PALESTIJNEN OF FILISTIJNEN IN DE BIJBEL

DE FILISTIJNEN.

palestiniansalute

Wij vinden dit volk duidelijk terug in het O.T. We kunnen ze duidelijk beschouwen als de uitgesproken aartsvijanden van Israel, ze zijn onverzoenlijk en agressief. Ze dienen satan door hun erge afgoderij.

Waar komen ze vandaan?

13 En Misraim verwekte de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten, de Naftuchieten, 14 de Patrusieten, de Kasluchieten, uit wie de Filistijnen zijn voortgekomen, en de Kaftorieten.Gen.10

Misraimis de stamvader van alle Egyptenaren, hij was de tweede zoon van Cham. Cham betekent “verbrand” of “zwart”, bewoners van de warme landen, als Afrika. Het zijn dus Chamieten. De Filistijnen komen voort uit Patrusieten en Kasluchieten, dus zijn het geen Semieten, waaruit de Israëlieten voortkomen.

Am 9:7 Zijt gij voor Mij niet gelijk aan de kinderen der Ethiopiers, o kinderen Israels? luidt het woord des HEREN. Heb Ik Israel niet uit het land Egypte gevoerd en de Filistijnen uit Kaftor en de Arameeers uit Kir?

God voerde de Filistijnen weg uit Kaftor. Kaftor, is de Hebreeuwse naam voor Kreta, zo is algemeen aangenomen. De naam Filistijn kan vanuit het Ethiopische verklaart worden als de “de trekkende of zwervende”.Filistea of Pelesjet (Filistijnen) duid het gebied aan tussen Jaffa en Gaza. (Afb. Visgod Dagon).

Ze zouden op een bepaald ogenblik Kreta hebben verlaten door een natuurramp en Egypte zijn aangevallen, en daarna ook Kanaan. De Filistijnen aanbaden de Baal, de Astarte en de visgod, Dagon. In Gaza stond een tempel van Dagon. Deze tempel is ingestort door Simson. Paulus schreef over afgoderij het volgende:image

19 Wat wil ik hiermede dan zeggen? Dat een afgodenoffer iets is, of dat een afgod iets is?20 Integendeel, dat hun offeren een offeren is aan boze geesten en niet aan God en ik wil niet, dat gij in gemeenschap komt met de boze geesten.21 Gij kunt niet de beker des Heren drinken en de beker der boze geesten, gij kunt niet aan de tafel des Heren deel hebben en aan de tafel der boze geesten.1 Cor.10

De Filistijnen of Palestijnen zijn een tegenbeeld van het naamchristendom. Het naamchristendom draagt de mijters van de Dagon visgod. Ze beweren en strijden om het beloofde land te bezitten waarop ze geen recht hebben. Zo beweren ook de Katholieken de ene ware kerk te zijn, maar ze hebben geen recht op het Nieuwe Jeruzalem!

Ze waren ook nauw verbonden met de Kretenzers. Op Kreta was er de cultuur van Mycene. De wapenuitrusting van de Filistijnse soldaat Goliath was Grieks-Myceens.

De Filistijnse strijder Goliath zou volgens de Joden, een achterkleinkind zijn van de Moabitische Orpa die Naomi verliet, om te huwen met een Filistijn!

Ruth volgde Naomi wel, en werd de overgrootmoeder van koning David.

In feite stonden de achterkleinzonen David en Goliath tegenover elkaar in de strijd!

Jeremia voorspelde dat de farao van Egypte, Gaza zou innemen, en de Filistijnen wilde uitroeien.image

Jer 47:4 zo zijn hun handen verslapt op de dag die komt om al de Filistijnen te verdelgen, om voor Tyrus en Sidon elke nog overgebleven helper uit te roeien; want de HERE verdelgt de Filistijnen, de rest van het eiland Kaftor.

Tit 1:12 Iemand uit hun kring, hun eigen profeet, heeft gezegd: Leugenaars zijn de Kretenzen altijd, beesten en vadsige buiken.

Zijn de Filistijnen de hedendaagse Palestijnen?

De Grieken hoorden aan de kust van Israel meer de naam “Pelistjim” en “Palestin”,en men bedoelde: daar waar de Filistijnen een tijdlang hadden gewoond. Anderen beweren dat dit woord enkel werd gebruikt als: een niet-Semitisch volk. (Afb.Filistijns oorlogschip) Jeremia spreekt over een rest, daarom neem ik de voorkeur om aan te nemen dat de Filistijnen, vandaag de Palestijnen zijn.

De filistijnen zouden net zijn als de Albanezen, afstammelingen zijn van “Pelasgen”pre-Grieken. Kosovaren beweren nu de oude “Pelasgen” te zijn! Kosovo, als Albanees thuisland heeft zich pas onafhankelijk verklaard. Dit is wetenswaardig, dat precies in de eindtijd deze dingen zich gebeuren. Filistijnen kregen ook de naam van vluchtende zeevolkeren. Door ziekte vluchten ook vele Griekse helden naar Kreta.

