DE VERLOREN ZOON

clip_image001

 

DE VERLOREN ZOON

Wanneer er vandaag nog iemand is die zich bekeert, dan is er blijdschap onder de vruchtbare schapen. Zelfs de engelen Gods zijn blij als één zondaar zich bekeert. Dan geeft de Heer een voorbeeld. Het voorbeeld gaat over een jonge man, die vroeger dan normaal het ouderlijk dak wil verlaten. Een jonge man levende in welvaart bij hem thuis.

Lees Lucas 15 Vers 11-14

Vandaag reageren wij als ouders met kommer tegenover de jeugd van vandaag, omdat er velen zijn die zich precies zich nergens aan leefregels willen gaan houden en het gezag van de ouders niet verder willen aannemen, of respecteren!

De jeugd vandaag is beter ontwikkeld zou men zeggen, dan vroeger, doch wanneer wij dit gedeelte lezen dan zien wij hier ook al een buitenbeentje, die zijn wilde haren nog niet kwijt was!

De zoon eist zijn deel om te kunnen vertrekken en zijn eigen leven te kunnen

bepalen. Wij zien dat deze jongen nergens rekening houd met Gods geboden of raad.

De welgestelde vader geeft zijn deel. Met veel verdriet in het hart, en denkend, wat moet er van mijn jongen geworden?

Psalmen 73:27 Want zie, wie verre van U zijn, gaan te gronde,

Gij verdelgt al wie overspelig U verlaat,

Dan krijgen wij een beeld van de jongen : “ een leven van overdaad”

Onder overdaad moeten wij begrijpen hetgeen er werkelijk in het Grieks staat

Een losbandig gedrag en tuchteloos leven.Eten en drinken en overspelige vrouwen (v.30). Reizen, geld verkwisten.

De jongen is “overspelig” omdat hij zijn God verlaat en zijn eigen levensprincipes navolgt, dit is een vorm van hoererij zoals God ons leert.

God waarschuwt door de profeet Jesaja 5 voor zo’n levensvorm :

11 Wee hun die reeds des morgens vroeg bedwelmende drank zoeken; die laat in de nacht opblijven, terwijl de wijn hen verhit.

12 Dan bestaat hun feest in citer en harp, tamboerijn, fluit en wijn, maar op het doen des Heren letten zij niet en het werk zijner handen zien zij niet.

VERS 14-17 LEVENSOMSTANDIGHEDEN KUNNEN ONTNUCHTEREN.

Wij zeggen soms “ mooie liedjes duren niet lang” en zo was het hier het geval.

Wanneer mensen alles hebben wat ze verlangen, welvaart enz , hebben ze God helemaal niet meer nodig. Ze denken niet meer aan God, hun hart is vervuld met de dingen van de wereld. Let op ons Europa, in welvaart, hoelang nog?

Hieruit kunnen wij afleiden dat een tijd van welvaart, zeer gevaarlijk kan zijn voor het geestelijk leven van een mens. Iemand die gezond en wel is, denkt niet aan dokters of ziekenhuizen.

Nu stort de wereld van de verloren zoon in elkaar.

Hongersnood breekt uit.

Hij begeerde zijn honger te stillen met zwijnenvoer. Doch niemand gaf het hem! Je zou kunnen zeggen dit zijn de koorden van Gods liefde!

Wat een mens allemaal kan meemaken vooraleer hij tot bekering komt. Wij mogen oprecht bidden : Here laat gebeuren wat moet, opdat deze mens tot geloof komt en behouden wordt! Wat helpt het dat men 100 jaar word, en dan naar de hel!

De zoon begon zich vragen te stellen als hamerslagen!

Waarom leef ik nu nog? -> armoede, geen geld meer

Wat is de zin van mijn leven nu? -> van honger sterven?

Waar zijn nu mijn vele vrienden? Familie? -> eenzaamheid.

Wat zullen de mensen nu over mij denken? -> schande

Had ik toch niet beter naar mijn vader geluisterd? -> bewustwording

Wat wil God? Dat ik sterf?

