MICHA KLEINE PROFEET GROTE KRACHT

MICHA, EEN KLEINE PROFEET MET

GROTE KRACHT VAN GOD.

clip_image001

De profeet Michawas een profeet die woonde op het platteland. Jesaja was daartegen een inwoner van Jeruzalem. Micha spreekt over zijn volk, de mensen op de buiten. Stierf op 48 jaar, God zorgde voor de weduwe met een wonder van de vermenigvuldiging met de olie. Micha was wel waarschijnlijk een leerling van Jesaja.

1 En ik zeide: Hoort toch, hoofden van Jakob en leidslieden van het huis Israëls, moest gij het recht niet kennen?2 Gij die het goede haat en het kwade liefhebt, die de lieden de huid afstroopt en het vlees van hun gebeente;

3 ja, die het vlees van mijn volk eet, en hun de huid aftrekt, en hun beenderen breekt en ze uiteenlegt als vlees in een pot of in een ketel. Micha 3

Micha richt zich tot de regeringsleiders, en spreekt tot het volk dat ze corrupt handelen en geen gerechtigheid toepassen, geen rekening houden met de Thora! Ze buiten het volk uit. Hij bedoelde misschien de harde werkers op het platteland. De mensen waren mager door het harde labeur.Ook wij kennen in onze dagen dezelfde situatie van corruptie en dergelijke.

Vers 2toont een wereld op zijn kop, gelijkend op onze dagen.

4 Dan zullen zij roepen tot de Here, maar Hij zal hun niet antwoorden, en Hij zal zijn aangezicht voor hen verbergen te dien tijde, omdat zij slecht hebben gehandeld.

Micha profeteertdat zulke toestanden niet kunnen blijven duren, wel jaren en jaren maar er komt steeds een einde aan zulke situaties.

Meestal is het gevolg dat er armoede in het land komt en rampen die het volk in verdriet en armoede storten. Revolutie, burgeroorlog en dergelijke, kunnen het gevolg worden.

De profeet voorspelt ze nu al, dat God dan niet zal luisteren, als Hij slechts aangesproken wordt als hun welvaartsleven ten einde is en er grote problemen zijn. Wij kunnen ons nog goed herinneren dat toen de Golfoorlog uitbrak, ook wij hier veel meer mensen zagen gaan naar de kerk gaan!

Waarom?Wanneer ze beginnen te beseffen dat hun rijkdom in gevaar komt, en misschien hun gezondheid, dan pas denken ze eens aan God. Maar God is God en niet slechts een hulpdienst. Bij natuurrampen gaat men snel bidden ieder tot zijn god. Maar de levende God hoort niet meer. De mensen hebben zich nooit iets aangetrokken van de God van Israël, nooit geen tijd, waarom zou Hij nu plots moeten luisteren?

Spreuken 1:27

27 Wanneer uw verschrikking zal komen als een storm en uw verderf zal aansnellen als een wervelwind, wanneer benauwdheid en angst over u zullen komen, 28 dan zullen zij tot mij roepen, maar ik zal niet antwoorden, zij zullen mij zoeken, maar mij niet vinden.29 Omdat zij de kennis hebben gehaat en de vreze des HEREN niet hebben verkozen, 30 mijn raad niet hebben gewild, al mijn vermaningen hebben versmaad, 31 zullen zij eten van de vrucht van hun wandel en verzadigd worden van hun raadslagen.

Wat schreef de Profeet Jesaja ?

15 Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. 16 Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; 17 leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.

Vers 5-7

5.Zo zegt de Here aangaande de profeten die mijn volk verleiden; die, als zij iets met hun tanden te bijten krijgen, heil verkondigen, maar tegen hem die hun niets in de mond steekt, de oorlog uitroepen: 6 Daarom zal het nacht voor u worden, zonder gezicht; duisternis, zonder waarzegging; de zon zal ondergaan over de profeten, en de dag zal over hen verdonkerd worden. 7 En de zieners zullen beschaamd worden, en de waarzeggers teleurgesteld, en zij zullen allen de bovenlip omwinden, omdat er geen antwoord Gods komt.

Tegenover de heilsverkondigingen en de waarzeggerij van de valse profeten (2:12-13) stelt Micha een onheilsspellende profetie over Jeruzalem en het volk

Duisternis en donkerheid. Tijden van moeilijkheden voor Jacob. Zijn spreken zal geen succes zijn geweest bij het volk, welke veel liever de valse profeten hoorden spreken dat God voor hen zou uittrekken, en al het volk opnieuw zou bijeenverzamelen als een kudde enz.

De profetie van Micha kwam wel pas honderd jaar later uit, zodat er wel velen de valse profeten geloofden, want het duurde te lang.

De vervulling van de profetie wordt altijd vervuld op de tijd die God wil, en niet op de tijd die mensen verkiezen.

