CORRECT BIDDEN KAN HELPEN

clip_image001

 

 

clip_image003

Voor vele mensen klinkt bidden ouderwets en helpt het niet. Dit komt omdat men verkeerd bidt of repetitief zegt Jezus. Matt.6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Wij leven vandaag in een tijd gekenmerkt door veel verborgen hartenpijn en zorgen. Ieder mens kent wel zijn eigen levenservaringen die hem emotioneel raken, of raakten.

Wat kan en wil men doen?

Dit is een vraag die leeft in de harten van vele mensen. Inderdaad men kan soms machteloos worden en dan zoekt men zijn heil bij deskundige mensen waarvan men enige hulp verwacht, doch helaas! Men moet weten dat de mens een schepsel is van God. God maakte duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen. God gaf: “geestelijk voedsel”. Dit enige gezonde geestelijk voedsel is betrouwbaar onderwijs uit de Bijbel, Gods woord. In ons landje, heerst een grote geestelijke hongersnood. Mensen kunnen soms al geen kleine tegenslag meer “verwerken”, er is geen doeltreffende geestelijke kracht . Hier stappen zelf acht mensen per dag uit het leven! Twee Bijbelse voorbeelden:

HET PERSOONLIJK PIJNLIJK PROBLEEM VAN HANNA

1 SAMUEL 1 : 6-20

Het persoonlijk probleem van Hanna was dat ze onvruchtbaar was.

Dit was toen een heel ernstig probleem, trouwens ook vandaag leven nog veel mensen met dit probleem. Zoals wij lezen in vers 8 weent Hanna en eet ze niet, welke symptomen waren van haar depressiviteit.

Naar gewoonte ging ze jaarlijks van Ramataïm naar Silo met haar man om daar te offeren en te bidden. Ze had slechts nog één hoop: haar God!

Ze ging de tempel binnen, en bracht onder tranen haar probleem openhartig bij God zelf. Ze bad lang en stil. Ze dacht eraan om een belofte te doen. Ze beloofde indien ze zwanger werd, en een zoon zou baren, dit kind de Here zou dienen. Ze beloofde hem af te staan na de zoogtijd. Haar belofte was wel met toestemming van haar man (vlg. de wet num.30:8)

Het gebed werd in alle stilte wonderlijk verhoord. Later zei Jezus:

Lukas 18:27 Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God.

Ze noemde hem Samuel, welke betekent: “van God gevraagd”.

Ze werd overgelukkig, haar hoop en haar tranen hadden het hart van God bewogen. God veranderde haar tranen van verdriet in tranen van blijdschap!

Voor ons en u die dit leest is dit een sleutel, want God is nog steeds dezelfde. Hij luistert vandaag naar mensen die met hun problemen enkel tot Jezus komen, die pleit voor u. Het is ook duidelijk dat dit gebeuren in het leven van Hanna, haar leven heeft bewogen en het vertrouwen dat ze had begon te groeien als een zonnebloem. Een zonnebloem richt zich naar de zon, en ziet er stralend uit, zo moet de mens zich altijd ook richten naar God! Rekening houden met Gods wil.

Een traan over je wang, en een eigen gebed in vertrouwen op God, kan je ganse leven veranderen. Hanna werd een blij en welgezind mens.

HET PROBLEEM VAN NEHEMIA

Nehemia 2 : 1-6

Het probleem van de profeet Nehemia was een verborgen verdriet, een verborgen hartzeer,omwille van de ballingschap van zijn volk. Nehemia was Koninklijk wijnschenker van koning Artachsasta in Susan, toen Jeruzalem een puinhoop was!

Ook wij kunnen om allerlei reden, treuren en hartzeer hebben, die wij zelf proberen te verwerken, of te verdragen.

Wij vinden hier in dit geval, dat de profeet niet terstond een gebedsverhoring krijgt voor zijn verlangens. Daarom moeten ook wij soms geduld hebben, en uitzien naar wat God doet in omstandigheden, want toeval bestaat niet. Het was zijn vurige verlangen om naar Jeruzalem te reizen en daar te mogen herbouwen,waar zijn familie begraven lag.

Jezus leeft mee met die mensen die ook bekommerd zijn om de dingen die God belangrijk vindt. Daarom hebben christenen ervaringen met het ingrijpen van God in hun leven.

God luistert naar het gelovig gebed. God beloofde: Mattheüs 7:8 Want een ieder, die bidt, ontvangt, en wie zoekt, vindt, en wie klopt, hem zal opengedaan worden.

Toen Nehemia een korte tijd later bij de koning te kwam, want hij was wijnschenker, schrok hij van die plotse kans! Hij bad in gedachten toen hij in gesprek was met de koning!

4 En de koning zeide tot mij: Wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God des hemels.

5 En ik zeide tot de koning: Dat gij, indien het de koning goeddunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven mijner vaderen zijn, om haar te herbouwen.

De gebedsverhoring kwam :

6 De koning zeide tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat: Hoelang zal uw reis duren, en wanneer zult gij terugkeren ? En de koning stemde erin toe mij te zenden; en ik gaf hem een bepaalde tijd op.

16 Verblijdt u te allen tijde,17 bidt zonder ophouden,

18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. bidt zonder ophouden,

( 1 Thess.5:17)

Problemen?

Doe het als Hanna en Nehemia en zoveel anderen!

¨ Nehemia en Hanna hadden een sterk gebedsleven.

¨ Dit gebed werd verhoord op “Gods tijd” in beide gevallen.

¨ De profeet was voorbereid, maar wist niet wanneer. Hanna geloofde erin!

¨ God had het hart van de koning voorbereid. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk!

¨ God had een omstandigheid voorzien, waarin het zou passen, om van de gelegenheid gebruik te maken ten goede voor hetgeen wij vechten en bidden.