DE PROFEET JOEL

profeet

DE PROFEET JOEL

Deze profeet Joel trad op in Judea, naar aanleiding van een vernietigende sprinkhanenplaag, welke een oordeel van God was in zijn ogen. Het volk aanbad toen de Baal. Dit gebeurde vermoedelijk 400 jaar voor Christus. Hij zag in al dat rampzalige gebeuren, de “Dag des Heren” Hij beschrijft het vonnis ook over de vijandige volkeren van Israël. Hij roept het volk op tot gebed en vasten. Zijn naam betekent: De Heer is God of de Heer is getuige. Zijn vader Pethuel, zijn betekent: Verschijning van God.

HOOFDSTUK 1

(1-4) De profeet valt met de deur in huis. Er is een ramp gebeurd in zijn tijd, welke heel erg was. Hij geeft opdracht om dat oordeel van God, door te geven aan hun nageslachten. Het lijkt wel een waarschuwing welke nog geldig is ook voor de geslachten van vandaag. Egypte kende ook eens een sprinkhanenplaag, maar Israël is hier aan Egypte gelijkvormig geworden, laat mij zeggen werelds en goddeloos geworden! (Rom.12:2).

Wat is er nu gebeurd? Over welke ramp heeft de profeet het hier?

4 Wat de rups heeft overgelaten, heeft de sprinkhaan afgegeten, en wat de sprinkhaan heeft overgelaten, heeft de kever afgegeten, en wat de kever heeft overgelaten, heeft de kruidworm afgegeten.

De vertalingen bij deze sprinkhanenplaag is zeer verwarrend. Roger Liebi, een expert in de Hebreeuwse taal klaart het uit: Er zijn negen soorten sprinkhanen, en hier worden enkel de vier meest vernietigende soorten van sprinkhanen genoemd. De ouden van dagen hadden nog nooit een dergelijke ramp ervaren, waarbij alle vruchten helemaal verdwenen.(Lev.11:22).

(5) De profeet roept tot het volk om tot een ernstige bezinning te komen. De dronkaard zal nuchter worden, er is geen goede wijn meer, en ziet de bittere waarheid. Dit is een beeld welke aantoont dat de welvaart voorbij is. (6,7) De profeet geeft uitleg en reden over deze ramp. Deze sprinkhanenplaag symboliseert ook duidelijk een ontelbaar volk.(Jes.40:22- 33:4) Wij kunnen vermoeden dat die legermacht ook zou kunnen bestaan uit vier sterke landen. Er is hier een invasie beschreven, een grote militaire inval, een enorme legermacht, met leeuwenkracht. De apostel Johannes zag ook dit sprinkhanenleger, de beschrijving wijst naar een inzet van helikopters. De kransen op hun hoofd, hij ziet het draaiende schroef. Een beeld uit de “Dag des Heren”.

7 En de gedaante der sprinkhanen was als van paarden, die uitgerust zijn tot de oorlog; en op hun koppen waren kransen als van goud en hun aangezichten waren als aangezichten van mensen; 8 en zij hadden haar als vrouwenhaar en hun tanden waren als die van leeuwen;Openbar.9

De aangebrachte schade door de profeet beschreven lijkt het gevolg van een chemische gifaanval. Gebroken takken aan de bomen, afgevallen schors, en wit geworden van de gebruikte giftige stoffen, als onkruidverdelgers. Turkije gebruikt nu al speciale helikopters met dodend gif tegenover de koerden.

(8,9) Het lijkt er wel op dat er ook vele slachtoffers zijn gevallen. Het groot verdriet voor het volk vergelijkt de profeet met een maagd die treurt en weent in ondertrouw om haar bruidegom. Om een of andere reden is het huwelijk niet kunnen doorgaan. Was Jezus niet als het ware hun bruidegom? De tempeldienst kan niet meer doorgaan, wegens deze toestand. De priesters treuren, en kunnen geen spijs of drankoffer meer brengen. Tot dan toe werden er nog offers gebracht, het volk ging traditioneel nog wel naar de tempel, maar leefden er op los en niet naar Gods wil. Je kunt ook twee uren per week naar een gemeente gaan, maar toch eigenzinnig blijven zonder heiliging, en denken mijn plicht is vervuld!

