46 PSALM EEN REDDER IN NOOD

PSALM 46

o vader

 

De Hebreeuwse titel van dit lied, betekent, Gods redding voor Israël, en richt zich uiteindelijk tot iedereen. Het lied dient gespeeld op een “Alammos” instrument dat gebruikt werd in de tempel. Volgens anderen betekent Alammos maagden. Deze psalm heeft een profetische en pastorale betekenis. Het is een vreugdelied geschreven door de zonen van de Korachieten, en gezongen na hun redding van een doodsbedreigend gebeuren rond Jeruzalem ten tijde van koning Hizkia.

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten. Op de wijze van: De jonkvrouwen. Een lied. (46-2) God is ons een toevlucht en sterkte, ten zeerste bevonden een hulp in benauwdheden.2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee. 3 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. Sela Ps.46

Dit lied is geschreven door mensen die God in hun leven hebben ervaren als een Redder in hoogste nood. Soms kan een mens in een moeilijke en pijnlijke positie geraken, en dit kan angsten ontwikkelen; Men gaat slecht slapen en neigingen krijgen tot depressiviteit. De hedendaagse buitenlandse nieuwsberichten zijn zeer angstwekkend, en dit op allerlei vlak: natuur, financieel, godsdienst, economie, nieuwe oorlogsdreigingen, terrorisme, enz.Toch weten wij als christenen dat God ALLES onder controle heeft. Wie de God van Israël tot zijn schuilplaats (Vs.7) neemt, zal innerlijk rustig kunnen worden, en in de toekomst zal er geen andere oplossing meer zijn.

Ps 62:8 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. Sela

God kan kracht geven en hulp geven om angsten, zorgen en moeilijke situaties te overwinnen. God luistert naar iedere ziel die gelovig roept in Jezus’ naam! God wil ook dat wij Hem vertrouwen en dienen als alles goed gaat. Welvaart is voor velen een reden van afvalligheid.

Een gelovig gebed in nood is nog steeds het beste!

De Korachieten hadden voor hun eigen ogen gezien hoe God krachtig ingreep toen Jeruzalem omsingeld was door Assyrië. God kwam tussen en de oorlog en de grote benauwdheid van Israel was over! (Vs.8,9)

EEN KONING EN EEN PROFEET IN GEBED!

20 Maar koning Jechizkia en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, baden deswege en riepen naar de hemel.21 Toen zond de HERE een engel, die alle krijgshelden, vorsten en oversten in de legerplaats van de koning van Assur verdelgde, zodat hij met beschaamd gelaat naar zijn land terugkeerde.2 Kron.32

God had kracht aan het gelovig gebed gegeven, en de overwinning kwam er! Zo is het vandaag nog steeds. Bidden helpt werkelijk!

1Co 1:18 Want het woord des kruises is wel voor hen, die verloren gaan, een dwaasheid, maar voor ons, die behouden worden, is het een kracht Gods

Je kunt ieder mens vergelijken met een eenvoudige batterij. Een batterij kun je opladen door eenvoudig de stekker van het oplaadapparaat in het stopcontact te steken, en de kracht stroomt in de batterij, en is bruikbaar door de bezitter.

Het evangelie, de Bijbel, is een geestelijke krachtbron.

Maar er zijn ook vele andere geestelijke schijnbronnen en “ theorieën”, eigengemaakte krachteloze geloofsboeken, doch die niet helpen en falen, en zo komen dagelijks hopeloze mensen om door krachteloosheid, lees moedeloosheid! Voor velen is het een zoektocht om opnieuw levenskracht en levenslust te krijgen. Waar zal men kracht halen om ernstige beproevingen te weerstaan? Helaas vandaag heeft men God vervangen, door koude, levenloze georganiseerde kerken, die zich nu verenigen, uit zwakte, zoals geprofeteerd! Het profiel van de hedendaagse mensen staat beschreven :

1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen:

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 2 Tim.3

Vandaag kunnen wij kijken naar schijnbekeringen, men zoekt om de kerken aantrekkelijk te maken, door allerlei georganiseerde, methodische, en verleidende ongeestelijke praktijken! Valse profeten als Bentley, Hinn, Warren enz.

WIE GOD KENT ZAL NIET MEER ANGSTIG ZIJN!

2 Daarom zullen wij niet vrezen, al verplaatste zich de aarde, al wankelden de bergen in het hart van de zee.3 Laat bruisen, laat schuimen haar wateren, laat de bergen beven door haar onstuimigheid. sela4 Een rivier; haar stromen verheugen de stad Gods, de heiligste onder de woningen des Allerhoogsten.5 God is in haar midden, zij zal niet wankelen; God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.Ps.46

Wie op Gods woorden vertrouwt, kan angst uitbannen. Natuurrampen, oorlogsdreigingen en allerlei zorgen en gepieker kunnen mensen angstig maken en terecht, maar wie niet weet wat Gods plan is, zal radeloos angstig worden, uit onwetendheid. Er is een onwetendheid van wat God heeft beloofd, van wat God heeft laten weten door zijn profeten voor onze dagen. Gelovigen die God nooit persoonlijk hebben ervaren in hun leven, zijn angstige, onbehouden mensen.

God waarschuwde Zijn eigen volk Israël voor de gevolgen van onwetendheid:

Hos 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

Wie durft God vergeten?

6 Volkeren woedden, koninkrijken wankelden, Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt.7 De HERE der heerscharen is met ons, een burcht is ons de God van Jakob. sela8 Komt, aanschouwt de werken des HEREN, die verwoesting op aarde aanricht,9 die oorlogen doet ophouden tot het einde der aarde, de boog verbreekt, de lans stukslaat, de strijdwagens met vuur verbrandt.Ps.46

Dit gedeelte van deze psalm weerspiegelt onze tijd, waarbij wij zien dat

Volkeren woedden. Onder dit woedden mogen wij de uitdagende houdingen en toespraken van regeringsleiders onder elkaar begrijpen, en die grootspraak kan leiden tot oorlog. Zoals Iran tot Israël. Zoals Rusland tot Georgië en nog tal van andere voorbeelden.

Doch wat Rusland betreft, kan dit mogelijks de eerste stap betekenen van

Ezechiël 38: 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; 4 Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard;

De toestand met Georgië, kan zo’n noodgedwongen situatie zijn voor Rusland, (Magog) als het ware een haak in de kaak van de Russische beer! En wat nog pikanter is, is dat er in Georgië 1000 militaire adviseurs uit Israël zijn. Georgië komt vroeg of laat terug in het nieuws!

Poetin: “Wie waren genoodzaakt in te grijpen” Dit gebeurt als God ingrijpt!

Koninkrijken wankelen

Koninkrijken die geen stabiliteit meer kennen, zoals ten ander ons eigen landje, en ook het machtige Amerika! Ook kunnen wij een herschikking van wereldmachten verwachten, een zogenaamde nieuwe wereldorde. Wij weten dat er een tienstatenbond komt, met een grote wereldleider die een valse vrede zal brengen in het M.O.

Wees waakzaam en niet angstig, dit kan voor hen die gewoon zijn hun problemen bij God te brengen die hun toevlucht is!

Ps 84:5 (84-6) Gelukkig zijn de mensen die Uw kracht kennen en ervaren; zij weten hoe zij op Uw weg moeten blijven.