DUIVELSE INVLOEDEN

clip_image002

 

clip_image004

Wij lezen een tekst uit het boek openbaring, waaruit blijkt dat demonen zeer actief kunnen zijn in het leven van mensen, en zij daardoor nog het profetische woord moeten vervullen. Vandaar de goddeloze doet dingen die niet meer menselijk zijn. Gruwelijke aanslagen met duizenden onschuldige slachtoffers grenzen aan het onbegrijpelijke! Bij andere wandaden en moorden spreekt men dan van ontoerekeningsvatbaarheid. Het kan zo lijken, maar iedereen blijft voor God, verantwoordelijk voor zijn daden.

Openbaring.  16

13 En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;

14 want het zijn geesten van duivelen, die tekenen doen, welke uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog op de grote dag van de almachtige God.

15 Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en zijn schaamte niet gezien worde. 16 En hij verzamelde hen op de plaats, die in het Hebreeuws genoemd wordt Harmagedon.

De draak is de satan. Het beest is de antichrist, de valse profeet is een religieuze wereldkerkleider, ze zijn een drie-eenheid als het ware in nabootsing van God.

Wanneer wij vandaag deze tekst lezen, dan moeten wij begrijpen dat deze werkingen en invloeden vandaag al bezig zijn ter voorbereiding van Armageddon in Israël.!

Wij zien eigenaardige bewegingen onder de Arabische volkeren, welke vroeger jarenlang vijandig tegenover elkaar stonden, maar vandaag komt er allerlei toenadering.

Wij zien Syrië neemt toenadering tot Irak en vormen het oude Assyrische rijk, welke in de Bijbel het land in het Noorden werd genoemd.

Turkije krijgt een Islamitische regering, en zal zich met de tijd keren tegen Israël, in navolging van Europa. Is vandaag een feit geworden. (febr.2012) Een antichristelijke Islamitische macht verovert de wereld. Wellicht krijgen wij hier nog een islamitische politieke partij, misschien komt de antichrist zelf wel uit deze hoek.

Hoe EN vanwaar komen al deze veranderingen?

Demonische machten gaan uit naar de koningen ( presidenten) der aarde om ze te beïnvloeden een strijd aan te gaan tegen Israël en een verbond te sluiten.

Europa steunde Arafat, symbool van het terrorisme, in een strijd tegen Israël.

Amerika voert strijd tegen de Islam. Frankrijk en België werken aan de Europese grondwet en bannen elk christelijk karakter voor Europa uit. Het antichristelijk fundament voor het nieuwe Europa is gelegd.

Er is een geestelijke wereld waarin het occultisme bezig is te bloeien, en niet meer tegen te houden is. Hekserij, afgoderij, geestenverering, engelenleer, de bloei van het satanisme, en de strik van demonische muziek en films trekken de aandacht van het publiek.

Mensen worden meegesleept naar alle soorten van occulte genezers, de zogenaamde alternatieve geneeskunde.

Demonen zijn werkzaam, het zijn gevallen engelen, zij openbaren zich en beïnvloeden de mensen, om hen te binden aan satan, dit is hun werk! Ze doen zich voor als engelen des lichts, desnoods met een Bijbel in de hand.

Openbaring 18:2 En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote stad Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte,

De andere engelen zijn boodschappers van God! Ze zijn trouw en gehoorzaam.

God waarschuwt ons voor deze terugkerende occulte praktijken, waarbij het drinken van bloed, als symbool van het leven behoorde bij het occulte leven.

Leviticus 19

26 Gij zult niets met het bloed eten; gij zult niet aan waarzeggerij of toverij doen.

27 Gij zult de rand van uw hoofdhaar niet rond afscheren, en gij zult de rand van uw baard niet afsnijden. 28 Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de Here.

Dit waren dus praktijken die stonden in het teken en dienst van satan. Dit hadden ze gezien van de Egyptenaren. Onder het woord toverij moet men verschillende zaken begrijpen, namelijk magiepraktijken, verslaving aan drugs of medicatie (Pharmakeia).

