WAT IS EEN GEMEENTE

DE GEMEENTE VAN JEZUS CHRISTUS

Het Griekse woord voor Gemeente is Ecclesia. Dat woord is ontstaan uit twee verschillende woorden namelijk “ec” en “caleo”. Ec betekent :“van tussen uit” en Caleo betekent : “roepen” Wanneer men het volk van een gemeente wilde samenroepen op het plein voor bepaalde mededelingen te doen van de gemeenteoverheid, dan was er iemand die met een bel rondliep en diende te roepen dat er een volksvergadering was op het dorpsplein of markt. In het O.T. betekent ecclesia het samenroepen van Zijn volk Israël. De gemeente is nooit een volkskerk geworden zoals te Rome! God verloste zijn volk uit Egypte om in de woestijn met hen samen te wonen. (Exod. 25:8) De gemeente is een samenkomen van mensen die de roepstem van God hebben gehoord en geloofd hebben. De gemeente zijn christenen die uit de wereld geroepenen zijn, God is in hen gaan wonen, dit is onze tijd nu. (1 Joh.4:2) God zal bij ons wonen in de toekomst in het nieuwe Jeruzalem.(Openbar.21:3)

WIE BEHOORT TOT DE PLAATSELIJKE GEMEENTE?

Handelingen 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen

en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Iedere gemeente moet weten wie lid is en wie er een occasionele bezoeker is. Vandaag horen wij al spreken van de conferentiechristenen. Zij hebben geen vaste gemeente, de Here spreekt duidelijk dat wij onze “eigen” samenkomsten moeten bijwonen, dus heeft iedere christen zijn eigen gemeente.(Hebr.10:25).

EEN KERKGEBOUW? EEN KATHEDRAAL MET HEILIGE AFGODSBEELDEN?

clip_image002Neen, helemaal niet nodig. Christenen zijn er niet gekomen in de plaats van Israël! Men kan overal samenkomen, de plaats is niet meer belangrijk, en het is ook geen tempel, waar God zou wonen. Wij zijn zelf de tempel geworden:

1 Corinthiërs 6:19 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?

Dit leert ons duidelijk dat wij als christen met eerbied dienen om te gaan met ons lichaam. Een christen heeft niet het recht zijn lichaam te tatoeëren, (Lev.19:28) te verbranden of te cremeren, ook niet om lichaamsdelen te verkopen. Plastische chirurgie is geen zonde maar niet altijd nodig.(Luk.12:22).

HOE FUNCTIONEERT EEN CHRISTENGEMEENTE?

Kortweg, het functioneert net als een lichaam, met een hoofd en ledematen, en een bijzondere verbondenheid onder de leden. (Efeze 4:16) Ecclesia is geen organisatie of een vereniging, maar een levend organisme. Dus helemaal geen werelds instituut, zoals het naamchristendom is geworden met macht en eerzucht, door te hoereren met de koningen, de politieke overheden! (Openbar:18:9) De kinderdoop bracht de staatsgodsdienst.

Bij de eerste christenen, was de werking net als met een lichaam. Het ene lid kon niet zonder het andere, er was een gezonde en fijngevoelige verbondenheid. Ieder plaatselijke gemeente functioneert daarom ook zelfstandig en plaatselijk.

In de Bijbel staan geen denominaties, kerkgenootschappen of allianties, laat staan politieke partijen,  daarom kunnen en zullen die dingen niet tot zegen zijn! Deze instellingen eren op die manier God clip_image003niet, maar zichzelf. Een gemeente heeft bv. ogen nodig, dat wil zeggen, een klare kijk hebben op het gebeuren in de gemeente. Die ogen kunnen iemand zijn die dwaalleer kan opmerken en ervoor gaat waarschuwen. Dit is niet noodzakelijk een oudste, toch wel iemand met goede Bijbelkennis!

1Co 12:10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

De H.Geest is werkzaam in Zijn gemeenten, de Geest van Christus, het hoofd. Zodoende kan iedereen in de gemeente gebruikt worden zoals de Gods Geest het wil,, doch wel tot eer van God. Zo is het brood op het avondmaal, gevormd door vele gemalen graankorrels, en vormen een geheel. De graankorrels zijn symbolisch mensen waarvan hun eigenzinnige gedachten, werden afgebroken, en de Bijbelse gedachten en levenswijzen hebben aangenomen, om God te eren.

DE LEIDING VAN EEN GEMEENTE

22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. Efeze 1.

