aan Absalom ontkomen. Gaat haastig heen, opdat hij ons niet ijlings inhale, onheil over ons brenge en de stad sla met de scherpte des zwaards! 15 De dienaren van de koning zeiden tot hem: Zoals mijn heer de koning verkiest, zie hier zijn uw dienaren! 16 Toen ging de koning heen en zijn gehele huis volgde hem op de voet; tien bijvrouwen liet de koning achter om toezicht te houden op het paleis.

2 Sam 15

Wij kijken even in het hart van koning David.

Wij kunnen de situatie van David begrijpen, een hart vol verdriet en pijn, hij zit in de put, maar in dit alles zeer vertrouwend op zijn God ! Hij wist dat God elke dag met hem was. Nu was het geen strijd geworden die hijzelf moest voeren, nu zou God in zijn plaats strijden.

Ook dit vers 2 getuigt dat David gewoon was met al zijn problemen bij God te komen,hij bidt.

Het lied begint : O Here !

VERS 3

Let hoe mensen reageren. Ze zijn er vlug bij om een oordeel te vellen over hun koning.

Zie God is niet meer met Hem !

Het is zeer eigenaardig, dat de mensen zich zo zeer kunnen vergissen bij mannen die de Here dienen.

Hoor de kwatongen van de duisternis: Zie God laat hem in de steek, hij heeft het zelf gezocht, God laat hem vallen. Zelfs zijn eigen zoon luistert niet meer naar hem.

O David gij hebt zwaar gefaald ! Gij zijt niet meer waard koning te zijn.

David zit hier in een geestelijke oorlogvoering. De duistere machten willen David door de knieën zien gaan, en velen verlangen ernaar !

Ook vandaag hebben vele geestelijke leiders zulk een strijd te voeren, maar ook ierdereen komt in een geestelijke strijd terecht, let erop hoe de mensen u laten vallen wanneer gij ook maar een woord over het evangelie durft te spreken.

Maar luister hoe God met David omgaat.

VERS 4 EN 5

David zingt dat de Heere hem een schild is, dat hem dekt.

Wat moeten wij hieronder begrijpen ?

Normaal zoals een mens is, zou David hier zwaar onder de indruk moeten zijn, op zijn vlucht. Mensen die moeten vluchten, zullen zeker zwaar te lijden hebben onder hun emoties, hun verdriet, hun angsten, hun spanningen.

Vele mensen zouden zulke omstandigheden niet aankunnen. Niet kunnen verwerken. Het echt niet meer zien zitten.

Hoe kan david dan zoiets schrijven ? Wel David heeft dit ondervonden dat God hem niet in de steek heeft gelaten.

Wat deed David daarvoor ? Pillen slikken ? naar de Psychiater gaan ? Een fles Wisky drinken ? NEEN

David kende de weg , de weg van het GEBED.

David riep luid. Hier mogen wij begrijpen dat David bad met hart en ziel.

God was zijn einige toevlucht, ook al was hij koning, en hij kon nog steeds zijn vertrouwen stellen in zijn koninklijke wacht enz,

DAVID VERTROUWDE EROP DAT DE HERE HEM ZOU HELPEN !

VERS 6 EN 7

David legt zich neder en sliep ! Hij sliep in een van de meest woelige dagen van zijn leven.

Hoe is het mogelijk ? In zulke omstandigheden van ruzie, angst , verdriet en zijn eigen leven bedreigd ! ? Slapen !

Slapen is in feite een geschenk van God aan hen die God liefhebben. Slapen is een zegen.

Tienduizend die hem bedreigen en David kon slapen ! Wie legt het uit !

Hier vinden wij twee redenen daarvoor :

1. DE Here schraagt mij.

God ondersteunt ons op een manier dat de mensen niet kunnen begrijpen, op een goddelijke wijze. Dit zijn dingen die ieder voor zichzelf moet ondervinden. Daarom zijn beproevingen voor ons lessen. Wij worden door zulke dingen gesterkt tegen de volgende beproevingen. Zo kunnen wij ook anderen daarop wijzen, dar er wegen zijn die alleen God ons leert !

