GEEN TIJD MEER VOOR GOD

GEEN TIJD VOOR GOD!

clip_image004

 De HERE is met u, zolang gij met Hem zijt; indien gij Hem zoekt, zal Hij Zich door u laten vinden; maar indien gij Hem verlaat, zal Hij u verlaten. 2 Kron.15:2

Wij leven vandaag in tijden waarbij veel geschreven en gesproken wordt over de wederkomst van Jezus Christus. Wij stellen vast dat de meerderheid van Gods volk, vandaag leeft, zoals in de tijd van de profeet Azarja en koning Asa, ze hadden geen tijd voor hun God, wel voor afgoderij. Het werd een zeer onrustige tijd, volk stond op tegen volk, en stad vocht tegen stad. Er werd overal harde strijd gevoerd, en Gods volk werd zeer angstig.Het lijkt wel een tijd te zijn geweest, zoals wij dat vandaag zien met Israël in het M.O.

De oproep tot bekering!

Een minder bekende profeet Azarja gaat in Gods naam naar koning Asa, en laat hem duidelijk Gods woorden horen: zoals hierboven in vers 2. Deze bijzondere woorden zijn vandaag geldig zowel voor Gods volk Israël, als voor alle hoopvolle Bijbelgetrouwe christenen. De relatie tussen God en de mens kan flexibel zijn, dit betekent zeer afhankelijk van de Bijbelkennis, ingesteldheid en gedrag van de gelovige. Tijd voor God, of geen tijd voor Hem te willen maken! Het is zeer menselijk dat wanneer iemand in de benauwdheid komt, hij dan pas echt tijd maakt om te roepen op zijn God, of om uit het leven te stappen.

God is bezig met de gelovige, voor zover die Bijbelgetrouwe christen  bezig is met Hem. Dus kan een mens een goede en vaste relatie hebben met God, of een zwakke relatie, of geen relatie hebben.

Koning Asa veranderde van gedachten, door het horen van Gods woorden, en hij trad krachtig op, want hij werd angstig, en Godvrezend. Het gruwelijk afgodsbeeld dat zijn moeder had laten maken werd verpulverd en verbrand, en zij werd door hem ontzet uit haar functie als moederkoningin! Zoals alle andere afgoden: de “koningin des hemels” enz. Hij vernieuwde het altaar voor de Here, en maakte de nodige tijd voor God! Zo zien wij vandaag ook al een kleine verandering bij de eerste minister in Israël. Hij volgt Bijbelstudie op zaterdag, toch een teken van geloof in zijn God, Jahweh!

Dit is een duidelijk teken aan de wand. Hij begint God te zoeken, en God zal Hem laten vinden, dan is het ogenblik gekomen dat de grote benauwdheid van Jacob, of de laatste jaarweek, mogelijks al in de komende jaren kan beginnen. Dus de opname van de wereldwijde gemeente staat voor de deur!

Hoe is de relatie van de christenen met Jezus vlak voor Zijn wederkomst?

Velen noemen zich vandaag “christen”, maar: Hoe is hun persoonlijke relatie met de Heer? Welk beeld van Christus werd hen opgeschilderd? Een Jezus uit de Bijbel of een Jezus als een zonaanbidder met een opgeheven hostie in de handen, zoals in het land Kanaan? Een Jezus die men verloochent?

Hoeveel tijd per week is men bezig met God? Met de dingen van boven? (Col.3:1) Wanneer dit enkel slechts twee uur per week zou zijn, dan is God ook maar twee uur bezig met U! God houdt zich niet bezig met goddelozen, tenzij ze Hem ernstig zoeken!

Wanneer u in het huwelijk enkel maar twee uur per week zou bezig zijn met elkaar, kan men dan nog spreken over een gezonde liefdesrelatie? Als men geen tijd heeft of wil maken voor gemeenschap met elkaar? Wanneer men enkel zou samenkomen om te eten?

Jakobus 4:8 Nadert tot God, en Hij zal tot u naderen. Reinigt uw handen, zondaars, en zuivert uw harten, gij, die innerlijk verdeeld zijt.