(10,12) Hier vinden wij opnieuw een beschrijving van de grote schade op het land. De mensen zijn er depressief van geworden. God nam de vreugde van zijn volk weg. De mensen werden als de vruchten, uitgedroogd en geen levenslust meer. Geen tarwe of gerst is nog te vinden, dus geen brood! Arm of rijk, krijgen hetzelfde lijden. Het volk had gezondigd, God vergeten. Alle vruchten zijn vernield, druiven, vijgen, granaatappels, appels enz. Een verdorde wijnstok zie foto. Dit wijst op een economische ramp.

 

De profeet doet een oproep tot algemene bekering!

 

(13,14)Als de mens niet naar God wil luisteren, dan komt er onheil! Dit keert regelmatig terug. Ook is dit vandaag hetzelfde fenomeen. Joel richt zich tot de priesters, trek uw rouwklederen maar aan. Hij maakt ze duidelijk dat ze bekering nodig is. Er kunnen geen offer meer worden gebracht, want er valt niets meer te offeren! Het volk dient te worden ingelicht van de ernst van de zaak. Er is maar één uitweg, bidden en vasten. Bidden en roepen opdat Jaweh hen genadig zou willen zijn. Matth.23:39 Want Ik zeg u, gij zult Mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt: Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren!

 

Wij zien vandaag toch ergens een verandering onder het Joodse volk. Hun leider, de eerste minister, begint Bijbelstudies te volgen, dit zal wel een zekere navolging kennen. Als deze trend zich verder zet onder het volk, en het zich bekeert, dan is dit een overduidelijk teken voor alle christenen dat God opnieuw de draad opneemt met zijn volk, en dat het einde van de gemeente plots een feit zal zijn!

“Ik kwam tot geloof in Jesjoea ha Masjiach”

“Ik kwam tot geloof in Jesjoea ha Masjiach”, vertelt Daniel Rozen “en vanaf dat moment (1991) is mijn leven nooit meer hetzelfde geweest!” Daniel: “Als zoon van Joodse Holocaustoverlevenden was ik mij al op jonge leeftijd bewust van de recente geschiedenis van mijn volk.

Nabij is de “Dag des Heren” De dag zal komen….Joel

 

Rapture= opname/ Gog= leider van een Islamitische coalitie, waaronder Rusland en Iran welke zullen worden verslagen, daarna bouwt Israël zijn tempel. The tribulation = De verdrukking, de Dag des Heren. Millennium= Duizendjarige rijk

 

 

 

(15,18) De Dag des Heren is niet de zondag voor alle duidelijkheid. Het is niet de dag van de opname, die ook voorafgaat, welke de dag van Christus is. De Dag des Heren is het tweede gedeelte van de verdrukking, de grote verdrukking genoemd. Het heeft een tweevoudige betekenis: 1. De grote verdrukking 2. De dag van de wederkomst van Christus op aarde in Jeruzalem.

Dit kan betekenen dat het bijna zeker, met natuurrampen zal gebeuren. Wij lezen over droogte, verhitting, wat er nog was van gras, is verbrand. De wijnvaten staan er beschimmeld. De profeet schrijft over een toekomstig oordeel, een rampzalige toestand in het ganse land. Het vee heeft noch eten noch drinken, want het water is volledig opgedroogd en ze schreeuwen en kreunen van ellende.

ANDERE PROFETEN ZAGEN EN SCHREVEN OVER DE DAG DES HEREN

 

De profeet Jesaja.

 

6 Jammert, want de dag des Heren is nabij; hij komt als een verwoesting van de Almachtige. 7 Daarom worden alle handen slap en elk mensenhart versmelt. 8 Ja, zij zijn verschrikt, krampen en weeën grijpen hen aan, als een barende krimpen zij ineen; de een ziet verbijsterd de ander aan, hun gelaat staat in vlam. 9 Zie, de dag des Heren komt, meedogenloos, met verbolgenheid en brandende toorn, om de aarde tot een woestenij te maken en haar zondaars van haar te verdelgen.Jes.13

 

Volgens deze profetie van Jesaja, is het duidelijk een tijd van verwoestingen, vernielingen van de Almachtige. Wij bedenken onvoorstelbare natuurrampen zullen onze planeet volgens plan veranderen. Meedogenloos wordt een einde gemaakt aan alle goddeloosheid.