2. Gij alleen o Here doet mij veilig wonen Ps. 4 : 9

De veiligheid van David hing af van de Here alleen. Zo is het ook van ons, onze veiligheid is afhankelijk van de Here. Wij mogen niet vertrouwen op de beloften van de mensen : Ik zal voor je zorgen !

Iedere avond voor David ging slapen legde hij zijn leven in de handen van de Heer.

Hij ging slapen in vertrouwen op de Heer, en hij KON SLAPEN !

David werd niet gekweld door slapeloosheid, ook niet in deze omstandigheden.

David kon slapen precies als Jezus in het schip tijdens de storm !

Mr 4:38 Maar Hij zelf lag op het achterschip tegen het kussen te slapen. En zij maakten Hem wakker en zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U niets van aan dat wij vergaan?

Kunnen wij ons vergelijken met David ?

Als wij niet kunnen slapen, hoe komt dat ? Ons zielenleven heeft een enorme impact op ons lichaam. Als de geest niet rustig is, hoe kan dan ons lichaam rustig zijn ?

Vele mensen nemen hun angsten en problemen van alle aard, van de dag mee naar hun bed

Hoeveel mensen slapen er niet door financiële problemen, zij die geld te kort hebben, maar ook hen die er teveel hebben !

VERS 8 EN 9

David denkt aan de tijden van vroeger, waar hij zijn God heeft leren kennen in al zijn macht, toen hij zijn vijanden heeft verslagen. David wist heel goed dat God het was die zijn vijanden grote verliezen had toegebracht. De tanden van de goddelozen kapot geslagen. Zij die geen rekening houden met God , zijn altijd vroeg of laat de grote verliezers.

Hier vraagt David aan God : Doe het opnieuw !

David weet dat zijn verlossing moet komen van zijn God !

Wij lezen : 2 sam 18 : 31

31 En zie, toen kwam de Ethiopier. De Ethiopier zeide: Mijn heer de koning ontvangt een goede tijding, want de Here heeft u heden recht verschaft tegenover allen die tegen u waren opgestaan.

32 Maar de koning vroeg de Ethiopier: Is het wel met de jongeling, met Absalom? En de Ethiopier antwoordde: Mogen de vijanden van mijn heer de koning en allen die tegen u zijn opgestaan om kwaad te doen, worden als die jongeling. 33 Toen ontroerde de koning; hij ging naar het bovenvertrek van de poort en weende. En terwijl hij heen en weer liep, sprak hij: Mijn zoon Absalom, mijn zoon, mijn zoon Absalom! Och, dat ik in uw plaats gestorven ware, Absalom, mijn zoon, mijn zoon!

Slot :

Wanneer wij in moeilijke omstandigheden komen, als er wind en storm in ons leven komt, denk aan David , aan Jezus !

Isa 30:15 Want alzo zegt de Heere HEERE, de Heilige Israels: Door wederkering en rust zoudt gijlieden behouden worden, in stilheid en in vertrouwen zou uw sterkte zijn; doch gij hebt niet gewild.

DE VERLEIDING

JEZUS VERZOCHT DOOR DE DUIVEL.

clip_image002

1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel. 2 En nadat Hij veertig dagen en veertig nachten gevast had, kreeg Hij ten laatste honger. Matth.4

Waarom?

Wanneer men iets doet moet men tenslotte weten waarom men dan zo’n ernstige inspanning doet, als veertig dagen vasten.

Het vasten bestaat hier in de eerste plaats, het stoppen met het dagelijkse voedsel, behalve het drinken van water.

Jezus, had een opdracht, en allen die Hem volgen hebben een opdracht ontvangen om mensen te behouden door ze bij de liefde van Jezus te brengen, om met een eerlijk hart hun zonden te belijden en eeuwig leven te ontvangen en de H.Geest.

De Geest is geen wind of kracht maar een persoon. Jezus, toont ons hoe je de satans verzoekingen kunt overwinnen.

Jezus zou getoetst worden.

De satan zelf gaat Hem inspireren, hij gaat een eerste aanval richten op de gedachten van Jezus. Hij zal proberen Hem te misleiden en af te leiden. Dit is wat ook vandaag gebeurt met christenen, velen worden misleid en in verwarring gebracht, om uiteindelijk de echte blijde boodschap en de opdracht die ze kregen te verzaken.

