HET LAATSTE DER DAGEN

HET LAATSTE DER DAGEN

 

oog

Waar gaat het naartoe met deze wereld? Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven dat betrouwbaar en geloofwaardig is, kan men niets anders doen dan te luisteren naar wat God heeft gezegd en heeft laten opschrijven door de profeten!!  Wij nemen enkele Bijbelteksten die ons kunnen aanspreken over de tijd waarin wij leven. Voor de ongelovige een toekomende tijd van wanhoop, voor de Bijbelgetrouwe gelovige een tijd van hoop, en grote verwachting op de mysterieuze wederkomst van Christus.

2 En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des HEREN vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volkeren zullen derwaarts heenstromen 3 en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.Jesaja2

Deze profetie waarin hij duidelijk spreekt over de laatste dagen, de laatste jaren voor dat Christus komt en een blijvende vrede brengt en zal regeren duizend jaar vanuit Jeruzalem. Eerst zal Jeruzalem in de komende jaren vernederd en belegerd worden. Daarna zal het een metamorfose kennen. Het zal de grote wereldstad worden die de wetten zal stellen voor de ganse wereld! Het huidige streven naar globalisatie en Babel als centrum zal dan verdwijnen.

Mensen kunnen wel zeggen: het zijn maar woorden, wie weet dat allemaal? Wie kent de toekomst? Woorden zijn in de Hebreeuwse taal, gebeurtenissen! Zoals God sprak: Er zij licht en er was licht. Woord en daad zijn bij God één geheel. Op deze wijze kan een nooit mens niet spreken. Jesaja zag het als voor zijn ogen gebeuren.

De woorden van de profeet Jesaja richten zich tot Juda en Jeruzalem.

6 Voorwaar, Gij hebt uw volk, het huis van Jakob, verworpen, omdat het geheel beïnvloed is door het Oosten en toverij pleegt als de Filistijnen en samendoet met kinderen van buitenlanders. 7 Zijn land is vol zilver en goud en aan zijn schatten is geen einde; ook is zijn land vol paarden en aan zijn wagens is geen einde;

8 ook is zijn land vol afgoden: voor het werk van eigen handen, voor wat eigen vingers hebben gemaakt, buigt men zich neder. Jesaja 2

Israël is vandaag enigszins een welvarend land, ondanks zijn zware uitgaven voor een modern en sterk leger.(paarden en wagens,Koning Salomo was dan al begonnen met veel paarden)

Het was dezelfde toestand voor de Babylonische ballingschap.

Op het geestelijk vlak is het heel wat minder. Ook de geestelijke oostenwind, zoals vandaag een bloeiende paranormale wereld, met waarzeggers, horoscopen, magnetisme, hekserij, pendelen enz. Twee zaken gaan meestal goed samen in de maatschappij: een financiële, materiële rijkdom en een geestelijke armoede. Ook ons eigen land kenmerkt zich hierdoor.  Ook afgodsbeelden vulden het land Juda. Ook hier kan ons België en omringende landen volgen, vol van afgodsbeelden, Boeddha’s, heiligenbeelden, en vele anderen. Met andere woorden moderne afgoden zijn alles wat de mensen afhoud van Gods woorden, de Bijbel. Wij moeten Gods woorden vasthouden als een reddingsboei!

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

WAT LIET GOD ONS WETEN DOOR DE PROFETEN

12 Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde; 13 tegen alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Basan, 14 tegen alle trotse bergen en alle hoge heuvels, 15 tegen elke hoge toren en elke steile muur, 16 tegen alle schepen van Tarsis en alle kostbare kunstschatten.

17 Dan wordt de verwatenheid der mensen neergebogen en de trots der mannen vernederd, en de HERE alleen is te dien dage verheven, 18 en de afgoden zullen volkomen verdwijnen. 19 Dan kruipt men in de spelonken der rotsen en in de holen van de grond voor de verschrikking des HEREN en voor de luister zijner majesteit, wanneer Hij opstaat om de aarde te verschrikken. Jes;2

God liet toen zijn eigen volk weten dat Hij die goddeloze toestand niet verder zou verdragen. God was kwaad op Zijn volk, Hij sprak ze vernederend aan in

Hoofdstuk 1:

10 Hoort het woord des HEREN, bestuurders van Sodom; neigt uw oor tot de onderwijzing van onze God, volk van Gomorra.

Sodom en Gomorra is een beeld van afgoderij, de mens in diep verval. Een herinnering van hoe God diepgrondig kan ingrijpen.

Er komt dus zeker een oordeelstijd! De dag des Heren!

Alle hoogmoedigen zullen worden weggevaagd, zoals de grote bomen in de Libanon en de eiken op de Golan (Basan). De schepen van Tarsis zullen vergaan, dit zou eventueel de handelsvloot van de EU KUNNEN betekenen.

De spelonken of grote rotsspleten zullen straks dienen als schuilplaatsen om te ontkomen aan het rampzalige apocalyptische gebeuren.( Natuurramp en nucleaire explosies).

Opb 6:15 En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen;

God verheft zich tegen de sterke en grote ceders van de Libanon. Libanon kent grote bosgebieden. Mensen worden meer dan eens vergeleken met bomen in de Bijbel. Het is een sleutel om bepaalde Bijbelse profetieën te kunnen begrijpen.

23 Gij, die gezeten zijt op de Libanon, u nestelt in de ceders, hoe zult gij zuchten, als u weeen overkomen, smart als van een barende! Jeremia 22

Hier is sprake over mensen die zich vestigen, het lijken vogels die geen vaste plaats hebben en zich schuilen en nestelen. Wij vermoeden de Palestijnen, Filistijnen een nomadenvolk, dat nooit een eigen land bezat, tenzij een geregeld kort verblijf in de Gazastrook. Daar komt er oordeel.

Een andere parallelle tekst vinden wij in Jesaja 13. Tegenover Babel (Rome?)

7 Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt.

8 Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeen grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam.

9 Zie, de dag des HEREN komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.

10 Want de sterren en de sterrenbeelden des hemels doen hun licht niet stralen, de zon is bij haar opgang verduisterd en de maan laat haar licht niet schijnen.

11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen. 12 Ik zal de stervelingen zeldzamer maken dan gelouterd goud en de mensen dan fijn goud van Ofir. Jesaja 13

De Libanon is in de laatste jaren regelmatig in de kijker gekomen. De oorlogen tegen Libanon tonen aan dat de toestand daar zeer gevaarlijk is. Wij kunnen vandaag vaststellen dat de landen in het M.O. meer en meer zoeken om zich nucleair te bewapenen.

Massavernietigingswapens kunnen leiden tot de vervulling van vers 12 hierboven.

Het ineenkrimpen van het lichaam en een gelaat in vlam kan wijzen op het gevolg van een nucleaire aanval of een spuwende vulkaan, denk aan de stad Pompei. Daar werden ineengekrompen lijken teruggevonden. ( Deze streek is momenteel zeer waakzaam)image

Verder schrijft Jesaja ook over de eiken van Basan. Wij begrijpen hieronder de bewoners van de Golanhoogte. De Golan en Syrië is momenteel een ernstig probleem voor een vredesovereenkomst.

9 Het land treurt, verkwijnt; de Libanon staat beschaamd, verwelkt; Saron is een steppe gelijk geworden; Basan en Karmel schudden hun loof af. Jesaja 33

1 Doe uw deuren open, o Libanon! opdat het vuur uw cederen vertere.

2 Huilt, gij dennen! dewijl de cederen gevallen zijn, dewijl die heerlijke bomen verwoest zijn; huilt, gij eiken van Basan! dewijl het sterke woud nedergevallen is.Zach 11

Stervende bomen betekenen hier in beeldspraak, stervende mensen ten gevolge van mogelijke chemische aanval op grote schaal.

Wie zijn deze mensen? Waarschijnlijk, Israëlieten.

18 Daarom, zo zegt de HERE der heerscharen, de God van Israel: Zie, Ik doe bezoeking aan de koning van Babel en aan zijn land, zoals Ik aan de koning van Assyrie bezoeking gedaan heb, 19 en Ik breng Israel terug naar zijn weide, opdat het Karmel en Basan afweide en op het gebergte van Efraim en in Gilead zich verzadige.

20 In die dagen en te dien tijde, luidt het woord des HEREN, zal de ongerechtigheid van Israel gezocht worden, maar zij is er niet, en de zonden van Juda, maar zij zijn niet te vinden; want Ik zal vergeving schenken aan wie Ik doe overblijven. Jer.50

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeen een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen.4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des dags. Wij behoren niet aan nacht of duisternis toe; 1 Thess 5

Opnieuw is er sprake van een komende vrede, en dit zal in de toekomst nog wel voorkomen onder de leiding van de antichrist die een verbond zal sluiten met Israel. Het zal een schijnvrede zijn, een tijdelijk staakt het vuren. In 1918 tekende men toch ook maar voor de duur van 20 jaar!!!

Heel onverwacht zal de laatste wereldoorlog uitbreken voor de burger, die leeft in de duisternis ( onwetendheid) door massamanipulatie van de overheid. De Bijbelgetrouwe gelovige zal deze oordeelstijd niet meemaken! Wat een langverwachte hoop! Er is redding in Christus, voor ieder die dit wil!

RG

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE NAAR JERUZALEM!

ALLE VOLKEREN TEN STRIJDE

Palestijnse opvoeding

 2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Zach.14.

VN leger

Het lijkt wel een echte oorlogsverklaring van een onheilsprofeet! God spreekt toch klare taal! Er komt een laatste wereldoorlog. Armageddon niet te verwarren met de eerst komende oorlog van Gog ( Magog, Rusland), waarbij niet ALLE landen worden betrokken. Wie luistert naar God, God zal hem beschermen. (Spr.1:23-33) Nu lacht men met God, maar er komt verandering als God zal lachen! (Spr.1:26). Veel liever luisteren mensen naar slagzinnen als: Nooit meer oorlog! Helaas, nooit vrede, zonder bekering tot de God van Israël.

Wereldleiders maken plannen voor de vrede in het M.O. bekend. Hun handelen is een handelen dat geen rekening wil houden met de wil van God. Toch zullen zij het plan van de God van Israel, onbewust, maar bewust voor God, uitvoeren. Enkel en alleen al omdat het een profetisch woord van God is, en de Bijbel liegt niet. Het leven van ieder mens ligt in de handen van Jezus Christus, of men dit gelooft of niet!

Waarom zal Jeruzalem een strijdtoneel worden, Armageddon?

De bom

Joel 3:2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,

Israël vierde de hereniging van zijn hoofdstad Jeruzalem. Wij stellen vast dat de V.S. en de EU. geen van hun ambassadeurs heeft gezonden. De Palestijnen (Filistijnen) eisen het oostelijke deel van de stad en de tempelberg te Jeruzalem. 96% van de Joden zijn tegen een opgave van de Klaagmuur, ook niet voor vrede. De burgemeester van Jeruzalem, reageerde scherp en verklaarde dat, als men Jeruzalem niet wil erkennen als de hoofdstad, men ook Israel niet wil erkennen! Sommige premiers van Israël, leken wel bereid te zijn, tegen Gods wil in, de helft van de stad af te staan voor de volgende vredesonderhandelingen! Dit is tegen de wil van God, die man werd vermoord.

Het lijkt me duidelijk en beter te begrijpen dat Zacharia profeteert, dat de helft van de stad niet zal vluchten bij een militaire aanval op de stad, ten tijde van de antichrist. Een helft zal dan wellicht, onder een antichristelijk Palestijns bestuur staan.Zullen de Joden opnieuw moeten vluchten uit de stad, in ballingschap? Ja zij die geloven wat Jezus zei en Zacharia voorspelde!

15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op)

16 (24-15b) laten dan wie in Judea zijn, (24-16) vluchten naar de bergen.Matth.24

Vluchten als in de dagen van Uzzia! (Uzzia: mijn sterkte is de Here) De aardbeving ten tijde van Uzzia was in het geheugen gegrift van het volk. Israel ligt op een breuklijn in de aardkorst.

3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; Zach.14

Dan komt er een einde aan de onderdrukking van Gods volk. Nu strijd Gods volk nog in eigen kracht en gelooft in zijn sterk leger en kernwapens. God zal zelf strijden “zoals Hij vroeger streed”. Goliath, als beeld van de gebundelde wereldse legermachten zal de grote verliezer worden in de eindstrijd! Wanneer Gods volk uit Egypte werd verlost, ontwikkelde zich een geweldige strijd. Mozes diende al zijn vertrouwen op zijn God te stellen. Ook Israel zal dit moeten doen. Alle Joden die hun vertrouwen op Jezus hebben gezet zullen behouden worden.

Ex 14:14 De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

De 1:30 De HERE, uw God, die voor u uit gaat, Hij zal voor u strijden in overeenstemming met alles wat Hij voor uw ogen met u gedaan heeft in Egypte

We kunnen best begrijpen, als God strijdt, ook de natuur in beweging komt, zoals vroeger. Het lijkt vandaag wel of dat de “mogelijke”opwarming van de aarde, de voorbereidingen zijn die God treft voor Zijn grote komende strijd, om Zijn koninkrijk op aarde te vestigen. “Uw koninkrijk kome”!

Psalm 137

5 Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete mij mijn rechterhand;

Het is heel belangrijk om te weten hoe God denkt over Jeruzalem. De tekst hierboven laat goed begrijpen, dat God Jeruzalem geen seconde uit het oog verliest.Hoe zou een mens het aandurven om deze stad te verdelen! Men zoekt naar vrede, om politieke eer te krijgen, een Nobelprijs voor vrede, Maar men zoekt God niet.  De groten der aarde zullen opnieuw eens bewijzen hoe klein ze zijn!

Zac 12:2 Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem.

Zac 12:3 Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natien moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Onder de schaal begrijpen wij, een beker.

Een drinkbeker die bedwelmt, die dronken maakt, het verstand doet verliezen. Zo zullen vele regeringsleiders het verstand verliezen, verkeerde beslissingen nemen, en hun legers laten optrekken om te strijden tegen Jeruzalem! Ze kunnen het niet oplossen en tonen hun machteloosheid. Zij die zullen optrekken keren niet meer terug! Deze beker is een beeld van oordeel.

Ps 75:8 Want in des HEREN hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken.

Wat mij opvalt bij deze profetische psalm, is dat alle goddelozen die dan op aarde leven, zullen sterven. Dit is een bemoediging en een herhalende bevestiging, dat de opstanding en opname al plaatsvond.

…zal Ik Jeruzalem maken tot een steen

Een grote steen op de weg kon vroeger voor ernstige problemen zorgen, een weg blokkeren! Het lijkt me de weg naar vrede voor Israel is compleet versperd of onoplosbaar. Alle vredesgesprekken voor vrede lopen vast, dit zal leiden tot een militaire aanval leiden op de stad.

En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem.   Alle christenen van alle tijden zullen dit beleven.

11 De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid, 12 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds jubelen 13 voor de HERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te richten; Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in zijn trouw.Ps.96

Opb 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

De vijandelijke wereldse machten, de haters van Christenen en Joden kunnen nu al weten “waar” en “wanneer”Jezus zichtbaar zal terugkomen. Het is geen topgeheim, de antichrist en de valse profeet weten het. Dit feit alleen al wijst erop hoe machteloos de ongelovigen zullen staan op die dag. Ze zullen zich niet kunnen verzetten wanneer Jezus almachtig zal regeren. Jezus is dan niet gekomen als het Lam Gods, maar als de Leeuw van Juda!

leeuw

Opb 19:20 En het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet, die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.

KAIN EN ABEL – GELOVIG OF SCHIJNGELOVIG

clip_image001

 

(Gen.4). Het Bijbelse verhaal van Kaïn en Abel is ook vandaag nog even levendig. Inderdaad vele mensen denken dan aan een moordzaak. Iets wat in onze dagen, jammer genoeg, een dagelijks gebeuren is geworden, en aantoont dat onze maatschappij Gods normen heeft vergeten en oordeelsrijp is geworden! Vele mensen kennen al de tien geboden niet meer!

Op aarde heb je soorten van mensen, namelijk gelovigen, schijngelovigen en ongelovigen. Toen Jezus stierf hing Hij tussen twee zondaars, de ene werd gelovig en de ander bleef ongelovig.

Toen men kon kiezen tussen Jezus, Zoon van God, en Barrabas, koos de toenmalige wereld voor de ongelovige moordenaar.  Zo moet ook ieder mens in zijn leven eens kiezen, voor of tegen Jezus! Zo komt de mens in de hemel of in de hel, het vagevuur bestaat niet of enkel om het geweten te misleiden! Nergens sprak Jezus over een vagevuur! De mens heeft de keuze: Leven als Kaïn, of leven Abel.

Wie waren deze twee broeders?

Het waren de eerste kinderen na de zondeval. Ze werden opgevoed door hun ouders die hun een en ander hadden geleerd. De ene werd landbouwer en Abel werd schaapherder. Kaïn betekent iets als de sterke, en Abel betekent ademtocht was in de richting wijst van de zwakke. Ze brachten elk een offer, zij gingen in feite op naar hun kerk. Voor de zondeval, was er geen sprake van het brengen van offers. Daarna werden wel offers gebracht tot vergeving. Dit had de betekenis eerder van het zoeken naar Gods aangezicht en contact.  Het zichtbare contact met God was weg door zonde, ongehoorzaamheid aan God woord, verbroken.

Het brengen van een offer was in feite een roepen op God, een bidden.Het brengen van offers werd algemeen, ook de Romeinen brachten offers aan hun afgoden, welke ze overnamen van Grieken en andere.  Zo is het vandaag nog steeds, mensen zoeken contact naar het bovennatuurlijke, het paranormale kun je wel zeggen. Slechts is er maar een weg om contact te krijgen met God, het is de weg van Jezus via de Bijbel. Het ontvangen van Zijn Geest is noodzaak, en mogelijk voor ieder die wil, en zich bekeert. Toch zoeken mensen wegen die God heeft verboden.

Johannes 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Welke levensweg koos Abel, en welke weg koos Kaïn?

Beiden gaan op om een offer te brengen aan God. Vandaag zijn er nog steeds vele mensen die elk in zijn Godsdienst, God willen behagen en Hem dienen. Deze broers kunnen we zeggen gingen in feite op naar de kerk. Je zou kunnen zeggen dat het twee gelovige mensen waren, helaas. Wij moeten even nader bekijken hoe deze broeders wel geloven.

Om te weten wat iemand gelooft, moet je kijken naar hoe en wat die mens doet. Wij weten dat God had gesproken, en nu zou te zien zijn wie er geloofde wat God had gezegd. In vorig hoofdstuk kunnen we lezen, dat de satan erbij was om God woorden te verdraaien en twijfel te zaaien in het hart van Eva. Vandaag is dat nog steeds hetzelfde, de satan wil de Bijbel, Gods woorden, in twijfel trekken en verdraaien door telkens nieuwe vertalingen te maken die afwijken! De Bijbel wordt mogelijks in de toekomst, opnieuw, nog verboden lectuur!

Het offer van Kaïn.

Kain bracht een offer van de vruchten van de vervloekte aarde, een spijsoffer. Niet de eerste vruchten, maar misschien wel het overschot. (kleingeld) Dat leek al een eerste weerspiegeling van de echtheid van zijn innerlijk geloof. Eerder formaliteit onder dwang, geen levendig geloof in God. Kain wilde wel God dienen, maar op zijn eigen wijze, en niet zoals God het leerde. Later werd dit de vele on-Bijbelse kerkwetten.

Hij hield geen rekening met de zonde, die een breuk had gemaakt tussen God en de mens. Kaïn zocht geen contact meer met God, hij gooide in feite kerk en God weg! God reageert niet op zijn gebrachte offer. Kaïn ontdekt hierbij, dat zijn offer eigenlijk door God is afgewezen. 

Met andere woorden kun je zeggen, God heeft niet geluisterd naar Kaïn, zijn gebeden zijn onverhoord gebleven, zijn gebed kwam niet uit zijn hart, slechts traditie, vader en moeder hadden het hem zo geleerd.

Waarom luisterde God niet naar Kaïn?

Wel het is heel eenvoudig, Kaïn offerde God op zijn eigen goedkoopste manier, en niet in overeenstemming met Gods wil, een brandoffer. God had de aardbodem vervloekt! Adam en Eva wisten dat God zelf een offer zou brengen, (Jezus) opdat men daarna opnieuw in het Paradijs zou kunnen komen.

Genesis 3:17 En tot de mens zeide Hij: Omdat gij naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten, waarvan Ik u geboden had: Gij zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt; al zwoegende zult gij daarvan eten zolang gij leeft,

Kaïn bracht een offer van zijn vruchten. Dat soort offeren wilde God niet. Kaïn geloofde niet wat God had gezegd. Hij geloofde niet dat de aardbodem vervloekt was. Zo zijn er vele religieuze en schijngelovige mensen bezig, ze willen God dienen, en werden ook misleid, begonnen zon maan en sterren te aanbidden. Keizer Constantijn was een zonaanbidder, en kende enkel een schijnbekering. Hij was in feite de stichter van de Katholieke kerk! Kaïn was niets anders dan een schijnheilige!

De weg van een schijnheilige:

11 Wee hun, want zij zijn de weg van Kain opgegaan, zij zijn voor de verleiding van een Bileamsloon bezweken en door het verzet van een Korach ten onder gegaan. Judas

God toont ons de kenmerken van drie soorten schijnheiligen:

Kaïn: De religieuze mens die offert op zijn eigen manier, en moorddadig werd.

Bileam: Een schijngelovige die geldzuchtig is zich laat omkopen voor een dik inkomen.

Korach: De schijngelovige is hoogmoedig en opstandig, hij accepteerde het gezag niet dat God gaf aan Mozes, of aan anderen. Met zulke mensen wordt vandaag Babel, de wereldkerk gevormd!

Het offer van Abel.

Abel offerde van de eerstelingen van zijn schapen. Hij bracht het met hart en ziel en een verlangen met dank te offeren. Toch het koste hem iets, zijn offer was, een brandoffer, iets waarvan hij hield. Het vet wijst op de volkomenheid van het offer. Een tegenbeeld van God die zijn neigen zoon offerde! Abel had geleerd dat God zelf zorgde voor een oplossing.

Bij een probleem kunnen wij verschillend reageren: Of we zoeken het probleem zelf op te lossen. Dat deed Kaïn. Hij vertrouwde op zijn eigen kunnen en kennen. ( kennen= wetenschap). Of vertrouwen op andere mensen. Ofwel kunnen wij vertrouwen op God dat Hij voor een oplossing zal zorgen.

4 Door het geloof heeft Abel Gode een beter offer gebracht dan Kain; hierdoor werd van hem getuigd, dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven, en hierdoor spreekt hij nog, nadat hij gestorven is.(Hebr.11)

God sloeg hier wel acht op het offer van Abel. God kijkt naar het hart van de mens. Wie gaat er met hart en ziel naar de kerk? Abel ging naar een levende gemeente, en Kaïn naar een koude dode kerk!

Waarom vermoorde Kaïn nu Abel?

 

Wij kunnen duidelijk aannemen, dat deze moord met voorbedachtheid heeft plaatsgevonden. Kaïn werd jaloers, hij zag dat het geloof van Abel echt iets was van het hart.

11 ¶ Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt: dat wij elkander zouden liefhebben; 12 niet gelijk Kain: hij was uit de boze en vermoordde zijn broeder. En waarom vermoordde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. 1 Joh.3

Kain droeg de gevolgen, hij werd vervloekt tot een zwerver, zo kwam het nomadenvolk. Maak zelf de conclusie welk nomadenvolk ook vandaag nog Israël vervolgt en wil ombrengen. (12). De haat van Kaïn, leeft nog steeds vandaag, onder de mensen, schijngelovigen zijn de moordenaars van de ware gelovigen! Schijngelovigen nemen de Bijbel niet ernstig, en maken hun eigen normen. Sommigen geloven ook niet alles wat geschreven staat.

https://biblespace.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TROOST BIJ JEZUS CHRISTUS

clip_image001

clip_image003

Vandaag hebben vele mensen iemand een fan, waar zij naar opzien. Voor de ene is dit een zanger, voor de ander is dit een voetballer of een wielrenner. Ze willen een foto, een beeld, met een handtekening van hun idool. Het lijkt soms op een onbewuste aanbidding! Men verwacht machtige prestaties en overwinningen. Iedereen wil dan meegenieten van een overwinning.

Vandaag gaan wij meegenieten van een ander een super overwinning, de overwinning van Jezus op de dood! Christenen zijn geen “fan”atiekers die een fan hebben, maar zijn overwinnaars.

Ro 8:37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem,

die ons heeft liefgehad

Waaraan hebben wij onze overwinning te danken? Aan God die ons liefhad, Hij bewijst nog steeds zijn liefde ook voor u, die dit nu leest.

Verwacht u iets van Hem, als u verdriet hebt of problemen? Wist u dat Jezus met u meeleeft? Als niemand u nog begrijpt, Hij wel!

We lezen eens over een weduwe, die haar enig kind verloor, en in een uitzichtloze toestand terecht kwam.

Lucas 7:11-17 : En het geschiedde kort daarna, dat Hij reisde naar een stad, genaamd Nain. En zijn discipelen reisden met Hem, en een grote schare.

12 Toen Hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen, de enige zoon zijner moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar.

13 En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet.14 En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op!15 En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder.16 En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn volk omgezien.

17 En dit gerucht over Hem verbreidde zich in het ganse Joodse land en in de gehele omtrek.

Jezus, en zijn discipelen met een grote schare, is op weg naar Nain, Nain betekent voor de ene “schoonheid”, en voor joden uit een bepaalde stam betekent het “plezier”, genot en vermaak.

Wat komen al deze mensen tegen toen ze stadspoort naderden?

Ze zien een begrafenisstoet die hen tegemoet komt, met wenende mensen in groot verdriet gedompeld. Bijna het ganse dorp is er aanwezig. De stad Naïn, deed haar naam helemaal geen eer aan. Zo is het ook met deze wereld, je kunt er veel van verwachten, hetzij prachtige dingen die het oog verleiden, of plezier en genot.

Toch kunnen er dingen op je afkomen die u doen nadenken over deze wereld en haar zondig bestaan. Ja, je wereldje kan plots ineenstorten, zoals bij deze weduwe.

Ben je er op voorbereid? Ligt het in je macht er iets aan te veranderen? Bij wie kun je terecht om hulp, troost?

Een moeder had haar enige kostwinnende zoon verloren.

Hoeveel moeders of ouders kennen niet dit diep, groot en stilzwijgend verdriet vandaag? Wie trekt het zich aan? Wie leeft mee? Wie kan er iets aan veranderen? Waar is hun toevlucht?

In vers 13 lezen wij dat Jezus meeleefde met deze weduwe. Zijn liefde voor ieder mens in verdriet en moedeloosheid, is groot, nog steeds, want Jezus leeft.

Hij stapt zelf naar haar toe en zegt: Weent niet!

Antwoorden doet ze niet, en dacht wellicht bij zichzelf: wat kunt u nu nog doen? Niemand kan nu nog helpen. Wie bent u wel? Jezus was een vreemde man in haar ogen. Voor vele mensen is Jezus nog een vreemde, een onbekende. Begrijpelijk voor iemand die Jezus niet persoonlijk kent.