De profeet Amos

 

16 Daarom, zo zegt de HERE, de God der heerscharen, de HERE: Op alle pleinen rouwklacht, en op alle straten zegt men: Ach, ach! Men roept de landman op tot rouw en verlangt misbaar van hen die klaagzangen kennen.17 En in alle wijngaarden zal weeklage zijn, wanneer Ik door uw midden heen ga, zegt de HERE.18 Wee hun, die verlangen naar de dag des HEREN! Wat toch zal de dag des HEREN voor u zijn? Duisternis is hij, en geen licht!

De profeet Amos laat weten dat er een vloek komt over alle mensen die uitzien naar deze tijd, waarschijnlijk allen die verlangen naar het vernietigen van Israël. Al de volkeren welke zullen optrekken tot de strijd van Armageddon.

De profeet Jeremia

 

7 Wee, want groot is die dag, zonder weerga; een tijd van benauwdheid is het voor Jakob; maar daaruit zal hij gered worden.8 Op die dag zal het gebeuren, luidt het woord van de HERE der heerscharen, dat Ik het juk van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren; vreemden zullen hen niet meer knechten,9 maar zij zullen de HERE, hun God, dienen en David, hun koning, die Ik hun verwekken zal.10 Gij dan, vrees niet, mijn knecht Jakob, luidt het woord des HEREN, en wees niet verschrikt, Israel, want zie, Ik verlos u uit verre streken, uw nakroost uit het land hunner gevangenschap; Jakob zal terugkeren en rustig en veilig zijn, door niemand opgeschrikt.

Deze profeet maakt duidelijk, dat deze tijd, de “dag des Heren”, een pijnlijke tijd zal zijn voor Israël. Toch laat de profeet aan Israël weten, dat ze niet angstig moeten zijn. Israël zal terug in zijn land komen en er veilig en rustig wonen, en leven met Koning Jezus!

De profeet Obadja

 

Obadja 1:15 Want nabij is de dag des HEREN over alle volken; zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden, uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen

Deze profeet toont ook dat God zal oordelen over “alle” volkeren. Dus niet over de tien landen beschreven in de oorlog van Gog. Obadja laat zien dat alle volkeren welke zullen optrekken om te strijden tegen Jeruzalem, een zware nederlaag zullen meemaken.

PAULUS EN DE DAG DES HEREN

(19,20) De profeet Joel, begint te bidden terwijl hij alles beschrijft over deze nationale ramp. Ook de apostel Paulus schrijft over de veel besproken: “Dag des Heren”.

1 Maar over de tijden en gelegenheden, broeders, is het niet nodig, dat u geschreven wordt: 2 immers, gij weet zelf zeer goed, dat de dag des Heren zo komt, als een dief in de nacht. 3 Terwijl zij zeggen: het is alles vrede en rust, overkomt hun, als de weeën een zwangere vrouw, een plotseling verderf, en zij zullen geenszins ontkomen. 4 Maar gij, broeders, zijt niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief overvallen zou:5 want gij zijt allen kinderen des lichts en kinderen des daags. 1 Thess.5

 

 

“Terwijl zij zeggen:” Wie zijn die mensen, die zo zullen reageren op de eindtijdprofetie?

Het zijn de onverschilligen en zij die niet nadenken over de Bijbelse profetieën die tijd van verwoesting zal voor hen onverwacht zal komen. Profetie is voor hen die willen geloven!