Wanneer wij christen zijn geworden, en gedoopt werden, dan zal de satan niet nalaten te verzoeken en te beproeven. Hij zal blijven aandringen en zondige gedachten bij de mens sterk te inspireren.

Tweemaal begint een toets met: Indien Gij Gods zoon zijt… bewijs het dan!

Dit komt omdat er een bevestiging is geweest door God zelf : Matth.3:17

17 En zie, een stem uit de hemelen zeide: Deze is mijn Zoon, de geliefde, in wie Ik mijn welbehagen heb.

Iedere prediker die de godheid en het zoonschap van Jezus aanvecht of verloochend is uit de duivel.

De satan staat tegenover de christenen en inspireert: Indien u een christen bent…

Bewijs het en zondig niet meer! Maar hij spreekt niet over het bloed van het Lam! Over de genade!

De eerste verleiding.

De satan speelt in op de omstandigheden van Jezus, Jezus kreeg terug honger, zijn lichamelijk zwakste moment! Het noodzakelijke dagelijkse brood voor de mens is hier een element dat zeer gevoelig ligt, bij iemand met honger. Het dagelijkse brood, dat is ons inkomen. Jezus, had nu die macht om de stenen tot broden te maken. Hij deed het niet. Zijn macht was niet voor zichzelf! Een zoon weet dat zijn Vader hem te eten zal geven en Hij zou een voorbeeld zijn voor Zijn latere volgelingen.

In God geloven, wil zeggen op Hem vertrouwen, van Hem afhankelijk willen leven. God zorgt voor ons dagelijks brood, ons inkomen en onze behoeften.

Hoeveel christenen zullen Christus verloochenen, als hun baan, hun dagelijks brood in gevaar komt? Hoevelen willen de nadelige gevolgen dragen dat ze werkelijk christen zijn en de Heer willen volgen?

2 Timotheüs 3:12 Trouwens, allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden.

Wie niet gelooft, bidt noch dankt voor zijn dagelijks brood, hij vecht, protesteert, betoogt, en doet wat in zijn macht en mogelijkheid ligt. Jezus, leerde zijn discipelen te bidden voor hun dagelijks brood.

Jezus, wist dat Hij die beproevingen zou krijgen. Adam was gevallen door de verleidingen en de listen van de satan, zo kwam de wereld onder Gods toorn. Jezus had een reddingsplan voor deze wereld, in afhankelijkheid van Zijn Vader.

Het antwoord van Jezus aan satan kwam telkens uit de Bijbel, het geestelijke zwaard voor de strijd! ( Deut.8:3).

4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat.

Hieruit blijkt dat de ongelovige mens slechts denkt aan zijn aards bestaan, het aardse waaruit hij voortkwam, in het hemelse gelooft hij niet.

Ieder mens moet weten dat hij volledig afhankelijk is van Gods almacht voor zijn bestaan, hier en in het hiernamaals.

De mens heeft twee soorten van voeding nodig.

Het voedsel voor zijn lichaam, maar ook voedsel voor zijn geest.

“Er staat geschreven” maar men wil het niet lezen en het geloven!

Dit is de ondergang van de ongelovige hedendaagse wereld. Vandaag zien wij in ons eigen welvarend land, dat er zoveel mensen moedeloos leven, teleurgesteld en in verdriet. De geest kan leed, angst en zorg niet meer verwerken, er is geen geestelijke kracht, en men wil niet meer verder leven. Men noemt het nu een ziekte! Er heerst een geestelijk hongersnood in ons land, therapie helpt niet, wel geestelijk voedsel uit de Bijbel!

De mens heeft geestelijk voedsel nodig, want zeker vandaag zijn de beproevingen voor ieder mens van ernstige aard, op zijn werk, in zijn gezin en in de ganse samenleving. Wie uit de Geest is geboren verlangt naar dat voedsel.

