GEEF DE DUIVEL GEEN VOET

clip_image001

clip_image003

 GEEF DE DUIVEL GEEN VOET

25 Legt daarom de leugen af en spreekt waarheid, ieder met zijn naaste, omdat wij leden zijn van elkaar. 26 Geraakt gij in toorn, zondigt dan niet: de zon mag niet over een opwelling van uw toorn ondergaan; 27 en geeft de duivel geen voet. 28 Wie een dief was, stele niet meer, maar spanne zich liever in om met zijn handen goed werk te verrichten, opdat hij iets kan mededelen aan de behoeftige. Efeze 4

 

Wij leven vandaag in een kwade tijd. Wij stellen vast dat de gevangenissen meer dan vol geraken. Wij zien dat er geen verandering komt in het maatschappelijke leven, integendeel de situatie verslechterd zo dat ook jongeren meer en meer het verkeerde pad op geraken, en van kwaad tot erger komen. Gerechtigheid?

Wanneer de christenen nog spreken over bekering, dan gaat de wereld en de duivel lachen. Doch wij zien duidelijk dat onze wereld eronder gaat op het morele vlak. De wereld zal de vruchten plukken van een goddeloos leven. Een leven zonder rekening te houden met wat god zegt in Zijn woord, de Bijbel!

 

De apostel Paulus schrijft naar de christenen in Efeze dat bekering een duidelijke verandering en verbetering is van het gedrag van een mens.

Daarbij haalt hij de werking van de satan erbij. Meestal zien mensen naar het kwaad dat gedaan wordt en bestaat, maar men ziet niet het werk van de duivel in het leven van de mensen.

Door enkele voorbeelden uit de Bijbel te halen proberen wij een beeld te vormen, hoe wijzelf

Waakzaam moeten zijn over onze gedachten, om veel kwaad te voorkomen.

 

Een eerste voorbeeld.

 

De satan probeert in het hart van een mens een vurig verlangen te leggen naar macht en eerzucht zodanig dat hij niets ontziet om zijn doel te bereiken. Een mens die daaraan aan toegeeft wordt zijn eigen slachtoffer. Geef de duivel geen voet, maar wat als u het wel doet!

 

1 Hierna schafte Absalom zich een wagen en paarden aan, benevens vijftig mannen die voor hem uit moesten lopen. 2 Geregeld ging Absalom des morgens vroeg aan de kant van de weg naar de poort staan. Dan riep Absalom ieder toe, die een rechtsgeding had en tot de koning wilde gaan om recht, en vroeg: Uit welke stad zijt gij? Als hij dan antwoordde: Uw knecht komt uit deze of die stam van Israel, 3 dan zeide Absalom tot hem: Zie, uw zaken zijn goed en recht, maar van de zijde des konings is er niemand die naar u luistert. 4 Ook zeide Absalom: Stelde men mij maar als rechter in het land aan! Dan zou ieder die een geding of een rechtszaak heeft, tot mij komen, en ik zou hem recht verschaffen. 5 Wanneer iemand naderde om zich voor hem neer te buigen, dan strekte hij zijn hand uit, greep hem en kuste hem. 6 Op deze wijze deed Absalom met alle Israëlieten die om recht tot de koning kwamen, en zo stal Absalom het hart der mannen van Israel. 2 sam.15

Wij zien hier Absalom de zoon van koning David, er ontstaat in zijn gedachten een verlangen, welke opstandigheid inhoudt. Deze gedachte komt bij hem op, maar hij verwerpt deze kwade gedachte niet als kwaad, maar vindt deze gedachte zeer goed. De satan is ook een opstandige, tegen God. Hij zal helpen, maar niet onbetaald!

Wat doet hij? Absalom geeft kritiek op zijn vaders rechtsbeleid. Hij liegt om zijn doel te bereiken. Spreekt kwaad van zijn vader tegen het volk en allen die het willen horen. enz.

Zo gaat het bij ieder mens, ieder mens kent kwade en zondige gedachten, en je kunt er alle kanten mee uit. Je kunt het geestelijk,verstandig benaderen en niet toegeven aan deze dingen. Wie christen is geworden zal strijd voeren tegen deze kwade en verleidelijke gedachten. Voor zijn bekering zou hij genieten van de zonde.

Wanneer Paulus oproept geef de duivel geen voet, weet hij waarover hij spreekt. De satan heeft macht om de mensen sterk te verleiden. Hij doet het zeer sluw en listig. Gods kracht is nodig om te weerstaan! Ook David liet zich verleiden door het zien van een mooie vrouw! Hij was toen niet de sterke Jozef! Wij mogen niet het minste toegeven, anders komen er problemen, als hier voor Absalom.