(1 Cor.14:22) Ze zullen niet voorbereid zijn, ze zullen onwetend (duisternis) zijn want ze zeggen, er is eindelijk vrede en rust in het M.O. Inderdaad, de antichrist zal een vredesverbond sluiten met Israël, en halverwege de tijd van het verbond, zal hij het staakt het vuren zal verbreken.(Dan.9:27)

15 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan (wie het leest, geve er acht op) 16 laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen.Matth.24. Zeus altaar te Pergamum

De antichrist wil nu echt aanbeden worden met offers in de tempel, en plaatst een afgodsbeeld, met altaar (?) waar alle godsdiensten zich in kunnen vinden. Wij denken aan het altaar van Zeus, met mensenoffers, slaven of gevangenen, destijds in de tempel te Pergamum, en nu in Berlijn, morgen in de tempel te Jeruzalem als aanbidding van de satan? In alle godsdiensten werden er mensenoffers gebracht aan afgoden. Enkel bracht GOD één offer, Zijn zoon Jezus Christus.zeusaltaar_berlijn

Waarom diende de aanstelling van de eerste president van Europa te gebeuren in het museum te Berlijn bij het altaar van Zeus, de troon van de satan?

Waarom wil Turkije dit tempelbeeld terug? (Openbar.2:13)

De oude stad Pergamum

HOOFDSTUK 2

 

DE AANKONDIGING VAN DE GROTE VERDRUKKING.

De profeet zag een grote oorlog tegen Israël in de verre toekomst. De shophar, de bazuin, dient snel alarm te geven in Jeruzalem en op de heilige berg. Het volk zal dan beven van schrik, want de Dag des Heren, de benauwdheid van Jacob, de tijd van de grote verdrukking is op komst. Ze dienen hun voorzorgsmaatregelen te treffen. De laatste jaren doet Israël aan oorlogspreventie. De bevolking wordt voorbereid om zich te beschermen.Het land zou ook wel eens preventief kunnen optreden!

ISRAEL AANGEVALLEN

 

(2,10) De overgrote meerderheid van Israël leeft nog steeds in duisternis en dikke mist, dit betekent: onwetendheid, problemen en angst. (Jes.8:22,9:1,2). Daartegenover staat het licht als een blijdschap en rustigheid. De Joden mankeren het licht van Jezus, hun Messias, door ongeloof.

Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.Joh.8:12

Zoals de mist opkomt bij het morgenrood, rond de bergen, zo verspreiden zich een nog nooit geziene sterke legermacht, net als een sprinkhanenplaag, aan de horizon. Is het een invasie van grondlegers onder bevel van de antichrist? Wij hebben sterke vermoedens.

Wij zien verder hier een mogelijke beschrijving van parachutisten, infanterie. (3) Ook een mogelijke invasie van een divisie tanks die vuren, alles op hun weg verandert van aanzien, achter hen is alles verwoest. Het kunnen tanks zijn uitgerust met chemische wapens achteraan, zoals beschreven in de Apocalyps.

Men ziet talrijke helikopters dalen op de bergen, of springen over de bergen. Ze beklimmen de muur. (enkelvoud) Wij vermoeden dat het kan gaan over de opgerichte muur in Israël. Of mogelijk ook de Klaagmuur, want er staat dat ze de stad, Jeruzalem, zullen innemen en bezetten.

 

(10) De beschrijving van dit vers toont een beeld, precies alsof God erg kwaad wordt. Hemel en aarde zullen eerst beven. Zon, maan en sterren geven geen licht meer, dus komt het land komt letterlijk in dikke duisternis. Het lijkt of de natuur het onrecht niet verder kan verdragen. Denk aan de gevolgen om de zon te moeten missen!

 

En de HERE verheft zijn stem……

Bedenk hoe God eens zelf eens ingreep toen de Assyriërs (Iran, Irak) aanvielen in grote aantallen:

 

36 Toen ging de Engel des HEREN uit en sloeg in het leger van Assur honderdvijfentachtigduizend man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken. 37 Dus brak Sanherib, de koning van Assur, op en aanvaardde de terugtocht; en hij bleef te Nineve.Jes.37

 

(11,17) Ja, als de Here Jezus spreekt gebeuren er wonderlijke dingen die de mens niet altijd kan begrijpen. Hier spreekt Hij tot Zijn leger, geen landleger, maar een echt onoverwinnelijk leger des heils, engelen en al Zijn volgelingen, de gemeente! Dit leger zal Zijn profetisch woord vervullen. De tijd is nu echt aangebroken dat Israël zich heel dringend dient te bekeren met spijt en berouw, en te hopen op hun Messias, Jezus!

