DE JAARWEKEN

DE ZEVEN JAARWEKEN.

70jw

Wij gaan even stilstaan bij de zeventig jaarweken, maar niet alleen bij de profeet Daniel. Wij gaan even zien naar de geschiedenis van het volk Israël. Het is de bedoeling met een kort overzicht aan te duiden dat de opname van de christenen zal plaatsvinden voor de grote verdrukking. Wij weten er bestaan nog andere zienswijzen, maar deze kunnen wij helemaal niet onderschrijven, noch geloven.

Wij gaan ons even beperken bij een eenvoudige vaststelling van tijd.

In de Bijbel vinden wij niet alleen de 70 x 7 jaren, zijnde de gekende 490 jaren. Wij vinden door de geschiedenis vier tijdsperioden van 490 jaar.  Wij vinden een eerste maal een tijd van 490 jaar, als wij van Abraham tot de Exodus rekenen. Abraham was geboren 2008 jaar na de schepping. Wij houden wel rekening met bepaalde jaren, die niet tellen. God telt de tijd niet, wanneer zijn volk niet naar Hem luistert! Abraham zondigde tegen de Here, hij organiseerde zelf de oplossing. van organiseren gesproken buiten de wil van God! Ismaël werd geboren. De tijd tot aan de geboorte van Isaac, staat Gods klok stil. Wat een principe!!

Wij vinden een tweede maal 490 jaar. Dit is de tijd van Exodus tot de tempel van Salomo. Hetzelfde principe dient ook hier toegepast te worden.

Een derde periode, van de tempel van Salomo tot het herstel van de tempeldienst. Hier is ook een afvalligheid van 560 jaar, gevolgd door verbanning. De vierde tijd van de jaarweken kunnen wij zien als het herstel van de tempeldienst opnieuw, tot de eindtijd. Hier kennen wij wel opnieuw een stopzetten van de tijd, op, de 69stejaarweek. Dit was toen men Jezus terechtstelde en zij hun Messias hebben verwierpen.

Er blijft dus nog één jaarweek over, dit is zeven jaar. De tijd van de verdrukking, deze zal beginnen wanneer Israël zich opnieuw gaat bekeren, en zal gaan luisteren en geloven in hun God. God zal hier de draad opnieuw opnemen met zijn volk.

Na de plotse opname zal Gods volk inzien dat zij hadden moeten luisteren naar de Bijbelgetrouwe christenen. Dan zien wij dat er een doorbraak komt, en dan komen er 12000 per stam tot geloof in Christus. Wij wachten nu nog slechts tot de laatste ziel zich bekeerd onder de heidenen.

Wij kennen niet het exacte tijdstip van de opname, maar de wakkere christenen letten op de tekenen van de tijden, en heffen hun hoofd omhoog! Maranatha!!