Hoe eindigen zulke gevallen die toegeven aan de satan.

Absalom verliest de strijd tegen zijn vader. Absalom verliest jammer genoeg zijn leven.

9 De knechten van David troffen Absalom aan, terwijl deze op een muildier reed. Toen het muildier onder de dichte takken van een grote terebint kwam, raakte zijn hoofd vast in de terebint, zodat hij tussen hemel en aarde bleef hangen; en het muildier liep onder hem weg. 2 Sam.18

Een tweede voorbeeld.

Hnd 5:3 Maar Petrus zeide: Ananias, waarom heeft de satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen en iets achter te houden van de opbrengst van het stuk land?

Bij het ontstaan van het christendom, waren er vele echte genezingen en wonderen. Doch ook kwamen mensen tot geloof, en die welstellend waren verkochten akkers en huizen en ze brachten het geld aan de voeten van de apostelen uit dankbaarheid en grote blijdschap.

Ook hier waren mensen die tot geloof kwamen, een akker verkochten, en zeiden dat ze dat geld daarvan aan de apostelen gaven. Doch ze hielden een gedeelte achter voor hen. Toch wilden zij de naam hebben dat ze alles hadden gegeven. Dit was een oneerlijke gedachte. Willen overkomen voor wat je niet bent!

De satan had hen op dit idee gebracht, maar op deze wijze bedriegt men de H.Geest.

De afloop van dit verhaal: Gods oordeel. Ze stierven allebei, zowel de man als de vrouw voor de voeten van Gods dienstknechten. Opnieuw een fatale afloop, de prijs werd aan satan betaald.

 

Een derde voorbeeld: EERLIJK VERGEVEN

9 Want ook hierom heb ik u geschreven, om proefondervindelijk van u te weten, of gij in alles gehoorzaam zijt. 10 En wien gij iets vergeeft, dien schenk ook ik vergiffenis. En wat ik vergeven heb, —zo ik tenminste iets te vergeven heb, —dat heb ik voor Christus’ aanschijn vergeven om uwentwil, 11 opdat de satan geen voorsprong op ons krijgt; want over zijn bedoelingen tasten we niet in het duister. 2 Cor.2

Wanneer wij niet eerlijk zijn in het vergeven, dan bedriegen wij iemand. Het komt er opnieuw op neer, dat de satan het hart, de gedachten, van de mensen beïnvloed. Hij probeert onze gedachten met verleiding te manipuleren. Wanneer wij daaraan toegeven, dan geven wij de satan een voet, en hij neemt de rest!

Vergeven is de strijdbijl begraven, maar als men hem begraaft met het handvat uitstekende is dit

Een kwade gedachte. Onlangs bevestigde een Amerikaanse hersenspecialiste, dat vergeven soms kanker kan genezen.

Zovele andere voorbeelden kunnen wij vinden in de Bijbel en in het gewone leven. Het komt er op neer dat wij niet mogen toegeven aan onze zondige gedachten die in ons opkomen.

 

GEEF DE DUIVEL GEEN VOET IN UW GEDACHTEN!

 

Ps 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Ps 139:2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;

Jes 55:7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen; en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

 

Ieder mens is als een zondaar geboren, daarom zijn ook zijn gedachten zondig.

 

Voorbeeld.

Er was een buurman van een schilder, en hij kocht nu en dan een schilderij van deze man, want deze schilder had financiële problemen. Tot op een dag, had hij plaats tekort, en werpte heimelijk die schilderen in de vuilbak.

De schilder stierf, en de schilderijen werden meer en meer waard, tot de kleinste toe.

De man had nu veel spijt. Zo is het ook met Gods woord, men geeft er weinig aandacht aan en het verdwijnt in een kas. Want iedereen vindt het ouderwets…….Tot op de dag van het oordeel.

Zo ziet men dat de gedachten van een mens door satan worden misleid.

De Bijbel is het enige middel om onze gedachten gezond te maken en proberen te houden

 

BESCHERM U TEGEN HET KWADE

 

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. 7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Fil.4

 

Wanneer iemand depressief wordt, dan ontstaan het meestal in de gedachten. Negatieve gedachten die de mensen kunnen kwellen. Gedachten die een mens moedeloos kunnen maken.

Er is maar één mogelijkheid om uw gedachten te beschermen, het gebed.

Christus kan u tegen slechte en kwade gedachten beschermen.

Alleen Jezus kan de mens tot rust brengen. Wij mogen niet toegeven aan allerlei negatieve gedachten! Een wedergeboren christen moet weten dat hij hierover macht heeft, wat een onbekeerde niet heeft, al klinkt dit hard! ( Dr.Leaf bewees dit met scanfoto’s van de hersenen).

 

 

RG