Jeremia 23:29 Is niet mijn woord zo: als een vuur, luidt het woord des Heren, of als een hamer, die een steenrots vermorzelt?

Wij mogen besluiten een totaal ontspoort leven, een leven zonder rekening te houden met God . Een leven van zonde op zonde eindigt bij de zwijnenbak, zonder te mogen eten!

Hier zat hij in een fase eens stil te staan en na te denken over het leven.

Jammer dat de mens zeker in onze dagen slechts aan God denkt, wanneer hij in een crisissituatie terecht is gekomen.

VERS 17 – 20 spijt en berouw. “ Ik heb gezondigd”

Hij kreeg ware spijt over zijn zondig leven.

Niet alle mensen zijn bereid te zeggen “ ik heb gezondigd” dit is inderdaad een vernedering. De zoon van een welstellende en aanzienlijke vader. God weet of een mens het meent wanneer hij zegt: “Ik heb gezondigd” daarna geeft Hij zijn Geest.

Doch hier zien wij een vastberadenheid om terug te keren tot zijn vader en zijn Vader in de hemel. Hij besefte het was zijn eigen schuld!

Hij is bereid stappen te zetten in de richting van zijn vader, terug naar de bijbel!

Deze richting was Gods weg, vader u had gelijk!

Psalm 51

16 (51-18) Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen.

17 (51-19) De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.

Een verbroken geest, is iemand die zegt dat God gelijk heeft, en afstapt van zijn naar eigen denken en zijn levensprincipes welke hij volgde verlaat.

Zoveel levensprincipes zijn er, maar er is maar één weg, de smalle weg : Jezus!

In feite zijn wij allemaal bezig met stappen te zetten, als gevolg van onze bekering, in de richting van de hemel. Ieder stap moet een stap zijn in gehoorzaamheid, en een afstap van de eigen wil.

Wij mogen ook leven in de hoop dat onze vader daar zal staan met open armen.

HET ASPEKT VAN ONTFERMING OF GENADE!

“Toen hij nog veraf was” Zag zijn vader hem en werd met ontfermingbewogen.

Zo kijkt God naar zondaars die spijt hebben en terug keren. Hij zag mij en u ook komen, in de dagen van onze bekering.

Spreuken 28:13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn; maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming.

Titus 3:5 heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontfermingons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest,

“hij liep hem tegemoet”

Wij vinden Jezus terug in dit vaderbeeld: Hij komt tegemoet ! Wat een verlangen leefde hier niet in het hart van de vader. Wij kunnen vaststellen dat de vader bijna iedere dag stond te wachten achter zijn zoon, want hij wist niet welke dag de zoon zou terugkeren.

God komt ieder mens tegemoet die, naar Hem toegaat met spijt en berouw.

VERS 21-25 FEESTVREUGDE

De reactie van de vader is opmerkelijk bij de uitspraken welke hij doet.

“was dood en is levend geworden”

“verloren en is gevonden”

Ieder mens welke niet terugkeert tot God tijdens zijn leven hier op aarde, kunnen wij interpreteren als “dood” en “verloren”. ( ook vs.32).

Wij hebben er dan de “verloren” zoon van gemaakt, maar was wel evengoed

De “dode” zoon. Vandaar dat Jezus de opmerking maakte : Laat de doden de doden begraven.

Terwijl er hongersnood was, werd hier het beste kalf geslacht!

Hij krijgt kleren, een gouden ring en schoenen!

Hij is precies opnieuw in een nieuwe wereld terechtgekomen, dat hij zeker niet had verwacht, na al datgene wat hij had gedaan! Hij dacht zijn zoonsschap te hebben verloren, maar de vader herstelt hem, hij is geen huurling.

Dit alles dank zij de genade van zijn vader.

Wij mogen dit beeld van deze genadige vader niet vergeten, integendeel op deze manier moeten wij over God tegen de mensen spreken.