DE EERSTE CHRISTENEN

clip_image001

clip_image003

DE EERSTE CHRISTENEN

42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. Hand.2

 

Wanneer ik deze tekst lees moet ik meestal denken aan het altaar bij de tempel, waar men brandoffers bracht. Aan dit altaar waren vier hoeken, op iedere hoek een hoorn, en daar bond men de poten van het offer aan vast, om geofferd te worden. In Ps.118:27 Gaat het om feestoffers welke werden gebonden. Uit dankbaarheid dat God hen licht bracht, namelijk verlossing en vrijheid uit de ballingschap en dat bracht vreugde. Jezus bracht op het kruis, het offer van Zijn lichaam, opdat wij eens en voor altijd zouden geheiligd zijn. (Hebr.10:8). Alles wat wij doen voor Jezus, is uit dankbaarheid. Het is genade iets voor de Here te mogen doen.

Ro 12:1 Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst.

1Pe 2:5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

Wij brengen geen offers meer van dieren, die werden gebonden. Doch wij laten ons dan wel vrijwillig verbinden met de Heer om Hem te dienen. Hem dienen betekent het bouwen van een geestelijk huis, evangelisatiewerk en functioneren naar de gaven. Wil men offervaardig zijn? Hoe kan men offervaardig zijn? Ieder Bijbelgetrouw christen laat zich uit dankbaarheid binden door deze vier vaste punten:

Een eerste hoorn : BIJBELS Onderwijs,

God stelt mensen aan om onderwijs te geven. Dit onderwijs dient om eerst de plaatselijke gemeente op te bouwen en dan de wereld te onderrichten en te wijzen op de blijde boodschap van God. Bijbelstudies zijn vandaag zeer belangrijk, omdat er veel dwaalleer verkondigd word. Dwaalleer en verleiding is een teken van de eindtijd, onze tijd. Trouwens de Bijbel heeft daarvoor een speciaal vers! Dit vers werkt als een inenting tegen griep. Het onderscheiden van geesten is vandaag zwak onder de christenen, want ze hebben geen tijd genoeg. Onze dagen bewijzen dat vele christenen zich laten misleiden door New A ge principes! ( Mijnheer Warren, doelgericht verwarren).

Efe 4:11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,

Heb 10:25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.

God zelf is werkzaam en geeft mensen die zich inspannen om te onderwijzen, en te arbeiden, want de oogst is groot, maar weinig arbeiders, dit vraagt gebed!

Iedere christen, moet de nodige tijd nemen en zich inspannen om de Bijbelstudies van zijn gemeente bij te wonen en bijkomend ook persoonlijk in de Bijbel te studeren met gebed. Een christen die liever naar TV kijkt dan, naar de Bijbelstudie te gaan, is zoals Paulus zegt:

Heb 5:12 Want hoewel gij, naar de tijd gerekend, leraars behoordet te zijn, hebt gij weer nodig, dat men u de eerste beginselen van de uitspraken Gods leert, en gij hebt nog melk nodig en geen vaste spijs.

Je kunt tien jaar christen zijn en nog de melk nodig hebben. Hij staat zwak en is niet in staat om anderen met dwaling of afwijking van de gezonde leer te weerleggen.

Ps 27:11 Onderwijs mij, HERE, uw weg en leid mij op een effen pad om mijner belagers wil;

De onderwijsmethode welke Jezus gebruikte was midden in het dagelijkse leven.(bv.Joh.9:2) Wie veel getuigt van Jezus, leert veel, dit is de Bijbelschool van Jezus.

Wanneer men iets niet begrijpt bij het Bijbellezen, bid, en de Here zal in de loop van de eerstkomende dagen u leren. Let er eens op!

De tweede hoorn : Samen zijn, GEMEENSCHAP

Gemeenschap= samenwerken, samen ontspannen, onze samenkomsten.

De plaats van samenkomst heeft geen enkel belang. Wij gaan niet naar een kerk, wij zijn de kerk! Een kerkgebouw heeft bij de eerste christenen nooit een waarde gekregen.

Onze gekende kerkgebouwen met altaren en Babelse torens zijn geen woonplaatsen van God.