Stop nu maar met dit religieuze en traditioneel gedoe van uw klederen te scheuren roept de profeet! Dit was een gebaar van rouw, verdriet, spijt, of een reactie bij het horen van Godslastering. Een hogepriester mocht zijn klederen niet scheuren, (Lev.21:10) maar de hogepriester bij Jezus was een corrupte wetsovertreder. Verander toch van gedachten, en van hart, roept Joel ernstig, als de laatste waarschuwing voor Gods uitverkoren volk.

De profeet Joel laat weten dat ze zich nu moeten verzamelen voor een plechtige samenkomst. Iedere familie ook met al de kinderen moeten aanwezig zijn. De tempelpriesters zullen bidden en wenen, betekent spijt en berouw tonen en hebben. Ze dienen te bidden voor het behoud van hun beloofde land. De profeet laat weten dat ze dit aanroepen moeten doen, opdat de heidenen niet zouden lachen en spotten met hun God!

Het lijkt wel of het land Israël zou gaan verdwijnen en de vijanden de grote overwinnaars zouden zijn. De wanhoop is hier heel nabij, net als toen ze bevend van schrik voor de schelfzee stonden met Mozes!

(18,27) Het gezamenlijke gebed van Israël werd verhoord! Zoals vele malen zien wij opnieuw de genade en barmhartigheid van God. God zal hen verdrijven, die machtige legers welke zo talrijk uit het noorden kwamen. Hoe dit zal gebeuren lezen wij niet. Doch wij vermoeden dat Here zal strijden zoals Hij dat vroeger deed!

Zacharia 14:3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg;

 

“Een dor en woest land” Dit kan best de woestijn zijn in Saoedi-

Arabië, De oostelijke zee is de Dode zee, en de Westelijke Zee is de Grote zee in de Bijbel, namelijk de Mediterrane Zee.

Welke landen in het Midden-Oosten zijn dit?

Vroeger werden hier altijd de Assyrische koningen bedoeld. Vandaag zouden dit best de landen als Irak en Iran,Turkije en Syrië kunnen zijn.

Het Hebreeuwse woord voor het “noorden” toont aan dat men hier het land waar ze vroeger geboren werden is bedoeld.(Sef.2:13) Ook de richting van waaruit dat sprinkhanenvolk zullen aanvallen.

Het geboorteland van de sprinkhanen is het zuiden, Arabië, Egypte en Libië, Iran, Irak. Let op de Arabische lente, zoveel volk, als sprinkhanen samen. Let erop hoe deeltroepen van Iran zich vestigen in Libanon.

Assyrië en Babel behoorden altijd tot de oudste en eerste aartsvijanden van Israël. Zij namen steeds het initiatief bij conflicten. Let op de grootspraak van Saddam in Irak destijds en vandaag Iran, met zijn premier. Diezelfde leider liet destijds kinderen lopen door de mijnenvelden, tijdens de oorlog met Irak, om de weg vrij te maken!

Rome is het nieuwe Babel, welke de antichrist zal voortbrengen. Dit mogen we niet vergeten!

Het Vaticaan haat Israël, in het verleden, heden, en toekomst!

De vorige paus was Joods en schijnheilig.

Er komt een zegen voor Israël!

Wees niet langer angstig spreekt God tot zijn volk, ja ook spreekt Hij zo tot de dieren op het land. Ook de dieren die honger hadden schreeuwden tot God, Hij heeft ze lief, want het is ook een deel van Zijn schepping! Het dagelijkse leven en de economie zal worden hersteld in het land. (23) Hier zit een woordspeling tussen “leraar van gerechtigheid” en “vroege regen” in het Hebreeuws. Hij geeft de vroege regen als een groot teken van Zijn vergeving, dit is Jezus!

God zal hen nu troosten en vergoeden voor de natuurrampen met de sprinkhanen die hen destijds overkwam, als oordeelsstraf van God.

(26) God belooft dat Zijn volk nooit meer ten schande zal worden, bedenk de Holocaust, waar mannen, vrouwen en de kinderen omkwamen! Zij zullen Hem met hart en ziel loven en prijzen voor zijn vergeving!

HET KOMENDE PINKSTEREN VAN ISRAEL.