Wie kan troosten door te zeggen: weent niet verder? Voor wie Jezus niet kent is er geen echte troost op een begrafenis. Het is een goed moment om na te denken over het leven en de Schepper. Pre 7:3 Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gelaat is het met het hart goed gesteld.

Deze weduwe leerde Jezus kennen, Jezus heeft macht over zonde, ziekte, en dood! Jezus leren kennen, in uw leven is het belangrijkste wat er bestaat op deze planeet.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Om te kunnen troosten heb je macht en inzicht nodig. Macht om de oorzaak van het verdriet weg te nemen. Wanneer een kind verdriet heeft, tracht ieder moeder het te troosten, met de mogelijkheden die ze heeft of kent. Als je kind ouder wordt en verdriet heeft, of moedeloos is, hoe beperkt zijn soms de mogelijkheden dan niet om te troosten. (2 Cor.1:3)Toch hebben Bijbelgetrouwe christenen troostende woorden, omdat het woorden zijn van God:

22 Werp uw bekommernis op de HERE, Hij zal voor u zorgen; Hij zal nimmermeer toelaten, dat de rechtvaardige wankelt. Psalm 55

Flp 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

WAT DOET JEZUS?

Hij laat de lijkstoet stoppen, en raakt de lijkbaar aan waarop de dode ligt.

Een dode jongen op weg naar zijn graf, hoort plots een goddelijke stem: Sta op!

De jongen ging overeind zitten en sprak. Jezus gaf hem terug aan zijn moeder.

Hoeveel mensen zouden niet alles er voor over hebben om hun geliefden terug te mogen krijgen? Troost? Allen die “in” Christus gestorven zijn, zullen elkaar terug zien na de dood, en zullen leven.

Jezus heeft alle macht EN TOONDE GOD TE zijn!

Mt 9:6 Maar, opdat gij weten moogt, dat de Zoon des mensen macht heeft op aarde zonden te vergeven, toen zeide Hij tot de verlamde: Sta op, neem uw bed op en ga naar uw huis.

Mt 24:30 En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels, met grote macht en heerlijkheid.

Mt 28:18 En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde.

Wie doet het Hem na? Wie heeft macht over het verdriet? Wie kan echt troosten?

Wie kan werkelijk tranen van verdriet veranderen in tranen van blijdschap op de begrafenis van je kind?

De stem van Jezus is almachtig!

Joh 5:28 Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen,

Joh 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven.

Wie luistert naar Jezus en Zijn woorden gelooft, krijgt eeuwig leven. Wie luistert naar de Bijbel, kan zijn leven herbeginnen.

Joh 1:14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid.

Het Woord is Jezus!

WIE WIL JEZUS VOLGEN?

clip_image001

 

clip_image003

 

Het volgen van Jezus, is geen eenvoudige zaak. De hemelpoort is een poortje! Er zijn mensen die Jezus wel willen volgen, maar niet over de brug willen komen als Jezus enkele voorwaarden stelt. Wij nemen een Bijbeltekst waaruit heel goed naar voor komt , wat Jezus vraagt voor allen die Hem echt willen volgen de rest van hun leven.

57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat.58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen.59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven.

60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods.61 En weer een ander zeide: Ik zal U volgen, Here, maar laat mij eerst afscheid nemen van mijn huisgenoten.62 Maar Jezus zeide tot hem: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods. Lucas.9

Hier lezen wij over 3 mensen die de Heer willen volgen, wel drie mensen die Hem nog niet kenden. Jacobus en Johannes hoorden hier de woorden van Jezus. Hier komen ook drie elementen naar voor welke moeten aanwezig zijn, bij hen die Jezus willen volgen, anders kan Jezus deze mensen minder gebruiken, en zijn ze ook niet geschikt voor het koninkrijk van God !

Welke drie elementen zijn dit ?

De eerste vereiste , is de MOBILITEIT.

De eerste die Jezus wilde volgen , wilde Hem volgen waar Hij ook heen ging, maar hij kende de weg van Jezus nog niet, m.a.w. de weg van het kruis.

De weg van de vernedering, de weg van bespotting, de weg van het lijden !

In Jezus antwoord vinden wij : De inzetbaarheid van zijn discipelen.

Daardoor zou Jezus ook later zijn soldaten kunnen inzetten waar Hij wil ter wereld.

Zo toont Hij aan dat wie christen wordt en door Jezus wil gebruikt wil worden, ook bereid moet zijn zijn woonplaats te verlaten.

Dat wil niet zeggen dat Hij iedereen daarvoor zal roepen,

Jezus wil aantonen dat zijn discipelen weerstand zouden moeten bieden aan de verleidingen van de wereld en bijzonder de ziekte van het materialisme , zucht naar bezit en de vleselijke begeerten.

Jezus wil hen al leren dat het denkbeeld over de wereld niet hun eigenlijke thuis is.

19 En er kwam een schriftgeleerde tot Hem en zeide: Meester, ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 20 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. ( Mattheus)

Deze man die dit vroeg was een schriftgeleerde, zij stelden hun vertrouwen in geld en bezit. En waren daardoor ook niet mobiel.

Jezus maakt duidelijk dat dit een hinder is om Hem te volgen. Hij sliep de ene dag hier en de andere dag ergens anders.

Wij zien verder dat de farizeeër niets meer zegt, en ook niet volgt.

Jezus volgen is het belangrijkste op aarde wat een mens kan doen.

Een mens kan het heel ver geschopt hebben in zijn leven , maar als hij Jezus niet volgt, dan is zijn leven ZINLOOS geweest !

Jezus zag het hart en waarschuwt ook de farizeeër, dat als hij Jezus volgt , het hem zou kunnen spijten, want hij moet zijn aangenaam leven prijs geven.

Zo is het ook nog vandaag dat wie Jezus wil volgen, vervolgt zal worden op eender welke wijze, en hij dat zal ondervinden.

Doch allen die twee heren willen blijven dienen zullen afvallen !

Wie het niet ernstig meent komt ten val ! Wil zeggen kan Jezus niet volgen.

Let op het Voorbeeld van Israël ! (Hebr.4:9)

De tweede vereiste om Jezus te volgen : HET BESLISSEN.

De tweede mens werd ook door Jezus geroepen, doch deze maakte een verkeerde beslissing.

Deze man begreep niet het verschil tussen de belangrijkheid van de twee zaken waarin hij moest kiezen.

Jezus volgen, de Zoon van God of zijn vader begraven.

Hoeveel malen wordt er vandaag niet gezegd, het was een mooie begraving, een goede boodschap, doch de werkelijkheid leert ons dat weinig mensen tot geloof komen.

De mensen begrijpen de ernst niet, van de roep van Jezus en kiezen voor wat in hun ogen het belangrijkste is.

Maar wij zien dat Jezus een antwoord geeft waarover deze man eerst nog kon nadenken.

Het is voor ons van belang om de mensen nieuwsgierig te maken over het evangelie . Wij moeten proberen de mensen aan het denken te krijgen, want excuses zijn er genoeg.

Deze man werd geroepen om het evangelie te brengen, dit wijst erop dat Jezus nog steeds mensen roept, en dat er ook nog steeds zijn die Hem links laten liggen !

Wij die geroepen zijn kijken eens naar voorbeelden uit Gods Woord.

8 Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, in gehoorzaamheid getrokken naar een plaats, die hij ter erfenis zou ontvangen, en hij vertrok, zonder te weten waar hij komen zou. H e b r e e ë n 1 1

Abraham was de man die correct besliste God te volgen, en aarzelde niet !

Het voorbeeld van Abraham is nog steeds te vergelijken met onszelf. Wanneer wij tot geloof kwamen, wisten wij ook niet waar wij zouden uitkomen, maar de Heer wel.

Abraham zou een erfenis ontvangen een plaats om te wonen. Abraham was mobiel, en verliet zelfs zijn familie

Onze erfenis is er ook want wij zijn medeërfgenamen van Christus.

( Rom.8:17 )

Een voorbeeld van Petrus? ( Luc.18:28).

Hier spreekt Petrus over hun vroegere beslissing om Jezus te volgen,

daarbij spreekt hij wat het hem heeft gekost.

Wij moeten eens de vraag stellen wat heeft het ons gekost, om Jezus te volgen ?

Wat hebben wij laten vallen om Jezus te volgen ?

In Iran, Irak, India, kost het je leven !

Christenen die geen spijt hebben over hun beslissing, hebben nog heel wat te verwachten, de belofte van Jezus ( hierboven )

DE DERDE VEREISTE OM JEZUS TE VOLGEN : NIET AARZELEN.

De derde man die Jezus wilde volgen had problemen met zijn familie waarvan

hij wilde afscheid nemen.

Wij moeten hieronder begrijpen dat dit afscheid verschillende dagen zou duren.

De Les die hier dat men moet bereid zijn zijn familie te verlaten, indien Jezus dat wenst. Wanneer een soldaat opgeroepen wordt om te strijden voor zijn vaderland, moet hij ook niet met excuses afkomen.

Men gaat niet eerst vragen aan de vrienden of zij het goed vinden dat u Jezus gaat volgen !

Deze man stelde dus een voorwaarde aan Jezus om Hem te volgen. Dit volgen gebeurt onvoorwaardelijk !

ONGESCHIKT !

Jezus wil geen aarzeling, geen twijfel, geen excuus, wanneer iemand Hem wil volgen !

Wie wil ploegen moet vooruitzien, en niet achterom. Inderdaad wie in feite Christus volgt begint een nieuw leven, zijn oud leven is voorbij. Wie moeten eens nadenken, als wij lezen over hen die Jezus wilden volgen, dat Jezus een directe gehoorzaamheid eist.  Als Noach veel tijd had moeten besteden aan zijn hobby’s, en geen tijd had voor God, dan was hij en zijn familie ook vergaan !

De opname of de nieuwe evacuatie is nabij!

ZWARE BEPROEVING? HUIDKANKER?

clip_image004

clip_image002

 

Wanneer wij het goede van God ontvangen, dan moeten wij danken. Doch wanneer het kwade ons overkomt, zijn wij dan ook geneigd om nog te danken?  Onlangs werd er een godlasterende taal gesproken door een zanger omwille van het sterven van zijn broeder aan kanker. Indien God bestaat en ik hem zou zien, zou hij Hem op het gezicht slaan! Dit is een beeld van hoe de mensen vandaag denken zonder eerbied voor hun Schepper. Een leven zonder God kan bitterheid en haat in het hart brengen. En God is er en wacht om Zijn liefde in het hart van de mens te leggen, als de mens dit wil!

Wat een zin heeft het lijden van een mens?

Wij lezen Job 1 en 2

Vooreerst wil ik de naam van Job uitleggen. In het Hebreeuws is dat “ayab” wat vijandig betekent. Het betekent in feite, iemand die lastig gevallen word omwille van zijn geloof en daardoor vijandig bekeken word.

Job was een mens vroom en oprecht godvrezend en wijkend van het kwaad. (v.1) Job leefde in het land Us, wat vandaag beter gekend is onder Saoedi-Arabië.

Job was een gezegend man met veel kinderen, veel slaven, veel kleinvee, kamelen, runderen enz. Veruit de rijkste man in het Midden-Oosten.

Zijn kinderen hielden feesten en fuiven. Ze groeiden op in de toenmalige weelde. Werden wel gelovig opgevoed, maar dat was geen garantie voor hun behoud.

De bezorgdheid van Job als vader. v.5

Zoals vele christen ouders vandaag bezorgd zijn om hun kinderen, zo was dat ook met Job.

Ook toen kende job de gevaren van de wereld. De begeerten van de wereld, zijn vele. Alles wat het oog streelt is een verleiding. Alles wat een mens afhoud van God, afgoderij.

Na het fuiven van zijn kinderen, bracht Job brandoffers aan de Here. Het werd voor hem een gewoonte dit te doen.

Job zegt niet waarom, maar denkt als een priester in huis. Zie vers 5 Job dacht!

Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God vaarwel gezegd.

Dit is een voorbeeld van de grootste zorg die een christenouder zich kan maken.

Wanneer hij maar denkt dat er één van zijn kinderen verloren zou gaan voor eeuwig.

Men spreekt van Job in de hemel, terwijl hij nog leeft!

Vanaf vers 6.

Wij zien dat God alles ziet, maar ook de satan ziet veel van wat gebeurt op de aarde onder de mensen. God had de liefde van Job gezien voor Hem.

Er is in de hemel een engelenvergadering bezig, en daaronder is ook de satan, die ook nog steeds een engel is. ( zonen van God genoemd ).

In vers 8 zien wij dat God ook bijzonder bezig is met de gelovige mensen persoonlijk.

Hij vraagt aan satan of hij ook zijn knecht Job heeft gezien. De satan kende Job, maar het was zijn vriend niet! God kent iedereen, ook u, en weet alles over ons.

God kende Job beter dan de satan. God wist dat Job de meest gelovige mens ter aarde was.

God weet hoe het met ons geloof is gesteld, in hoeverre wij ons vertrouwen op de Heer kunnen stellen. Hij weet hoe groot onze liefde tot Hem is.

Hij weet wat wij voor Hem doen en hebben gedaan.

Vers 9 en 10

De satan stelt dat Jobs geloof weinig voorstelt. Hij geeft er redenen voor aan:

Je hebt aan uw knecht goddelijke bescherming gegeven over zijn huis en zijn bezit, zijn werk hebt gij gezegend.

God is waakzaam over zijn kinderen die Hem gehoorzaam volgen. Wie niet gelooft, leeft als een vogelvrije zonder het te beseffen.

Wie krijgt bescherming?

Spreuken2:7 Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, 8 terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt.

 

Mattheüs 16:26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Rijk worden of zijn op aarde heeft geen zin zonder een gezond geestelijk leven. Het leven gaat door in het hiernamaals, of de mens dat gelooft of niet. Er is een tweede dood! Daar heeft de ongelovige geen kennis van, en zal schade lijden aan zijn ziel.

Job had een gezond zieleleven, geestelijk leven. Door te leven naar Gods wil en telkens op God te vertrouwen, was er een geloof bij Job dat een groei had gekend als een “echte” plant.

Job had God op de eerste plaats gezet in zijn leven. Vandaag is dat anders, de mensen willen ook rijk worden door hun eigen werken en levenswijze. Ze stellen hun werk en hun genot boven God, daardoor lijden ze schade aan hun ziel. 2 Timotheüs 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

Spreuken 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

 

Vers 11 God laat zware beproevingen toe!

 

God weet bij wie hij dat kan. Bij wie sterk in zijn geloof is. God stelt zijn kinderen in staat, om beproevingen te doorstaan, om de wereld de ogen te openen! Kracht naar kruis is een oud gezegde.

1 Corinthiërs 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

 

In feite wil de satan aantonen dat geloof in God weinig zin heeft, want als Job zijn geloof vaarwel zegt, wat is geloven in het leven dan nog waard? Het zou enkel de naam van God bekladden en ongeloofwaardig maken. Geloven is een zekerheid! Wie niet is wedergeboren kan geen beproevingen doorstaan, noch in de gemeente blijven.

Vers 12-19 de reeks tegenslagen van Job.

Vers 20 – 22 Het voorbeeldige gedrag van Job in zijn eerste beproeving.

 

Hier toont Job dat God boven al zijn bezit stond in zijn hart. Ik ben naakt gekomen en zal naakt gaan. Het hiernamaals was van zeer groot belang voor Job in zijn leven.

Job zondigde niet in zijn reactie.

Vele mensen zouden opstandig worden tegen God, en roepen: ” waarom laat gij dit alles toe?”

Zelfs deze vraag stelde Job hier niet.

Mensen die het merkteken zullen weigeren, zullen door God in staat worden gesteld, doch wie Jezus niet kent, zal deze beproeving niet doorstaan.

Job 2:4-6 Een nieuwe beproeving voor Job, zijn gezondheid!

Voor vele mensen is een goeie lichamelijke gezondheid het belangrijkste in hun leven.

Huid voor huid vroeg de satan. Hij bedoelde dat de liefde van Job niet boven de liefde voor zijn eigen leven zou gaan. Leven voor leven! Hij dacht Job zal kiezen voor zijn eigen leven, en God laten vallen.

25 Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. Joh.12

Job kreeg boze zweren. Een ongeneeslijke ziekte, sommigen spreken van de zwarte melaatsheid. Hij had een verschrikkelijke jeuk.

Vers 9 Jobs vrouw LAAT ZICH misbruiken door inspiratie van satan!

Zeg God vaarwel! Vertrouw niet verder op God!

De reactie van zijn vrouw was als van een ongelovige. Voor haar was het nu genoeg geweest!

Ook zij werd mede beproefd, maar kon het niet aan, verlies van kinderen enz.

Job leerde haar alles van God aan te nemen, zowel het goede als het kwade.

Job was onschuldig en onwetend van wat zich in de hemel had afgespeeld, en zijn houding was tot eer van God, zonder dat hij het besefte.

WAT IS EEN GEMEENTE

DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS

Het Griekse woord voor Gemeente is Ecclesia. Dat woord is ontstaan uit twee verschillende woorden namelijk “ec” en “caleo”. Ec betekent :“van tussen uit” en Caleo betekent : “roepen” Wanneer men het volk van een gemeente wilde samenroepen op het plein voor bepaalde mededelingen te doen van de gemeenteoverheid, dan was er iemand die met een bel rondliep en diende te roepen dat er een volksvergadering was op het dorpsplein of markt. In het O.T. betekent ecclesia het samenroepen van Zijn volk Israël. De gemeente is nooit een volkskerk geworden zoals te Rome! God verloste zijn volk uit Egypte om in de woestijn met hen samen te wonen. (Exod. 25:8) De gemeente is een samenkomen van mensen die de roepstem van God hebben gehoord en geloofd hebben. De gemeente zijn christenen die uit de wereld geroepenen zijn, God is in hen gaan wonen, dit is onze tijd nu. (1 Joh.4:2) God zal bij ons wonen in de toekomst in het nieuwe Jeruzalem.(Openbar.21:3)

WIE BEHOORT TOT DE PLAATSELIJKE GEMEENTE?

Handelingen 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen

en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Iedere gemeente moet weten wie lid is en wie er een occasionele bezoeker is. Vandaag horen wij al spreken van de conferentiechristenen. Zij hebben geen vaste gemeente, de Here spreekt duidelijk dat wij onze “eigen” samenkomsten moeten bijwonen, dus heeft iedere christen zijn eigen gemeente.(Hebr.10:25).

EEN KERKGEBOUW? EEN KATHEDRAAL MET HEILIGE AFGODSBEELDEN?

clip_image002Neen, helemaal niet nodig. Christenen zijn er niet gekomen in de plaats van Israël! Men kan overal samenkomen, de plaats is niet meer belangrijk, en het is ook geen tempel, waar God zou wonen. Wij zijn zelf de tempel geworden:

1 Corinthiërs 6:19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

Dit leert ons duidelijk dat wij als christen met eerbied dienen om te gaan met ons lichaam. Een christen heeft niet het recht zijn lichaam te tatoeëren, (Lev.19:28) te verbranden of te cremeren, ook niet om lichaamsdelen te verkopen. Plastische chirurgie is geen zonde maar niet altijd nodig.(Luk.12:22).

HOE FUNCTIONEERT EEN CHRISTENGEMEENTE?

Kortweg, het functioneert net als een lichaam, met een hoofd en ledematen, en een bijzondere verbondenheid onder de leden. (Efeze 4:16) Ecclesia is geen organisatie of een vereniging, maar een levend organisme. Dus helemaal geen werelds instituut, zoals het naamchristendom is geworden met macht en eerzucht, door te hoereren met de koningen, de politieke overheden! (Openbar:18:9) De kinderdoop bracht de staatsgodsdienst.

Bij de eerste christenen, was de werking net als met een lichaam. Het ene lid kon niet zonder het andere, er was een gezonde en fijngevoelige verbondenheid. Ieder plaatselijke gemeente functioneert daarom ook zelfstandig en plaatselijk.

In de Bijbel staan geen denominaties, kerkgenootschappen of allianties, laat staan politieke partijen,  daarom kunnen en zullen die dingen niet tot zegen zijn! Deze instellingen eren op die manier God clip_image003niet, maar zichzelf. Een gemeente heeft bv. ogen nodig, dat wil zeggen, een klare kijk hebben op het gebeuren in de gemeente. Die ogen kunnen iemand zijn die dwaalleer kan opmerken en ervoor gaat waarschuwen. Dit is niet noodzakelijk een oudste, toch wel iemand met goede Bijbelkennis!

1Co 12:10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

De H.Geest is werkzaam in Zijn gemeenten, de Geest van Christus, het hoofd. Zodoende kan iedereen in de gemeente gebruikt worden zoals de Gods Geest het wil,, doch wel tot eer van God. Zo is het brood op het avondmaal, gevormd door vele gemalen graankorrels, en vormen een geheel. De graankorrels zijn symbolisch mensen waarvan hun eigenzinnige gedachten, werden afgebroken, en de Bijbelse gedachten en levenswijzen hebben aangenomen, om God te eren.

DE LEIDING VAN EEN GEMEENTE

22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. Efeze 1.

Het is overduidelijk dat Jezus het hoofd is van al Zijn gemeenten. Hij is het gezag, en het gezag is niets anders dan Gods woord. In dat woord, de Bijbel staan de richtlijnen hoe Christus zijn gezag laat gelden. Alle leden zijn van Hem afhankelijk en aan Hem onderworpen. Diezelfde afhankelijkheid is normaal te vinden bij de vrouw die afhankelijk is van haar man. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt.

22 Gij vrouwen, zijt uw mannen onderdanig, als aan de Heer; 23 want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is; en Hij is de Heiland van het lichaam. 24 Maar gelijk nu de gemeente Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen hun mannen in alle dingen. Efeze 5

Wanneer wij lezen dat de apostel, hier nogmaals laat blijken dat Christus het hoofd is van de gemeenten en gezag heeft, begrijpen wij ook dat iedere gemeente Hem gehoorzaam dient te zijn.

Geloven is God eren!

Door het niet eren van God, door Zijn gezag niet te respecteren, door die ene zonde van Eva is de ganse schepping onder de vloek gekomen, en diende Christus Zijn leven te offeren voor verlossing! Wij doen meer dan één zonde!

Een Bijbelse gezagsorde: God, Christus, oudsten, vaders, moeders, kinderen.

Hoe functioneert nu het gezag in de gemeente?

Een voorbeeld, de gemeente net als in een gezin!

Ex 20:12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.

Le 19:32 Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben de HERE.

1Co 10:31 Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.

clip_image007Een kind speelt in de woonkamer, en bij bedtijd, werd door moeder gevraagd om zijn spullen op te ruimen. Het weigert en speelt verder. Het respecteert het gezag van zijn moeder eerst niet. Tenslotte gaat het dan toch gehoorzamen, na dreiging, het is bang voor straf van vader. Is dit naar de wil van God? Neen, het kind eert vader en moeder niet. Het kind moet leren en weten dat ook zijn ouders God gehoorzaam dienen te zijn. Zo gaan ouders God eren en respecteren. De vader en de moeder doet het uit wederliefde tot God en eert Hem daardoor.

De vrouw die haar eigen man onderdanig is, eert God! Wie het gezag in de plaatselijke gemeente gehoor geeft, eert God!

Een kind dat luistert naar zijn moeder, eert God!

Ook Israël was regelmatig ongehoorzaam en Jesaja schreef:

13 En de Here zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is, 14 daarom, zie, Ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar: de wijsheid van zijn wijzen zal tenietgaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan. Jesaja 29

Het hart is een beeld van de gedachten. God wil dat men Hem eert uit liefde, en niet uit angst voor de wet! Daarom komt de satan nog even los op het einde van het duizendjarig vrederijk van Christus, om scheiding te maken tussen hen die Jezus gehoorzamen uit liefde en hen die het doen uit schrik voor de wet.

39 En onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar stieten hem van zich en wendden zich in hun hart naar Egypte,

40 zeggende tot Aaron: Maak ons goden, die voor ons uit zullen gaan; want deze Mozes, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet, wat er van hem geworden is.Hand.7

Oudsten

In Jezus naam werden broeders als oudsten aangesteld in de gemeente als het gezag “in de Here”. Het zijn geen verkiezingen, maar wie de gemeente stichtte stelde oudsten aan, vertrekt en stichtte nieuwe gemeenten. In de hedendaagse gemeenten werd er veel afgeweken van dit Bijbels principe, de plaatselijke christenen werden minder betrokken of hadden minder belangstelling.

Vandaag heeft dit jammerlijke scheuringen tot gevolg. Wie Bijbelgetrouwe oudsten niet wil respecteren, die eert ook God niet.

Tit 1:5 Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zoudt aanstellen mannen,

1Ti 5:17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.

Jak 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Diakenen

1 En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. 2 En de twaalven riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden: Het bevredigt niet, dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. 3 Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen;Hand.6

Er kwam ontevredenheid over een verdeling van voedsel voor de minder bedeelden, de Grieks sprekenden werden benadeeld. Daarom werden er verantwoordelijken aangesteld, opdat de verkondigers verder hun eigen werk konden doen. Het is goed dat er mensen zijn die erop letten dat de praktische zaken in een gemeente vlot kunnen verlopen. Ook hier probeert de satan ruzie te laten ontstaan onder christenen en dit moeten wij vlug ontdekken.

1Ti 3:12 Diakenen moeten mannen van een vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren.

Normaal worden mannen aangesteld, doch wij vinden een enkel voorbeeld van een zuster, namelijk Febe (stralend) in Rom.16:1 .

Hoe functioneert het lichaam van Christus op aarde?

De eerste vereiste voor een gezonde gemeente, zijn gezonde schapen die op tijd eten, drinken en luisteren naar de stem van hun Herder. De eerste christenen vertoonden vier kenmerken. De H.Geest kon hen krachtig gebruiken, want ze weerspiegelden de kracht van het evangelie door hun christelijk profiel.

clip_image009

42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden (Handelingen 2)

In het O.T. was er een brandofferaltaar bij de tabernakel. Deze had vier hoornen, en daar werd het offer aan gebonden. Ook wij zijn een levend offer schrijft Paulus in de Romeinenbrief.

Ro 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Een christen laat zich vrijwillig binden aan vier punten:

1 Regelmatig Bijbelstudie.

2 Gemeenschap met elkander in de samenkomsten.

3 Neemt deel aan het avondmaal.

4 Een gezond gebedsleven.

Het functioneren van de gemeenteleden.

clip_image0114 Want, gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, een lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. 6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 7 profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.

9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld,

11 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. 12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, 13 bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. 14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. 15 Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. 16 Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. 17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Romeinen 12

Profetie: Boodschappen met overtuiging van zonde gerechtigheid en waarschuwen voor het komende oordeel. Dit omvat geen nieuwe profetieën, wel uitleg over de profetische woorden in Gods woord.

Dienen: Praktische hulp bieden met inzicht. De ene ziet meer dan de andere dat er soms hulp nodig is onder de leden met moeite.

Onderwijs: Geven van Bijbelstudies met inzicht welke gewaardeerd worden. Ook dit gaat goed gepaard wanneer men mensen bij de Heer kan brengen.

Vermaning: Het bemoedigen en op gezonde wijze kunnen terechtwijzen bij zonde in of buiten de gemeente.

Barmhartigheid: Een oog hebben voor anderen die in nood en zorgen verkeren. De ene is al meer ingesteld om een zieke te bezoeken dan een ander gelovige.