1 Corinthe 14:26 Hoe staat het dan, broeders? Telkens als gij samenkomt, heeft ieder iets: een psalm of een lering of een openbaring of een tong of een uitlegging; dat alles moet tot stichting geschieden.

Bij de eerste christenen waren de samenkomsten heel spontaan. Er is wel orde nodig, zodat ieder naar elkander kan luisteren en elkander kan bemoedigen. De eerste christenen kwamen samen in hun huizen. Er was gastvrijheid, het was genade je huis te mogen openstellen voor de Heer.

Er diende wel orde te zijn. Doch het belangrijke dat Paulus toont is dat iedereen zijn eigen inbreng had, en actief zou zijn volgens zijn gaven. Dat iets betekent, iets dat opbouwend werkte aan ieders geloof. Een geloofservaring vanuit het dagelijkse leven.

Een moment van aanbidding en dankzegging. Aanbidden betekende oorspronkelijk, knielen en de hand kussen, het was een eerbetoon. Dit gebeurt door liederen, muziek en het zingen van psalmen. In andere boeken staat, dat Jezus opging naar de tempel en psalmen zong. Wat een zegen om psalmen te zingen, je leert ze zo van buiten.

Een getuigenis, een woord dat werd gelezen in de loop van de week. Het bemoedigde of het was een troost.

Iets wat de Heer iemand had duidelijk gemaakt door een openbaring. Iets wat je door ervaring hebt geleerd.

Wanneer christenen in de week niet bezig zijn met de dingen van boven, en niets hebben ervaren, dan is er ook niet veel op de eredienst te beleven, zo ontstonden er een lange tijd later preken. Er naar streven is belangrijk.

Een verhoord gebed, kan anderen opbouwen en prikkelen om meer te gaan bidden. Ervaring met een gebed voor genezing. Verhoorde gebeden doet ons geloof groeien, nog meer dan kennis.

Een prediking door een oudste, en een leidende oudste van de samenkomst.

1Ti 5:17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.

Onder het prediken dienen wij het volgende te verstaan: Wij lezen dat er telkens mensen tot geloof kwamen door de prediking van die of die. Dit toont overduidelijk aan dat prediken het brengen was van de blijde boodschap, dus evangeliseren.

(Mt.12:41 Luc.11:32 1 Cor.1:21 enz.)

De derde hoorn : Avondmaal

Bij de eerste christenen was dit op zaterdag, de sabbat, na Keizer Constantijn, werd dit op zondag. Constantijn was een zonneaanbidder, en zo werd het een traditie dat later tot op vandaag de meerderheid van christenen samenkomen op zondag!

Het deelnemen aan het avondmaal, is een instelling van de Heer ter herinnering, om de basis van ons geloof wakker te houden en trouw te blijven geloven in de vergeving van onze zonden. Het herinnert ons aan een geestelijke familie welke een diepere band heeft dan de vleselijke familieband. Wanneer en hoeveel men avondmaal viert staat in een andere Bijbelstudie over het avondmaal. Eucharistie is geen avondmaal.

De vierde hoorn : Samen bidden.

Het samen bidden voor elkanders noden en zorgen, brengt elkaar dichter.

Ook het bidden in allerlei omstandigheden gebeurde heel spontaan. Ook het persoonlijk gebed hoort hierbij. Ook het persoonlijk bidden is belangrijk zo leert het Jezus.

Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Flp 4:6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.

Wanneer er problemen in een gemeente zijn, dan is dit geen punt om te roddelen maar om te bidden. Roddel kan een ganse gemeente vernietigen, het werkt als een vuurtje, maar het brand soms verder.

De liefde speelt hierbij een grote rol. 1Co 16:14 Laat alles bij u in liefde toegaan.

GEMEENTELEIDING

Voorwaarden oudsten en diakenen.