Het is overduidelijk dat Jezus het hoofd is van al Zijn gemeenten. Hij is het gezag, en het gezag is niets anders dan Gods woord. In dat woord, de Bijbel staan de richtlijnen hoe Christus zijn gezag laat gelden. Alle leden zijn van Hem afhankelijk en aan Hem onderworpen. Diezelfde afhankelijkheid is normaal te vinden bij de vrouw die afhankelijk is van haar man. Hij is het die zijn lichaam in stand houdt.

22 Gij vrouwen, zijt uw mannen onderdanig, als aan de Heer; 23 want de man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is; en Hij is de Heiland van het lichaam. 24 Maar gelijk nu de gemeente Christus onderdanig is, zo ook de vrouwen hun mannen in alle dingen. Efeze 5

Wanneer wij lezen dat de apostel, hier nogmaals laat blijken dat Christus het hoofd is van de gemeenten en gezag heeft, begrijpen wij ook dat iedere gemeente Hem gehoorzaam dient te zijn.

Geloven is God eren!

Door het niet eren van God, door Zijn gezag niet te respecteren, door die ene zonde van Eva is de ganse schepping onder de vloek gekomen, en diende Christus Zijn leven te offeren voor verlossing! Wij doen meer dan één zonde!

Een Bijbelse gezagsorde: God, Christus, oudsten, vaders, moeders, kinderen.

Hoe functioneert nu het gezag in de gemeente?

Een voorbeeld, de gemeente net als in een gezin!

Ex 20:12 Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.

Le 19:32 Voor het grijze haar zult gij opstaan en aan de oude zult gij eer bewijzen en voor uw God zult gij vrezen: Ik ben de HERE.

1Co 10:31 Of gij dus eet of drinkt, of wat ook doet, doet het alles ter ere Gods.

clip_image007Een kind speelt in de woonkamer, en bij bedtijd, werd door moeder gevraagd om zijn spullen op te ruimen. Het weigert en speelt verder. Het respecteert het gezag van zijn moeder eerst niet. Tenslotte gaat het dan toch gehoorzamen, na dreiging, het is bang voor straf van vader. Is dit naar de wil van God? Neen, het kind eert vader en moeder niet. Het kind moet leren en weten dat ook zijn ouders God gehoorzaam dienen te zijn. Zo gaan ouders God eren en respecteren. De vader en de moeder doet het uit wederliefde tot God en eert Hem daardoor.

De vrouw die haar eigen man onderdanig is, eert God! Wie het gezag in de plaatselijke gemeente gehoor geeft, eert God!

Een kind dat luistert naar zijn moeder, eert God!

Ook Israël was regelmatig ongehoorzaam en Jesaja schreef:

13 En de Here zeide: Omdat dit volk Mij slechts met woorden nadert en met zijn lippen eert, terwijl het zijn hart verre van Mij houdt, en hun ontzag voor Mij een aangeleerd gebod van mensen is, 14 daarom, zie, Ik ga voort wonderlijk met dit volk te handelen, wonderlijk en wonderbaar: de wijsheid van zijn wijzen zal tenietgaan en het verstand van zijn verstandigen zal schuilgaan. Jesaja 29

Het hart is een beeld van de gedachten. God wil dat men Hem eert uit liefde, en niet uit angst voor de wet! Daarom komt de satan nog even los op het einde van het duizendjarig vrederijk van Christus, om scheiding te maken tussen hen die Jezus gehoorzamen uit liefde en hen die het doen uit schrik voor de wet.

39 En onze vaderen wilden hem niet gehoorzamen, maar stieten hem van zich en wendden zich in hun hart naar Egypte,

40 zeggende tot Aaron: Maak ons goden, die voor ons uit zullen gaan; want deze Mozes, die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet, wat er van hem geworden is.Hand.7

Oudsten

In Jezus naam werden broeders als oudsten aangesteld in de gemeente als het gezag “in de Here”. Het zijn geen verkiezingen, maar wie de gemeente stichtte stelde oudsten aan, vertrekt en stichtte nieuwe gemeenten. In de hedendaagse gemeenten werd er veel afgeweken van dit Bijbels principe, de plaatselijke christenen werden minder betrokken of hadden minder belangstelling.

Vandaag heeft dit jammerlijke scheuringen tot gevolg. Wie Bijbelgetrouwe oudsten niet wil respecteren, die eert ook God niet.

Tit 1:5 Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde, en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden als oudsten zoudt aanstellen mannen,

1Ti 5:17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.

Jak 5:14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.

