ZWARE BEPROEVING? HUIDKANKER?

clip_image004

clip_image002

 

Wanneer wij het goede van God ontvangen, dan moeten wij danken. Doch wanneer het kwade ons overkomt, zijn wij dan ook geneigd om nog te danken?  Onlangs werd er een godlasterende taal gesproken door een zanger omwille van het sterven van zijn broeder aan kanker. Indien God bestaat en ik hem zou zien, zou hij Hem op het gezicht slaan! Dit is een beeld van hoe de mensen vandaag denken zonder eerbied voor hun Schepper. Een leven zonder God kan bitterheid en haat in het hart brengen. En God is er en wacht om Zijn liefde in het hart van de mens te leggen, als de mens dit wil!

Wat een zin heeft het lijden van een mens?

Wij lezen Job 1 en 2

Vooreerst wil ik de naam van Job uitleggen. In het Hebreeuws is dat “ayab” wat vijandig betekent. Het betekent in feite, iemand die lastig gevallen word omwille van zijn geloof en daardoor vijandig bekeken word.

Job was een mens vroom en oprecht godvrezend en wijkend van het kwaad. (v.1) Job leefde in het land Us, wat vandaag beter gekend is onder Saoedi-Arabië.

Job was een gezegend man met veel kinderen, veel slaven, veel kleinvee, kamelen, runderen enz. Veruit de rijkste man in het Midden-Oosten.

Zijn kinderen hielden feesten en fuiven. Ze groeiden op in de toenmalige weelde. Werden wel gelovig opgevoed, maar dat was geen garantie voor hun behoud.

De bezorgdheid van Job als vader. v.5

Zoals vele christen ouders vandaag bezorgd zijn om hun kinderen, zo was dat ook met Job.

Ook toen kende job de gevaren van de wereld. De begeerten van de wereld, zijn vele. Alles wat het oog streelt is een verleiding. Alles wat een mens afhoud van God, afgoderij.

Na het fuiven van zijn kinderen, bracht Job brandoffers aan de Here. Het werd voor hem een gewoonte dit te doen.

Job zegt niet waarom, maar denkt als een priester in huis. Zie vers 5 Job dacht!

Misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God vaarwel gezegd.

Dit is een voorbeeld van de grootste zorg die een christenouder zich kan maken.

Wanneer hij maar denkt dat er één van zijn kinderen verloren zou gaan voor eeuwig.

Men spreekt van Job in de hemel, terwijl hij nog leeft!

Vanaf vers 6.

Wij zien dat God alles ziet, maar ook de satan ziet veel van wat gebeurt op de aarde onder de mensen. God had de liefde van Job gezien voor Hem.

Er is in de hemel een engelenvergadering bezig, en daaronder is ook de satan, die ook nog steeds een engel is. ( zonen van God genoemd ).

In vers 8 zien wij dat God ook bijzonder bezig is met de gelovige mensen persoonlijk.

Hij vraagt aan satan of hij ook zijn knecht Job heeft gezien. De satan kende Job, maar het was zijn vriend niet! God kent iedereen, ook u, en weet alles over ons.

God kende Job beter dan de satan. God wist dat Job de meest gelovige mens ter aarde was.

God weet hoe het met ons geloof is gesteld, in hoeverre wij ons vertrouwen op de Heer kunnen stellen. Hij weet hoe groot onze liefde tot Hem is.

Hij weet wat wij voor Hem doen en hebben gedaan.

Vers 9 en 10

De satan stelt dat Jobs geloof weinig voorstelt. Hij geeft er redenen voor aan:

Je hebt aan uw knecht goddelijke bescherming gegeven over zijn huis en zijn bezit, zijn werk hebt gij gezegend.

God is waakzaam over zijn kinderen die Hem gehoorzaam volgen. Wie niet gelooft, leeft als een vogelvrije zonder het te beseffen.

Wie krijgt bescherming?

Spreuken2:7 Hij bewaart hulp voor de oprechten, Hij is een schild voor wie onberispelijk wandelen, 8 terwijl Hij waakt over de paden van het recht en de weg zijner gunstgenoten beschermt.