1 Dit is een betrouwbaar woord: indien iemand staat naar het opzienersambt, dan begeert hij een voortreffelijke taak. 2 Een opziener dan moet zijn onbesproken, de man van een vrouw, nuchter, bezadigd, beschaafd, gastvrij, bekwaam om te onderwijzen, 3 niet aan de wijn verslaafd, niet opvliegend, maar vriendelijk, niet strijdlustig of geldzuchtig,

4 een goed bestierder van zijn eigen huis, die met alle waardigheid zijn kinderen onder tucht houdt; 5 indien echter iemand zijn eigen huis niet weet te bestieren, hoe zal hij voor de gemeente Gods zorgen? 6 Hij mag niet een pas bekeerde zijn, opdat hij niet door opgeblazenheid in het oordeel des duivels valle. 7 Hij moet ook gunstig bekend zijn bij de buitenstaanden, opdat hij niet in opspraak kome en in een strik des duivels valle. 8 Evenzo moeten de diakenen waardig zijn, niet met twee tongen sprekende, niet verzot op veel wijn, niet op winstbejag uit,

9 maar het geheimenis des geloofs bewarend in een rein geweten. 10 Laten ook dezen eerst op de proef gesteld worden, om daarna, als zij onberispelijk blijken, hun dienst te vervullen.

11 Evenzo moeten hun vrouwen zijn: waardig, geen kwaadspreeksters, nuchter, betrouwbaar in alles. 12 Diakenen moeten mannen van een vrouw zijn, hun kinderen en hun eigen huis goed bestieren. 13 Want zij, die hun dienst goed hebben vervuld, verwerven zich een ereplaats en veel vrijmoedigheid om te spreken door het geloof in Christus Jezus.1 Tim.3 ( Ook Tit.1).

Taak van de oudsten.

1Ti 5:17 De oudsten, die goede leiding geven, komt dubbel eerbewijs toe, vooral hun, die zich belasten met prediking en onderricht.

Er zijn oudsten die leiding gaven, of toezicht hielden over de werking van de gemeente.

Het leiden van de samenkomsten, bidstonden, avondmaal, doopdiensten, begrafenis, huwelijk, enz.

Herderlijke taken, samenhouden van de schapen. De orde handhaven.(1 Cor.14:40).

Andere oudsten die zich bezig houden met de prediking, evangelisatie, onderwijs.

Alle gezamenlijke oudsten hebben verantwoording voor:

-optreden in geval van zonde in de gemeente, zo nodig tucht toepassen.

-Treden op als rechters, bij ruzies onder gelovigen. Bv: werknemer/werkgever.(1 Cor.6:1)

Waken over dwalingen en optreden. Opletten voor de wolven! Dwalingen kunnen weerleggen.

28 Ziet dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te weiden, die Hij Zich door het bloed van zijn Eigene verworven heeft. 29 Zelf weet ik, dat na mijn heengaan grimmige wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet zullen sparen;30 en uit uw eigen midden zullen mannen opstaan, die verkeerde dingen spreken om de discipelen achter zich aan te trekken.Hand.20

Aanstellen van oudsten of voorgangers, door medeoudsten en dit voor onbepaalde tijd. Christus is het hoofd. Gods wegen zijn ondoorgrondelijk, en God denken staat ver boven dat van mensen. God stelt zelf mensen aan, maar mensen kunnen weerstreven door hun eigen wil te handhaven zonder te bidden of open te staan, dat het gaat om een aanstelling door Gods Geest! De tijd wijst uit of men huurling is of herder is en God zelf zal oordelen.

28 En God heeft sommigen aangesteld in de gemeente, ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, verder krachten, daarna gaven van genezing, bekwaamheid om te helpen, om te besturen, en verscheidenheid van tongen.

29 Zijn zij soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraars? Allen krachten?

30 Hebben soms allen gaven van genezing? Spreken soms allen in tongen? Vertolken zij soms allen?1 Cor.12.

Geen verkiezingen als in de wereld of als in de kerk van Constantijn. Geen democratie. Geen predikant, geen dominee of pastoor. Iedereen in de gemeente dient achter zijn gezamenlijke oudsten te staan. (Fil.1:27).

Aantal oudsten in verhouding met de gemeente, twee of drie.

23 En nadat zij voor hen in elke gemeente oudsten hadden aangewezen, droegen zij hen onder bidden en vasten de Here op, in wie zij geloofd hadden.Hand.14

Oudsten zullen later bij de Heer verantwoording dienen af te leggen voor alles wat ze hebben gedaan gedurende de tijd dat ze hun taak hebben uitgevoerd.