HET KLEIN KUDDEKE

Wees niet bevreesd, gij klein kuddeke! Want het heeft uw Vader behaagd

u het Koninkrijk te geven. Luc.12:32

HERDER H

HET KLEIN KUDDEKE

Op deze wereld zijn er vele grote kerken en allerlei godsdiensten, vele denominaties die elkander bestrijden, en alle willen de grootste zijn, men vormt allianties enz. dit bewijst des te meer dat er een God bestaat. Maar hoe kijkt dan die ene levende God naar al die kerken en mensen?

De enige levende God, is de God van Israël, JHWH, laten wij naar Hem en Zijn zoon luisteren, en Hem geloven.

God had een volk uitverkoren om voor Hem een priester te zijn op aarde, dat volk was Israël, en het werd een tijd verworpen omdat het God had vergeten! Wie God vergeet en voor Hem geen tijd heeft, wordt ook door God vergeten, en welk mens roept dan niet tevergeefs op God in grote nood en angst? Gods volk bad tijdens de Holocaust, God had ze ook een moment vergeten! Hetzelfde lot komt voor ieder die God vergeet. Dan vraagt men of God wel bestaat.

De Profeet Hosea schreef:

Hosea 4:6 Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp Ik u, dat gij geen priester meer voor Mij zult zijn; daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook Ik uw zonen vergeten.

God die genadig is,had dit volk Israël lief, en nog. Dat volk noemde Hij “Volkje”. 13 Want Ik, de HERE, uw God, grijp uw rechterhand vast; die tot u zeg: Vrees niet, Ik help u.14 Vrees niet, gij wormpje Jakob, gij volkje Israël! Ik ben het, die u help, luidt het woord des HEREN, en uw Verlosser is de Heilige Israëls. Jesaja 41

Ook andere profeten schreven over het kleine Israël. (Amos 7:2, Jer.49:15, Zef.3:12)

Ook in de Psalmen:God koos een klein volk en beschermde het. Waarom nam God toch geen groot en sterk volk om de wereld te overtuigen van Zijn liefde, almacht en plan? Neen, Hij neemt een klein volk dat alle andere volkeren deed en nog steeds doet nadenken. Zolang het kleine Israël naar God luisterde, en Zijn woorden en geboden gehoorzaamde, kreeg het Gods bescherming, en God was met hen.

Ps.105: 12 Toen zij weinige mensen in getal waren, een kleine schare en vreemdelingen daarin,13 en van volk tot volk trokken, van het ene koninkrijk tot de andere natie,

14 gedoogde Hij niet, dat enig mens hen verdrukte, en bestrafte Hij koningen om hunnentwil: 15 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.

Gods wegen zijn helemaal anders dan die van de mensen. God werkt op een geestelijke manier. Wij op menselijke en zielige wijze, tot op het moment dat we God echt hebben leren kennen, begrijpen wij vele dingen, ook de toekomst. Israël was door de mensheid vergeten, bij God niet, en het kwam als klein volkje terug in 1948!

 

Johannes 10:16 Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden een kudde, een herder.

Intussen heeft God nu een ander klein volkje uit de heidenen uitverkoren om van Zijn liefde en redding te getuigen, het klein kuddeke van Jezus Christus.

Hoe dan ook dat klein kuddeke zou niet verdwijnen, in deze God vijandige wereld. (Matth.16:18). Het kuddeke wil ook nooit deelnemen aan de goddeloze politiek om daarin grote invloed te hebben, om op die wijze de wereld beter te maken.

2 Cor.6:14

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?

Men kan geen compromis maken, samenwerken of eensgezindheid zoeken met ongelovigen of kerkgangers. De hedendaagse globalisatie, Babel, is opnieuw een toetssteen voor christenen, welke zuivering zal brengen. De gemeente van Christus is nooit een wereldbekende kerkorganisatie geweest, zoals het Katholicisme, protestantisme of Islam.

Hebreeën 11:13 In dat geloof zijn deze allen gestorven, zonder de beloften verkregen te hebben; slechts uit de verte hebben zij die gezien en begroet, en zij hebben beleden, dat zij vreemdelingen en bijwoners waren op aarde.

Filippenzen 3:20 Want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen, waaruit wij ook de Here Jezus Christus als verlosser verwachten,

Toen keizer Constantijn de met hem meewerkende christenen niet verder vervolgde, ging hij wel door met het vervolgen van de Bijbelgetrouwe christenen, die zijn doctrine en zijn zonaanbidding niet aanvaarden. Zo zien wij bij veel afbeeldingen, de zon achter het hoofd van Christus of “pseudo heiligen” . De satan sloeg toe, en predikte de gedwongen besprenkeling van kinderen, welke geen doop is, en verplichte de christenen samen te komen op zondag. Zo zijn vele andere dwalingen die vandaag nog steeds invloed hebben en veel mensen, daarvan niet bewust, de weg banen naar de hel.