Leiding: Dit zijn de gezamenlijke oudsten, die toezicht houden en tucht kunnen uitvoeren. Het leiden van samenkomsten. Niet alle oudsten dienen te prediken of te onderwijzen. Ook ziekenbezoek en pastorale nazorg is van belang.

Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. 2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,

maar ik had de liefde niet, ik ware niets.

BIJZONDER GETUIGENIS

GETUIGENIS VAN MICHELLE LAING

 

 

animatedshalom

Vele jaren terug kwam ik eens in Nieuwpoort in België terecht als kind. Mijn moeder was in het geheim bezig met hekserij, en wellicht is zij daar nog mee bezig is, denk ik. Ze wilde altijd al een oppas voor mij, en als de buren die christenen waren mij mee namen naar de kerk was ze gerust. Ik denk dat ze mij evengoed kon verkopen als slaafje. Maar na vele jaren kwam ik terug in Nieuwpoort, bij een van mijn moeders vriendjes, welke hotelier was. Hij handelde met mij als een vader. In het hotel betrapte ik mijn man met mijn moeder in bed!

Zelf was ik ook begonnen met het praktiseren van hekserij, en het leek goed in mijn ogen, witte magie.

Ik herinner mij de zeer angstaanjagende overnachtingen, en het vele mysterieuze gebeuren en duistere aanvallen in die dagen. Ik zocht tevergeefs hulp. Tenslotte nam de hotelier contact op met Ronny Gaytant, voorganger van de Christengemeente te Oostduinkerke. (1993).

Hij maakte mij duidelijk dat zwarte of witte magie dezelfde oorsprong kende, en tegen de wil van God was. Ik kan het niet goed uitleggen, maar ik geloofde wat mij werd duidelijk gemaakt. Het was voor mij een zeer moeilijke tijd.

Ik werd op een avond in november bevrijd van zeven demonen, en kwam daarna pas tot het Bijbelse geloof. Ik werd dan ook in Nieuwpoort gedoopt.

Maar nu meer dan 19 jaar later, ben ik een trouwe gelovige, ik ga naar een gemeente, en volg trouw de Bijbelstudies.

Onze vader helpt mij nu om anderen te helpen, zoals Ronny mij hielp. Ik ben heel gelukkig te weten dat mijn hemelse Daddy mij gebruikt om anderen te leren. Mijn dagelijkse vreugde is ongelooflijk. Mijn Vader troostte mij, ook als ik het niet verdiende. Hij was er altijd voor mij. Loof de Heer!

Nu ben ik filmmaker die goede verhalen schrijft, die goed het verschil tussen goed en kwaad laten zien. Ik werk samen met christelijke filmmakers. God is goed!!!

De Heer zegene u allen!

Michelle.

DE GENERATIE VAN DE WEDERKOMST

Jezus keert terug in 2017-2018 ???

Grote Verdrukking begint over enkele jaren??’

christus

 

Een opmerkelijk accuraat profetisch scenario dat geheel gebaseerd is op Bijbelse principes en profetieën wijst volgens Bijbeldeskundige Allen Barber eensluidend op het jaar 2017-2018 waarin Jezus Christus zal terugkeren naar de Aarde. Alhoewel hij niet beweert een profeet te zijn en daarom geen 100% zekerheid kan en wil geven, ondersteunt Barber, in het bezit van de hoogste academische graad op het gebied van Bijbelwetenschap, zijn studie met een aantal zeer sterke argumenten vanuit zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De laatste decennia zijn er talloze voorspellingen geweest aangaande het ‘einde van de wereld’, de ‘Wederkomst van Jezus Christus’, of de ‘Dag des Heeren’. Eén van de bekendste voorbeelden is Hal Lindsey, die in zijn wereldwijd in enorme oplages verkochte boeken beweerde dat Jezus in 1988 zou terugkeren. Ondanks zijn foutieve voorspellingen wordt Lindsey in met name evangelische- en pinksterkringen nog altijd als autoriteit beschouwd op profetisch gebied.

Allen Barber heeft in zijn studie naar de in de bijbel omschreven tekenen van de eindtijd gekozen voor een wat andere benaderingswijze dan de meeste van zijn ‘collega’-deskundigen. In plaats van de wereldgebeurtenissen van de laatste 50-100 jaar te projecteren binnen een bepaald raamwerk van Bijbelse profetieën over de ‘laatste dagen’, heeft hij gekeken of er een duidelijk Bijbels patroon is waarbinnen God juist in het verleden mensen en volken –specifiek het Joodse volk- via profetieën waarschuwde voor gebeurtenissen in de nabije en verre toekomst.

Barber ontdekte vanuit het Oude Testament een dergelijk patroon, dat zo goed als naadloos toe te passen valt op de stichting van de staat Israël in 1948 en de daaraan verbonden terugkeer van de Joden uit alle delen van de wereld.

Welke generatie?

‘Ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, voordat dit alles geschiedt’ (Mat.24: 34), is één van de meest aangehaalde teksten door Bijbelleraars die geloven dat dit slaat op de generatie die ongeveer begon met de stichting van de staat Israël. Dit betekent volgens hen en veel van hun aanhangers dat Jezus in onze tijd zal terugkeren om Zijn vijanden te verslaan en Zijn koninkrijk, het 1000-jarig Vrederijk, op aarde te vestigen.

Critici, waaronder niet weinig andere Bijbelgeleerden, zeggen dat Jezus het hier helemaal niet heeft over de eindtijdgeneratie, maar sprak tegen de generatie van dát moment, een kleine 2000 jaar geleden. Men wijst dan op het schijnbaar in vervulling gaan van de ‘eindtijdprofetieën’ in het jaar 70, toen Jeruzalem en de tempel door de Romeinen werden verwoest.

De sleutel tot het antwoord ligt besloten in het in de grondtekst gebruikte Grieke woord voor ‘generatie’, namelijk ‘Genea’. Dit woord stamt af van ‘Ginomai’, wat betekent: (ge-)worden in de zin van ‘voortbrengen’,‘verwekken’ of ‘geboorte’. ‘Genea’ slaat onder andere op een ras of een groep mensen met dezelfde karakteristieken, een gemeenschappelijke afkomst en doel, e.d..

Als Jezus het in Matteüs 24:34 over ‘deze generatie’ heeft, dan heeft hij het over de Joden, mensen met hun specifieke religieuze identiteit en cultuur, gesymboliseerd door de vijgenboom (vs.32). Merk op dat ‘deze generatie’ betekent een ‘verwekking’, een ‘geboorte’ (Vines Expository Directory of New Testament Words, p.42). In de context van Matteüs 24 is het duidelijk dat Jezus niet spreekt over een individuele geboorte, maar over de geboorte van een natie – een natie van mensen met dezelfde kenmerken, gewoontes, gebruiken, en doelen; een natie met een onmiskenbare band met het land Israël en de stad Jeruzalem, zoals geen enkel ander volk op aarde dat heeft.

Toen Jezus sprak over ‘deze generatie’, gebruikte hij dat in dezelfde context als in Psalm 95:10, wanneer de Heer spreekt over het Joodse volk dat na de uittocht uit Egypte voor straf in de woestijn moest zwerven: ‘Veertig jaren heb ik Mij geërgerd aan dat geslacht ( /deze generatie; in het Engels staat letterlijk ‘this generation’).’

Hier wordt gesproken over een eerdere generatie, een specifieke generatie die deze uittocht meemaakte, inclusief de doortocht door de Rode Zee en de wetgeving op de berg Sinaï. God heeft het hier dus NIET over de generatie die op dat moment de woorden van deze psalm ontving.

Hetzelfde kan gezegd worden over de generatie die terug zal keren naar het beloofde land, naar Israël. In de context van Matteüs 24 wijst Jezus duidelijk op een nog komende generatie en heeft Hij het (net als in Psalm 95) NIET tegen de generatie van Zijn tijd. De betekenis van het woord dat Jezus gebruikt voor generatie, ‘genea’, wijst zoals we eerder zagen op ‘geboorte’. Die geboorte vond niet plaats in Jezus’ tijd – integendeel, in het jaar 70 werd de tempel verwoest en werden de Joden opnieuw verstrooid. De eerstvolgende gebeurtenis die een ‘geboorte’ kan worden genoemd van een nieuwe Joodse generatie in hun eigen land, kan alleen maar de stichting van de staat Israël in 1948 zijn.

Andere teksten uit Matteüs 24 ondersteunen deze interpretatie. In vers 21 zegt Jezus dat er een grote verdrukking zal zijn, zoals er nog nooit geweest is, ‘en ook nooit meer wezen zal.’ Nu, alleen al de Holocaust kan een veel grotere verdrukking genoemd worden dan de onderdrukking door de Romeinen in die dagen. Het ‘nooit meer wezen zal’ wijst op een finale, een uiteindelijke, laatste onderdrukking die ongekend verschrikkelijk zal zijn. Ook hiermee is duidelijk dat Jezus het niet tegen de generatie van Zijn dagen op aarde heeft, maar het over een andere generatie heeft – de generatie die ‘verwekt’ zal worden, een nieuwe ‘geboorte’ zal meemaken. En zo’n gebeurtenis kan alleen plaatsvinden nadat er een lange periode is geweest waarin er er geen sprake meer was van een volk en een land. Die zeer lange periode is pas ná het jaar 70 aangebroken, en is beëindigd in 1948 met de geboorte van de staat Israël.

Hoe lang duurt een generatie?

Nu duidelijk is dat Jezus het in Matteus 24 niet heeft tegen de toen levende generatie, maar spreekt over een generatie die nog moest komen, nog ‘geboren’ moest worden, rijst de vraag: hoe lang duurt een generatie in de bijbel?

In dit verband is het interessant om te kijken wat Jezus zegt over deze laatste generatie. ‘Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst des mensen zijn. Want zoals zij in (die) dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende…’ (vs. 37-38).

Nu zijn deze zaken op zich geen specifieke kenmerken voor de generatie van Noach. Immers, álle generaties hebben gegeten, gedronken, gehuwd, etcetera. Wat was er dan zo speciaal aan de generatie van Noach?

In Genesis 6:3 zegt God iets heel opmerkelijks over de generatie van Noach: ‘Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees; zijn dagen zullen honderd twintig jaar zijn.

Wat bedoelde God met 120 jaar? Daarover verschilt men van mening. Sommigen zeggen dat Noach 120 jaar vóór de zondvloed het oordeel predikte aan zijn generatie. Volgens anderen wordt de maximale ouderdom van de mens door God hier op 120 jaar gesteld.

Waarschijnlijk is de eerste interpretatie de juiste, aangezien de leeftijd van de mens in Psalm 90 op 70, maximaal 80 jaar gesteld wordt (hier komen we later nog op terug). Bovendien worden ook ná de zondvloed mensen nog steeds véél ouder dan de 120 jaar die God in Genesis 6 stelt. Zo werd Noach 950 jaar oud.

Daarom lijkt de enige juiste verklaring dat deze ‘120 jaar’ slaat op de periode waarin God de generatie van die tijd nog de kans geeft om zich te bekeren, alvorens Hij de zondvloed over de aarde laat   komen.

Als Jezus dan zegt dat het zal zijn als in de ‘dagen van Noach’, kan Hij met ‘dit geslacht / deze generatie’ uit Mat.24:34 dan onder andere bedoeld hebben dat deze laatste generatie vóór de grote verdrukking en Zijn terugkomst, eveneens een periode van 120 jaar krijgt toegemeten?

Hoe kunnen we vervolgens weten wanneer deze 120-jarige periode begint of al is begonnen, en daarmee dus ook wanneer deze eindigt?

Voordat we hier op door gaan, bekijken we eerst of er in de bijbel nog andere aanwijzingen zijn te vinden waardoor wij de lengte van een generatie kunnen bepalen.

 

 Vijf verschillende periodes – de sleutel tot de laatste generatie

De eerste periode van 120 jaar hebben we zojuist behandeld. In de bijbel staan nog eens vier verschillende periodes waarmee de lengte van een generatie wordt aangeduid.

De tweede periode is een tijd van 100 jaar. Toen God in Genesis 15:13 tegen Abraham zei dat zijn zaad 400 jaar lang in een vreemd land (Egypte) verdrukt zou worden, zei Hij in vers 16 tevens dat de vierde generatie weer zou terugkeren. Dit maakt de lengte van een generatie ongeveer 100 jaar.

De derde periode om een bijbelse generatie aan te duiden duurt 40 jaar. Toen God het volk Israël uit Egypte leidde, was het de bedoeling dat zij rechtstreeks naar het land Kanaän zouden gaan en dit in bezit zouden nemen. Maar omdat zij Hem ongehoorzaam waren (ze durfden God niet te vertrouwen toen de verspieders terugkwamen met berichten over reuzen), stuurde Hij het volk voor straf de woestijn in. De verspieders waren 40 dagen in het land Kanaän – God stelde dat het volk voor iedere dag een vol jaar in de woestijn moest blijven. We noemden al eerder Psalm 95, waarin God zegt dat Hij zich 40 jaar lang geërgerd had aan die generatie.

In Deuteronomium 2:13 zegt God dat hij wachtte met Israël naar Kanaän te laten terugkeren ‘todat dit hele geslacht, de krijgslieden uit de legerplaats, gestorven was tot de laatste man’. In Numeri 1:3 wordt een man klaar geacht om soldaat te zijn als hij 20 jaar oud is. Aangezien God het volk 40 jaar lang door de woestijn laat zwerven en pas doet terugkeren als de laatste soldaat is gestorven, betekent dit dat een Jood geen soldaat meer kon zijn na de leeftijd van 60 jaar. Een generatie ‘soldaten’ wordt hier dus aangeduid als een periode van 40 jaar.

Toen God de wereld oordeelde door middel van de zondvloed, regende het 40 dagen en 40 nachten achter elkaar. Mozes was 40 dagen op de berg Sinaï toen Hij de 10 geboden ontving. Elia vastte 40 dagen toen hij werd vervolgd door Jezebel. Jezus werd door de Geest de woestijn in geleid om daar 40 dagen door de duivel verzocht te worden. Het getal 40 lijkt dus verband te houden met een periode van oordeel, verzoeking en beproeving.

De vierde periode om de lengte van een bijbelse generatie vast te stellen duurt 70 jaar. Israël was 70 jaar lang in ballingschap in Babylon. Daniël wordt in hoofdstuk 9:24 een visioen van de ’70 jaarweken’ gegeven, waarin 1 week staat voor een periode van 7 jaar, dus in totaal 490 jaar. Het getal 70 lijkt dus in verband te staan met het vervullen van (een) profetie. God zei dat er een periode van 70 jaarweken was besloten over het Joodse volk en over Jeruzalem, alvorens ‘alle gezicht en profeet te bezegelen’ (Engels: to complete all vision and prophecy). Als deze periode afgesloten is, zal de Messias komen en Zijn koninkrijk op aarde vestigen.

In Psalm 90:10 staat dat de dagen van het natuurlijke leven van de mens 70 jaar zijn, en indien hij sterk is, 80 jaar. Daarom duurt een menselijke generatie normaal gesproken gemiddeld 70 jaar. Natuurlijk kunnen er mensen ouder worden, maar de periode van 70 jaar lijkt de richtlijn te zijn om de duur van een menselijke generatie te kunnen bepalen.

De vijfde periode van een generatie duurt 50 jaar. Elk 50e jaar was in Israël een ‘Jubeljaar’, waarin al het land moest worden teruggegeven aan de oorspronkelijke eigenaar. Alle schulden werden kwijtgescholden en alle slaven werden in vrijheid gesteld. Het was een jaar van verlossing en blijdschap, een jaar om feest te vieren.

Tevens heeft het getal 50 betrekking op het Pinksterfeest ( Pinksterfeest betekent: ‘Vijftigste Dag’). Afhankelijk van de stand van de nieuwe maan duurde het Pinksterfeest vanaf de 16de maand Abib (tussen Maart en April tot in Mei – Juni) voor een periode van 50 dagen. In dit verband is het opmerkelijk dat zowel het instellen van de 10 geboden op de berg Sinaï als de uitstorting van de Heilige Geest beide plaatsvonden op het Pinksterfeest.

Volgens het boek ‘Numbers in Scripture’ (Bullinger) wordt het getal 50 ook geassocieerd met het oordeel. De zondvloed duurde 150 dagen, wat 3×50 is – de ‘3’ duidt het aantal van God’s waarschuwingen aan waarmee Hij doorgaans de aandacht van een mens of van een volk wil krijgen.

Samenvatting

We hebben geconstateerd dat een bijbelse generatie 40, 50, 70, 100 en 120 jaar kan duren. 40 jaar lijkt een periode van beproeving in te houden; na een periode van 50 jaar is er verlossing en blijdschap; na 70 jaar worden ‘profetieën’ vervuld; 100 en 120 jaar zijn de langste periodes waarin God afrekent met respectievelijk Israël en de mensheid.

De laatste generatie en Israël

Hoe staan deze verschillende generatie-periodes nu in verband met het ontstaan van Israël? Dr. Allen Barber ontdekte een zeer opmerkelijke overeenkomst met de belangrijkste data in de recente geschiedenis van zowel de aanloop naar de stichting van de Joodse staat als vanaf het moment dat Israël in 1948 een feit werd.

In zijn studie rekent Allen Barber uitgebreid voor waarom de specifieke bijbelse periodes alleen maar betrekking kunnen hebben op deze jaartallen in onze recente geschiedenis. Alle andere combinaties zijn niet mogelijk, óf omdat de tijd voor vervulling reeds verstreken is, óf omdat ze niet overeenkomen met de cruciale momenten die de geboorte van Israël als natie markeren. Hieronder wordt duidelijk dat de bovengenoemde periodes van 40, 50, 70, 100 en 120 jaar maar op één manier toegepast kunnen worden, en dat zij allen naar hetzelfde eind-jaar wijzen: 2017-2018.

1897

Het eerste Zionistische congres, gehouden door Theodor Hertzl in Basel, Zwitserland. Hier werd de allereerste aanzet gegeven om de Joden terug te laten keren naar hun thuisland. De vijgenboom waar Jezus over sprak begint hier voor het eerst een knopje te krijgen.

***1897 + 120 jaar = 2017 of 2018 (het Hebreeuwse normale jaar begint in september en het heilige jaar in maart. Hierdoor komt de uiteindelijke som uit in of 2017, of 2018. Dit geldt ook voor de overige berekeningen.)

1917

Na het einde van de Eerste Wereldoorlog wordt de Balfour-declaratie afgekondigd, waarin de Joden officieel het internationale recht krijgen om terug te keren naar hun eigen land en daar een eigen staat op te richten. Waarom 100 jaar betrokken op het jaar 1917? Omdat het in de bijbel de eerste vermelding is van de lengte van een generatie Israëlieten, en 1917 de eerste officiële aanzet was tot de oprichting van een Joodse staat.

***1917 + 100 jaar = 2017 

1948

Stichting van de staat Israël, officieel goedgekeurd door een VN-resolutie. Na zo’n 2500 jaar verbannen te zijn geweest beginnen de Joden weer terug te keren naar hun door God gegeven thuisland. Waarom 70 jaar toegepast op 1948? Omdat 70 jaar betrekking heeft op de totale vervulling van een profetie, vanaf het begin (de daadwerkelijke geboorte) tot aan het eind. Het is ook het eerste getal dat gebruikt wordt in relatie tot Israël’s eerste jaren na het binnengaan in het beloofde land, een periode waarin ze een onafhankelijke theocratische monarchie werden met een koning en een priesterschap.

***1948 + 70 jaar = 2017

1967

Na de zesdaagse oorlog verovert Israël Jeruzalem en krijgt voor het eerst sinds de ballingschap in Babylon controle over de stad. Een jaar van bevrijding en blijdschap. ‘50’ refereert naar het Jubeljaar, dat iedere 50 jaar gevierd werd. Uiteindelijk zal heel Israël en Jeruzalem totaal bevrijd worden uit de druk van de heidenen door de terugkomst van de Messias.

***1967 + 50 jaar = 2017

1977-1978

Volgens de Joodse historie en cultuur wordt een man volwassen als hij 30 is. Dit is ook de vereiste minimumleeftijd voor het Levitische priesterschap in het Oude Testament. Uitgaande van de ‘geboorte’ van Israël, zoals Jezus het aangaf in Matteüs 24, welke plaatsvond in 1948, komen we in het jaar 1977-1978 waarin Israël volwassen werd.

In 1977 werd Menachin Begin premier van Israël, en in 1978 tekende hij het Camp David vredesakkoord met de Egyptische president Sadat. Heel de Arabische wereld reageerde furieus omdat een belangrijk Arabisch land voor het eerst vrede had gesloten met Israël. Premier Sadat werd er om vermoord. Het vredesakkoord wekte de woede op van Yasser Arafat, leider van de Palestijnse terreurorganisatie PLO, en in 1978 zette hij daarom de eerste ‘intifada’ in gang.

Nadat Israël in 1977-1978 volwassen werd op de ‘leeftijd’ van 30, begon de periode van beproeving met het uitbreken van de intifada. Zoals we al eerder zagen duurt een bijbelse periode van beproeving 40 dagen of 40 jaar.

***1977-1978 + 40 jaar = 2017 – 2018

‘Waakt dan, want gij weet noch de dag, noch het uur,’ zei Jezus.   De dag of het uur is niet precies bekend, maar kunnen we aan de hand van de tekenen van de tijd en aan de hand van de bijbelse profetieën wél weten in welke periode deze dag zal vallen? Ik denk het wel – er zijn genoeg bijbelse gronden om dit te kunnen stellen.

Het ‘dief in de nacht’ principe wordt door veel christenen valselijk gebruikt om aan te tonen dat je niet kunt weten wanneer Jezus terugkomt. Er staat echter duidelijk dat dit de ongelovigen aangaat – voor de gelovigen die níet in de duisternis zijn, zal Jezus níet terugkeren als een dief in de nacht (1 Tess.5:4). Maar juist verwacht, omdat zij op de tekenen van de tijd zijn blijven letten, opmerkzaam zijn geweest en Zijn Woord bewaard hebben.

De gelovigen die Zijn komst verwachten zullen niet onvoorbereid zijn, en zijn zoals de vijf wijze maagden die olie in hun lamp bewaarden. Maar de anderen, zowel ongelovigen als gelovigen, die Zijn komst niet verwachten, zullen plotseling overvallen worden.

Jezus wederkomst

DE NIEUWE MAAN

De Nieuwe Maan in de Hebreeuwse Bijbel

klok

 

De Bijbelse maand begint met de wassende Nieuwe Maan, het eerste zichtbare begin van een nieuwe cyclus. Het Hebreeuwse woord voor maand, t.w. Chodesj, betekent letterlijk “Nieuwe Maan” en heeft alleen in ruime zin betrekking op de periode tussen de éne Nieuwe Maan en de volgende.

In de Rabbijnse Midrasj staat dat wanneer God tegen Mozes zegt: “Deze maand geeft voor jullie het begin van de maanden aan”. (Ex 12,2), God in de hemel naar de toenemende Nieuwe maan wees en zei: “Als je dit ziet, heilig! (= verklaar het een Nieuwe Maansdag)”. Dit Rabbijnse sprookje geeft een belangrijk punt weer, namelijk dat de bijbel niet erg duidelijk is over de instructie om het begin van de maanden te baseren op de Nieuwe Maan. De reden hiervoor is dat de term voor “Maand” (Chodesj) zelf al impliceert dat de maand begint met de toenemende Nieuwe Maan. Voor alle Israëlieten die aanwezig waren, toen Mozes de profetieën van JHWH voorlas ten overstaan van de Kinderen van Israël, zal dit blijkbaar duidelijk zijn geweest en daarom was het niet noodzakelijk om meer licht op dit concept te laten schijnen dan nodig was aangaande termen zoals licht en donker. Vanwege de langdurige verbanning hebben wij echter het gebruik van het bijbels Hebreeuws in onze alledaagse taal verloren. Daarom zullen we de betekenis van het woord “Chodesj” moeten afleiden uit het gebruik ervan in diverse bijbelteksten middels juist gehanteerde linguïstische principes.

Hij maakte de Maan voor de Heilige Dagen

Er is geen twijfel over mogelijk dat de Heilige Dagen afhankelijk zijn van de maan. Het beste bewijs hiervoor is de passage in Psalmen 104,19 waar staat:

“Hij heeft de maan gemaakt voor Mo’edim (vastgestelde tijden)”.

De Hebreeuwse term Mo’edim (vastgestelde tijden) is hetzelfde woord dat gebruikt wordt om de bijbelse Heilige Dagen te beschrijven. Leviticus 23, dat een opsomming bevat van de bijbelse feesten, begint met de verklaring: “De Mo’edim (vastgestelde tijden) van JHWH, heilige samenkomsten moeten jullie afkondigen in hun vastgestelde tijden (Mo’adam)”. Dus, wanneer de Psalmist ons vertelt dat God de maan maakte voor Mo’edim (vastgestelde tijden) bedoelt Hij dat de maan gemaakt was om de tijd van de Mo’edim van JHWH, dwz de bijbelse Heilige Dagen, te kunnen bepalen.

“Chodesj” heeft betrekking op de Maan

Het bovenstaande vers leert ons, dat de Heilige Dagen gerelateerd zijn aan de maan. Maar toen de Thora werd gegeven was Ps. 104 nog niet door de Levietische profeet geschreven, en de vraag blijft dus bestaan hoe de oude Israëlieten dit konden weten.

Het antwoord is dat het Hebreeuwse woord voor maand (Chodesj) zelf al aangeeft dat er een verband bestaat tussen Chodesj en de maan. We kunnen dit verband in een aantal gevallen zien waarin het woord Chodesj als een substituut wordt gebruikt voor het woord “Jerach”, het normale Hebreeuws woord voor maan, dat ook in ruime zin “maand” kan betekenen. Bijvoorbeeld:

“in de maand (Jerach) Bul, dat is de achtste maand (Chodesj).…”. (1Kon. 6,38)

“in de maand (Jerach) Ethaniem, dat is de zevende maand (Chodesj).…”. (1Kon. 8,2)

Nog een bewijs dat Chodesj betrekking heeft op de maan (Jerach) is de zinsnede: “Een Chodesj (maand) van dagen (een volle maand van 29 of 30 dagen)” (Gen. 29,14; Num 11,20-21). Dit betekent dus hetzelfde als de zinsnede “Een Jerach (maand/maan) van dagen” (Deut. 21,13; 2Kon. 15,13). Duidelijk is dus dat Chodesj gerelateerd is aan het woord “Jerach” dat letterlijk “maan” betekent.

“Chodesj” betekent Nieuwe Maan(sdag)

Eigenlijk betekent Chodesj in eerste instantie “Nieuwe Maan” of “Nieuwe Maansdag” en alleen in ruime zin kreeg het ook de betekenis van “maand”, dwz de periode tussen de éne Nieuwe maan en de volgende. De primaire betekenis is bewaard gebleven in een aantal passages zoals 1Sam. 20,5 waarin Jonatan tegen David zegt: “Morgen is het de Nieuwe Maan (Chodesj)”. Duidelijk is dat in dit vers het woord “Chodesj” wordt gebruikt om te verwijzen naar de specifieke dag waarop de nieuwe maan begint en niet naar de hele maand.

