HET GOUDEN KALF

HET GOUDEN KALF.

clip_image002

 

1 Toen het volk zag, dat Mozes toefde van de berg af te dalen, verzamelde het zich rondom Aaron, en zeide tot hem: Welaan, maak ons goden, die voor ons uit gaan, want deze Mozes, die man, die ons uit het land Egypte heeft gevoerd, wij weten niet, wat er van hem geworden is. 2 En Aaron zeide tot hen: Rukt de gouden ringen af, die in de oren van uw vrouwen, uw zonen en uw dochters zijn, en brengt ze mij. 3 Toen rukte het gehele volk zich de gouden ringen die in hun oren waren, af en zij brachten ze aan Aaron. 4 Hij nam ze van hen aan, gaf er vorm aan met een stift en maakte er een gegoten kalf van. En zij zeiden: Dit is uw god, Israel, die u uit het land Egypte heeft gevoerd. 5 Toen Aaron dat zag, bouwde hij daarvoor een altaar en riep uit: Morgen is er een feest voor de Here! 6 En de volgende morgen vroeg offerden zij brandoffers en brachten vredeoffers, en het volk zette zich neer om te eten en te drinken; daarna stonden zij op om vreugde te bedrijven. 7 En de Here sprak tot Mozes: Ga, daal af, want uw volk, dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. 8 Zij hebben zich gehaast om af te wijken van de weg die Ik hun geboden had; zij hebben zich een gegoten kalf gemaakt, waarvoor zij zich hebben nedergebogen en waaraan zij geofferd hebben, terwijl zij zeiden: dit is uw god, Israel, die u uit het land Egypte heeft gevoerd.Exod.32

 

-Welke betekenis heeft dat gouden stierkalf voor ons vandaag?

-Is er een link tussen de terugkomst van Mozes en Jezus?

– Ook wij zijn als Gods volk uit Egypte,(wereld), verlost? En wat doet het christenvolk?

-Ervaren wij ook nog wonderen, als bij de terugkeer van Gods volk uit Egypte?

-Hebben wij meer geduld dan Gods volk, in het wachten op de wederkomst van Jezus, dan Israël op de wederkomst van Mozes?

HET VOLK ZAG DAT MOZES MAAR NIET TERUGKWAM.

Wij stellen vast dat Gods volk zijn geduld snel verloor met het wachten op Mozes.

Mozes had beloofd terug te zijn op een afgesproken dag, na veertig dagen.

Wanneer wij dit doortrekken naar de christenen, en dit vergelijken met de wederkomst van Jezus, dan zien wij, dat er ook tal van christenen zijn die hun geduld en vertrouwen op de wederkomst langzaam beginnen te verliezen. Ze behoren tot de Laodicea gemeenten die achterblijven! Petrus profeteerde over die tijd.

3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,en zeggen: Waar blijft de belofte van zijn komst? Want sedert de vaderen ontslapen zijn, blijft alles zo, als het van het begin der schepping af geweest is.2 Petr.3

 

Wij moeten vaststellen dat het volk zich ook aan de tijd misrekend had! Ze hadden namelijk de dag van Mozes vertrek meegeteld! Er was verwarring en discussie over de tijdsbepaling, net als vandaag!

Ook vandaag weten wij dat onze jaarkalender niet klopt, in de geschiedenis werden nieuwe kalenders gemaakt en gewijzigd, vandaag komt de Mayakalender in de belangstelling, en brengt enkel meer verwarring. Ook de komende antichrist zal de tijdsrekening opnieuw veranderen. (Dan.7:25). Jezus gaf ook geen exacte datum van Zijn onzichtbare terugkeer op aarde, wel tekenen, gebeurtenissen die zullen voorafgaan aan Zijn zichtbare wederkomst. Wij zien dat wanneer het geduld bij het volk op is, de onheilige wereldse (Egyptische) gedachten, begeerten en verlangens snel willen terugkeren.

Wat deed Gods volk?

Het maakte zich een gouden stierkalf, Apis, de afgod van de wereld. Ze offerden en deden een eigen inspanning, en opofferende werken, om zich een eigen god te maken. Hun god was een afgod van “genot, begeerten en vruchtbaarheid”. De vrouwen offerden vrijwillig hun gouden versieringen, een rijkdom die ze nooit hadden als slaaf! Onbegrijpelijk!?

Het volk wilde een zichtbare Godsdienst om op hun eigen wereldse manier te dienen, en dat noemt men religie. Zoals ze dat traditiegetrouw jarenlang zagen in Egypte, vroeger, offerfeesten, met dans en plezier, afgoderij!

Terwijl Mozes de wetten van God, ontving en instructies over hoe hun God wilde aanbeden worden, en hoe men diende te offeren. God gaf raad opdat het volk vrij en gelukkig zou kunnen leven, in tegenstelling tot de tijd als slaaf in Egypte! (Egypte= wereldbeeld) Ze hadden pas Gods grote wonderen gezien en ervaren bij hun bevrijding.

Wat doen schijnchristenen?