 

Mattheüs 16:26 Want wat zou het een mens baten, als hij de gehele wereld won, maar schade leed aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven in ruil voor zijn leven?

Rijk worden of zijn op aarde heeft geen zin zonder een gezond geestelijk leven. Het leven gaat door in het hiernamaals, of de mens dat gelooft of niet. Er is een tweede dood! Daar heeft de ongelovige geen kennis van, en zal schade lijden aan zijn ziel.

Job had een gezond zieleleven, geestelijk leven. Door te leven naar Gods wil en telkens op God te vertrouwen, was er een geloof bij Job dat een groei had gekend als een “echte” plant.

Job had God op de eerste plaats gezet in zijn leven. Vandaag is dat anders, de mensen willen ook rijk worden door hun eigen werken en levenswijze. Ze stellen hun werk en hun genot boven God, daardoor lijden ze schade aan hun ziel. 2 Timotheüs 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

Spreuken 10:22 De zegen des HEREN, die maakt rijk, zwoegen voegt er niets aan toe.

 

Vers 11 God laat zware beproevingen toe!

 

God weet bij wie hij dat kan. Bij wie sterk in zijn geloof is. God stelt zijn kinderen in staat, om beproevingen te doorstaan, om de wereld de ogen te openen! Kracht naar kruis is een oud gezegde.

1 Corinthiërs 10:13 Gij hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan. En God is getrouw, die niet zal gedogen, dat gij boven vermogen verzocht wordt, want Hij zal met de verzoeking ook voor de uitkomst zorgen, zodat gij ertegen bestand zijt.

 

In feite wil de satan aantonen dat geloof in God weinig zin heeft, want als Job zijn geloof vaarwel zegt, wat is geloven in het leven dan nog waard? Het zou enkel de naam van God bekladden en ongeloofwaardig maken. Geloven is een zekerheid! Wie niet is wedergeboren kan geen beproevingen doorstaan, noch in de gemeente blijven.

Vers 12-19 de reeks tegenslagen van Job.

Vers 20 – 22 Het voorbeeldige gedrag van Job in zijn eerste beproeving.

 

Hier toont Job dat God boven al zijn bezit stond in zijn hart. Ik ben naakt gekomen en zal naakt gaan. Het hiernamaals was van zeer groot belang voor Job in zijn leven.

Job zondigde niet in zijn reactie.

Vele mensen zouden opstandig worden tegen God, en roepen: ” waarom laat gij dit alles toe?”

Zelfs deze vraag stelde Job hier niet.

Mensen die het merkteken zullen weigeren, zullen door God in staat worden gesteld, doch wie Jezus niet kent, zal deze beproeving niet doorstaan.

Job 2:4-6 Een nieuwe beproeving voor Job, zijn gezondheid!

Voor vele mensen is een goeie lichamelijke gezondheid het belangrijkste in hun leven.

Huid voor huid vroeg de satan. Hij bedoelde dat de liefde van Job niet boven de liefde voor zijn eigen leven zou gaan. Leven voor leven! Hij dacht Job zal kiezen voor zijn eigen leven, en God laten vallen.

25 Wie zijn leven liefheeft, maakt dat het verloren gaat, maar wie zijn leven haat in deze wereld, zal het bewaren ten eeuwigen leven. Joh.12

Job kreeg boze zweren. Een ongeneeslijke ziekte, sommigen spreken van de zwarte melaatsheid. Hij had een verschrikkelijke jeuk.

Vers 9 Jobs vrouw LAAT ZICH misbruiken door inspiratie van satan!

Zeg God vaarwel! Vertrouw niet verder op God!

De reactie van zijn vrouw was als van een ongelovige. Voor haar was het nu genoeg geweest!

Ook zij werd mede beproefd, maar kon het niet aan, verlies van kinderen enz.

Job leerde haar alles van God aan te nemen, zowel het goede als het kwade.

Job was onschuldig en onwetend van wat zich in de hemel had afgespeeld, en zijn houding was tot eer van God, zonder dat hij het besefte.