Een andere passage waarin het woord “Chodesj” staat in zijn primaire betekenis is Ezech. 46,1 dat gaat over “de nieuwemaansdag (Ha-Chodesj)”. Met Chodesj wordt hier de dag waarop een bepaalde gebeurtenis plaatsvond bedoeld. Deze dag is de Nieuwemaansdag.

De Bijbelse Nieuwe Maan is “de eerste was”

“Chodesj” is afgeleid van de stam CH.D.SJ. clip_image003hetgeen “nieuw” of “nieuw maken / vernieuwen” betekent. De wassende Nieuwe Maan wordt Chodesj genoemd, omdat het de eerste keer is dat de maan opnieuw wordt gezien, nadat hij aan het eind van de maancyclus enkele dagen verborgen was geweest. Aan het eind van de lunaire maand bevindt de maan zich dichtbij de zon(1) en zal hij uiteindelijk het conjunctiepunt bereiken wanneer hij tussen de zon en de aarde doorgaat. Als resultaat daarvan zal rond de tijd van de conjunctie heel weinig tot niets van het verlichte oppervlak van de maan op de aarde gericht zijn en is de maan niet zichtbaar door het vele malen grotere lichtschijnsel van de zon.

Wanneer de maan voorbij de zon schuift beweegt hij zich in de richting van de andere zijde van de aarde. Naarmate de maan zich verder van de zon af beweegt neemt het percentage van het verlichte oppervlak dat vanaf de aarde zichtbaar is toe. Op één avond van de maand is de maan direkt na zonsondergang weer opnieuw te zien nadat hij gedurende 1 ½ tot 3 ½ dag onzichtbaar was gebleven.

Omdat de maan opnieuw gezien kon worden na een periode van onzichtbaarheid, noemde men het vroeger een “Nieuwe Maan” ofwel “Chodesj” (afgeleid van het woord “chadasj” dat “nieuw” betekent).

Wassende Nieuwe Maan versus Astronomische Nieuwe Maan

Veel mensen zijn op een dwaalspoor gebracht door het onjuiste gebruik in de moderne talen van de term “Nieuwe Maan”. Moderne astronomen hebben deze wat ongebruikelijke term aangenomen om te verwijzen naar de conjunctie (wanneer de maan tussen de aarde en de zon doorgaat en de maan niet vanaf de aarde zichtbaar is), hoewel die term altijd betrekking had op het eerste zichtbare streepje van de maan. De astronomen realiseerden zich al snel dat het onnauwkeurige gebruik van de term “Nieuwe Maan” om naar de conjunctie te verwijzen tot verwarring kon leiden en begonnen onderscheid te maken tussen de “Astronomische Nieuwe Maan” en de “Wassende Nieuwe maan”. De astronomische Nieuwe Maan heeft dus betrekking op de conjunctie. De term “Wassende Nieuwe Maan” daarentegen verwijst naar de oorspronkelijke betekenis van het woord, de maan waarvan slechts een kleine streepje van de schijf zichtbaar is.

Een goed woordenboek zou beide betekenissen moeten weergeven.

Het veronderstelde bewijs van een “Verborgen Maan”

In verwarring gebracht door de term “Nieuwe Maan” door de moderne Astronomie hebben sommige mensen bijbelse ondersteuning gezocht voor de onjuiste betekenis van deze term. Daarbij wordt vaak Ps. 81,3 aangehaald:

“Blaast de bazuin op de Chodesj (Nieuwe Maan), op de Kese (Volle Maan) voor de dag van onze Chag (Feest)”.

Volgens de “Verborgen Maan Theorie” is de term “Kese” afgeleid van de stam K.S.J. dat “bedekken” betekent en zou daarom “bedekte maan” of “verborgen maan” betekenen.

Volgens deze interpretatie betekent Ps. 81,3: “Blaas de bazuin op de dag van de Verborgen Maan”.

Men vergeet echter om het tweede gedeelte van het vers erbij te betrekken “voor de dag van onze Chag”. Het woord “Chag” (Feest) is een term die altijd verwijst naar één van de drie jaarlijkse Pelgrimsfeesten (Matzot, Shavuot en Soekkot, zie Ex. 23 en 34).(2) Een Nieuwe Maansdag staat niet bekend als een “Pelgrimsfeest”, zodat Kese / Chag en de Nieuwe Maansdag (Chodesj) niet synoniem met elkaar kunnen zijn.

Ook is verondersteld dat Kese verwijst naar de bijbelse feestdag Jom Terua (de Dag van Geroep) die altijd op een Nieuwe Maansdag valt. De bijbel beschrijft Jom Terua als een Mo’ed (vastgestelde tijd) en nooit als een Chag (Pelgrimsfeest), zodat Kese / Chag ook niet naar Jom Terua kan verwijzen.

Wat betekent “Kese” werkelijk?

Het is waarschijnlijk dat Kese verwant is aan het Aramese woord “Kista” en het Assyrische woord “Kuseu” dat “volle maan” betekent (zie Brown-Driver-Briggs blz. 490b). Hebreeuws, Aramees en Assyrisch zijn allen semitische talen en delen vaak dezelfde stam. Deze uitleg sluit precies aan bij de beschrijving van Kese als de dag van de Chag, aangezien twee van de drie Pelgrimsfeesten op de 15de van de maand vallen, wanneer het volle maan is (Chag HaMatzot en Chag HaSoekkot).

Meer over de “Verborgen Maan”

Nog een punt ter overweging, in feite is er geen specifieke verborgen maansdag. De maan blijft namelijk in het Midden-Oosten tussen de 1 ½ en 3 ½ dag verborgen. Men ging er vanuit dat de “dag” waarop de maan verborgen is eigenlijk de dag van de conjunctie is. Het probleem met deze gedachte is dat pas 1000 jaar na Mozes de Babylonische astronomen ontdekten hoe het moment van de conjunctie berekend kon worden. Daarom konden de oude Israëlieten niet weten op welk moment de conjunctie plaats vond en zouden zij niet hebben geweten op welke dag zij de “Verborgen Maan” moesten vieren.

Verondersteld is dat de oude Israëlieten naar de “Oude Maan” konden kijken en zo de Dag van de Conjunctie konden bepalen op het moment dat de Oude Maan niet meer in de ochtend zichtbaar was. Zo’n methode zou echter in het Midden-Oosten geen enkele zin hebben, aangezien de zogenaamde “Verborgen Maanperiode” wel 3 ½ dag kan duren. Het is in feite de normaalste zaak van de wereld dat een maan gedurende 2 ½ dag verborgen blijft. Hoe zouden de oude Israëlieten hebben geweten wat exact de Dag van de Conjunctie was?

Aan de andere kant waren de oude Israëlieten zich wel bewust van de Wassende Nieuwe Maan. In tijden van weleer werkten de mensen van zonsopgang tot de avondschemering en hen zal wel opgevallen zijn dat de Oude Maan in de ochtendhemel steeds kleiner werd. Zodra de ochtendmaan verdwenen was bleven zij ongetwijfeld in spanning afwachten totdat 1 ½ – 3 ½ dag later de maan opnieuw in de avondhemel verscheen. Nadat de maan enkele dagen verdwenen was geweest verscheen hij opnieuw in de vroege avondhemel. Zij noemden hem dan ook de “Nieuwe Maan” ofwel “Chodesj”.

Dr.CAROLINE LEAF

Lieve BIJBEL vrienden,

GEZOND DENKEN

 

Op de site van Joyce Meyer, heb ik 2 dagen kunnen luisteren en kijken naar Dr. Caroline Leaf, een hersenspecialist (geen psychiater, maar iemand die de hersenen bestudeerd heeft en doceert). 25 jaar is zij met deze materie bezig. Ik wil deel 1 kort samenvatten voor jullie. Ik heb er wel 4 keer naar moeten luisteren omdat ze zo ontzettend vlug praat.

Haar studie komt hierop neer dat onze gedachten enorm krachtig zijn. Onze gedachten zijn even fysisch als onze spijsvertering. Onze gedachten vormen in onze hersenen a.h.w. kleine boompjes. Onder microscoop zijn kleine boompjes te zien die gevormd worden door de chemicaliën die door de gedachten (positieve en negatieve) geproduceerd worden. Ze was altijd al christen, maar aan de universiteit ging ze als een wetenschapper te werk.Het is pas later dat ze een link ontdekte tussen het GELOVIG- zijn en de werking van de hersenen.

Ons lichaam is ontworpen om ENKEL positieve gedachten te hebben. Ook negatieve gedachten vormen ‘boompjes’ in onze hersenen met doorntjes aan. En deze chemicaliën circuleren (net als de goede chemicaliën) in ons lichaam rond en maken ons ZIEK. Wat te doen? Als christenen weten wij dat we de keuze hebben tussen leven en dood. In Deut. zegt God ‘kies het leven’. Wel, God is zo Almachtig zoals Hij ons ontworpen heeft, zodat wij niet ten onder hoeven te gaan aan negatieve gedachten. Hij heeft namelijk een soort “mini – hersenen” geplant in ons hart, jawel in ons hart. Het bevat ongeveer 40 000 neuronen. Het is in deze “mini – hersenen” dat ons vermogen tot kiezen ligt : het zal ons zeggen ‘doe dit’ als het goed is of ‘doe dit niet’ als het slecht is. Afhankelijk van onze respons hierop zullen chemicaliën aangemaakt worden die al of niet goed voor ons zijn.Het wondere van dit systeem is, als wij de negatieve ideeën verwerpen, worden de slechte chemicaliën omgezet in warmte voor ons lichaam (vandaar dat ik het altijd goed warm heb (-_*)).

Per seconde verwerken onze hersenen 400.000.000signalen, waarvan we ons slechts van 2000 bewust zijn. Je kunt wel denken dat er een ‘ferm’ gevecht aan de gang is in ons hoofd.

De Bijbel zegt dat we elke gedachte moeten onderwerpen aan Christus 2Kor.10:5.

Wij zijn in staat om het ‘bos met doorntjes’ te vernietigen op 4 dagen tijd, door goede gedachten te kiezen. Ja, we moeten ervoor KIEZEN, want negatieve gedachten duiken automatisch op. Lieve Bijbelvrienden, hier was een wetenschapper aan het woord. Alles wat ik hier heb samengevat is ‘reëel. Voor niet – wetenschappers is de Bijbel DE handleiding bij uitstek, want Gods Principes staan er één voor één in uitgelegd.

Nu ga ik deel 2 van Dr.Caroline Leaf enkele malen beluisteren en dan breng ik jullie weer een samenvatting.
Van harte, Marie-Louise

Nota: Het boek van Dr.Caroline Leaf  heet: Who switched off my brain. ISBN : 978 0 9819567 2 5

PALESTIJNEN OF FILISTIJNEN IN DE BIJBEL

DE FILISTIJNEN.

palestiniansalute

Wij vinden dit volk duidelijk terug in het O.T. We kunnen ze duidelijk beschouwen als de uitgesproken aartsvijanden van Israel, ze zijn onverzoenlijk en agressief. Ze dienen satan door hun erge afgoderij.

Waar komen ze vandaan?

13 En Misraim verwekte de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten, 14 de Patrusieten, de Kasluchieten, uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen, en de Kaftorieten.Gen.10

Misraimis de stamvader van alle Egyptenaren, hij was de tweede zoon van Cham. Cham betekent “verbrand” of “zwart”, bewoners van de warme landen, als Afrika. Het zijn dus Chamieten. De Filistijnen komen voort uit Patrusieten en Kasluchieten, dus zijn het geen Semieten, waaruit de Israëlieten voortkomen.

Am 9:7 Zijt gij voor Mij niet gelijk aan de kinderen der Ethiopiers, o kinderen Israels? luidt het woord des HEREN. Heb Ik Israel niet uit het land Egypte gevoerd en de Filistijnen uit Kaftor en de Arameeers uit Kir?

God voerde de Filistijnen weg uit Kaftor. Kaftor, is de Hebreeuwse naam voor Kreta, zo is algemeen aangenomen. De naam Filistijn kan vanuit het Ethiopische verklaart worden als de “de trekkende of zwervende”.Filistea of Pelesjet (Filistijnen) duid het gebied aan tussen Jaffa en Gaza. (Afb. Visgod Dagon).

Ze zouden op een bepaald ogenblik Kreta hebben verlaten door een natuurramp en Egypte zijn aangevallen, en daarna ook Kanaan. De Filistijnen aanbaden de Baal, de Astarte en de visgod, Dagon. In Gaza stond een tempel van Dagon. Deze tempel is ingestort door Simson. Paulus schreef over afgoderij het volgende:image

19 Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is?20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten.1 Cor.10

De Filistijnen of Palestijnen zijn een tegenbeeld van het naamchristendom. Het naamchristendom draagt de mijters van de Dagon visgod. Ze beweren en strijden om het beloofde land te bezitten waarop ze geen recht hebben. Zo beweren ook de Katholieken de ene ware kerk te zijn, maar ze hebben geen recht op het Nieuwe Jeruzalem!

Ze waren ook nauw verbonden met de Kretenzers. Op Kreta was er de cultuur van Mycene. De wapenuitrusting van de Filistijnse soldaat Goliath was Grieks-Myceens.

De Filistijnse strijder Goliath zou volgens de Joden, een achterkleinkind zijn van de Moabitische Orpa die Naomi verliet, om te huwen met een Filistijn!

Ruth volgde Naomi wel, en werd de overgrootmoeder van koning David.

In feite stonden de achterkleinzonen David en Goliath tegenover elkaar in de strijd!

Jeremia voorspelde dat de farao van Egypte, Gaza zou innemen, en de Filistijnen wilde uitroeien.image

Jer 47:4 zo zijn hun handen verslapt op de dag die komt om al de Filistijnen te verdelgen, om voor Tyrus en Sidon elke nog overgebleven helper uit te roeien; want de HERE verdelgt de Filistijnen, de rest van het eiland Kaftor.

Tit 1:12 Iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken.

Zijn de Filistijnen de hedendaagse Palestijnen?

De Grieken hoorden aan de kust van Israel meer de naam “Pelistjim” en “Palestin”,en men bedoelde: daar waar de Filistijnen een tijdlang hadden gewoond. Anderen beweren dat dit woord enkel werd gebruikt als: een niet-Semitisch volk. (Afb.Filistijns oorlogschip) Jeremia spreekt over een rest, daarom neem ik de voorkeur om aan te nemen dat de Filistijnen, vandaag de Palestijnen zijn.

De filistijnen zouden net zijn als de Albanezen, afstammelingen zijn van “Pelasgen”pre-Grieken. Kosovaren beweren nu de oude “Pelasgen” te zijn! Kosovo, als Albanees thuisland heeft zich pas onafhankelijk verklaard. Dit is wetenswaardig, dat precies in de eindtijd deze dingen zich gebeuren. Filistijnen kregen ook de naam van vluchtende zeevolkeren. Door ziekte vluchten ook vele Griekse helden naar Kreta.

De profeet Zacharia maakt duidelijk dat we te maken hebben met een soort bastaardvolk. Men noemde hun verblijf ook nog “Het Filistijnse Syrië”.

De naam Palestinawerd door de Romeinse Keizer Hadrianus ingevoerd, met de bedoeling de Joodse aanspraken op het land te vernietigen.

Hij noemde het Palestina in plaats van Judea! In 1917 noemden de Britten het opnieuw Palestina.

Terreurbaas Yasser Arafat noemde zijn zwerversvolk, de oude Filistijnen, maar dit oud volk was al 2500 jaar zo goed als verdwenen. Hierover bestaat veel onenigheid.Tot nog toe zijn er geen aanwijzingen of historische bewijzen dat de hedendaagse “Palestijnen”, nakomelingen zouden zijn van de oude Filistijnen. De Palestijnen zijn ook geen nakomelingen van Abraham.

5 Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden; dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. 6 Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen, en Ik zal de trots der Filistijnen uitroeien. 7 Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden, en dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda, en Ekron als een Jebusiet. Zacharia 9

De Filistijnen hadden vijf gekende steden, Askelon, Baal, Asdod,Gat, en Ekron. Ze waren ook gekend voor hun metaalbewerkingen. Zij gebruikten reeds ijzeren wapens, terwijl Israel dan nog koper gebruikte. Gods oordeel zal komen over dit volk. Het waren onbesneden afgodendienaars, ze aten het offervlees rauw en met het bloed. God zal het gruwelvlees van tussen de tanden halen.

De profeten Zefania en Amos schreven hoe het met de Palestijnen zal aflopen:

4 Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de middag verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden.

5 Wee u, bewoners der zeekust, volk der Keretieten! Het woord des HEREN is tegen u, Kanaan, land der Filistijnen, en Ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn. 6 De zeekust zal worden tot weideplaatsen, tot putten der herders en tot kooien voor schapen. 7 De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda; daarop zullen zij weiden; in de huizen van Askelon zullen zij zich des avonds legeren, want de HERE, hun God, zal acht op hen slaan en een keer in hun lot brengen. Zefanja 2

Deze profetie over de Gazastrook, waarbij het een “woestenij” zal worden kan best mogelijk nog in onze dagen vervuld worden. Woestenij komt van “verwoesten”.

Op 26 juni 2007 schrijft Leon De Winter een volgende titel in een tijdschrift Elsevier: “Israel moet desnoods heel Gaza verwoesten!”

Een Israëlitische soldaat Gilad Shalit werd gekidnapt. (zie foto)Men eist de vrijlating van duizend Palestijnse gevangen ( terroristen). Een staat kan dit niet dulden, en moet ingrijpen.

Keretieten is een ander woord voor filistijnen, en betekent : “beulen”, huursoldaten.

7 zal Ik vuur werpen binnen de muur van Gaza, zodat het zijn burchten verteert,

8 en zal Ik de inwoners uit Asdod uitroeien en de scepterdrager uit Askelon, en zal Ik mijn hand keren tegen Ekron, zodat de rest der Filistijnen te gronde gaat, zegt de Here HERE.

Amos 1

Gaza betekent: “sterke”. Deze stad bestaat nog steeds, vandaar ook de Gazastrook.

Hier is sprake over het overblijfsel van Israel en de rest van het Filistijnse volk. Onder rest kunnen wij de nakomelingen begrijpen. Er komt een einde aan deze eeuwenoude strijd. Niet Israel verdwijnt, zoals de wereld dit wenst, maar integendeel het Palestijnse overblijfsel verdwijnt, omdat God het heeft gesproken! Het Palestijnse terrorisme zal ophouden.

In vers 7 staat “vuur”, dit kan ook vertaald worden met “vuurkolom” de nucleaire paddenstoel? Atomair vuur? Anderen spreken van een bovennatuurlijk vuur. In ieder geval zal het een vuur zijn dat compleet zal vernietigen. ( zie ook Ezech.25:15). (Fig.rechts Asdod)

Askelon, een stad gekend voor de uien. Askelon betekent “ plaats waar wordt gewogen”, of “ik zal gewogen worden”. Volgens nog anderen betekent Askelon, “vuur van de schande”. Sjalot komt hieruit voort, ascalonium.

IRAN EN IRAK DE BOOGSCHUTTER?

CHALDEA , IRAK, IRAN?

clip_image002

 

De tweede oorlog in Irak is lang voorbij, en een komende in Iran? Vele christenen die zich bezig houden met de profetie in de Bijbel, hebben gezocht naar de Bijbelteksten waarin sprake zou zijn over dit gebeuren. Wij leven eenmaal in de eindtijd en God is bezig met zijn Woord spoedig te volbrengen. Een Amerikaanse voorganger ontdekte een en ander welke ook nog een blik werpt op het verleden waarbij er veel invloed is geweest vanuit Babel op het naamchristendom.

1 Zo zegt de HERE: Zie, Ik verwek tegen Babel en tegen de inwoners van het Hart-mijner-tegenstanders de geest van een verderver

2 en Ik zend op Babel wanners af, die het zullen wannen en zijn land uitschudden, want zij omringen het van alle kant op de dag van het onheil. 3 De boogschutter spanne zijn boog en steke zich in zijn pantser; spaart zijn jonge mannen niet, slaat zijn gehele leger met de ban, 4 dat er doden vallen in het land der Chaldeeen en doorstokenen op zijn straten.

5 Want Israel en Juda zijn niet in weduwschap gelaten door hun God, door de HERE der heerscharen, al was hun land vol van schuld tegenover de Heilige Israels.

6 Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem. {}

7 Babel was in de hand des HEREN een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte; van zijn wijn dronken de volken, daardoor werden zij verdwaasd.

Het gaat om een Bijbelvertaling (NKJV) welke ik niet heb, een Engelse vertaling, waarin

Er een bijzondere vertaling is voor vers één.

Daarin staat vertaald i.p.v. “hart mijner tegenstanders” (het willen breken van God en Zijn wil.) degenen die wonen in “Leb Kamai” en deze vertaling is juist en letterlijk.

Leb Kamai is een code-woord voor Chaldea.

In Chaldea woonden dus de mensen die zich bezighielden met magie. Chaldeeërs genaamd. Er is sprake van een vloek van Leb Kamai welke bekrachtigd werd door Isabel.

Isebel diende de Baal, en Baal was de God van Babylon.

Leb Kamai is vrouwelijk en refereert naar Isebel. Deze vrouw is als een geheimenis.

Jezus verwees naar haar :

20 Maar Ik heb tegen u, dat gij de vrouw Izebel laat begaan, die zegt , dat zij een profetes is, en zij leert en verleidt mijn knechten om te hoereren en afgodenoffers te eten. 21 En Ik heb haar tijd gegeven om zich te bekeren, maar zij wil zich niet bekeren van haar hoererij. 22 Zie, Ik werp haar op het ziekbed en hen, die met haar overspel bedrijven, breng ik in grote verdrukking , indien zij zich niet van haar werken bekeren.

23 En haar kinderen zal Ik de dood doen sterven en alle gemeenten zullen inzien , dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek; en Ik zal u vergelden, een ieder naar uw werken.Openbar.2

In dit gedeelte krijgt Isebel een geestelijke betekenis. Zij was in leven de vrouw van Achab en had grote invloed. Wij kunnen gaan begrijpen dat zij het geheimenis is van Babel.

Er blijkt dus nog een verbinding te zijn met de Nicolaïeten: Openbar2

6 Doch dit hebt gij, dat gij de werken der Nikolaieten haat, welke ook Ik haat.

Openbar.17

3 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen , en het had zeven koppen en tien horens. 4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud , edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker , vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.

6 En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verbaasde mij , toen ik haar zag, met grote verbazing.

Het geheimenis, is “ Leb Kamai “, dit zijn al degenen die handelen in de geest van Isebel, welke het beest berijdt en magische en occulte krachten gebruikt. Het zijn onheilige bidders voor waarzeggerij, welke tegen de wil van God zijn. Het zijn de “zogenaamde christenen” welke in feite wonen in Leb Kamai.

Een andere tekst welke schijnt te spreken over het gebeuren in Iral :

18 ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren. 19 En Ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden: bloed en vuur en rookwalm .

20 De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en doorluchtige dag des Heren komt.Hand.2

Het zijn tekenen welke wij hebben gezien in Irak. De volgende besprekingen gaan door in Ur. Ur de stad waar God Abraham,riep.

Gen.11

31 En Terach nam zijn zoon Abram en Lot , de zoon van Haran, zijn kleinzoon, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram; en hij deed hen wegtrekken uit Ur der Chaldeeën om te gaan naar het land Kanaan, en zij kwamen te Haran en bleven daar.

Zoals Abraham diende Ur te verlaten, omwille van de afgoderij en de occulte praktijken en het willen breken van Gods wil, zo moeten ook zij die tot geloof komen in Christus het schijnchristendom of naamchristendom verlaten! Katholieken zullen helemaal niet behouden als zij dit Babel niet willen verlaten en zich bekeren. De Here maakt dit klaar en duidelijk in onderstaande tekst uit Openbaring:

1 Hierna zag ik een andere engel , die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. 2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte, 3 omdat van de wijn van de hartstocht harer hoererij al de volken gedronken hebben en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben en de kooplieden der aarde rijk geworden zijn uit de macht harer weelderigheid. 4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar , mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen. 5 Want haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht.

Wij lezen dit in Openbaring, wat toekomstig is, en voor de eindtijd bestemd. Wij zien dat dit Babel geestelijk is op te vatten, en wat wij hebben zien gebeuren in Irak het oude babylon, zie Ik dat de oude stad Babylon niet direct zal herbouwd worden. Dus het Babel

van vandaag is het Vaticaan.

VLUCHT UIT BABEL!

6 Vlucht uit Babel, laat ieder zijn leven redden; komt niet om in zijn ongerechtigheid, want dit is de tijd der wrake voor de HERE, het verdiende loon betaalt Hij hem.

7 Babel was in de hand des HEREN een gouden beker die de gehele aarde dronken maakte ; van zijn wijn dronken de volken , daardoor werden zij verdwaasd. 8 Plotseling is Babel gevallen en gebroken , jammert om hem! Haalt balsem voor zijn pijn, misschien is het te genezen .

9 Wij hebben Babel trachten te genezen, maar het is niet te genezen; verlaat het en laten wij gaan, een ieder naar zijn land; want tot de hemel reikt zijn oordeel en het verheft zich tot de wolken.

Babel is ziek en niet te genezen, wij hebben wellicht gehoopt dat al die christenen, ware christenen zouden gaan worden, maar helaas. Integendeel men gaat er Jezus gaan vergelijken met een Steve Stevaert! Hoe erg diep is men gevallen?

Nog te vervullen : Jeremia 51:29

29 Dan beeft en siddert de aarde, want de gedachten des HEREN tegen Babel gaan in vervulling om het land van Babel tot een woestenij te maken, waar niemand woont.

Dit is nog niet zo! In Irak wonen nog steeds mensen, maar het wordt nog anders. Wanneer de Meden Babylon bestreden en veroverden, is dit ook niet gebeurd.

Vergelding voor wat Irak Israel aandeed:

19 Maar Jakobs deel is niet als deze; Hij is de Formeerder van alles en Israel is de stam zijner erfenis; HERE der heerscharen is zijn naam!

20 Een hamer waart gij Mij, een strijdwapen ; met u verbrijzelde Ik volkeren en verdelgde Ik koninkrijken; 21 Ik verbrijzelde met u paard en ruiter , en Ik verbrijzelde met u wagen en menner; 22 Ik verbrijzelde met u man en vrouw, en Ik verbrijzelde met u grijsaard en knaap; Ik verbrijzelde met u jonge man en jonge vrouw,

23 en Ik verbrijzelde met u herder en kudde; Ik verbrijzelde met u landbouwer en gespan, en Ik verbrijzelde met u landvoogden en stadhouders.

24 Maar Ik zal voor uw ogen aan Babel en alle inwoners van Chaldea al het kwaad vergelden dat zij Sion hebben aangedaan , luidt het woord des HEREN.

25 Zie, Ik zal u! gij berg des verderfs, luidt het woord des HEREN, die de gehele aarde hebt verdorven, en Ik zal mijn hand tegen u uitstrekken en u van de rotsen afwentelen en u maken tot een berg van brand,

Wij weten dat Irak alle zelfmoorden financieel ondersteunde. Nu heeft Irak moeten oogsten wat het heeft gezaaid. Irak en Iran waren vroeger één geheel? Het is begrijpelijk dat de hele wereld tegen deze oorlog was, want ook is bijna de gehele wereld tegen het volk Israël en zijn God. Maar wie zal Gods plan tegenhouden?

