EEN TROOSTENDE PSALM

PSALM 49 EEN TROOSTENDE PSALM.

barmhartige samaritaan

 

Voor vandaag gaf de Here mij, een troostend woord te spreken. Geen vermaning, geen lering, maar wel een bemoediging.

Deze psalm van de Korachieten spreekt profetisch maar zeer bemoedigend voor ons, die leven in de laatste dagen voor de terugkomst van de Here voor de Zijnen.

Deze dagen zullen een maatschappij kennen gescheurd in rijk en arm.

Verleden week leerde Hij ons niet teveel gebonden te zijn aan het materialisme.

Denk aan de man die nog grotere schuren zou bouwen. Nog meer winst…meer meer..

Wellicht moeten wij in de toekomst afstand gaan doen van zaken die we niet meer zullen kunnen betalen. Wereldse vreugde en gemak kunnen snel verdwijnen. Ja Israël komt straks in de benauwdheid van Jacob, en wij verlangen naar de wederkomst.

Een prachtige belofte:

Mattheus 28:20 En ziet, Ik ben met u al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.

Vers 1-5

God vraagt aandacht van iedereen in deze psalm, alle volkeren, rijken en armen, geringe en aanzienlijken.

Voor de rijken zal dit een waarschuwing zijn, maar voor de anderen zal dit een troostende en verblijdende psalm wezen.

Vers 4 verwijst naar

Psalmen 104:34 Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in den HEERE verblijden.

Wie zich door overdenking in de Here gaat verblijden, heeft ook meer de neiging om geestelijk te gaan zingen.

In feite mogen wij ons al verblijden, alleen te weten dat Hij komt, en wij niet niet in de oordelen komen die deze aarde zal meemaken.

Vers 5 is bijzonder

Het woord “spreuk” staat in het Engels parable of gelijkenis, maar dan zegt hij “mijn geheimenis” bij de harp ontsluieren.

Hij , de schrijver of God? wil de wegen van God ontdekken bij het zingen van de psalmen! Inderdaad zijn de psalmen gevuld met veel profetie, hier sprake van een geheimenis.

Wij zouden kunnen bedenken dat in de psalmen Gods profetische wegen te vinden zijn. Zoals er zijn die beweerden dat 1948 het ontstaan van Israël terug te vinden is in psalm 48. En zo verschillende psalmen koppelen aan een jaartal.

Ik heb nagekeken over dit geheimenis en vond sprekende tekstverwijzingen.

De Bijbel spreekt hier in psalm 49 voor het eerst over een geheimenis of een mysterie zoals men dit vroeger zei; Doch deze geheimenissen zouden ook begrepen worden in de eindtijd zo vinden wij dat in het boek Daniel dat gesloten bleef tot de eindtijd. Mysteries is niet iets dat God gaf en onbegrijpbaar zou zijn.

Over welk geheimenis zou het gaan?

1 Corinthiërs 2:7 maar wat wij spreken, als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid.

Wanneer wij vers 4 lezen dan denken wij toch meer aan Jezus, die de wijsheid Gods genoeg heeft gesproken.

Dit geheimenis heeft te maken met een gelijkenis in het evangelie waarin Jezus zoveel heeft gesproken.

Sprak Jezus niet zelf over een geheimenis?

Markus 4:11 En Hij zeide tot hen: U is gegeven het geheimenis van het Koninkrijk Gods, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen,

Velen hebben gebeden “uw koninkrijk kome” en begrepen niet wat dit betekende, ook vandaag bidden velen dit en weten niet dat dit een geheimenis is voor deze ongelovige wereld.

Romeinen 16:25 Hem nu, die bij machte is u te versterken (naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen,

1 Corinthiërs 15:51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,

Besluit : Het geheimenis is dat Jezus duizend jaar komt regeren en een blijvende vrede brengt vanuit Jeruzalem! Dan begint het koninkrijk Gods !

VERS 6- 7

Hier hoor ik precies de stem van Israël.

Waarom zou ik vrezen: de benauwdheid van Jacob komt boven.

Maar ook voor alle mensen op aarde

In de dagen des kwaads: Oorlogstijd?

De ongerechtigheid ( het terrorisme) van Israëls belagers omringt hem.

Vers 7 : beschrijving van ben laden met alle Arabische steun van rondom, die zich beroemen op hun grote rijkdommen?

Vers 8-13

Vers 8 tot 10 maken duidelijk dat niemand “eeuwig leven” kan betalen.

Vele christenen moeten dit meer gaan beseffen dat ze eeuwig leven hebben gekregen door geloof in Jezus.

Let maar welke praktijken worden gevoerd door de rijken om nog maar aan lichaamsdelen te komen van anderen, om iemand het leven te verlengen. Christenen zijn de rijksten op aarde, want ze leven eeuwig.

Wat een troost voor hen die nu arm zijn, maar Jezus kennen.

Vers 14-21 Het verschil tussen op zichzelf vertrouwen of

Vertrouwen op God is groot!

Vers 14

Mensen hebben steeds de keuze : ze geloven in hun eigen woorden, of in de woorden die God sprak tot de mensen.

Vandaag komt dit gegeven goed tot uiting : ieder heeft vandaag zijn eigen waarheid,

Vers 15 :

Als schapen gaan de goddelozen dood. Ze beseffen niet dat ze op weg zijn naar de dood, slechts op het laatste moment willen ze niet sterven, maar dan is het te laat!

Dit is de wijze waarop goddelozen sterven;

Mensen beseffen niet dat ze op weg zijn naar de dood

Vers 17-18

Niemand kan iets meenemen in zijn graf voor later. Vroeger was het de gewoonte bij Franse joden dat wanneer de huisvader stierf, men van de tafel waarop hij had gegeten, daarvan de planken gebruikte voor zijn kist. Dit was blijkbaar een gewoonte die dit moest verbeelden.

VERS 19-21

Een mens zonder inzicht, sterft als de beesten.

Hier is sprake van mensen in pracht en praal. Het spreekt eigenlijk dat een mens altijd iets weerspiegelen kan.

Ofwel weerspiegelt de mens het aardse, als hij aards leefde volgens zijn vermogen?

Ofwel weerspiegelt de mens geestelijke kenmerken welke hemels zijn?