Maar als je geest honger heeft, en het wil niet eten, dan verdwijnt de levenslust en men heeft geen doel meer in het leven. Ons land kost bommen geld om de depressieve mensen te behandelen en te helpen, een bodemloos vat!

Christenen hebben geestelijk voedsel nodig!

Christenen die een tekort hebben aan geestelijk voedsel, worden verleid, ze kunnen geen onderscheid meer maken om de dwalingen vast te stellen, hebben geen verlangen meer naar de wederkomst van Jezus, hebben veel kritiek.

Ze hebben geen honger naar het verkondigde woord,

De eerste verleiding bij Jezus mislukte.

Jezus liep niet in de val van machtsmisbruik en ongehoorzaamheid aan de Vader voor Zijn opdracht en vervulling van het profetische woord! De eerste knieval van het schijnchristendom lag in het ontvangen van wereldse macht door een schijnchristelijke keizer.

Een tweede verleiding.

Vers 5-7

Hier werd een ander type van verleiding gebruikt. De satan doet zich voor als een engel des lichts. De satan heeft een zeer goede bijbelkennis.

Opnieuw “Indien gij God zoon zijt” en hij haalt een bijbeltekst aan

9 Want Gij, o HERE, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; 10 geen onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;

11 want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op al uw wegen; 12 op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. Psalm 91

5 Toen nam de duivel Hem mede naar de heilige stad en hij stelde Hem op de rand van het dak des tempels,6 en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan naar beneden; er staat immers geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u, en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

De tweede verleiding is duidelijk een misbruiken en verdraaien van Gods woord.

Het gaat nu om een ongepast vertrouwen op God, met uitschakeling van het menselijk gezond verstand. God uitdagen!

Spring… neem nu een roekeloos blindelings vertrouwen, God zal u redden! Met andere woorden je dient uw verstand niet te gebruiken! Het principe, dat hier werd toegepast is dodelijk voor het geloofsleven.

Drink maar slangengif, je zult niet sterven, maar je moet geloven!

En dergelijke misleidingen zijn ook, vandaag in werking. Neem NOOIT nutteloze risico’s.

Jezus antwoordde: Je zult God niet verzoeken of uitdagen!

Het verschil tussen vertrouwen op de Here en Hem verzoeken is wel groot.

Het verstand uitschakelen is een groot gevaar! Wie aan Yoga of andere nieuwe meditaties volgt, loopt groot gevaar! Denk aan niets is het meditatieprincipe! Levensgevaarlijk! Je stelt je geest nog meer open voor demonische inspiraties, als een waarzegger en occulte mediums. Je kunt geestelijk te pletter storten!

Zelfs met verstand de natuur bekijken kan je doen geloven in God!

Mt 22:37 Hij zeide tot hem: Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand.

Een derde verleiding.

8 Wederom nam de duivel Hem mede naar een zeer hoge berg en hij toonde Hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid,

9 en zeide tot Hem: Dit alles zal ik U geven, indien Gij U nederwerpt en mij aanbidt.

10 Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: De Here, uw God, zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

11 Toen liet de duivel Hem met rust en zie, engelen kwamen en dienden Hem.

De satan wijst op zijn verkregen macht op aarde, en Jezus spreekt hem niet tegen, omdat dit een tijdelijke toestand is.

Wie vandaag de satan dient, en de ongerechtigheid nastreeft, krijgt goede posities en rijkdom en macht!

Velen verkopen hun ziel aan de satan voor werelds succes en ze aanbidden hem!

Mr 8:36 Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden?

Het doel van de verleidingen komt hier tot uiting: de satan wil aanbidding in ruil voor bedrieglijk aards succes en rijkdom.

Hier is een deal voorgesteld. Lokaas met een haak erin, zoals men vis vangt! De satan wil een listig compromis. Hij biedt een ganse wereld aan, de leugenaar! Hij wil aanbidding, dit is zijn doel

Dit is waar hij deze wereld wil naartoe brengen, satansaanbidding en hij zal een wereldvrede aanbieden als lokaas via de antichrist.

Israel zal zich eerst laten verleiden om vrede te krijgen!

Ga weg satan! Zei Jezus en de winnaar was hier gekend.

De satan beëindigde zijn pogingen!

clip_image003