GODS WAARSCHUWT ZIJN KINDEREN

clip_image001

 

clip_image003

 

Wij horen of lezen in veel boodschappen spreken over de liefde van God. Inderdaad God is voor Bijbelgetrouwe christenen een liefdevolle vader geworden, en een goede vader gaat altijd zijn kinderen waarschuwen voor de gevaren in de maatschappij. Hij doet dat uit liefde, toch wil men niet altijd van Zijn goede raad weten! Soms wijst Hij ons op een rood licht, maar wij rijden er toch wel eens door, of stoppen te laat. We zien niet altijd het gevaar, en dat kan verkeerd aflopen, wij kunnen ons heel ernstig kwetsen of erger, en dan komen er de tranen. Ook christenen lijden aan geestelijke cataract, zien dat rood licht niet, door gebrek aan kennis van Gods raad! God wil ieder mens blij en gelukkig zien, voorkomen is beter dan genezen, de mens is tenslotte de kroon van Zijn schepping.

Welke raad geeft God zo allemaal?

Gods wijsheid in het Bijbelboek Spreuken, (6).

Borg staan voor iemand?

1 Mijn zoon! zo gij voor uw naaste borg geworden zijt, voor een vreemde uw hand toegeklapt hebt;2 Gij zijt verstrikt met de redenen uws monds; gij zijt gevangen met de redenen uws monds.(Stv) 3 Doe nu dit, mijn zoon! en red u, dewijl gij in de hand uws naasten gekomen zijt; ga, onderwerp uzelven, en sterk uw naaste.

4 Laat uw ogen geen slaap toe, noch uw oogleden sluimering; 5 Red u, als een ree uit de hand des jagers, en als een vogel uit de hand des vogelvangers.(Spr.6)

Hier vinden wij een eenvoudige wijze raad, niet alleen voor de mannen, maar ook voor de vrouwen. God spreekt altijd eerst tot de man. Wij vinden hier een situatie van iemand die borg staat voor iemand anders. Het lijkt wel vandaag een heel normaal gegeven, je zou het kunnen bekijken als iets dat men doet uit naastenliefde. Borgstelling, wordt regelmatig toegepast in het dagelijkse zakenleven.

Wij vinden hier Gods raad, om niet onvoorzichtig of ondoordacht te handelen. Borg staan gelijkt op een openstaande strik, een groot risico! Een strik gebruikt men om vogels te vangen. Het is dus niet aan te raden om borg te staan. Borg staan voor uw kinderen is in feite christelijk gezien, blinde liefde, laat staan voor vreemden.

Spreuken 17:18 Een verstandeloos mens is hij, die handslag geeft,

die zich borg stelt voor zijn naaste.

Wees niet lui!

6 Ga tot de mier, gij luiaard! zie haar wegen, en word wijs;7 Dewelke, geen overste, ambtman noch heerser hebbende,8 Haar brood bereidt in den zomer, haar spijs vergadert in den oogst.

9 Hoe lang zult gij, luiaard, nederliggen? Wanneer zult gij van uw slaap opstaan?10 Een weinig slapens, een weinig sluimerens, een weinig handvouwens, al nederliggende;11 Zo zal uw armoede u overkomen als een wandelaar, en uw gebrek als een gewapend man.

Mensen kunnen leren van de dieren zegt God! God geeft raad met voorbeelden uit de natuur. Er is een tijd van werken en een nodige tijd van rusten. De Bijbel leert dat er een evenwicht nodig is tussen werken en rusten.

De mieren hebben een goed inzicht, en hebben geen baas. Ze zijn naarstig en ijverig in hun werken, in de zomer werken ze hard, in de winter is er de rust, maar ze hebben voorzien in hun etensvoorraad. Spr. 18:9 Hij, die traag is in zijn arbeid, is reeds een broeder van de verderver.

Geestelijke luiheid.

De luiaard is te herkennen aan eigenwijsheid, heeft een groot gedacht van zichzelf. (spr.26:16) 16 De luiaard is wijzer in eigen oog dan zeven die verstandig antwoord geven.

De zonde die wij kunnen aantreffen, is dat wie lui is, ook eens te lui wordt om eens diep na te denken. De mens kan te lui zijn om Gods raad te overdenken. Te lui worden om de Bijbel te lezen, te onderzoeken, en dit is een levensgevaarlijk risico. Die mens komt dan in een geestelijke armoede en hongersnood terecht.

Wij kunnen dit letterlijk benaderen, en wie niet wil werken, komt plots in de pijnlijke armoede terecht. De armoede lijkt dan als een gewapende inbreker.

“Als een gewapend man” De gewapende inbreker kan dan ook de valse evangelist zijn, het kan mijnheer depressie zijn, of mijnheer zware tegenslag, waartegen men geen weerstand meer kan bieden, want men is geestelijk zeer zwak geworden.

19 De weg van de luiaard is als een doornhaag, maar het pad der oprechten is welgebaand.Spr.15

Een doornhaag staat symbolisch voor een zondige levenswandel, wanneer men Gods waarschuwingen negeert. Mensen ergeren zich aan een luiaard, net als aan een doornhaag als men er in contact mee komt!

GOD HAAT BIJZONDER ZEVEN ZONDEN!

30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing. Efeze 4

16 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel: 17 hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten, 18 een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,19 wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders. 20 Bewaar, mijn zoon, het gebod van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet. Spr.6

Het zijn zeven rode lichten, en iedereen rijdt er wel eens door!

Toch kan het veel schade aanbrengen die je niet meteen opmerkt.

Hoogmoedige ogen.

Wie zich echt hoogmoedig en trots gedraagt, en een arrogante geest heeft, zo iemand is goed te herkennen, namelijk let op zijn ooggedrag. Hoogmoedige blikken zijn snel op te merken. God ziet die zonde bij de mens, en God haat dit. Hoogmoedige mensen zijn Gods vrienden niet.

Het gevolg van hoogmoed, het kan anderen vernederen en kwetsen, ook al is het nog niet rechtreeks zo bedoeld. 27 Gij toch verlost het ellendige volk en vernedert de hovaardige ogen.Ps.18Spr. 16:18 Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val.

Er komt een tijd dat God hoogmoed uit de wereld zal helpen! God liet het opschrijven door de profeet Jesaja : Jesaja 13:11 Dan zal ik aan de wereld het kwaad bezoeken en aan de goddelozen hun ongerechtigheid, en Ik zal de trots der overmoedigen doen ophouden en de hoogmoed der geweldenaars vernederen.

Valsheid.

Als een mens zelf dit al haat, zou God dit niet haten? Een valse tong kan zoveel kwaad aanrichten met een onoverzienlijke schade. Het kan ook als diefstal gezien worden, want een leugen kan het bos van de eerbaarheid van zijn naaste stelen. Jakobus 3:5 Zo is ook de tong een klein lid en voert toch een hoge toon. Zie, hoe weinig vuur een groot bos in brand steekt.

( Spr.12:19) Leugens worden toch achterhaald.

Onschuldig bloed vergieten, kwaad plannen, en kwaad smeden.

Dit hoeft weinig uitleg, enkel even kijken naar de nieuwsberichten vandaag. Mensen worden er gewoon aan, en denken niet meer na. God haat al dit bloed vergieten, om politieke macht eer en geld. Bijbelgetrouwe Christenen kunnen zich verheugen, er komt een einde aan al dit soort van kwaad, niet door ingrijpen van mensen, maar door God zelf.

Psalmen 34:16 het aangezicht des HEREN is tegen hen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.

Voor allen die angstig zouden worden, wanneer men al dit kwaad van over de ganse wereld onder ogen ziet, denk eens na over wat God zegt tot allen die hij heeft aangenomen:

Ps. 112:7 Voor een kwaad gerucht zal hij niet vrezen, zijn hart is gerust, vol vertrouwen op de HERE;

“wie twist stookt tussen broeders.”

clip_image005God haat de mens die zich goed voelt als hij ruzie kan maken tussen mensen. Zijn specialiteit is leugenachtige achterklap. Hij zoekt en wekt de onenigheden op. Dit soort van subtiel kwaad van zulke mensen kan een ganse gemeente vernietigen! Zoiets was strafbaar bij wet in het eerste verbond. God toonde hoe men zulk soort kwaad uit hun midden zou wegdoen. Wij lezen:

16 Wanneer een misdadig getuige tegen iemand optreedt om hem van een overtreding aan te klagen,17 dan zullen de twee mannen, die dit geschil hebben, zich voor de HERE stellen, voor de priesters en de rechters, die er dan zijn zullen. 18 Dan zullen de rechters dit nauwkeurig onderzoeken, en blijkt, dat de getuige een valse getuige is en dat hij een valse aanklacht tegen zijn broeder heeft ingediend, 19 dan zult gij hem doen, zoals hij zijn broeder dacht te doen. Zo zult gij het kwaad uit uw midden wegdoen,Deut.19

1 Cor.5:13 Hen, die buiten zijn, zal God oordelen. Doet, wie niet deugt, uit uw midden weg.

WIE WIL BEHOUDEN WORDEN?

WIE WIL BEHOUDEN WORDEN?

clip_image002

Vandaag zien wij dat er veel kerken leegstaan en omgebouwd worden voor andere commerciële doeleinden, zoals in Nederland. We kunnen verheugend zijn dat er daartegenover nog steeds mensen zijn die tot echt geloof komen in Jezus Christus, gedoopt worden en zullen behouden worden voor de eeuwigheid! In de geschiedenis is de Gemeente van Jezus Christus steeds een klein kuddeke geweest, en nooit een meerderheid geweest.  Wij leven vandaag als in de dagen van Noach. Dit is de tijd die voorafging aan de wereldwijde vloed, een oordeel van Godswege, waarbij de Tsunami nog maar een klein voorsmaakje is.

Bij de zondvloed werden er acht zielen gered en behouden!

Enorm vele slachtoffers, geen journalist meer om een sensationeel artikel te schrijven. De grootste ramp die de wereld kende staat in de bijbel te lezen.

De apostel Petrus legt een verband tussen de ark van Noach en onze doop. Wij lezen eerst:

1 Petrus 3:18 – 4:1-6

18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest,

19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,

20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden. 21 ¶ Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,

22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.

1 Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde,

2 om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.

3 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.

4 Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u;

5 maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen.

6 Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.

De doop is een tegenbeeld van de ark.

Wij weten dat het woordje “ark”, Logos betekent, en Logos betekent ook “Woord.” .

Het binnentreden in de ark, door enkel deze acht zielen in de ark betekende:

  • hun redding van een komend oordeel over een goddeloze wereld
  • het begin van een volledig nieuw leven op aarde, enkel door te geloven wat God sprak.

Mensen die vandaag met hart en ziel ingaan op de Bijbel, en hun vertrouwen stellen op Jezus alleen, zijn mensen die Gods kracht zullen ervaren om behouden te worden, van de nu komende oordelen op aarde en tenslotte ook van het laatste oordeel.

Zulke mensen beginnen ook een totaal nieuw leven, wie dit niet meemaakte is nooit tot geloof gekomen.

23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. 1 Petr 1:23

Het christendom is ontstaan uit de bijbel, dat soort christendom is hemels en onvergankelijk. Het christendom met de kinderdoop, is aards en vergankelijk.

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Er werden in de geschiedenis zovele overtuigingen gepredikt, als kapitalisme, communisme, socialisme, liberalisme enz. ze kwamen allemaal voort uit de mens maar brachten geen redding of oplossing voor het sterven van de mensheid.

Ze stellen allemaal teleur, maar het evangelie is de enige weg tot behoud.

De doop is een gebed tot God. (v.21)

Wie zich laat dopen zegt de apostel die is tot inzicht gekomen dat hij leefde zonder in zijn leven rekening te houden met God, dat is zondig leven. Zonde is het doel van zijn leven missen. De H.Geest is werkzaam om mensen bij de Heer te brengen, dit gebeurt vooraf door allerhande omstandigheden, die ons in contact brengen met de Bijbel. Een geestelijke zwangerschapsperiode.

16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Rom.8

Dit is een goed geweten. Wie denkt door goede werken te worden behouden, of geboden van een bepaalde kerk te hebben gevolgd, zal bedrogen uitkomen, omdat dit niet in de bijbel staat, zijn geweten en zijn denken is niet in overeenstemming gebracht met Gods Woord het instrument tot redding. Zo iemand is niet in de ark gestapt!

Het dopen is niet het reinigen van het lichaam met goede reukgevende zeep, maar het reinigen van de ziel van een mens bedoelt Petrus. Het reinigen van de ziel gebeurt door het geloven van wat de Bijbel zegt, en het toe te passen in ons leven. Het denken van de mensen is zondig, wil zeggen ongezond en besmet vanuit de geboorte. Ieder mens is geboren als mindervalide! Niemand is perfect!

Enkel christenen hebben gezond verstand, dit is een scherpe uitspraak, maar de waarheid. Ze hebben dit enkel wanneer ze hun eigen gedachten inruilen voor de gedachten van Jezus Christus!

Ons wapenen met de gedachten van Christus.

Christen zijn is te herkennen door een verandering van gezindheid.

Een wereldse gezindheid is volgens de apostel, een leven naar de begeerten van de mensen.

Vandaag en toen kunnen wij opmerken dat de gezindheid van de mensen zich beperkt tot het bereiken van aards geluk. Iedereen wil een groot inkomen, een groot huis, veel aandelen. Iedereen wil genot en aanzien. Brood en spelen. Voor geld gaat men stelen en moorden. Na de dood is er niets denkt de mens die God niet kent of twijfelt. bedenk de man die zijn goud vasthield op de Titanic, en die niet wilde lossen, hij verdronk in een zee van hebzucht!

Petrus noemt nog enkele punten op die een wereldse gezindheid kenmerken:

Losbandigheid, begeerten, dronkenschap, drugs,onzedelijke afgoderij (porno), ongezonde seks enz.

Wij zien dat vandaag de mens op zijn vrijheid wil staan. Hij wil zich niet meer laten binden. Hij gaat zich niet meer verbinden om een meisje of een jongen te huwen. “ Alles moet kunnen” is vandaag de spreuk van de ongelovige mens.

Niet ingetoomde lusten. Vreemd gaan is vandaag niet meer vreemd. Seks voor het huwelijk. Seks met dieren. Geld verkwistend, geen discipline. Roof en verkrachting zijn dagelijkse gebeurtenissen.

Een toestand van zedelijk verval zoals wij dat vandaag kennen.

Een geestelijke gezindheid moet ons wapen zijn.

De gedachte van Christus is te leven naar de wil van God. Here, wat wilt Gij dat ik doe?

Het maakt afstand, en schept vijandigheid, met de wereldse mens, zo werden de eerste christenen vervolgt.

2 Corinthiërs 2:16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam?

Wie tot geloof komt verliest wereldse vrienden, dat is heel normaal. Familie die u laat vallen. Ondervindt zoals de apostel tegenstand van de overheid, als bv. Nero die de christenen vervolgde. Christenen deden niet mee met alle gemeenschappelijke activiteiten zoals hun offerfeesten. God wil dat u Hem aanbidt, dan gaan alle samenkomsten voor onze eigen verlangens en begeerten. Dat alleen al brengt een verandering in het leven van een mens.

Wij als christenen moeten gewapend zijn, door een vervulling van de Geest. Wie slechts de zondag twee uur christen is, hoe zal hij weerstand bieden aan de wereldse verleidingen die ons dagelijks van de Here willen weghouden.

Een voorbeeld van dagelijkse bekering:

12 Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? 13 Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; Psalm 34

Een mens die lang en gelukkig wil leven zegt God, die moet ophouden met kwaad te spreken of te liegen. Het is zo moeilijk om zijn tong in bedwang te houden, daarom is er een discipline nodig op onszelf.

1 Petrus 3:10 Want: wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, weerhoude zijn tong van het kwade, en zijn lippen van bedrog te spreken;

Jakobus 1:26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.

DE JAARWEKEN

DE ZEVEN JAARWEKEN.

70jw

Wij gaan even stilstaan bij de zeventig jaarweken, maar niet alleen bij de profeet Daniel. Wij gaan even zien naar de geschiedenis van het volk Israël. Het is de bedoeling met een kort overzicht aan te duiden dat de opname van de christenen zal plaatsvinden voor de grote verdrukking. Wij weten er bestaan nog andere zienswijzen, maar deze kunnen wij helemaal niet onderschrijven, noch geloven.

Wij gaan ons even beperken bij een eenvoudige vaststelling van tijd.

In de Bijbel vinden wij niet alleen de 70 x 7 jaren, zijnde de gekende 490 jaren. Wij vinden door de geschiedenis vier tijdsperioden van 490 jaar.  Wij vinden een eerste maal een tijd van 490 jaar, als wij van Abraham tot de Exodus rekenen. Abraham was geboren 2008 jaar na de schepping. Wij houden wel rekening met bepaalde jaren, die niet tellen. God telt de tijd niet, wanneer zijn volk niet naar Hem luistert! Abraham zondigde tegen de Here, hij organiseerde zelf de oplossing. van organiseren gesproken buiten de wil van God! Ismaël werd geboren. De tijd tot aan de geboorte van Isaac, staat Gods klok stil. Wat een principe!!

Wij vinden een tweede maal 490 jaar. Dit is de tijd van Exodus tot de tempel van Salomo. Hetzelfde principe dient ook hier toegepast te worden.

Een derde periode, van de tempel van Salomo tot het herstel van de tempeldienst. Hier is ook een afvalligheid van 560 jaar, gevolgd door verbanning. De vierde tijd van de jaarweken kunnen wij zien als het herstel van de tempeldienst opnieuw, tot de eindtijd. Hier kennen wij wel opnieuw een stopzetten van de tijd, op, de 69stejaarweek. Dit was toen men Jezus terechtstelde en zij hun Messias hebben verwierpen.

Er blijft dus nog één jaarweek over, dit is zeven jaar. De tijd van de verdrukking, deze zal beginnen wanneer Israël zich opnieuw gaat bekeren, en zal gaan luisteren en geloven in hun God. God zal hier de draad opnieuw opnemen met zijn volk.

Na de plotse opname zal Gods volk inzien dat zij hadden moeten luisteren naar de Bijbelgetrouwe christenen. Dan zien wij dat er een doorbraak komt, en dan komen er 12000 per stam tot geloof in Christus. Wij wachten nu nog slechts tot de laatste ziel zich bekeerd onder de heidenen.

Wij kennen niet het exacte tijdstip van de opname, maar de wakkere christenen letten op de tekenen van de tijden, en heffen hun hoofd omhoog! Maranatha!!

DE REUZEN

De reuzen waren op de aarde.

Door: Franklin ter Horst. (Aangemaakt 1989) (Laatste update: 9 oktober 2007)

clip_image002Genesis 6:1-4 Toen de mensen zich op aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods, dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen, wie zij maar verkozen. En de Here zeide: Mijn Geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben; hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. De reuzen waren in de die dagen op de aarde, en ook daarna toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen, en zij hun (kinderen) baarden; dit zijn de geweldigen uit de voortijd mannen van naam.

In deze korte maar betekenisvolle bewoordingen spreekt de Bijbel over de Zonen Gods. Een uitvoerige beschrijving is terug te vinden in het Boek van Henoch waar de Bijbel in positieve zin naar verwijst. (zie: Boek van Henoch) De reuzen duiken op in de verhalen van alle oude volken op aarde. Rond de Middellandse-zee, bij de indianen in Noord-Amerika en Canada, in Zuid-Amerika, in Tibet en in Australië. In de mythologieën van Oost en West in de sagen over Tiahuanacu en in de heldendichten van de Noormannen en Eskimo’s. De oude Chaldeeën hadden het over de reus Irdubar, in India sprak men van de Danawa en Daita en op Ceylon van Rakshasa, om zo maar een paar voorbeelden te noemen. Vertegenwoordigen zij simpelweg het verlangen van de menselijke geest naar bovennatuurlijke kracht, of hebben zij echt bestaan?

Een aantal wetenschappers die zich in het fenomeen van de reuzen verdiept hebben kwamen met de verklaring dat er geen reuzen op aarde zijn geweest. De reusachtige megalithische bouwwerken waren het werk van gewone mensen geweest. Deze hadden- weliswaar met de nodige moeite- de enorme steenkoolossen met vuistbijlen uit de rotsen gehakt en met houten hefbomen en rollers naar de plaats van bestemming gebracht Er zijn ook geleerden die wel geloven dat er reuzen op aarde hebben rondgelopen. Echter niet in de tijd waarover de Bijbel en andere oude geschriften berichten, maar ten tijde van de reuzenreptielen zo, n 135 miljoen jaar geleden. Zij schrijven de reusachtige vormen toe aan kosmische stralen van de zon of aan een vergrote aantrekkingskracht van de maan waardoor de mensen een lengte bereikten van wel vijf meter. Het merkwaardige fenomeen van de abnormale groei zou zijn opgehouden toen de maan een andere positie tegenover de aarde was gaan innemen, miljoenen jaren geleden.

Dit soort verklaringen zijn echter op geen enkele wijze in overeenstemming met wat er zich werkelijk op aarde heeft afgespeeld. De reuzen waren op de aarde, geen miljoenen jaren geleden, maar vrij recent, in Bijbelse tijden. Verschillende overleveringen vertellen dat de eerste reuzen goede wezens waren maar dat door een snelle degeneratie het kwade snel de overhand had gekregen. Dat zou de reden kunnen zijn waarom ze dikwijls in oude geschriften als kwaadaardig worden afgebeeld, vijanden van de mensen maar soms ook van elkaar. In de Scandinavische mythologie bijvoorbeeld, zijn de reuzen die in Utgard wonen de aartsvijanden van de in Asgard verblijvende reuzen. Ze veroorzaakten vaak grote nood en diepe ellende en soms vertoonden ze zelfs kannibalistische neigingen, zoals de indianen van Noord-Amerika en Canada in hun overleveringen vertellen. Ook uit de Griekse mythologie is het verhaal bekend van de mensenetende Chrono’s die zijn eigen kinderen verslond, en van de Homerische Cyclopen die ook een voorliefde voor mensenvlees hadden.

Sommige volken geloven dat de reuzen de voorvaderen van de mensen zijn geweest terwijl anderen de hele schepping aan hen toeschrijven. Dat is op zich niet zo vreemd aangezien de vele natuurlijke kenmerken van de aarde zoals de oceanen, bergen en ravijnen voor de eenvoudig denkende mens wel moest duiden op een schepper van reusachtige afmetingen. In Engeland komen fantasierijke verhalen voor over hoe heuvels valleien en andere kenmerken van een landschap, gevormd werden door reuzen die grote hoeveelheden aarde opwierpen en enorme rotsblokken in de zee gooiden. Daarnaast verwijzen de Angelsaksen in hun oude verzen ook naar echte reuzen die Engeland bewoond zouden hebben voor hun eigen komst. Dat sluit meer aan op de werkelijkheid getuige de vele megalithische steenconstructies die overal in Engeland te vinden zijn.

De Bijbel vertelt dat er zowel vóór als ná de zondvloed, reuzen op aarde waren. “De reuzen waren in die dagen op aarde, en ook daarna…” De algemene opvatting is dat ‘en ook daarna’ verwijst naar de tijd van na de zondvloed. Gods’s belofte nooit meer een watervloed over de aarde te brengen heeft Satan gemotiveerd opnieuw gevallen engelen (nephilim) naar de aarde te sturen en gemeenschap te hebben met de dochters der mensen. Uit deze gemeenschap kwamen net als vóór de Zondvloed opnieuw reuzen voort. Deze werden door Satan in verschillende stammen verspreid door het hele ‘Beloofde land’ om zo te voorkomen dat de kinderen van Israël dit in bezit zouden nemen, en dat de Verlosser daar geboren zou worden. Het land wemelde van de reuzen. Zo is in het verhaal van de twaalf verspieders die uitgezonden werden om het land Kanaän te verspieden, sprake van Enakieten, mannen van grote lengte.

Numeri 13:33 Ook zagen wij daar reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren en wij waren als sprinkhanen in onze ogen en ook in hun ogen.

Deuteronomium 9: 1-2 Hoor, Israël! Gij zult heden over de Jordaan trekken om het gebied in bezit te gaan nemen van volken, die groter en machtiger zijn dan gij, grote steden, hemelhoog versterkt- een groot en rijzig volk, Enakieten, die gij wel kent en waarvan gij hebt horen zeggen:

Deze Enakieten verbleven ook in Hebron, waar Ahiman, Sesai en Talmi, de kinderen van Enak woonden. Hebron was niet de oorspronkelijke naam van de stad. Volgens Richteren 1:10 was dat Kirjath-Arba. Arba was de vader van de reuzen. God gaf opdracht aan de Israëlieten om alle reuzen uit te roeien en het land in bezit te nemen om zo de weg vrij te maken die moest leiden naar de geboorte van de Messias. In het overzicht van de veroveringen van Jozua, werden de Enakieten in Hebron en omgeving door de Israëlieten uitgeroeid.

Jozua 11:21-22 Te dien tijde kwam Jozua en roeide de Enakieten uit, van het gebergte, uit Hebron, Debir en Anab, van het gehele gebergte van Juda en van het gehele gebergte van Israël. Hen en hun steden heeft Jozua met de ban geslagen. Er bleven geen Enakieten over in het land der Israëlieten; alleen te Gaza, te Gath en te Asdod zijn er overgebleven.

De Emieten, als genoemd in Genesis 14:5 en in Deuteronomium 2:10, behoorden eveneens tot het reuzengeslacht net als de Refaïten. Ook in het land wat God aan de zonen van Lot tot een bezitting heeft gegeven, woonden Refaïten. Het is God Zelf die deze reuzen verdelgd.

Deuteronomium 2:20-21 Ook dit wordt voor een land van Refaïten gehouden; Refaïten hadden eertijds daarin gewoond, maar de Ammonnieten noemden hen Zamzummieten, een groot en talrijk volk, lang als de Enakieten, maar de Here had hen verdeven en verdelgd…

Hun verschijning riep grote angst op bij de gewone mensen. De Septuagint gebruikt voor de vertaling van Refaïten, Gigas, oftewel de “Giganten” en Titanes, Titanen. De Bijbel noemt vele afstammelingen van de Refaïten die aan de zijde van de Filistijnen streden tegen Israël. Een van hen was Jisbi-Benob in (2 Samuël 21:16)- het gewicht van zijn lans was driehonderd eenheden koper…..Hij was een der afstammelingen van Rafa net als “Saf”, in ( 2 Samuël 21:18). In I Kronieken 20:4-5-8, is er sprake van “Sippai een afstammeling van de Refaïten en “Lachmi” de broeder van de Gathiet Goliath, die een spies had met een schacht als een weversboom. In II Samuël is er ook sprake van een man van zeer grote lengte, die zes vingers aan zijn handen en zes tenen aan zijn voeten had. Ook hij stamde af van Rafa. Koning Og van Basan, een van de Amoritische koningen, was een Refaït. Zijn rustbank van ijzer, had een lengte van 4.35 meter en men schat dat Og zelf 4 meter lang moet zijn geweest. De reuzen leefden ook in het huidige Jordanië, Syrië en Libanon. De ruïnes van Baalbek in Libanon getuigen nog van hun aanwezigheid.