Een wereldse religie, zoals vandaag, allen die streven naar een wereldkerk met allerlei afgoden en overheidsteun, Egyptisch, werelds! Vandaag zien wij in feite hetzelfde gebeuren. Men dient God op eigen wereldse wijze, men vormt een eigen beeld van God, die menselijke gedachten zijn, traditiegetrouw, maar niet uit de Geest. Dit gebeurt bij al de christenen welke de wederkomst van de Heer uit het oog hebben verloren! Dit zijn allen waarbij de wederkomst geen enkel invloed heeft op hun geestelijk leven. Een van de redenen: men hoort niets over de hedendaagse vervulling van de profetieën, de tekenen waarover Jezus sprak.

Wanneer christenen al hun gedachten en hartenlust gaan stellen op iets anders, dan op Jezus, dan zitten ze met een “gouden kalf”. Alle godsdiensten die Jezus niet centraal als God willen stellen zijn kalfdansers, ze aanbidden het goud, materialisme, genot en seks.(muziek en dansen in de geest noemt men het soms) Het vormt een binding!

Een waar gebeurd verhaal als voorbeeld: Bedenk de man die men vond, in het Titanic gebeuren met in iedere hand een kilo goud, en een reddingsvest had geweigerd!

TWIJFEL IS ALS EEN STRIK!

In vers 1c: Wij weten niet wat er met Mozes is gebeurd? Twijfel ontstaat!

Het volk begon te twijfelen aan zijn afgesproken wederkomst. Als christenen gaan twijfelen aan de wederkomst van Jezus, werden ze dan door God of door mensen overtuigd? De satan zal misbruik maken van mensen die nooit het profetische woord gaan vergelijken of belangstelling hebben met de actualiteit in deze wereld.

Een kind van God twijfelt niet aan Gods woord!

Lukas 18

8 Ik zeg u, dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Doch, als de Zoon des mensen komt, zal Hij dan het geloof vinden op aarde?

 

Wat zal Jezus vinden bij Zijn terugkomst?

Het gouden kalf en mensen die slechts leven en zich hebben laten verleiden door een afgodendienst daarop traditioneel hun vertrouwen stellen. Baal was in Egypte een heilige stier, als bv: de heilige Apis.

Het gouden kalf welke Aaron grifte was een vrucht van eigen werken, goede werken, op basis van: kapitaal, religie en volkswil, democratie! (Laodicea!)

De antichrist komt, een valse Messias, die zich wil laten aanbidden in de tempel! Hij zal zijn doel bereiken via: een banksysteem, een wereldreligie en volksmanipulatie.

Er kwam een geroep: Mozes is dood! Dit geroep kun je bekijken als de media, welke het publiek zal misleiden. Vele mensen geloven meer wat men op TV en Internet zegt, dan wat er in de Bijbel staat!

HET GOUDEN KALF VAN VANDAAG

Vandaag maakt men geen gouden kalf meer, de afgoderij is mee ontwikkeld met de

Wijsheid van de mens. Men wil nog meer computers inzetten, nog meer winst maken, ten koste van de mensen

Door een vertaling van Luther en de KJV komt ons het duidelijk het volgende naar voren:

2 Maar nu vermeerderen zij de zonden zeer, en maken van hun zilver beelden, zoals zij het kunnen versieren, namelijk afgoden, die immers niets dan smidswerk zijn. Toch prediken zij daarvan: Wie de kalveren kussen wil, die moet mensen offeren. Hos.13

2 And now they sin more and more, and have made for themselves molten images of their silver, and idols according to their own understanding, all of it the work of the craftsmen. They say of them, “Let the sacrificers of men kiss the calves!”

Het gouden kalf ziet er vandaag helemaal anders uit. Afgoden worden gemaakt, afhankelijk van de tijd, het demonisch geïnspireerde verstand, begrip en techniek. Oude religieuze mensen knielen nog vandaag voor een beeld, om te aanbidden en branden een kaarsje. Maar men maakt vandaag meer andere beelden, tv-beelden, pc-beelden, maar ook oude heel afgodsbeelden enz. Men wilde het gouden kalf laten voorafgaan, op de eerste plaats zetten bij hun wandel door de woestijn.

Er wordt door de computer enorm veel energie uitgespaard aan personeel, controle over budgetten, in alle bedrijven. Vandaag zouden er enorm veel meer mensen moeten worden ingezet, wanneer de computers zouden uitvallen of verdwijnen!

Ook het internet, computerbeeld, houdt christenen weg van Bijbelstudies en gemeenschap.

De vertaling van Luther geeft een ander beeld: Het offeren van mensen betekent het volgende: Wie de kalveren kussen wil, die moet mensen offeren. Hos.13

Wie computers wil, zal mensen hun dagelijks brood ontnemen, werkeloosheid!

Mensen worden vandaag geofferd letterlijk en figuurlijk. Het gouden kalf aanbidden is satan aanbidden! De maatschappij van de naastenliefde is verdwenen, het gouden kalf van het kapitalisme gaat voor!

Wie het kalf niet wil aanbidden, moet uit de maatschappij verwijderd worden!

 

15 En hem werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook zou spreken, en maken dat allen, die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. 16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Openbar.13

2 gedachten over “HET GOUDEN KALF”

Reacties zijn gesloten.