Daarom schreef de apostel Johannes:

1 Geliefden, vertrouwt niet iedere geest, maar beproeft de geesten, of zij uit God zijn; want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan.2 Hieraan onderkent gij de Geest Gods: iedere geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; 3 en iedere geest, die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt, dat hij komen zal, en hij is nu reeds in de wereld. 4 Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen; want Hij, die in u is, is meerder dan die in de wereld is. 5 Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en hoort de wereld naar hen. 6 Wij zijn uit God; wie God kent, hoort naar ons; wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de Geest der waarheid en de geest der dwaling.1 Joh.

De apostel schrijft hier naar de christenen die Bijbelgetrouw waren gebleven, omdat zij de Geest hadden ontvangen, en weerstand hadden om niet toe te geven van deze dwalingen, en afwijkingen van de Bijbel,ze trotseerden de nadelen, door de meerderheid in het kwaad niet te volgen.(Ex.23:2) Constantijn, een antichrist, liet die christenen die hem niet wilden volgen in de afgoderij, werken op de zaterdag, hun sabbat, hij was een oecumenische zonaanbidder, en op zondag diende men samen te komen. Het Babel van Nimrod en zijn cultuur van zonneaanbidding heeft zich vroeger in Rome gevestigd. Zo ontstonden twee groepen in het christendom, katholieken en een klein kuddeke christenen, die Bijbelgetrouw bleven. Dit was het gevolg van een ernstige dwaling ontstaan door samenwerking tussen kerk en staat. “Gemeente” niet hetzelfde als “kerk”!

“Kerk” komt van “Kyriakon” in het Grieks. Kirke of “Circe”. Circe was de dochter van de Griekse zonnegod!

Johannes beschreef een eerdere scheuring ontstaan onder druk van de keizer klaar en duidelijk:

 

18 Kinderen, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt, dat er een antichrist komt, zijn er nu ook vele antichristen opgestaan, en daaraan onderkennen wij, dat het de laatste ure is.19 Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons geweest waren, zouden zij bij ons gebleven zijn: maar aan hen moest openbaar worden, dat niet allen uit ons zijn. 20 Gij echter hebt een zalving van de Heilige en gij weet dat allen.1 Joh.2

onthoofd paulusChristenen met een zalving en “christenen” zonder zalving van de H.Geest, zo is het vandaag nog steeds. Door de eeuwen heen zijn er altijd weinig “echte” christenen geweest.Zo kwamen vele denominaties en scheuringen onder de christenen. Zij met de zalving, het klein kuddeke, zijn meestal terug te vinden in de geschiedenisboeken onder de “ketters” die men wilde uitroeien met brandstapels, wurging, onthoofding (Paulus) enz. Dat klein kuddeke, zijn in feite uitverkorenen. Uitverkorenen vindt men zowel in het O.T. als in het N.T. Het is niet mogelijk deze uitverkorenen te misleiden. (Matth.24:24) Hebben zij dan de beste Bijbelkennis? Daarom niet, maar ze worden geleid door Gods Geest zelf, en die kunnen anderen niet bedriegen! Het zijn als schapen die de stem van de Herder herkennen, en ze volgen niemand anders.

Het kuddeke is altijd klein gebleven door iedere vorm van vervolging.

10 Zalig de vervolgden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der hemelen.11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.12 Verblijdt u en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen; want alzo hebben zij de profeten voor u vervolgd.Matth.5

Vandaag vindt men nog steeds dat klein kuddeke.

4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide! 5 Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen: Ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden.Matth.24

 

Matth. 7:22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij werkers der wetteloosheid.

Het is duidelijk dat die “velen” een zeer grote meerderheid van de bevolking misleid is door grote staatskerken. Velen die spreken in de naam van Christus, maar zijn daarom nog geen christen, ze handelen niet Bijbelgetrouw.

De welvaart, oorzaak van grote geloofsafval.

 

2 Tim. 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

Een mens mag veel genieten van het leven, maar het mag niet op de eerste plaats komen, want dan is het een afgod. Het houdt de mens af van God.

 

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; (geldontwaarding) 20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen.

21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Matth 6

 

Ware christenen van het klein kuddeke zijn te herkennen, aan: want waar het hart van vol is spreekt de mond.(Mt.12:34)

 

Mattheüs 7:13 Gaat in door de enge poort, want wijd is de poort en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan;

 

Lukas 13:24 (13-24b) Strijdt om in te gaan door de enge poort, want velen, zeg Ik u, zullen trachten in te gaan, doch het niet kunnen.

Mattheüs 22:14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.