Het Grieks voor “naderen” is “eggizoo”. Dit betekent niet alleen dichterbij brengen, maar wel het ene met het andere verbinden. Zoiets kost tijd! De apostel doet in feite een oproep om anders te gaan denken om een verbond te sluiten met God, zich te verbinden of het ééns met Hem te worden. “zuivert uw harten”, verander van gedachten leer gezond denken, denken dat niet zondig is, en neem Gods denkpatroon over!

Zo komt men tot een relatie. Het is een verbinden zonder grenzen. Vandaag staan veel christenen op hun persoonlijke vrijheid en willen zich niet meer echt verbinden. Het huwelijksverbond kan enkel worden verbroken op basis van Gods woord, niet op basis van menselijke wetten, een homohuwelijk is een wetteloos huwelijk, naar Bijbelse of Gods normen en raad.

Hebreeën 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

De slechtste Bijbelvertaling schrijft dit vers nog klaar en duidelijk! Wie een goede relatie heeft met Jezus, die gaat anderen aansporen en zoeken om te verzamelen. Ware kinderen van God zien “de dag” naderen, en kennen een blijdschap en verlangen om samen te komen. In gelijk welke omstandigheden vinden zij, die Jezus volgen, elkaar steeds terug. Ze vinden elkaar ook na ruzies in gemeenten, na scheuringen, of na een tekort aan geestelijk voedsel, ontdekken plots wolven in schapenvacht enz. christenen met een slechte relatie of geen relatie, zien die dag helemaal niet aankomen, ze zijn als de dwaze maagden. Samenkomen in een kerkgebouw of kathedraal, is niet nodig, wedergeboren christenen zijn zelf de gemeente, een tempel van de H.Geest! Een eenvoudig huis om samen te komen, is dat niet voldoende?

Babel of Christus?

Filippenzen 1:27 Alleen, gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u moge horen, dat gij vaststaat in een geest, een van ziel medestrijdende voor het geloof aan het evangelie,

Filippenzen 2:2 maakt dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, een in liefdebetoon, een van ziel, een in streven,

Is het einde van de denominaties in zicht? De apostel schreef al in zijn tijd, dat hij blij was met een geestelijke éénheid onder de christenen, een éénheid met als basis: liefde, éénheid van gedachten, éénheid in streven, onder christenen die tijd en een goede relatie hadden met God! Ook zien wij een valse éénheid, die van Babel, in het licht van de hedendaagse mondialisering, waarbij politiek een handje zal helpen. Ze willen op een “wetteloze” (Gods wetten) wijze de godsdiensten dichter bij elkaar te brengen. Wie geen tijd heeft voor God of in de Bijbel te lezen, zal hier geen verschil zien.De Koran lezen wordt een plicht?  Jezus komt dan voor hen als een dief in de nacht.

Ware christenen!

1 Johannes 4:2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God Dit betekent niet dat iedereen die gelooft dat Jezus mens werd en op aarde heeft geleefd, een kind van God is! Het gaat hier duidelijk over een opmerken, dat Gods Geest in de mens woont, of kan komen inwonen! (Rom.8:16) De mens die zich openstelt voor de woorden van God, zoals koning Asa, gaat en zal God vinden!

Kunnen christenen afvallen, of waren het dan geen christenen?

21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan?23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.Matth.7

Jezus neemt de sluier van de twijfel weg, en waarschuwt voor valse christenen. Hier vinden wij een soort christenen, die in het laatste oordeel zijn gekomen. Ze protesteren, ze verwijzen naar hun godsdienstige werken en activiteiten. Hun eigen uitgesproken profetieën, hun werk in exorcisme, ook wel is waar, hebben zij de naam van Christus gebruikt. Ze hebben oogverblindende genezingen gedaan. Ze kwamen op TV, en hadden volgelingen.

Ze hadden wel tijd en ijver voor God, maar het was verloren tijd! Het was schijn

Welke mensen hebben geen tijd voor God? Paulus profeteerde dat de mensen geen tijd meer zouden willen maken voor God. Ze hebben allerlei excuses om eerst zichzelf te aanbidden.

 1 Weet wel, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen: 2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, 3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede, 4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God, 5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand.

God bless you