De profeet Zacharia maakt duidelijk dat we te maken hebben met een soort bastaardvolk. Men noemde hun verblijf ook nog “Het Filistijnse Syrië”.

De naam Palestinawerd door de Romeinse Keizer Hadrianus ingevoerd, met de bedoeling de Joodse aanspraken op het land te vernietigen.

Hij noemde het Palestina in plaats van Judea! In 1917 noemden de Britten het opnieuw Palestina.

Terreurbaas Yasser Arafat noemde zijn zwerversvolk, de oude Filistijnen, maar dit oud volk was al 2500 jaar zo goed als verdwenen. Hierover bestaat veel onenigheid.Tot nog toe zijn er geen aanwijzingen of historische bewijzen dat de hedendaagse “Palestijnen”, nakomelingen zouden zijn van de oude Filistijnen. De Palestijnen zijn ook geen nakomelingen van Abraham.

5 Askelon zal het zien en vrezen, ook Gaza, en het zal hevig beven, en Ekron, omdat zijn verwachting zal beschaamd worden; dan zal de koning uit Gaza verdwijnen en Askelon zal onbewoond zijn. 6 Dan zal een bastaardvolk in Asdod wonen, en Ik zal de trots der Filistijnen uitroeien. 7 Ik zal hem het bloed uit de mond verwijderen en de gruwelen van tussen zijn tanden, en dan zal ook hij overblijven voor onze God, zodat hij zal zijn als een stamhoofd in Juda, en Ekron als een Jebusiet. Zacharia 9

De Filistijnen hadden vijf gekende steden, Askelon, Baal, Asdod,Gat, en Ekron. Ze waren ook gekend voor hun metaalbewerkingen. Zij gebruikten reeds ijzeren wapens, terwijl Israel dan nog koper gebruikte. Gods oordeel zal komen over dit volk. Het waren onbesneden afgodendienaars, ze aten het offervlees rauw en met het bloed. God zal het gruwelvlees van tussen de tanden halen.

De profeten Zefania en Amos schreven hoe het met de Palestijnen zal aflopen:

4 Want Gaza zal verlaten zijn, en Askelon tot een woestenij worden, Asdod zal men op de middag verdrijven, en Ekron zal ontworteld worden.

5 Wee u, bewoners der zeekust, volk der Keretieten! Het woord des HEREN is tegen u, Kanaan, land der Filistijnen, en Ik zal u te gronde richten, zodat er geen inwoner meer zal zijn. 6 De zeekust zal worden tot weideplaatsen, tot putten der herders en tot kooien voor schapen. 7 De kust zal ten deel vallen aan het overblijfsel van het huis van Juda; daarop zullen zij weiden; in de huizen van Askelon zullen zij zich des avonds legeren, want de HERE, hun God, zal acht op hen slaan en een keer in hun lot brengen. Zefanja 2

Deze profetie over de Gazastrook, waarbij het een “woestenij” zal worden kan best mogelijk nog in onze dagen vervuld worden. Woestenij komt van “verwoesten”.

Op 26 juni 2007 schrijft Leon De Winter een volgende titel in een tijdschrift Elsevier: “Israel moet desnoods heel Gaza verwoesten!”

Een Israëlitische soldaat Gilad Shalit werd gekidnapt. (zie foto)Men eist de vrijlating van duizend Palestijnse gevangen ( terroristen). Een staat kan dit niet dulden, en moet ingrijpen.

Keretieten is een ander woord voor filistijnen, en betekent : “beulen”, huursoldaten.

7 zal Ik vuur werpen binnen de muur van Gaza, zodat het zijn burchten verteert,

8 en zal Ik de inwoners uit Asdod uitroeien en de scepterdrager uit Askelon, en zal Ik mijn hand keren tegen Ekron, zodat de rest der Filistijnen te gronde gaat, zegt de Here HERE.

Amos 1

Gaza betekent: “sterke”. Deze stad bestaat nog steeds, vandaar ook de Gazastrook.

Hier is sprake over het overblijfsel van Israel en de rest van het Filistijnse volk. Onder rest kunnen wij de nakomelingen begrijpen. Er komt een einde aan deze eeuwenoude strijd. Niet Israel verdwijnt, zoals de wereld dit wenst, maar integendeel het Palestijnse overblijfsel verdwijnt, omdat God het heeft gesproken! Het Palestijnse terrorisme zal ophouden.

In vers 7 staat “vuur”, dit kan ook vertaald worden met “vuurkolom” de nucleaire paddenstoel? Atomair vuur? Anderen spreken van een bovennatuurlijk vuur. In ieder geval zal het een vuur zijn dat compleet zal vernietigen. ( zie ook Ezech.25:15). (Fig.rechts Asdod)

Askelon, een stad gekend voor de uien. Askelon betekent “ plaats waar wordt gewogen”, of “ik zal gewogen worden”. Volgens nog anderen betekent Askelon, “vuur van de schande”. Sjalot komt hieruit voort, ascalonium.