Zo zal het ook vandaag zijn. Christenen zullen ongeduldig worden, over het feit wanneer Jezus terugkomt en men zal beginnen te spotten! Bijbelgetrouwe predikers zullen het moeilijk krijgen, omdat ze speken als Micha. Denk dan aan Micha! Mattheus 5:12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.

De valse evangelisten van vandaag zullen ook bijval kennen bij het volk en naamchristenen.

2 Petrus 3:3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,

4 en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.

Vers 9-11

9 Hoort dit toch, hoofden van het huis Jakobs en leidslieden van het huis Israels, die het recht verafschuwt en al het rechte krom maakt, 10 die Sion bouwt met bloed en Jeruzalem met onrecht. 11 De hoofden spreken er recht voor geschenken, en de priesters geven er onderricht om loon, en de profeten plegen er waarzeggerij voor geld, en daarbij steunen zij op de Here en zeggen: Is de Here niet in ons midden? Ons zal geen kwaad overkomen!

Men bouwt Sion met bloed zegt de profeet! Hiermede bedoelde hij dat ze huizen bouwden met bedrog, frauduleuze praktijken op de rug van de armen.

Hier komt goed tot uiting dat er een nieuwe wet geldt, de wet van de sterkste

zoals bij de dieren! Bij de mensen zijn de sterksten zij met veel geld! Een corrupt gerecht. Daarom zeg ik steeds houdt u zover mogelijk weg van het gerecht, want het is een snelweg naar grote ontmoedigingen! Er was een betaalde staatsgodsdienst ingericht.

VERS 8 MICHA EEN VOORBEELD VOOR ONS VANDAAG!

7 Ik daarentegen ben vol van kracht, van de Geest des Heren, en van recht en van sterkte, om Jakob zijn overtreding aan te zeggen en Israël zijn zonde.

Gods Geest overtuigt de mensen van zonden vroeger in het O.T door de profeten maar vandaag door de bijbelgetrouwe christenen! Doch er zijn drie voorwaarden welke nodig zijn om de boodschap van God correct over te brengen bij de mensen

Die willen luisteren.

Vol van kracht.

Kracht is in het Grieks: DUNAMIS = dynamiet!

Met kracht kunnen wij verstaan macht. Wanneer wij het lichaam krachtig willen maken, zullen wij bijzonder goed zorgen voor? Krachtige voeding !!!

In het geestelijke is het precies hetzelfde daar moet de kracht komen van geestelijke voeding. Micha vond zijn kracht in wat hij hoorde van God!

Dit klopte met wat Paulus zegt:
Rom.1 16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Hebr 4

11 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherpsnijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.

11

Micha had geen vrees voor het volk zoals die valse profeten die geen onheil durfden te spreken tegen de koning of het sanhedrin! Hij was zich bewust te spreken in de naam van zijn God!

Vol van Recht

Recht betekent in het Hebreeuws: Misjpat.

Misjpat betekent leefregel.

Micha was vol van de leefregels van God;

Hij kende al Gods raadgevingen. Gods wil was voor Micha de wet, de leefregel. Micha leerde dit van de profeet Jesaja. Micha profeteerde niet omwille van geld en brood of slechts voor de job zoals de valse profeten, en de priesters ,die slechts spraken over God omwille van den brode!

Deze valse profeten waren broodprofeten.

Profeten die winsten willen maken en tot doel stellen. Ze profeteerden en spraken naar de mond en het goedvinden van de koning. Vandaag is de vorming van de wereldkerk een instelling gefundeerd op broodprofeten.

VOL VAN STERKTE

Om te spreken over God heb je sterkte nodig.

Micha had het niet gemakkelijk in zijn dagen, precies als nu! Deze sterkte komt niet vanzelf. Iedereen heeft deze sterkte nodig. Waar halen wij de nodige sterkte?

29 En nu, Here, let op hun dreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken,Hand.4

Dit is pas een gebed!

Deze drie voorwaarden zijn nodig om anderen te kunnen overtuigen van zonde gerechtigheid en oordeel.

De profeet Micha is voor ons een goed voorbeeld vandaag, hij leefde in dezelfde omstandigheden en het volk toonde hetzelfde gedrag als vandaag tegenover God! In vers 12profeteert Micha de ondergang van Jeruzalem en de afbraak van de tempel door Babel. Zelfs de tempelberg tot een woudhoogte! Dit was voor de Babylonische ballingschap, waarmede God het Zijn volk.

Opnieuw zien wij vandaag de strijd ook om de tempelberg. Momenteel verwijderen de Palestijnen alles wat zou herinneren aan Gods volk!

Het volgende hoofdstuk begint met het duizendjarig vrederijk, en daar zal de wet uitgaan van op deze berg !