Rafa was een afstammeling van de Refaïeten die allen tot het reuzengeslacht behoorden. Goliath de kampioen van de Filistijnen was ook een reus. Zijn lengte was drie meter en hij droeg een harnas dat 5000 sikkelen woog, dat is 95 kilo. Het lemmet van zijn speer had een gewicht van 600 sikkelen, 11 kilo. Op 17 februari 2000 verscheen er een bericht in de media afkomstig van de neuroloog Vladimir Berginer, hoogleraar aan de Ben Goerion Universiteit in Israël, dat de nederlaag van de Bijbelse Goliath het gevolg was van een oogafwijking van deze reus. Goliath leed volgens hem aan acromegalie. Dat is een door een tumor veroorzaakte stoornis in de “Hypofyse ” die tot groeistoornissen leidt. Deze ziekte, die pas in de negentiende eeuw werd ontdekt, leidt tot reuzengroei indien ze niet tijdig wordt behandeld, aldus Berginer. De overwinning van David op Goliath heeft echter niets te maken met een veronderstelde oogafwijking van de reus. David behaalde de overwinning omdat God voor Israël streed. Tegen alle menselijke verwachtingen in konden de sterke machten die Israël aanvielen, het niet verslaan en vernietigen.De God van Israël is een God die wonderen doet, zowel vroeger als nu.

Exodus 34:10 Hij zeide: Zie, Ik sluit een verbond; in het bijzijn van uw gehele volk zal Ik wonderen doen, zoals niet gewrocht zijn op de gehele aarde en bij al de volken; het gehele volk, in welks midden gij zijt, zal het gehele Werk des Heren zien, want ontzagwekkend is wat Ik doe met u.

In Amos 2:9 staat dat de reuzen hoog als ceders waren en sterk als eiken. Dat de Israëlieten in staat waren deze reuzen te verslaan, had alles te maken met Gods aanwezigheid, want God had hen de overwinning belooft. Er zijn theologen die beweren dat alle in de Bijbel genoemde reuzen, later aan de teksten zijn toegevoegd om hier het kwaad mee te symboliseren. Ze zouden volgens deze “bijbelspecialisten”nooit echt hebben bestaan.

Zowel uit het Boek van Henoch als uit de overleveringen van de oude volken valt op te maken dat de eerste afstammelingen van de Zonen Gods en de dochters der mensen, half godische wezens waren. Ze waren in staat om dingen te doen waar de gewone mens helemaal niets van begreep. De sporen die zij hebben nagelaten vertonen het gebruik van technieken die de hedendaagse geleerden nog steeds voor een raadsel plaatsen.Zoals gezegd, duikt de informatie over reuzen op in oude geschriften en verhalen, overal op aarde. Zo onthullen Arabische schrijvers dat de eerste heiligdommen van Baal en Astarte in Baalbek door een ras van reuzen is gebouwd. Ook de bouw van de grote piramide van Cheops in Egypte moet volgens de overleveringen aan de geweldigen uit de voortijd worden toegeschreven die een techniek bezaten waarmee ze de zwaartekracht konden opheffen. De stad Tiahuanacu in het Andesgebergte in Zuid-Amerika, vertoont in haar chaotische ruines de sporen van een architectuur die onmiskenbaar stamt uit een tijdperk van reuzen met een zeer hoge technische begaafdheid. Zestig ton zware reusachtige muurstenen zijn geplaatst boven op honderd ton wegende blokken zandsteen. De stenen zien eruit alsof ze gepolijst zijn met een reusachtige schaaf. De afbeelding hieronder is de beroemde Zonnepoort.

clip_image004

De vondsten en de precisie waarmee het werk is verricht, doen geleerden versteld staan. Wat de zaak nog mysterieuzer maakt is dat een deel van de enorme steenblokken die in de ruines van Tiahuanacu zijn gevonden, uit een groeve komen op 320 kilometer afstand. Fraaie archeologische verzinsels als houten hefbomen en rollers kunnen daarvoor onmogelijk zijn gebruikt.

clip_image006

In de antieke stad Ollantaytambo in Peru, liggen uitgehouwen stenen blokken van 3.5 tot 5 meter hoogte. Deze cyclopische stenen werden uit een elf kilometer van de bouwplaats verwijderde steengroeve gehakt.( illustratie onder)

clip_image008clip_image010Het fort van Sacsehuaman in Peru, wordt omgeven door een muur van 20 meter hoog die stenen bevat van meer dan 200 ton.( zie illustratie onder) In de omgeving van dit fort heeft men rotsverglazingen gevonden die volgens een aantal geleerden alleen kunnen zijn ontstaan door het smelten van steen bij zeer hoge temperaturen. Kenden de reuzen de techniek van het smelten van rotsen? Sacsehuaman was al oeroud voordat de Inca,s ten tonele verschenen.Uit een blok graniet van elf meter hoog en achttien meter breed dat zo uit de rotswand lijkt te zijn gerukt, werd een rechthoekig blok van 2.16 meter hoog en 3.40 meter breed, uitgesneden alsof men met een warm mes door de boter was gegaan, zo volkomen rechthoekig zijn

De huidige indiaanse bewoners uit de omgeving van Tiahuanacu vertellen dat de stad door een ras van onbekende reuzen is gebouwd, in een tijd voor de komst van de grote watervloed. De bewoners waren intelligente afstammelingen van hemelse gasten die zich hadden vermengd met aardse vrouwen. Zij werden de “Zonen van de Zon”genoemd en hadden een lichte huidskleur. “Con-Tiki-Viracocha “was zo,n Zoon van de Zon. Volgens de overlevering was hij het die de tempelstad Tiahuanacu heeft gebouwd. De vondst van een serie menselijke schedels die

Twee van deze reuzen worden met naam genoemd te weten, Atlan en Theitani. afkomstig zijn van drie meter lange skeletten, bevestigen dat hier ooit in het verleden reuzen hebben gewoond. Deze reuzen waren in staat geweest reusachtige stenen zonder enige moeite te verplaatsen.

Een van de meest adembenemende ontdekkingen is die van de kilometers lange onderaardse tunnels en zalen zo groot als vliegtuighangars. De plaatselijke indianen vertellen dat ze onder grote delen van Zuid-Amerika doorlopen. Een viertal grotonderzoekers ontdekten op aanwijzing van een paar indianen zo,n tunnelcomplex. Deze was afgesloten met een deur die gemaakt was van een rotsplaat van 8 meter hoog, 5 meter breed en 2.5 meter dik. Men wist deze fabelachtige deur uiteindelijk te openen nadat was ontdekt dat hij scharnierde op stenen kogels in een bed van water. Achter de deur lag een machtige tunnel waarvan de bodem en de wanden eruit zagen alsof ze waren gepolijst. In een enorme hal stonden stoelen en tafels van een volledig onbekende samenstelling. Achter de stoelen stond een grote verzameling dieren, waaronder Sauriërs, Olifanten, Apen en Katachtigen, alles in puur goud. De makers van deze tunnels en hallen moeten technieken hebben beheerst die zelfs in onze tijd niet geëvenaard kunnen worden. De Inca,s vertellen dat dit alles door een ras van reuzen is aangelegd. Zij zouden tegelijkertijd met de mensen hebben geleefd

In Chili ligt de geheimzinnige hoogvlakte van El Enladrillado, die pas in 1968 opnieuw werd ontdekt. Het tafereel wat men hier ontdekte stelde iedere oudheidkundige voor een raadsel. De grond is bedekt met honderden rechthoekige steenblokken die buitengewoon glad zijn afgewerkt. Ze zijn 5 meter hoog en zeven tot tien meter lang. Van deze blokken zijn er 233 gerangschikt in de vorm van wat op het eerste gezicht een amfitheater lijkt. Wat een buitengewone wezens moeten het zijn geweest die deze blokken hebben uitgehakt en zo nauwkeurig afgewerkt. En hoe is men erin geslaagd deze steenkoolossen naar zo,n ongenaakbare plaats als deze hoogvlakte te brengen? Niemand weet het antwoord!.

In een museum in Peru liggen 15.000 gegraveerde stenen die duizenden jaren geschiedenis omvatten. Ze tonen inscripties van Sauriërs, samen met mensen, van chirurgen die druk bezig zijn met een hartoperatie, van sterrenstelsels en talloze andere wetenschappen.Volgens Dr. Cabrera Darquea, de beheerder van de bibliotheek, stammen deze stenen uit de tijd van voor de zondvloed.

Wat te zeggen van de stenen waarop mensen te zien zijn samen met Sauriërs? Is dat een bewijs dat ze in dezelfde tijd geleefd hebben? Volgens de officiële wetenschap is dat absoluut onmogelijk omdat de Sauriërs al 135 miljoen jaar geleden uitgestorven zouden zijn. Maar als dat waar is, hoe konden de mensen van voor de zondvloed deze dieren afbeelden zonder ze ooit gezien te hebben?De Ugha-Mongulala indianen die daar leven waar de Amazone-rivier begint, vertellen in hun “Kroniek van Akakor “dat de aarde door, wat zij noemen, “goden “werd gekoloniseerd in een tijd voor de tweede wereld catastrofe. (Zondvloed?) Zij vertellen hier het volgende over.

De mensen bogen zich eerbiedig voor de machtige vreemdelingen toen zij kwamen, want zij waren werkelijk machtig en onbegrijpelijk voor de gewone sterveling. Zij kenden de loop van de sterren en de wetten van de natuur. Waarlijk, de hoogste wereldwet was hun bekend. De tempelsteden die zij bouwden, zoals Akakor en de wonderbaarlijke onderaardse woningen zijn voor het volk van de Mongulala, altijd een raadsel gebleven. Hun bouwwerken getuigen van een hogere kennis, onbegrijpelijk voor de mensen. Zij hadden magische stenen om in de verte te zien. Zij waren waarlijk machtig.In Midden-Amerika, in Costa Rica ligt een archeologische sensatie waar niemand een afdoende antwoord op weet. Daar liggen midden in de rimboe, op hoge bergen en in delta,s van rivieren, honderden kunstmatige bollen waarvan sommige met een doorsnede van 2.5 meter. De zwaarste die men heeft ontdekt weegt 16 ton. Deze bollen zijn zo volmaakt rond van vorm, zo kogelrond, dat ze nooit zonder mechanische hulpmiddelen gemaakt kunnen zijn. Nergens in de wijde omgeving heeft men een vindplaats aangetroffen waar deze bollen vervaardigd kunnen zijn. Er zijn onderzoekers die de hypothese naar voren hebben gebracht dat deze bollen schaalmodellen zijn van planeten uit ons zonnestelsel, benevens enkele belangrijke sterrenbeelden. De exactheid van de bollen doet vermoeden dat de makers een behoorlijke kennis van de geometrie moeten hebben gehad plus zeer doelmatige technische hulpmiddelen.

clip_image012

Er is door sommige archeologen een verklaring voor dit fenomeen gegeven die uitsluitend bestemd is voor zeer naïeve toehoorders. De reuzenkogels zouden door de inboorlingen net zo lang in rivierbeddingen heen en weer zijn gerold tot ze volledig rondgeslepen waren. De huidige bevolking van Costa Rica bezit geen enkele overlevering die duidelijkheid kan verschaffen over de makers van de bollen.

Iets verder naar het noorden, in het vroegere woongebied van de Olmeken liggen reusachtige koppen waarvan sommige een omvang hebben van 5.5 meter. Deze liggen verspreid in een groot gebied rond La Venta. Tot dusver is niemand erin geslaagd de grootste exemplaren van hun plaats te krijgen, laat staan te vervoeren. De makers van deze koppen hadden kennelijk geen enkel probleem met het gewicht ervan want men heeft ontdekt dat ze uit een steengroeve komen in de buurt van Tuxla, op honderd kilometer afstand waarbij ook nog een destijds bestaand meer overgestoken moest worden. Niemand weet hoe het transport heeft plaatsgevonden, maar het gebeurde ongetwijfeld met behulp van een techniek die ons volledig vreemd is en die helemaal niet past bij de voorstelling die sommige archeologen hebben van de technische middelen van de ouden. De koppen vertonen gelaatstrekken van een volkomen onbekend ras. De huidige bewoners beschrijven de koppen als voorstellingen van vreemde “krijgers “uit de wereldruimte.

clip_image014

In Acamabaro, een stadje in Mexico, heeft in 1945 de Duitser Waldemar Julsrud een ontdekking gedaan die zeldzaam genoemd mag worden. Hij ontdekte bij opgravingen aan de voet van de Siërra Madre, in totaal 32.000 keramieken beeldjes van een volkomen onbekende stijl. De beeldjes stellen dieren voor waaronder Sauriërs, Reptielen, Kamelen, en menselijke figuren. De Sauriërs worden vergezeld door mensen die in een goede verstandhouding met deze dieren lijken te leven. Diverse prehistorici die de zaak onderzochten kwamen tot de conclusie dat de beeldjes van zeer recente datum waren, bedrog dus, opgezet door de Mexicaan Odilon Tinajero en zijn zoons. Een dergelijke opzet te veronderstellen is echter dwaasheid want dan zouden de Tinajero,s een onvoorstelbaar voorstellingsvermogen moeten hebben gehad en een diepgaande kennis van zoölogie en paleontologie, om maar een paar voorbeelden te noemen. Nee, de beeldjes moeten in een tijd zijn gemaakt dat de Sauriërs nog op de aarde leefden. Bovendien bleek uit laboratorium onderzoek, na herhaalde proeven dat ze duizenden jaren oud zijn. De beeldjes van Acambaro werden hierop authentiek verklaard, maar desondanks zijn de “hogepriesters “van de archeologie doorgegaan met ze in diskrediet te brengen.

clip_image016In Teotihuacan, in Mexico, heeft men bij de grote “Zonnetempel”een ongewoon groot aantal menselijke beenderen gevonden die de legendes van de Tolteken en Azteken bevestigen dat er een volk van reuzen in Teotihuacan heeft gewoond. De Tolteken spraken van de “Grote makers” als men sprak over de wonderbaarlijke architectuur van Teotihuacan.

clip_image018Een ander volk in dit deel van de wereld waren de Maya,s. De religie van dit volk werd beheerst door Kukulcan, een blanke god die uit de ‘hemel’ was gekomen om de mensen te onderwijzen in allerlei wetenschappen. Het Mayaboek de “Popol Vuh” vertelt dat deze Kukulcan noch een moeder noch een vader bezat.Geen vrouwen hebben hem gebaard, het was een wonder, dat hij geschapen werd. De geschiedenis van de Maya,s is een aaneenschakeling van wonderbaarlijke technische prestaties en getuigt van een grootsheid die nauwelijks te bevatten is. Het waren meesters in de sterrenkunde, in medische kennis en ze waren onwaarschijnlijk nauwkeurig in kalendarische profetieën. De vraag waar zij deze kennis vandaan hadden wordt beantwoord in een 112 pagina,s tellend boek waarin afbeeldingen voorkomen van reusachtige mensen.

Volgens James Churchward, schrijver van het boek “Het werelddeel Lemuria ” stond het rijk van de Maya,s een tijdlang onder bestuur van wezens uit de hemel die men de “Katchina-wezens”noemde. Deze Katchina,s komen ook voor in de overleveringen van de Hopi-indianen die heden ten dage nog leven in het zuidwesten van de Verenigde Staten. Deze indianen vertellen dat in de oude wereld wonderbaarlijke machtige mannen, geen echte mensen, maar geestelijke wezens leefden die van de sterren waren gekomen.Zij leerden de mensen vele dingen die van generatie op generatie werden overgedragen. De Hopi,s vertellen het bijzondere verhaal dat deze wezens ook door de lucht konden reizen op wat zij noemen “Patuwvotas”. De Katchina,s zouden ook kilometers lange onderaardse tunnels hebben aangelegd op een manier die voor normale mensen totaal onbegrijpelijk was.

Hopi opperhoofd.

Vondsten van oude ruines en skeletten van reuzen en de bestudering van indiaanse legenden, hebben tot de mening bijgedragen dat het zogenaamde geschiedloze continent Noord-Amerika, een zeer boeiend verleden moet hebben gekend. Honderden zonderlinge heuvels in de vorm van kegels en bodemtekeningen die alleen vanuit de lucht gezien kunnen worden, sieren het landschap. Verglaasde ruines en verwoeste steden zijn al evenmin een zeldzame verschijning want ze komen voor in bijna alle gebieden van de Verenigde Staten waar de woestijnen overheersen. In de Dodenvallei op de grens van Californië en Nevada zijn overblijfselen te vinden van steden die zijn uitgebrand en verglaasd. De bij deze verwoesting opgetreden hitte moet zo intens zijn geweest dat grote steenblokken zijn gesmolten. Uitsluitend met laserstralen of een kernbomexplosie is een dusdanige hoge hittegraad te bereiken. Het hele gebied tussen de rivieren de Gila en de San Juan is bedekt met ruïnes. Men kan er de overblijfselen van steden vinden die eens door een formidabele catastrofe van thermonucleaire reacties moeten zijn vernietigd. Geologen beweren dat de woestijngebieden in Amerika nooit door de natuur zo geworden kunnen zijn omdat ze er te bizar uitzien. Tevens menen zij dat de mysterieuze ruïnes die verspreid liggen van Zuid-Californië tot Colorado sporen vertonen die onmogelijk door een natuurramp veroorzaakt kunnen zijn. Alles lijkt in dit deel van de wereld af te wijken van een normale te verwachten gang van zaken. De wetenschap vindt de vondsten verdacht en moet er eigenlijk niets van hebben ondanks het feit dat de wonderlijke verscheidenheid aan onverklaarbare ontdekkingen te bewijzen valt. Zo zijn er bijvoorbeeld in Pennsylvania, schedels gevonden van gehoornde reuzen. In Minnesota zijn in een grafheuvel skeletten aangetroffen van wezens met een dubbele rij tanden in onder en bovenkaak. Overblijfselen van reuzen zijn overal op aarde gevonden en Noord-Amerika maakt daarop geen uitzondering.

De Haiden-indianen op de Charlotte-eilanden in Canada vertellen dat er eens in een ver verleden “Grote wijze mannen ” van de sterren kwamen op grote vurige borden. De Navajos vertellen over wezens die uit de hemel kwamen. De Sioux-indianen vertellen dat vele manen her in het verleden van hun voorvaderen, een groot wiel uit de hemel neerdaalde. Het straalde als vuur en vanuit de naaf schitterde het als sterren. De winden waaiden angstwekkend toen het machtige wiel op de Medicijnberg neerdaalde. Doodsbang renden de dorpsbewoners weg. Toen ze op een flinke afstand waren en omkeken, steeg het wiel weer op- als een wilde eend uit het struikgewas- er werd nimmer meer gezien. De indianen van de Noordwestkust kennen verhalen over enorme vliegende machines die onder water verbleven. De Tootoosh-indianen bezitten overleveringen over wezens die in machtige Dondervogels naar de aarde kwamen.Canadese indianen vertellen dat er eens in een ver verleden een geweldige oorlog heeft gewoed tussen ‘hemelwezens’ in Dondervogels. De strijd had zich afgespeeld in een gebied van grote wouden en weiden. Ze vertellen dat er Demonen kwamen en dat deze verschrikkelijke vernielingen aanrichten. Al het leven werd vernietigd en de steden verwoest.

In 1887 ontdekten een viertal goudzoekers in een heuvelachtig terrein bij Spring Valley in Nevada, de overblijfselen van een reusachtig mens. Onderzoek wees uit dat deze reus 3.65 lang moet zijn geweest. Deze vondst en een andere ontdekking van menselijke kiezen die driemaal zo groot waren als de kiezen van een normaal mens, zorgden voor veel deining in de wetenschappelijke wereld. Al deze zaken zouden eigenlijk niet gevonden mogen zijn. Men weet er simpelweg geen raad mee omdat reuzen nou eenmaal niet passen in het sprookje dat evolutie-theorie heet.En dat wat de Bijbel over hen vertelt speelt al helemaal geen rol. In North-Carolina, bij de Tennessee-rivier, ontdekte men de voetafdrukken van een zestenige reus. Deze leefden kennelijk ook in Arizona want hier vonden een groep werklieden in een sarcofaag, die te voorschijn kwam toen ze de fundamenten van een gebouw uitgroeven, een menselijk wezen van drie meter lang met zes tenen aan zijn voeten. (Zie ook 2 Samuel 21:20) Het is raar maar het merendeel van deze vondsten worden door de wetenschappers systematisch genegeerd of ontkend. De Delaware-indianen kennen een overlevering die vertelt dat het gebied ten oosten van de Mississipi eens bewoond is geweest door een ras van reuzen die in enorme steden en fortificaties woonden. In Minnesota en op verschillende andere plaatsen zijn beenderen van reuzen aangetroffen met een lengte van 2.50 meter tot maar liefst 3.75 meter. In Nevada zijn vele tientallen roodharige mummies gevonden. De plaatselijke Piute-indianen vertellen verhalen over deze reuzen waarin ze worden beschreven als kannibalen. De begraven doden van de Piute,s werden nachts door de roodharigen uit hun graven gehaald en opgegeten.

In een grafheuvel in Ohio werd in 1891 het skelet opgegraven van een reus in en koperen wapenuitrusting. Op zijn hoofd droeg hij een koperen helm met eveneens koperen omhulsels rond zijn kaken. Ook de armen waren bekleed met koper evenals zijn borst en buik. Aan weerzijden van het hoofd lag een gewei dat in koper was verpakt. Zijn mond was gevuld met grote parels en om zijn nek hing een halssnoer van beretanden dat eveneens met parels was ingelegd. Bij een opgraving in de buurt van Toledo (Ohio) ontdekte men 20 skeletten, die tweemaal zo lang waren als de lengte van een volwassen mens.(Chicago Record, 24 oktober 1895) In een stenen grafheuvel bij Brewersville in Indiana werd in 1879 een skelet opgegraven van een reus met een lengte van 3.20 meter. Het skelet droeg een mica halsketting en bij de voeten stond een primitief beeldje van een mens uit gebakken klei. In Lovelock, Nevada vonden mijnwerkers in 1931 diverse mummies met een lengte van 2.50 tot 3.10 meter. Voor de kust van Noord-Amerika, in de buurt van Bimini, deed professor Manson Valentine, een vermaard archeoloog, een sensationele ontdekking. Hij vond een muur onder water van honderden meters lengte, opgetrokken uit blokken steen met een lengte van 5 meter. Later bleek daar een hele stad op de zeebodem te liggen. Ook elders in de wereld heeft men overblijfselen van megalithische steden op de zeebodem gevonden. Deze steden moeten tijdens de zondvloed door het water zijn verzwolgen.

Niet alleen het Amerikaanse continent heeft haar geheimen prijsgegeven over de aanwezigheid van reuzen. Ook in Europa zijn honderden overblijfselen die het verhaal vertellen van hun aanwezigheid in dit deel van de wereld. Van Zweden tot aan het eiland Malta tekenen zich in een grote boog langs de kusten van West Europa talloze raadselachtige cirkels, tempels en menhirs af. Ze staan op heuvels, in heidevelden en op open plaatsen in de bossen. Stonhenge in Zuid Engeland, Carnac in Frankrijk en de megalitische-constructies op Malta zijn van al deze monumenten wel het meest indrukwekkend. In eerste instantie lijken het allemaal eenvoudige steenblokken maar in werkelijkheid zijn het ingenieuze monumenten waarvan de bouw zeer degelijk moet zijn voorbereid. Behalve de invloed van de mens heeft de tand des tijds er nauwelijks enige invloed op gehad en zijn ze heden ten dage nog even groots als weleer. Een exacte telling is nooit precies gemaakt, maar het moeten er naar schatting zo,n 50.000 zijn.

Ze hebben in 19e eeuw de naam megalieten gekregen van een Engelsman, verkondiger van de even zonderlinge als ongefundeerde theorie dat de bouwsels van relatief recente datum zouden zij. Ontelbare stenen zijn in de loop van de tijd overspoeld door de zee, zoals de Menhirs in de Golf van Morbihan, of verwoest door de mens. Zo ontstond er in het midden van de 19e eeuw in Frankrijk het gerucht dat er goud in de menhirs verborgen was. Massaal rukten de goudzoekers erop uit met houwelen en zware hamers. Maar men vond niets. De overblijfselen van deze slag om het goud liggen overal verspreid. Andere verwoesters waren de christenen. Zij zagen in de oude monumenten de overblijfselen van duizenden jaren bijgeloof. Ze schreven de steenkoolossen toe aan de duivel en stelden het zich tot taak om ze met de grond gelijk te maken. Vele menhirs hebben ook gediend als bouwmateriaal voor huizen en de aanleg van wegen. Als men rekening houdt met alle verloren gegane monumenten dan blijkt de megaliet een behoorlijk deel van tenminste twaalf Europese landen te hebben bestreken.

Het moet, zoals ze daar met duizenden op regelmatige afstanden verspreid langs de kusten van Europa lagen, een fantastisch en uniek schouwspel zijn geweest. Cirkels, Menhirs, Dolmens, Graftomben en Tempels wisselen elkaar af in het landschap. En dan zijn er nog de overvloed aan spiraalvormige versieringen, schuine strepen en andere geometrische motieven ,die de monolieten hier en daar sieren zoals op het eiland Gravrinis in de Golf van Morbihan. Hier vlak voor de kust van Bretange hebben archeologen een grafkamer ontdekt van enorme afmetingen waarin zonder enige twijfel een reus moet hebben gelegen. Steeds heeft men zich verwonderd over de herkomst en de betekenis van de vreemde bouwsels. De vraag wie ze heeft opgericht en met welk doel, leverde evenveel beschouwingen en strijdvragen op als alle andere geheimzinnige vondsten op aarde. Het raadsel wordt nog groter als men denkt aan al het werk dat ermee gepaard ging en het feit dat de megalieten niet zo maar op deze aardbol zijn neergezet maar dat ze beantwoorden aan een bepaald doel.

In de middeleeuwen zag men er het werk in van heksen en reuzen. In rationalistischer tijden werd het de gewoonte om ze aan de Druïden toe te schrijven. Daarna toonden serieuze onderzoeken aan dat ze al heel wat eeuwen bestonden voordat de eerste Kelt zijn intrede in Europa deed. Sommige onderzoekers dachten dat de megalieten kopieën waren van veel fraaiere bouwwerken uit het Midden-Oosten en Griekenland bracht men ze tevens in verband met de bouwwerken van de Maya. Maar omdat nog geen enkel bewijs deze theorieën heeft kunnen staven is het raadsel onopgelost gebleven.

Steeds opnieuw stuit men op dezelfde vragen. Wie heeft deze monumenten opgericht, wanneer en met welk doel? Stonehenge in Engeland is een van die grote vraagtekens. Oudheidkundige vondsten in de omgeving hiervan hebben de vraag over wie de bouwers zijn geweest er niet eenvoudiger op gemaakt want ze getuigen ervan dat de vroegste bewoners van deze streek, landbouwers waren die slechts beschikten over de primitiefste gereedschappen en technieken. Toch geloven een aantal geleerden dat deze mensen de kolossale bouwwerken hebben opgericht.