Diakenen

1 En toen in die dagen de discipelen talrijker werden, ontstond er gemor bij de Grieks sprekenden tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen bij de dagelijkse verzorging verwaarloosd werden. 2 En de twaalven riepen de menigte der discipelen bijeen en zeiden: Het bevredigt niet, dat wij met veronachtzaming van het woord Gods de tafels bedienen. 3 Ziet dan uit, broeders, naar zeven mannen onder u, die goed bekend staan, vol van Geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen;Hand.6

Er kwam ontevredenheid over een verdeling van voedsel voor de minder bedeelden, de Grieks sprekenden werden benadeeld. Daarom werden er verantwoordelijken aangesteld, opdat de verkondigers verder hun eigen werk konden doen. Het is goed dat er mensen zijn die erop letten dat de praktische zaken in een gemeente vlot kunnen verlopen. Ook hier probeert de satan ruzie te laten ontstaan onder christenen en dit moeten wij vlug ontdekken.

1Ti 3:12 Diakenen moeten mannen van een vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren.

Normaal worden mannen aangesteld, doch wij vinden een enkel voorbeeld van een zuster, namelijk Febe (stralend) in Rom.16:1 .

Hoe functioneert het lichaam van Christus op aarde?

De eerste vereiste voor een gezonde gemeente, zijn gezonde schapen die op tijd eten, drinken en luisteren naar de stem van hun Herder. De eerste christenen vertoonden vier kenmerken. De H.Geest kon hen krachtig gebruiken, want ze weerspiegelden de kracht van het evangelie door hun christelijk profiel.

clip_image009

42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden (Handelingen 2)

In het O.T. was er een brandofferaltaar bij de tabernakel. Deze had vier hoornen, en daar werd het offer aan gebonden. Ook wij zijn een levend offer schrijft Paulus in de Romeinenbrief.

Ro 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

Een christen laat zich vrijwillig binden aan vier punten:

1 Regelmatig Bijbelstudie.

2 Gemeenschap met elkander in de samenkomsten.

3 Neemt deel aan het avondmaal.

4 Een gezond gebedsleven.

Het functioneren van de gemeenteleden.

clip_image0114 Want, gelijk wij in een lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde werkzaamheden hebben, 5 zo zijn wij, hoewel velen, een lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden ten opzichte van elkander. 6 Wij hebben nu gaven, onderscheiden naar de genade, die ons gegeven is: 7 profetie, naar gelang van ons geloof; wie dient, in het dienen; wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 wie vermaant, in het vermanen; wie mededeelt, in eenvoud; wie leiding geeft in ijver; wie barmhartigheid bewijst, in blijmoedigheid.

9 De liefde zij ongeveinsd. Weest afkerig van het kwade, gehecht aan het goede.

10 Weest in broederliefde elkander genegen, in eerbetoon elkander ten voorbeeld,

11 in ijver onverdroten, vurig van geest, dient de Here. 12 Weest blijde in de hoop, geduldig in de verdrukking, volhardend in het gebed, 13 bijdragend in de noden der heiligen, legt u toe op de gastvrijheid. 14 Zegent wie u vervolgen, zegent en vervloekt niet. 15 Weest blijde met de blijden, weent met de wenenden. 16 Weest onderling eensgezind, niet zinnende op hoge dingen, maar voegt u in het eenvoudige. Weest niet eigenwijs. 17 Vergeldt niemand kwaad met kwaad; hebt het goede voor met alle mensen. Romeinen 12

Profetie: Boodschappen met overtuiging van zonde gerechtigheid en waarschuwen voor het komende oordeel. Dit omvat geen nieuwe profetieën, wel uitleg over de profetische woorden in Gods woord.

Dienen: Praktische hulp bieden met inzicht. De ene ziet meer dan de andere dat er soms hulp nodig is onder de leden met moeite.

Onderwijs: Geven van Bijbelstudies met inzicht welke gewaardeerd worden. Ook dit gaat goed gepaard wanneer men mensen bij de Heer kan brengen.

Vermaning: Het bemoedigen en op gezonde wijze kunnen terechtwijzen bij zonde in of buiten de gemeente.

Barmhartigheid: Een oog hebben voor anderen die in nood en zorgen verkeren. De ene is al meer ingesteld om een zieke te bezoeken dan een ander gelovige.

Leiding: Dit zijn de gezamenlijke oudsten, die toezicht houden en tucht kunnen uitvoeren. Het leiden van samenkomsten. Niet alle oudsten dienen te prediken of te onderwijzen. Ook ziekenbezoek en pastorale nazorg is van belang.

Al ware het, dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cimbaal. 2 Al ware het, dat ik profetische gaven had, en alle geheimenissen en alles, wat te weten is, wist, en al het geloof had, zodat ik bergen verzette,

maar ik had de liefde niet, ik ware niets.