Het haar werd aan de slapen afgeschoren of de baard in bepaalde vorm gesneden omwille van afgoden, of naar hun vorm.

Insnijdingen of tatoeages behoren bij occulte praktijken. Antichristelijke regeringen maken nu bepaalde wetten over de tatoeages in plaats van het te verbieden!

Deut.18

9 Wanneer gij gekomen zijt in het land dat de Here, uw God, u geven zal, dan zult gij niet leren doen naar de gruwelen van die volken.

10 Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaar,

11 geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt.

12 Want ieder die deze dingen doet, is de Here een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Here, uw God, hen voor u weg.

clip_image006

Gruwelen zijn de afschuwelijkheden in de ogen van God. Afschuwelijke activiteiten als kinderoffers, in het vuur van de Moloch, alles om macht van de satan te krijgen. De Moloch was in feite een gruwel van verwoesting. Helderziendheid beoefenen en zich proberen te verrijken. Cartomantie (kaartleggen) Chiromantie ( handlezen) Pendelen is wichelen en als medium van de satan te worden gebruikt. Geloof hechten aan voortekenen van allerlei aard. Tovenaar is een magiër, alle buitenzintuiglijke waarnemingen: bv: gedachtelezen. Magie, witte of zwarte het ene gaat over occulte genezingen en het zwarte over iemand ziek maken of doden.

Een bezweerder heeft vandaag een betere naam: magnetiseur of de strijker, eeuwenlang gekend. Doden oproepen door bv. glaasje draaien.

Het is voor ons van belang met welke engelen wij te maken hebben!

De oorsprong van de gevallen engelen.

Satan was de hoogste engel: Lucifer: Lichtdrager. Bijzonder hij wordt de koning van Tyrus genoemd.

Ezech.28

14 Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlammende stenen.15 Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werdt totdat er onrecht in u werd gevonden:16 door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlammende stenen.

17 Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden; dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen.

Kenmerken van Lucifer:

Geldzucht, leugen en bedrog, handel, agressie, hoogmoed en een onrechtvaardige handel. Wij zien deze kenmerken weerspiegeld in de mensen bijzonder in onze dagen.

Demonen, gevallen engelen zijn ONTROUW AAN GOD GEWORDEN.

Ze strijden tegen God, maar ook tegen Gods trouwe dienaren!

Gebeden kunnen een strijd ontwikkelen in de hemelse gewesten.

Daniel 10

18 Maar de vorst van het koninkrijk der Perzen stond eenentwintig dagen tegenover mij; doch zie, Michael, een der voornaamste vorsten, kwam mij te hulp, zodat ik daar, bij de koningen der Perzen, de overhand behield;

19 en hij zeide: Vrees niet, gij zeer beminde man, vrede zij u, wees sterk, ja, wees sterk! En terwijl hij met mij sprak, werd ik gesterkt en ik zeide: Mijn heer spreke, want gij hebt mij kracht gegeven.

20 Toen zeide hij: Weet gij, waarom ik tot u gekomen ben? Terstond moet ik terugkeren om met de vorst der Perzen te strijden, en zodra ik uitgegaan ben, zie, dan zal de vorst van Griekenland komen;

21 (Nochtans zal ik u mededelen wat geschreven staat in het boek der waarheid.) En niet een staat mij vastberaden tegen hen terzijde, behalve uw vorst Michael.

De engel die Daniel komt inlichten, dient te strijden om zijn boodschap door te geven.

De gevallen engelen werken in de hemelse gewesten. Demonen zijn dus niet de geesten van overledenen. Wij bedenken hierbij, dat het ook voor ons een strijd is om het evangelie bij de mensen te brengen. Er is altijd iets dat wil verhinderen. Soms zijn we teleurgesteld als mensen niet willen luisteren, of niet eens komen naar een BS. Daarbij houden wij niet altijd rekening met de strijd in de hemelse gewesten. Wat we niet zien, daar denken wij weinig aan.

Efeze 6:12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.