Volgens de geschiedkundigen werd Engeland omstreeks 2000 voor Christus bevolkt door een groep mensen uit het Neolithicum die het stenen tijdperk nog maar nauwelijks waren ontgroeid. Ze hadden wat primitieve van beenderen gemaakte gereedschappen en slaagden er waarschijnlijk slechts met de grootste moeite in ,in hun levensonderhoud te voorzien. Maar ondanks de uiterst primitieve omstandigheden waarin ze leefden, slaagden zij er volgens de geleerden in zich generaties lang te wijden aan het delven van enorme stenen, waarvan sommige dertig ton zwaar, in de Prescelly bergen in Wales. Vervolgens werden deze enorme steenblokken over een afstand van 350 kilometer naar Salesbury gesleept. Daar werden de stenen op systematische wijze in een cirkel opgesteld, zo nauwkeurig dat ze een mathematisch correcte astronomische computer vormden. En zo ontstonden Stonehenge en de honderden andere megalithische bouwwerken in Engeland. Stonehenge op zich lijkt een zinloze en onmogelijke taak te zijn geweest. Generaties lang moesten er duizenden werkers worden gevoed, gekleed en gehuisvest . Er moet uiterst getalenteerd personeel voor nodig zijn geweest om het werk te organiseren en toezicht te houden op de uitvoering ervan.

clip_image020

Architecten moeten het monument met zorg ontworpen hebben voordat het eerste stuk steen uit de bergen werd uitgehouwen. Bovenal vragen de archeologen ons te geloven dat deze oude primitieven beschikten over de motivatie die nodig is om zich aan een dergelijke ontzagwekkende taak te wijden. Ook verwacht men dat wij geloven dat zij de enorme stenen berg op en berg af hebben gesleurd, over rivieren, door wouden en drassige moerassen, op sleden en houten rollers. Toch zijn ze er op de een of andere wijze in geslaagd de stukken steen rechtop te zetten, er stenen bovenop te hijsen en het hele geval zo nauwkeurig te bouwen dat het duizenden jaren zou blijven bestaan. Deze uitleg is totaal absurd! In zijn boek “Stonehenge Decoded”zet de astronoom Gerald Hawkins deze absurditeiten op een rijtje en geeft als reactie, dat de bouw van Stonehenge tenminste anderhalf miljoen mandagen aan arbeid heeft gekost, als het tenminste waar is wat de geleerden beweren. Hawkins heeft berekend dat er drie eeuwen voor nodig zouden zijn geweest om het monument te bouwen.

clip_image022Dat zijn tien generaties van primitieve mensen die er op de een of andere manier van overtuigd waren dat het de moeite waard was een stapel reusachtige stenen in een cirkel te plaatsen op een Engelse vlakte. Maar het wordt nog erger want Stonehenge is niet het enige megalithische monument van dit soort. Er bestaan over geheel de Britse-eilanden tientallen van deze stenen formaties waarvan velen even mysterieus als Stonehenge. Als men de geleerden wil geloven dan zijn alle Britten in het stenen tijdperk hun hele leven lang in de weer geweest met het bouwen van monumenten over een periode van tenminste duizend jaar. Zo kan het niet gegaan zijn en zo is het ook niet gegaan. Ook hier zijn de reuzen aan het werk geweest en dat wordt bevestigd in de verzen van de oude Angelsaksen waarin naar hun aanwezigheid in Engeland wordt verwezen. Deze reuzen zouden uiteindelijk door gewone mensen overwonnen zijn waarbij twee van hen de strijd overleefden, te weten Gog en Magog. Deze werden als wachters aan de poort van een stad geposteerd. Evenals de steenconstructies in Engeland vormen ook de Menhirs van Carnac in Bretagne nog steeds een bron van speculaties.Lange colonnes van meer dan 3000 stenen sieren het landschap en geven de indruk een leger te zijn in versteende houding. De lengte van de Bretonse Menhirs varieert van een tot twintig meter. In Kerloas bij Plouarzel staat er een van twaalf meter hoog met een gewicht van 150.000 kilo. De voor zover bekend, grootste Menhir de “Grand Menhir Brise”ligt in vier stukken op de grond, maar eens rees hij twintig meter omhoog en woog 380 ton, zesmaal zo zwaar als de grootste steen bij Stonehenge. Zie illustratie.

Bij Kermario staan 1029 Menhirs in tien rijen op een veld van ongeveer 100 meter breed en 1200 honderd meter lang. In de buurt van Menec staan 1169 stenen in rijen van elf gerangschikt, 70 ervan staan uit het gelid en vormen een halve cirkel net zoals de megalithische monumenten van de “Do-ring”in de hooglanden van Tibet. De Menhirs van Bretagne marcheren in hele colonnes in gelid de diepten van de Atlantische-oceaan in.

Soms weten autochtonen wel eens iets te vertellen over de stenen waarnaast ze leven.Ze vertellen een christelijk sprookje waar ze zelf niet echt in geloven. Volgens dit verhaal zou de heilige Cornelius die in het midden van de derde eeuw na Christus leefde, door Romeinse legioensoldaten zijn achtervolgd. Door zijn vervolgers in het nauw gedreven, zou hij Christus om hulp hebben gesmeekt en met Diens welwillende bijstand waren toen de Romeinse soldaten in stenen veranderd. Een andere niet plausibele verklaring is dat het hele gebied van het tegenwoordige Bretagne vroeger heilig land der Druïden was en dat zij de Menhirs hebben opgericht.Maar dat kan niet waar zijn want de stenen stonden er al vele eeuwen voordat de Druïden ten tonele verschenen. Een aantal onderzoekers hebben de zeer gewaagde uitspraak gedaan dat het plaatsen van de Menhirs wel eens het werk van reuzen geweest zou kunnen zijn in een tijd van voor de zondvloed.

Prehistorische megalithische overblijfselen treft men ook aan op het eiland Malta.Toen de eerste tempel in 1916 werd ontdekt, dachten de mensen dat het door reuzen moest zijn gebouwd. Er zijn enorme stenen gebruikt tot wel acht meter hoog. Daarom noemden ze het Ggantija (Giant Temples). De hedendaagse prehistorici geloven niet dat er reuzen aan werk zijn geweest, maar komen ook niet met een afdoende antwoord wie deze tempels dan wel heeft gebouwd. Het lijdt geen twijfel dat ook hier de reuzen aan het werk zijn geweest. Overblijfselen van machtige tempels en raadselachtige “karrensporen” in de rotsen, openbaren een verleden waar de archeologie nauwelijks enige weet van heeft. Men schat dat de stenen monumenten dateren uit 3600 v. C. Men kan niet meer dan alleen maar gissen naar wat hier werkelijk is gebeurd. Geen legenden, geen overleveringen, niets, alleen maar het verhaal dat de Feniciers de bouwers zouden zijn geweest, maar deze verschenen pas veel later ten tonele. Er zijn op Malta en het nabij gelegen eiland Gozo, nog enkele honderden van de zogenaamde karrensporen overgebleven maar het moeten er aanvankelijk veel meer zijn geweest. De sporen gaan door valleien en lopen over bergen, soms liggen er een aantal naast elkaar als een groot rangeer-emplacement voor treinen. In een aantal gevallen lopen de sporen rechtstreeks de diepten van de Middellandse-zee in, en weer anderen eindigen abrupt op een steil rif. Nog niet zolang geleden nam men aan dat de sporen die de zee inlopen enkele meters voor de kust, onder water zouden eindigen en daarom in een periode zouden kunnen zijn ontstaan toen de Middellandse-zee een lagere waterstand had. Maar nee, de sporen lopen ook op grote diepte verder de zee in.

Geen mens weet waarvoor dit bodemlabyrint diende en wie het heeft ontworpen en aangelegd. Vaststaat dat in vroegere tijden op Malta en op de nabij gelegen eilanden iets unieks heeft plaatsgevonden. Wat zijn het voor wezens geweest die hier hun centrum hebben gehad? De bouwers bouwden hun tempels met waarlijk monumentale fantasie. Het zijn geweldige cultusoorden waarvan de fundamenten uit tonnen zware tot zes a acht meter hoge, vrijwel voegloos aaneengeschakelde blokken bestaan. In al deze tempels zijn beeldjes gevonden, vervaardigd van klei. Deze beeldjes, die vrouwen voorstellen, lijken op zwangere vrouwen die een zware vrucht te dragen hebben. De lichamen zijn bijzonder opgezwollen als ze zware kinderen moeten baren. De kuiten zijn niet meer herkenbaar, de zwelling van het lichaam begint al bij de voeten. Vele figuren tonen een gebogen arm die op de borst rust alsof de vrouw haar pijn of angst voor de geboorte wilde uiten. Deze beeldjes lijken een aanwijzing te zijn dat de vrouwen in verwachting zijn van reuzenkinderen, dat ze een meer dan normaal embryo dragen en dat het abnormale gewicht van de vrucht het hele lichaam naar benden trok.In de “Kebra-Negest”, een Ethiopisch geschrift staat in hoofdstuk 100 de volgende tekst.

Maar de dochters van Kaïn, aan wie de engelen zich hadden vergrepen werden zwanger, de meesten konden echter niet baren en stierven. Anderen kwamen eruit doordat zij de buik van hun moeder spleten. Bij de navel kwamen zij eruit. Toen zij dan ouder werden en opgroeiden, zie zij werden reuzen.

Een aantal schrijvers hebben de overblijfselen op Malta in verband gebracht met het verhaal van Homerus, waarin de zwerftochten van Odyseus, de koning van Ithaca beschreven worden. Door zware stormen naar kaap Melea aan de zuidoostpunt van de Peloponnesus uit de koers geslagen, komt hij met zijn schepen aan op het eiland der Cyclopen, de eenogige reuzen.Sommige onderzoekers menen dat Sicilië het eiland der cyclopen is geweest terwijl anderen het houden op Malta. Het verhaal vertelt dat een der Cyclopen, de reus Polyphemos, Odysseus met zijn twaalf makkers gevangen zet in een grot, waarvan hij de toegang afsloot met een gigantische steen. Poluphemos zelf kon de grot naar believen in en uit gaan.Hij pakte de steen gewoon op en zette die achteloos opzij, maar voor Odysseus en zijn mannen was er geen beweging in de steen te krijgen. Polyphemos was de eenogige zoon van Poseidon. Volgens de Griekse mythologie waren de reuzen op het Cyclopen-eiland allen godenzonen. Bestaat er een mythologische relatie met wat eens werkelijkheid is geweest? Als Homerus niet louter verhaaltjes vertelde, maar tenminste de kern van werkelijke gebeurtenissen in zijn Odyssee weergaf, dan kunnen de diepe sporen in de bodem van Malta en de megalithische tempels rechtstreeks iets met de Bijbelse hemelzonen of hun nakomelingen te maken hebben.De Griekse mythologie verteld over de opstand der Giganten, het oproer van de Aloïden en aan de strijd tussen ‘goden’ en Titanen, de ruige, bovenmenselijke wezens, de godheden die aan de Olympische goden voorafgingen. Wat de Griekse mythologie verhaald is de gigantische krachtmeting tussen gevallen engelen en gedegenereerde nazaten. Hemelgod Zeus bezat een schrikwekkend schild waarmee hij donder en bliksem kon produceren.Op 11 november 2004 verscheen het bericht in de Griekse media dat Griekse archeologen denken bij opgravingen in de stad Thebe het geboortehuis van de Griekse superheld Heracles te hebben ontdekt. De wetenschappers omschrijven de vondst als ‘sensationeel’. De onderzoekers stuitten op fundamenten van een huis uit de Antieke Tijd. Deze plaats gold als geboorteplaats van de helden uit de Griekse mythologie. Heracles is de zoon van oppergod Zeus. Heracles (ook bekend als Hercules) is bekend om de twaalf opdrachten die hij moest uitvoeren. Hij redde het Griekse godenrijk door de Giganten te verslaan.Inmiddels mogen van een Griekse rechtbank de oude goden Zeus, Athene en Poseidon, na een jarenlange ban, weer officieel worden aanbeden.Dit naar aanleiding van een jarenlange juridische strijd door een Griekse groepering die deze goden uit de Griekse mythologie vereren. Het hoofd van de Griekse priesters noemde deze aanhangers van het oude geloof, een handjevol erbarmelijke reanimisten van een gedegenereerd oud geloof, die willen terugkeren naar de monsterlijke, duistere waanvoorstellingen uit het verleden’.

In 1950 heeft men bij opgravingen in zuid-oost Turkije in de Eufraat vallei, een menselijk dijbeen gevonden van maar liefst 1.20 meter. Op basis hiervan zou de eigenaar van dit been tussen de 4.30 en 4.85 meter lang geweest moeten zijn en zijn voeten van 50.5 tot 55.8 centimeter. (zie afbeelding) Dit dijbeen is te zien in het Mt.Blanco Museum,Crosbyton,Texas, Verenigde Staten. Op de afbeelding Joe Taylor, directeur van het museum. Zoals gezegd treft men megalithische overblijfselen uit het reuzentijdperk overal op aarde aan. Zelfs op de meest afgelegen eilanden in de Stille-oceaan. Op Paaseiland staan honderden merkwaardige steenkoolossen die de herinnering aan een tijdperk van reuzen levendig maken.

clip_image024De ontdekker van dit eiland, de Nederlander Jacob Roggeveen ,die op zoek was naar het legendarische Zuidland, stond versteld wat hij in 1722 op het eiland aantrof. Reusachtige beelden, die men de Moai noemt, bevolken het eiland. Iedereen staat voor een raadsel. Er zijn zo,n 600 beelden ontdekt waarvan velen een gewicht hebben van rond de twintig ton en vier tot zeven meter hoog zijn. Ontzagwekkende beelden met enorme grote hoofden en lang gerekte oren. De meeste beelden werden op de hellingen van de vulkaan “Rano Raraku”gemaakt.

clip_image026Een werkplaats waarin reuzen met een zeer hoge technische kennis aan het werk zijn geweest. Een werkplaats die men-zo lijkt het- hals over kop heeft verlaten met achterlating van beelden in alle stadia van bewerking. De wetenschappers hebben weinig twijfels meer over wie de makers van deze reusachtige beelden zijn geweest. Dat waren mensen van Polynesische afkomst die omstreeks 800 na Christus het Paaseiland koloniseerden.Volgens de gevestigde orde waren de beeldhouwers omstreeks 1470 nog volop met hamer en beitel in de weer.

De waarheid is dat men de kolossale brokstukken lava waaruit de beelden zijn gemaakt, nooit heeft kunnen blootleggen met behulp van kleine primitieve vuistbijlen. De makers moeten gereedschap hebben gehad wat technisch volmaakt was. Vele onderzoekers, waaronder Thor Heijerdahl, hebben een poging gedaan te bewijzen dat de beelden met vuistbijlen uit de lava zijn gehakt, tevergeefs, het leverde niet veel meer op dan honderden kapotte bijlen. Niemand kan uitleggen hoe ze gemaakt zijn, niemand kan uitleggen wat ze voorstellen of waarvoor ze dienden. Sommige van de zeven meter hoge beelden dragen hoeden met een omvang van 7.60 meter en een hoogte van 2.18 meter. Onvoorstelbare perfect uitgesneden steenkoolossen lijken de vulkaan te bewaken terwijl andere in grote aantallen aan de kust zijn neergezet met hun blik turend over zee. Ook zijn er beelden die het hele eiland lijken te bewaken omdat ze met de rug naar de zee zijn gekeerd. Ooit zal de mensheid weten wat hier precies is gebeurd want eens zal God alle geheimen van de aarde openbaren.

clip_image027Tijdens zijn reis om de wereld in 1520 kwam Ferdinand Magelhan in Patagonië (Zuid Amerika) oog in oog te staan met een figuur van extreme lengte. De scheepsschrijver Pigafetta, behorende tot de staf van Magelhan, schreef: “Deze man was zo groot dat onze hoofden nauwelijks tot zijn middel reikten en zijn sten klonk als die van een stier”. Sir Francis Drake bezocht in 1578 dezelfde plaats en ook uit zijn scheepsverslagen blijkt dat hij mensen had gezien langer dan 2.30 meter. Anthony Knyvet, die in 1578 deelnam aan een expeditie naar de Straat van Magelhan, schreef dat hij Pategoniërs had gezien die langer waren dan 4 meter. Een oud-Hollands scheepsverslag uit 1615 van de schoener Willen Schouten verhaalt van twee bemanningsleden die een aantal lichamen hadden gevonden met een lengte van 3.5 tot 4 meter.

Over de hele lengte en breedte van de Stille-oceaan liggen eilanden waarop megalithische bouwwerken te vinden zijn. Zowel op eilanden in Polynesie als in Micronesië staan grote stenen tempels,cyclopische muren, monolieten en standbeelden. Een van de meest indrukwekkende ruines is te vinden op het eilandje Temuen wat ligt in een gordel van kleine eilandjes en koraalriffen rondom Ponape in Micronesië. Op Temuen liggen de geweldige ruines van Nan Madol. Deze ruines bestaan al sinds oeroude tijden en beslaan nagenoeg het hele eiland. Hoewel de bouwwerken nooit formeel zijn gedateerd, geloven sommige onderzoekers dat ze moeten stammen uit de tijd van voor de zondvloed omdat een deel van de muren tot in de zee doorlopen. De overblijfselen bestaan uit grote aantallen tonnen zware, drie tot negen meter lange blokken basalt die op elkaar gestapeld liggen.

clip_image029De eilandbewoners vertellen dat de blokken met vlotten zijn aangevoerd. Het is duidelijk dat deze opvatting zeker niet uit legenden is voortgekomen maar eerder uit een gebrekkig voorstellingsvermogen. Een geleerde die ook niet precies wist wat hij ermee aan moest, beweerde dat de bazaltblokken-waarvan sommige tien ton wegen- hangend onder een kano naar het eiland zijn vervoerd. Er zijn naar schatting 400.000 van deze blokken gebruikt voor de bouw van een hoofdgebouw en meer dan tachtig bijgebouwen. Het kanoverhaal kan derhalve-mede gezien de enorme hoeveelheid blokken- als volslagen waanzinnig worden aangemerkt.

Ook in dit geval moet er een techniek zijn toegepast die ons volledig boven de pet gaat. Polynesische overleveringen vertellen dat de grote stenen door de lucht naar hun plaats werden gebracht. De bouwers van Nan Madol beheersten de fabelachtige kunst om de grootste en zwaarste voorwerpen over grote afstanden door de lucht naar hun plaats te brengen.Ook in dit geval moet de levitatie techniek zijn toegepast.( het opheffen van de zwaartekracht) Aan de zuidoostelijke kust van het eiland Ponape liggen ruines van een enorme stad. Sommige stenen blokken in deze ruines wegen vijftien ton en zijn niet van het eiland zelf afkomstig. Op het kleine eiland Malden in de eiland keten Line, ongeveer 5000 kilometer verwijderd van Ponape, staan de ruines van veertig stenen tempels waarvan de architectuur gelijk is aan die van Ponape. Wegen van basaltblokken lopen rechtstreeks de oceaan in. Op Rarotonga, in de Cook-eilanden groep, rijst een oude weg van basaltblokken uit de oceaan op. Talloze andere moeilijk bereikbare eilanden door de Stille-oceaan verspreid, wemelen van geheimzinnige ruines, kanalen en wegen die in geen geval door de huidige bewoners zijn aangelegd. Ze lijken alle onderling verband te houden.

Op Tonga Tabu, een koraal atol ten zuiden van Samoa, is geen snipper natuursteen te vinden, toch staat er een stenen boog van vijf meter hoog waarvan het totale gewicht wordt geschat op 95 ton. Men moet 400 kilometer verderop om natuursteen te vinden. Piramiden verheffen zich op de Swallow en Kingsmill-eilanden, op Hawai en de Markiezen, in Australië en op de vele eilandjes rond Tahiti. Helaas heeft de moderne wetenschap die veel positiefs in het onderzoek naar de oorsprong van de megalithische bouwwerken in de wereld had kunnen bijdragen, zich ingegraven en zich gewijd aan de taak om Darwins evolutietheorie te bewijzen.

Oude legenden van de Australische Aborigines, spreken van “Zonnegoden”die uit de hemel kwamen. Zij beweren dat hun voorvaderen hun beschaving te danken hadden aan hemelse wezens die zij Baiame, Daramulun en Benjil noemden. Over het algemeen gebruiken zij voor deze wezens de verzamelnaam “De Wondjina”. In het woestijngebied van westelijk Australië zijn afbeeldingen van deze wezens in de rotsen gekerfd. De tekeningen stellen in lange mantels geklede reuzen voor. De onderzoeker George Grey ontdekte in 1838 in een grot in het gebied van Kimberley Ranges, een fresco met de afbeelding van een man van drie meter lang.Het zou hier gaan om een Wondjina. De Aborigines vertellen dat er een barbaars gevecht plaatsvond tussen de ‘goden’onderling waarbij de ‘Zonnegoden’de strijd wonnen door gebruik te maken van hitte. De Nieuw-Zeelandse Maori,s spreken van goden die zij de ” Uenuku “noemen. In 1905 in een beeld van dit wezen ontdekt in het Ngarotomeer nabij Hamilton. Dit beeld met een lengte van 2.63 meter, zou de exacte lengte zijn van de Uenuku. De Maori,s beweren dat een uit de hemel afkomstige god met de naam Zane een geweldige strijdt te voeren had tegen een groep opstandelingen die zich niet aan zijn gezag wilden onderwerpen. Er ontbrandde een oorlog in de hemel waarbij Zane zijn tegenstanders met de bliksem sloeg. Tane dwong ze naar een wereld in de duisternis (de aarde) af te dalen om tot in alle eeuwigheden in twijfel te leven.

Ook in Azië bestaan indrukwekkende overblijfselen uit lang vervlogen tijden en verhalen die eeuwenlang bewaard zijn gebleven. In China bestond in oude tijden niet alleen een hoogstaande cultuur maar ook de techniek en de wetenschap stonden op een bijzonder hoog peil. Dit was te danken aan de invloeden van de “Zonen van de hemel” zoals de Chinezen hen noemden. Deze hemelzonen voerden technieken in en introduceerden apparaten waarvan de primitieve aardbewoners versteld stonden. Volgens de verhalen volgden na de schepping van de mens een aantal “halfgoden”elkaar op als leiders van het volk. Dit waren de nakomelingen van de Zonen Gods, de Geweldigen uit de voortijd.Deze introduceerden apparaten waar de huidige wetenschap van zou staan te likkebaarden. Zo kende men een soort spiegel, zeg maar een soort röntgenapparaat, die als men ervoor ging staan, alle inwendige organen liet zien en de ziektes in het lichaam. Ging een patiënt voor de spiegel staan dan zag hij zijn spiegelbeeld binnenste buiten. En zo zijn er in het oude China ontelbare voorbeelden te vinden van apparaten met een zeer hoog technisch niveau. Net als in Zuid-Amerika bestaan er ook in China kilometers lange gangenstelsels met enorme ondergrondse hallen. De overleveringen vertellen dat een labyrint van tunnels onder grote delen van Centraal-Azie doorlopen en onvoorstelbare wetenschappelijke geheimen bewaren van de Zonen van de Zon. Sommige Chinese overleveringen vertellen sciencefictionachtige verhalen. De oorlogen van de goden onderling werden gevoerd met verblindende lichtstralen, vuurdraken en vuurbollen, lichtende pijlen en bliksem. De oorlogvoerenden beschermden zich met onzichtbare sluiers en konden voorwerpen waarnemen die nog mijlenver weg waren.

In Juli 1961 ontdekte de Chinese archeoloog Tschi-Pen-Lao, in het “Dal der stenen”tijdens opgravingwerkzaamheden, grote delen van een onderaards grottenstelsel. De gangen, waarvan de wanden glad en geglazuurd waren, liepen onder een meer door. De archeoloog trof, ondanks het feit dat de gangen aardedonker waren grote aantallen tekeningen aan op de wanden. Hij trof nergens sporen van roet afkomstig van toortsen of iets dergelijks. Ook hier helpt de overlevering weer een handje want deze vertelt dat de makers van de gangen en de hallen, over een bepaalde energiebron beschikten die een groenachtig fluorescerend licht uitstraalde. Het was als het ware een soort kunstmatige zon, die zoveel licht gaf dat men zelfs planten ondergronds kon laten groeien. Ook in de Zuid-Amerikaanse overleveringen komen verhalen voor dat de bouwers van de gangenstelsels beschikten over een “Groen licht”. De Chinezen vertellen dat de onderaardse gangen met behulp van stralen gegraven werden. Overal in China zijn reusachtige ruines te vinden die volgens de overleveringen dateren van voor de “Grote ramp met het water”,zoals zij dat noemen.

De bouwers van deze steden behoorden tot een stam van supermensen die woonden in een stad op een eiland in de Gobi-zee. De huidige Gobiwoestijn was destijds voor een deel overdekt met water. De bewoners konden over grote afstanden met elkaar spreken en waren in staat de zwaartekracht rond hun lichaam op te heffen . Deze techniek pasten zij ook toe bij het verplaatsen van enorme steenblokken. Net als in Mexico en in Egypte zijn de piramidebouwers ook in China actief geweest. Opmerkelijk is hierbij dat de hoogste tot nu toe gevonden piramide 300 meter hoog is, tweemaal zo hoog als de hoogste piramide van Egypte. Dit bouwwerk dat zich in “Verboden gebied”bevindt, werd door een Amerikaanse satelliet ontdekt en zodoende in het westen bekend. (*)Chinese onderzoekers hebben onder water in het Fuxian-meer in de zuidelijke provincie Yunnan een complex bouwwerken aangetroffen die sterk lijken op de piramides die de Maya’s in Midden en Zuid-Amerika. Het complex beslaat 2.4 vierkante kilometer en telt acht prominente bouwwerken.(*) De Telegraaf 2 januari 2006. In de Chinese tekst Hwai-Nan-Tze, wordt een idyllisch tijdperk beschreven dat sterk doet denken aan het Bijbelse Hof van Eden.

Toentertijd leefden de mensen en dieren in een paradijs en waren in een sfeer van begrip met elkaar verbonden. Natuurcatastrofes waren onbekend. Het klimaat was aangenaam mild, de planeten geraakten niet uit hun baan en misdaden waren onbekend. Het was een genoegen om op de planeet te leven. Geesten, of wat waren het, daalden naar de aarde af om de mensen hun goddelijke wijsheid te leren.

De inwoners van Yunnan hebben de herinnering aan dit gelukkige tijdperk tot op heden bewaard. Het leven duurde destijds lang, vertellen zij plechtig en zelfs de zwaarste rotsen konden zonder moeite worden opgetild.

De oude Indiërs aanbaden hemelse wezens die zij de Devas en ook wel de Stralenden noemden. Soms is er ook sprake van De Siddha,s. Deze worden de bezitters van kennis genoemd of meesters van grote kunde. De Hindoes vertellen dat de hemelingen zich vanaf de berg Longkapur in de Lohitvallei, over heel India en Tibet hebben verspreid. Het legendarische “Boek van Dzyan”een heilige Tibetaanse tekst staat vol vermeldingen over de Zonen des Hemels, die op aarde waren gekomen en zich vrouwen hadden genomen.

Zij namen vrouwen die er mooi uitzagen. Vrouwen van de gemoedlozen en de zwakhoofdigen. Ze brachten monsters voort, boosaardige demonen, mannelijke en vrouwelijke. Ze bouwden enorme tempels voor hun menselijke lichaam. Ze bouwden grote steden. Uit de uitgespuwde gloedmassa, uit de witte stenen van de bergen en de zwarte, stelden zij hun eigen beelden samen, ter grootte van hun lichamen. De eerste grote wateren kwamen. Ze verslonden de zeven grote steden. Na de watervloed kwamen nieuwe slangen (demonen) te voorschijn en sloten vrede met de vijfden (normale bevolking van na de zondvloed) en leerden en onderwezen hen.

De Indische teksten Ramayana en de Drona Parva bevatten gedetailleerde beschrijvingen van vliegende wagens die Vimana’s worden genoemd. De vertalers aan de Internationale Academie voor Sanskrietstudie in Myoore in India stelden vast dat er zestien metaalsoorten bij de bouw van de Vimana’s werden gebruikt waarvan er slechts drie bij ons op aarde bekend zijn. Volgens de overleveringen waren de Vimana’s voorzien van vier sterke kwikzilverreservoirs om het toestel met grote snelheid te laten vliegen. De Samar, een andere Indische tekst, spreekt over goed gevormde gladde metalen machines met een lading kwikzilver, die onder geloei en aan de achterzijde vlammen uitstotend, wegspoot. In de Mausola Purva staat dat Cukra vliegend aan boort van een machtige Vimana, een projectiel slingerde op een drievoudige stad. Het projectiel was geladen, zo leek het, met alle kracht uit het heelal. Een lichtgevende kolom van rook en vuur werd na de enorme explosie zichtbaar, zo helder als tienduizend zonnen verhief het zich omhoog in een immense pracht. In de Sanskrietteksten vindt men ook veel informatie over huwelijken van ‘goden’ met aardbewoners waarbij er kinderen worden verwekt. Afstammelingen van deze gevallen engelen bezaten de kennis van hun vader en beschikten tevens over de wapens van hun goddelijke vader. In de Ramayana staat dat de woestijnen op aarde zijn ontstaan door verwoesting met een verschrikkelijk wapen dat de goden bezaten. De beschrijving van deze wapens vindt men in het Indiase Epos de Mahabharata, het grote epos van de strijd van de nakomelingen van Bharata. Bharata is één van de Indische godheden uit een pantheon van vele duizenden hogere en lagere afgoden. De beschrijvingen van hun onderlinge gevechten zijn realistisch en indrukwekkend. Het is een klassieke vertelling van een oorlog waarin zowel mensen als ‘goden’ strijd leverden.

Het onbekende wapen is een stralende bliksem een alles verwoestende bode des doods die allen die behoorden tot de steden Vrisjni en Andhaka tot as liet vergaan. De verbrande lichamen waren onherkenbaar. Bij hen die ontkwamen vielen haren en nagels uit. Vaatwerk brak zonder verdere aanleiding aan stukken en de vogels in het veld werden geheel wit. In korte tijd was al het water en het voedsel vergiftigt. De bliksem zonk ineen en werd tot fijn stof. Het leek alsof alle elementen waren losgebroken. Verzengd door de gloed van het wapen leek het wel of de aarde wankelde in de hitte. Olifanten werden door de gloed verschroeid en holden eerst nog wild heen en weer. Het woeden van het alles verzengende vuur deed de bomen als bij een bosbrand in rijen omvallen. De lijken van de mensen en de dieren waren door de ontzettende hitte verpulverd en de mensen zagen er niet meer als mensen uit. Nadat alles eruit zag als na een enorme brand viel er plotseling een doodse stilte. Het was een afschuwelijk schouwspel. Nimmer hadden wij zulk een afschuwelijk wapen gezien en nooit eerder hadden wij van zulk een wapen gehoord.

Archeoloog en schrijver uit de achttiende eeuw James Churchward, schreef al in 1883 een door hemzelf vertaald verslag uit de Mahabharata. Deze man wist niets van kernwapens en raketten want die waren er in zijn tijd nog niet. Toch staan er ook in zijn verhaal duidelijke aanwijzingen in het begruik van alles vernietigende wapens.

Wij zagen in de hemel wat ons een massale vuurrode wolk toescheen, gelijkend op de woeste vlammen van een fel vuur. Uit deze massa schoten vele brandende projectielen te voorschijn die alle kanten opvlogen en daarbij alles vernietigden. Wolken kolkten en brulden omhoog naar de hemelen en de wereld verzengd door de hitte van dat wapen verkeerde in koorts. Koele winden begonnen nu van alle zijden te waaien en toen ontwaarden wij die getuige waren geweest van het verbijsterende tafereel, alles. Totaal verbrand door de ontstellende kracht van het wapen konden wij de vormen en gestalten van de gevallenen niet eens meer onderscheiden.

In het boek Drona Parva, een onderdeel van de Mahabharata staat ook een verhaal over Kapilla’s Gloed dat 50.000 mannen op het slagveld, in enkele seconden tot as kon doen vergaan. Het verhaal vertelt verder dat vliegende speren zwaar versterkte steden totaal konden verwoesten. De ‘goden’ in dit verhaal strijden met vreemdsoortige wapens zoals de Narayana. Dit wapen vloog de lucht in en duizenden pijlen kwamen er als sissende slangen uit te voorschijn en vielen aan alle kanten op de tegenstanders neer.

Ook bij de volken van het oude Mesopotamië was de kosmos vol ‘goden’. In vrijwel elk onderdeel van het bestaan ontwaarden zij schier onbegrensde vormen van bovennatuurlijk leven waarbij duivels en demonen een voortdurend gevaar opleverden. De priesters vreesden de ‘buitenaardse goden’ en het ontwaken van de ‘slapende godenzonen’. In de oude Soemerische geschriften is sprake van hemelse gezanten. Deze droegen namen als “De Hemelsen “, “De Ramani “, “De Hogen “en de aan de Schepper ontrouw geworden “Gabari “de aardgebondenen. Deze hemelingen worden soms ook met de verzamelnaam “Annunaki “aangeduid wat zoveel betekent als zij die van de hemel kwamen. Vele sterrenkundigen hebben zich afgevraagd waar de Soemeriers hun fabelachtige kennis van de sterrenhemel vandaan hebben gehaald. Zij kenden de bewegingen van de sterren en de planeten en bepaalden de lengte van de dag tot op 0.2 seconden nauwkeurig .Daartoe is men zelfs tegenwoordig nog nauwelijks in staat. Spijkerschrift tabletten van de Soemeriers vertellen dat de goden hen allerlei wijsheid hadden gebracht, waaronder ook kennis van de sterrenhemel. De tabletten vertellen ook dat de goden gebruik maakten van robotachtigen, soms aangeduid met draken en allesvernietigende wapens. In het Babylonische Gilgamesj Epos staan ervaringen als in de Mahabharata.

Het schreeuwde ten hemel, en een antwoord brulde ten aarde, een bliksem lichtte, een vuur vlamde op en bracht dood en verderf. De hel verdween en het vuur ging uit. Alles wat door de bliksem was neergeslagen verging tot as.

Deze robotten bewaakten de gebieden waar de goden hun woonplaats hadden. In het Gilgamesj-Epos wordt zo,n metalen monster beschreven. Zijn naam is “Hoewawa “en hij bewaakte de cederbossen van het Amanusgebergte. Dat is de plaats waar de goden zetelden. Deze Hoewawa was een lichtend monster, noch mens, noch dier, noch god. Hij wist iedere indringer te verslaan, totdat hijzelf overwonnen werd door de krachtmens “Enkidoe “. Op een ander spijkerschrifttablet is het de godin “Inanna “die zich door zulke robots laat vergezellen. In de Griekse mythologie worden zij de Talos genoemd. Dit metalen monster beschoot ongewenste vreemdelingen met vuur en stenen.

Aan de spoorlijn van Beiroet naar Homs in de Libanon, treft men op 1150 meter hoogte de ruines aan van Baalbek. In de eerste en tweede eeuw na Christus liet de Romeinse keizer Augustus op de reeds bestaande Griekse ruines, prachtige tempels oprichten, waarvan de restanten nog heden ten dage te bewonderen zijn. Zowel de Romeinen als de Grieken bouwden echter op reeds bestaande ruines. Net als Tiahuanacu is het echte Baalbek een technische constructie die ieder begrip te boven gaat. Men treft daar steenkoolossen aan met een lengte van twintig meter, vijf meter hoog en vijf meter breed, met een gewicht van tweeduizend ton. In de stoutste fantasie kan men zich niet voorstellen hoe deze machtige stenen uit de groeve zijn gehakt en naar de plaats van bestemming zijn gebracht. Nergens ter wereld bestaat vandaag iets met een zodanig vermogen dat het een blok van tweeduizend ton zou kunnen tillen. Op ongeveer een kilometer van de stad, in een steengroeve, waar de monolieten van Baalbek vandaan komen kan men een van deze grootste geslepen stenen ter wereld aanschouwen. Deze steen wordt “Hadjer-el- Gouble “genoemd, oftewel de Steen van het zuiden.

clip_image031Arabische schrijvers onthullen dat Baalbek door een ras van reuzen is gebouwd ter ere van Baal en Astarte. In een graf ten Noordoosten van Dzjeddah in Saoedi-Arabie, liggen de stoffelijke resten van een reuzin. Al in de tiende eeuw na Christus werd dit graf door een Arabische historicus ontdekt. In 1928 werd de bovenbouw van het graf op bevel van ene Abdul Aziz vernietigd omdat het een soort cultusoort voor de moslims was geworden. Zij dachten dat de aardmoeder Eva daar begraven lag. Het geraamte met een lengte van ruim drie meter zou nog steeds op dezefde plaats liggen maar niemand krijgt van de autoriteiten toestemming het graf nader te onderzoeken.

Ook de oude Egyptische teksten maken gewag van machtige wezens die met barken langs het firmament vlogen. Van de Egyptische god Ptah is bekend dat hij in een glanzende barnstenen hemelwagen verscheen. Een tekst gewijd aan de zonnegod Ra verteld ,, Gij mengt u tussen sterren en maan. Gij trekt het schip van Aton de hemel binnen en reist onvermoeibaar langs hun baan lopende sterren. Een andere tekst vermeldt: ,, Van hoog uit de hemel kon Heru-Behutet de vijanden van zijn vader zien en hij achtervolgde ze in een grote gevleugelde schijf. Volgens de meeste archeologen zijn de Egyptische piramiden gebruikt als graftomben voor de Farao,s. De grote piramide van Cheops schijnt echter nooit voor dit doel te zijn gebouwd. Tegenwoordig zouden 500.000 vrachtautoladingen van elk vijftien ton nodig zijn voor het vervoer van de 2.300.000 blokken steen. Deze werden uit een groeve gezaagd, geslepen, vervoerd en op de bouwplaats tot op de millimeter nauwkeurig samengevoegd. Ze zijn uitgegraven op kilometers afstand van de bouwplaats en naar men beweert, op vlotten aangevoerd en via houten rollers en hefbomen en andere primitieve constructies op hun plaats gebracht. Het kan zijn dat de piramides van veel latere datum op deze manier zijn ontstaan, maar dat geldt beslist niet voor de piramide van Cheops. Er zijn vele mankementen aan de moderne theorie. Zo wordt er verteld dat er in totaal zo,n zeshonderd jaar, door honderdduizenden slaven aan de bouw van de grote piramide is gewerkt. Dit gegeven alleen al werpt enorme logistieke problemen op want er zou een zeer gecompliceerde organisatie voor nodig zijn om al deze mensen dagelijks te voeden en in al hun behoeften te voorzien. Volgens een Koptische overlevering zou de piramide van Cheops (Gizeh) driehonderd jaar voor de zondvloed in opdracht van koning Saurid door een ras van reuzen zijn gebouwd. Hij gaf het bevel aan de priesters er de totaliteit van al hun wijsheid in op te bergen.

Koning Saurid, zoon van Salahoc, regeerde 300 jaar voor de zondvloed over Egypte. Hij droomde op een nacht dat de aarde beefde; alle huizen storten in en de sterren botsten zo aan de hemel, dat hun stukken de zon bedekten. De koning werd met grote angst wakker, haastte zich naar de zonnetempel en consulteerde daar de priesters en de waarzeggers. Akliman, de wijste van allen, zei dat hij ook zo,n droom had gehad en daarom liet de koning een grote piramide bouwen op de hoekige wijze die geschikt was om zelfs de slagen van de sterren te kunnen doorstaan.

Er gaan verhalen dat er grote geheime kamers onder de piramide van Cheops verborgen liggen en dat daarin alle geschriften en kennis van voor de zondvloed opgeslagen ligt. De bouwers kenden de macht van het opheffen van de zwaartekracht. Het laten zweven van voorwerpen was voor hen slechts een simpele handeling. Ook in Arabische geschriften kan men lezen dat de bouwers geheimen bezaten om zonder problemen enorme tempels en piramiden te bouwen.Dat de piramide van Cheops gebouwd zou zijn door een Egyptische farao, kan als absolute nonsens worden afgedaan. Er staat geen naam in van een farao zoals dat wel bij andere piramides het geval is. Niemand weet wie deze piramide heeft gebouwd. Wel zijn een groot aantal archelogen van mening dat de piramide stamt van vóór de zondvloed.Zij geloven dat de piramide informatie bevat voor de mensheid in de toekomst.

Rotstekeningen op het Hoogland van ,n Ajjer, dat men ook wel Tassili noemt, in het zuiden van Algerije, schijnen ook de herinnering aan de legendarische reuzen te bewaren. Hier is een afbeelding van een vrouw te zien van ruim twee meter naast een mannenfiguur van 3.5 meter Deze figuur wordt door normale schepsels van veel geringer afmetingen aanbeden. Men heeft in het Tassiligebergte op honderden plaatsen beschilderde rotswanden ontdekt waarop reuzen voorkomen in bizarre pakken.In Agadir in Marokko ontdekte de Franse kapitein Lafanechere een enorm arsenaal wapens voor de jacht waaronder 500 bijlen met een gewicht van 8.5 kg elk en een handgreep alleen geschikt voor reuzenhanden.

In het voormalige Rhodesie heeft men ruines ontdekt die ook aan reuzen doen denken. Op een hoog gelegen plateau liggen de ruines van “Zimbabwe “. De bouwwerken zijn opgetrokken uit granieten blokken die zonder mortel in elkaar zijn gevoegd. De grootste ruïne, die de tempel of het Elliptisch Bouwwerk wordt genoemd bestaat op sommige plaatsen uit een muur van ruim vier meter dik en negen meter hoog. Men heeft er enkele rotsblokken aangetroffen van vijftien meter hoog. Deze enorme monolieten zijn vergelijkbaar met die in Sacsayhuaman in Peru. Sinds de ontdekking van Zimbabwe heeft er een waas van geheimzinnigheid rond de ruines gehangen. Gissingen naar de oorsprong van de reusachtige stenen muren en dakloze gebouwen leverden een enorme verscheidenheid aan denkbeelden op. Zo zouden het de overblijfselen zijn van de duizendjarige hoofdstad van het land Ofir, het land waar de schepen van Hiram en Salomo het goud haalden voor de tempel in Jeruzalem. Het grootste deel van de geleerden wijzen iedere suggestie van de hand dat er reuzen in het spel kunnen zijn geweest. Zij doen alle verhalen die over de reuzen de ronde doen, af met de opmerking dat het slechts mythen zijn,voortgekomen uit breinen van mensen met een te sterke fantasie. 

Maar de waarheid is dat geen enkele mythe uit het niets is ontstaan. Op onze wereld bestaat niets sprookjesachtigs. De ‘goden’ schoten raketten af en lieten uit onbekende vliegende objecten op kernbommen gelijkende wapens vallen. Wat de oude kroniekschrijvers bericht hebben kwam niet uit een macabere fantasie voort zoals velen geloven. Wat ze overgeleverd hebben was ooit werkelijkheid. Geesten hebben geen wapens en de ‘goden’ waren wezens van vlees en bloed. Alles wat wonderlijk lijkt valt te verklaren als men bereid is de overleveringen van de oude volken te zien vanuit het Bijbels perspectief. Het verschijnen van allerlei bijzondere wezens op aarde in oude tijden had rechtstreeks te maken met de gevallen engelen. In het boek van Henoch staat dat deze engelen, vele gestalten konden aannemen waarmee ze de mens misleiden. De mensen wisten niet dat het demonen waren en vereerden hen als goden. Alle zogenaamde goden en goddelijke helden die overal op aarde in de overleveringen van de oude volken voorkomen zijn gevallen engelen en hun nakomelingen. Zij vertegenwoordigden de macht van de duisternis, zowel voor als na de zondvloed. Zij belichaamden de demonische machten van deze wereld, vandaag terug te vinden in het satanisme, in de demonologie, in de zwarte magie, in de ufologie en in allerlei andere soortgelijke cultussen en sekten die kwaadaardigheid, wanorde, vernietiging en wreedheid propageren.

Nog is de “boze “niet verslagen. Met list, bedrog en mooie woorden probeert hij de mens tot zonde te verleiden. Maar met de komst van Jezus heeft God de mens de mogelijkheid gegeven, de lijn van de vloek te verlaten die sinds de zondeval op hen rust. Iedereen die de naam van Jezus aanroept zal gered worden en voor eeuwig met Hem leven. En de “boze “, de oude slang? Die zal gegrepen worden en voor duizend jaar in de afgrond verdwijnen. Tenslotte zal hij dag en nacht gepijnigd worden in de poel van vuur en zwavel, samen met het beest en de valse profeet die binnen afzienbare tijd hun rol op de aarde zullen gaan vervullen.

Bronnen: Peter Kolosimo, De onbekende planeet/ Aarde zonder tijd/ Schaduwen op de sterren. Uitgeverij Hollandia Baarn. Zarkon, Kosmonauten op de Sinaï. Uitgeverij Gradivus B.V. ’s Gravenhage. Adolf Schneider. Besucher aus dem All. Herman Bauer KG, Freiburg. Erich von Däniken, Die steinzeit war ganz anders. C.Bertelsman Verlag GmbH, Múnchen 1991. Erich von Däniken, De terugkeer van de goden/Zijn wij godenkinderen? Uitgeverij Luitingh-Sijthoff. Uitgeverij Lekturama Onverklaarbaar verdwenen landen en culturen/ Raadselachtige vondsten uit het verleden. A.Thom Megalithic Sites in Britain Oxford 1967. Uwe Topper Das erbe der Giganten, Olten 1977. F. Weidenbach Apes, Giants and Man, Chicago 1946. Denis Saurat, Atlantis und die Herrschaft der Riezen,Stuttgart 1945. Hans Bellamy, Schindler Tiahuanacology and the Gate of the Sun Ancient Skies nummer 4 1981. Gerald Hwakins Stonehenge Decoded, New York 1965. Peter Krassa, Met vurige wagens, Meulenhoff, Baarn. John A.Keel Onze belaagde planeet, Uitgeverij J.H.Gottmer, Haarlem 1973. Robert K.G.Temple Het mysterie Sirius, Uitgeverij J.H.Gottmer,Haarlem 1978. Robert Graves, The Greek Myths, Penquin Books, Londen 1962. Samuel Noah Kramer Mythologies of the Ancient World Anchor Books, New York 1961. Grote Spectrum Encyclopedie deel 8 Griekenland (oudheid). Het boek van Henoch. Robin Collyns Ruimtekolonie Aarde, Loeb&van der Velden, Amsterdam. Robert Charroux Mysteriën van e Andes/Meesters der Wereld, Ankh Hermes b.v. Deventer. Richard .E. Mooney Goden van Licht en Duisternis, Meulenhoff ,Baarn.Francis Hitching, De Megalieten Bouwers, Amsterdam boek 1978. C.N. Dougherty, Valley of Giants, The latest Discoveries in Paleontology, Cleburne, Texas 1971. Erich von Däniken, Profeet van het verleden, Van Holkema & Warendorf, Bussem. Denis Saurat, Atlantis und die Herrschaft des Riesen, Sturrgart 1955.Kebra Negest, Die Heiligkeit der Könige. Harold Osborne, South American Mythologie, Londen 1967. M.Stingl Indianer ohne Tomahawks, Leipzig 1977. Vincent Scully, The Earth, The Temple and the Gods, brocure Yale Universiteit Press, 1962. James Wellard, Lost Worlds of Africa, Hutchenson, Londen 1967. http://www.stevequayle.com/Giants/articles/why.giants.html The New Nation, Bangladesh’s Independent News Source, Giant human skeleton found in Saoedi Arabia, door Saalim Alvi, 22 april 2004.

Zie ook: Godsman Henoch.

GEBED VOOR GENEZING

Beste vriend bezoeker,

Er bestaat een mogelijkheid vanaf heden u in te schrijven op onze wekelijkse nieuwsbrief welke bestaat uit een  Bijbelgetrouwe boodschap. Gelieve enkel te vermelden indien u een Bijbelgetrouw christen bent of  vrijzinnig.U kunt eenvoudig uw e-mailadres opgeven op deze site, zo blijft u op de hoogte ook van profetische boodschappen.

Er is een mogelijkheid tot het stellen van  vragen over de Bijbel en voor gebed in geval van ziekte, alles vertrouwelijk  per mail op biblespace@hotmail.com

Uw vragen worden verzonden per e-mail.

RONNY GAYTANT

Voorganger

ZIET TOE DAT NIEMAND U MISLEIDE!

clip_image001

 

 

 

clip_image002

Wanneer Jezus ons heeft gewaarschuwd voor ernstige dwalingen in de eindtijd dan moeten wij er de nodige aandacht aan geven. (Mat.24:24).

Om die aandacht te geven moeten wij ook als christen, elk voor zich wakker zijn, en blijven, grote sprekers, dienen getoetst aan Gods woord en aan NIETS anders!

(1 Cor.14:29)

Christenen vallen in slaap terwijl de misleidingen en dwalingen listiger worden.

Wij gaan daarom eerst even zien hoe het gedrag is van de mens en hoe God daarop reageert, of hoe God zich openbaart tegenover de mensen.

2 teksten:

een eerste om te zien hoe het is gesteld met de mens vandaag., en

een tweede tekst hoe God zich aan de mens openbaart of laat ervaren.

2 Tim.3 en Psalm 18:25-30

De Here toont ons hoe gevaarlijk (zware) de laatste tijd zal zijn, dat wil zeggen dat het kwaad en valse leer zeer zal toenemen in de laatste dagen. Dat kunnen wij iedere dag zien en horen. De mens is slecht in onze dagen dit staat beschreven in de eerste verzen als een profetie. Het afwijken van de Bijbel dringt door in de gemeenten.

Paulus schrijft hou u op afstand van deze mensen (v.6). Hij spreekt ook over pseudo-evangelisten! Timotheus zal Paulus goed hebben begrepen, denkende aan Hand. 13 : 6 waar sprake is van een Jood een valse profeet, die de woorden van de Here aan het verdraaien was. Paulus bestrafte hem met blindheid! ( donkerheid en duisternis). Paulus vergelijkt ze met Jannes en Jambres!

8 Zoals Jannes en Jambres, de tegenstanders van Mozes, staan ook dezen de waarheid tegen; het zijn mensen, wier denken bedorven is, en wier geloof de toets niet kan doorstaan.

. Hand.13

 

 

Jannes en Jambres waren de tovenaars, magiërs van de Farao, ze deden ook de tekenen na van Mozes. Maar er kwam een einde aan hun nabootsing!

Ex 8:18 Ook de geleerden deden hetzelfde om door hun toverkunsten de muggen te voorschijn te brengen; maar zij konden het niet. En de muggen kwamen op mens en dier.

De duivel is beperkt in zijn doen en laten, ook in het nabootsen van de tekenen en wonderen die God laat gebeuren. Vandaag echter gebeuren nabootsingen van wonderlijke genezingen, maar ze zijn bedrieglijk zoals de wonderen van Jannes en Jambres! Christenen die niet persoonlijk onderscheid kunnen maken en niet toetsen aan Gods woord zullen worden misleid. ( 2 Tim.3:16). Ware christenen zullen de leugen onderscheppen.

Er zijn knechten van de satan die ook speken met een Bijbel in de hand!

2Co 11:14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts.

 

Een duidelijke richtlijn.

Er is een duidelijke richtlijn welke God ons gaf om onderscheid te maken tussen ware en valse profeten die in Gods naam spreken:

21 Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? 22 Als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen. Deut .18

 

Wanneer men in de naam van de Heer spreekt over de toekomst, en een iets komt niet uit, dan is deze profeet niet meer betrouwbaar.

Het is niet van de Heer. 1Co 14:32 En de geesten der profeten zijn den profeten onderworpen. Zo is dan ons profeteren onderworpen aan de schrift.

1Co 13:9 Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren.

De satan is bezig de antichrist voor te bereiden door een namaak evangelie te introduceren.

Wolven in schaapsklederen,

Zoiets spreekt van camouflage. Onderscheiden wordt dan heel moeilijk.

Ze komen als christelijk over, hebben diploma’s en titels, maar ze verkondigen een bedrieglijke menselijke theologie, en willen anderen die de gezonde leer brengen het zwijgen opleggen door felle kritiek. Ze gebruiken niet altijd hun Bijbel. De woorden protestants of evangelisch is geen garantie meer voor betrouwbaarheid. Ze spreken met meeslepende woorden en bespelen het publiek, hun tekenen en wonderen kunnen de proef van de wetenschap niet aan! Ze zoeken om de giften te laten vermeerderen op professionele wijzen.

Ze staan beschreven in 2 Petr.2:1

1 ¶ Toch zijn er ook valse profeten onder het volk geweest, zoals ook onder u valse leraars zullen komen, die verderfelijke ketterijen zullen doen binnensluipen, zelfs de Heerser, die hen gekocht heeft, verloochenende en een schielijk verderf over zichzelf brengend.

Bescherming tegen dwaling, staat God aan uw kant?

Psalm 18: 25-30

David streed tegen een dwalende koning Saul, met kwade bedoelingen.

De Heer vergeldt in evenredigheid naar gerechtigheid. Hij kijkt naar de zuiverheid van ons hart.

Is ons streven om God welgevallig te zijn eerlijk.

Wij leven in gevaarlijke dagen waarbij het kwaad toeneemt.

Zolang wij in Zijn woord blijven zullen wij worden beschermd en bijzonder voor dwalingen en allerlei kwaad welke vandaag steeds erger worden.

Het is de gezindheid van de mens die bepaalt hoe God zich

opstelt tegenover Hem.

Deze gezindheid vinden wij terug bij David, in de volgende gebruikte woorden:

Gerechtigheid als eerlijkheid in zijn denken, reinheid van handen dit is eerlijkheid in wat men onderneemt. David had dan nog reine handen.

Getrouwheid en onberispelijkheid aan wat God vraagt in Zijn woord.

God is een tegenstander van de verkeerde, dit is de ongelovige. v. 27

De ongelovige is hij die niet wil luisteren of God wil gehoorzamen.

De ongelovige kan wel zoeken de christen kwaad te doen, maar God zal hem beschermen en verlossen, tenminste als de gelovige ernstig luistert naar Hem.

Vers 29 spreekt over dat God inzicht geeft in de moeilijke situatie waarin David zich bevond.

Hij doet de duisternis opklaren. Wie zich richt op Gods woord zal inzicht krijgen, en het kwaad herkennen, maar wie Gods woord wil verdraaien zal compleet blind worden, niets van wat hij leest zal hij nog begrijpen.

Vers 30

Met mijn God spring ik over een muur.

David had opnieuw Gods hulp ondervonden, toen koning Saul hem achtervolgde.

Saul wilde hem doden, het kwaad achtervolgde David.

God stond aan de kant van David, en voor Saul werd Gods tegenstander..

David werd verlost van het kwaad dat men hem wilde aanrichten.

Wie zich door God laat leiden is niet te verleiden of te misleiden!