(28,32) Op Pinksteren werd een gedeelte van deze profetie voor de vervuld, en aangehaald door de apostel Petrus. Iedereen daar aanwezig, kon zijn taal begrijpen! De apostelen waren de eerste uit Gods volk, welke de Geest ontvingen. Daarna kwamen velen tot geloof in Christus, als hun Messias. Ook slaven en slavinnen konden de Geest ontvangen, geen discriminatie! Ze zullen niet in tongen spreken, maar profeteren en visioenen hebben.

Het andere gedeelte van deze profetie door Petrus aangehaald op Pinksteren werd niet vervuld, waarbij sprake is over de wonderbare tekenen in de hemel en op aarde.

Onder die tekenen moeten wij gebeurtenissen en de actualiteiten van de eindtijd begrijpen, welke terug te vinden zijn in het Woord van God, de Bijbel.

Dit zal nog gebeuren. “bloed, vuur en rookpilaren”

 

Wat kunnen wij begrijpen onder die, tekenen als bloed, vuur en de rookpilaren?

Palmboomatoombom

Het zijn tekenen op aarde. In India kende men een bloedregen, welke men wetenschappelijk niet steeds niet kan verklaren.

Het Hebreeuwse woord dat spreekt over een lange rechtopstaande rookpilaar, is hetzelfde woord voor een grote palmboom! (Rashi)

Het Hebreeuws is een beeldtaal! Die rookpilaren doen ons toch heel sterk denken aan de ons bekende paddenstoel van een atoombom, en de rode wolk is het kleur van bloed.

De profeet Joel diende wat hij had gezien eenvoudig te beschrijven met de beelden die hij kende uit zijn tijd en uit zijn omgeving. Let erop dit woord staat in het meervoud, dus rookpilaren. Wat een prachtig benaderend beeld, maar al die nucleaire wapens zullen een schrikwekkende vernietiging teweegbrengen voor de mens en de natuur!

Markus 13:20 En indien de Here die dagen niet had ingekort, zou geen vlees behouden worden, doch ter wille van de uitverkorenen, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij die dagen ingekort.

HOOFDSTUK 3

ER KOMT EEN VERANDERING IN HET LOT VAN JUDA EN JERUZALEM

(1-3) Er komt een einde aan de verdrukkingen van het Joodse volk. Juda is de stam waar alle koningen van Israël uit voortkwamen. De ongelovige wereld haat dit volk, zonder ook maar een bekende grondige reden. De wereldpers manipuleert dagelijks de volkeren tot een laatste wereldoorlog, onder invloed van demonen. De profeet schrijft over de jaren waarbij God Zijn uitverkoren volk verzamelt en ze in hun land terug laat wonen. Het ontstaan van Israël was een pijnlijke geboorte in 1948. God zal afrekenen met alle haatdragende volkeren, en hun leiders die ten strijde zullen trekken tegen Israël.

Dit bloedbad zal zich voltrekken in het dal van Josafat. De naam “Josafat” betekent; de Here oordeelt. Het is God die alle volkeren verzamelt, en Gods wegen zijn ondoorgrondelijk! Later werd het genoemd “Het dal van de zegen”! In dat dal versloeg Josafat al zijn vijanden.

De profeet Zacharia wijst naar dit gebeuren en spreekt uitvoeriger:

 

2 Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden.3 Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg; 4 zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die voor Jeruzalem ligt aan de oostzijde; dan zal de Olijfberg middendoor splijten, oostwaarts en westwaarts, tot een zeer groot dal, en de ene helft van de berg zal noordwaarts wijken en de andere helft zuidwaarts; 5 en gij zult de vlucht nemen in het dal mijner bergen, want het dal der bergen zal reiken tot Asel; ja, gij zult de vlucht nemen, zoals gij de vlucht genomen hebt voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. En de HERE, mijn God, zal komen, alle heiligen met Hem. Zach.14

(2) God spreekt hier duidelijk over “Zijn” land, Zijn volk, hoewel de ganse aarde van Hem is.

In de eindtijd zijn ze al bezig met Mijn land te verdelen onder elkaar. Zijn volk als koopwaar behandeld.

PERES  VATICAANVergeten we niet dat ex-premier Rabin (vermoord) en huidige President Peres van Israël, in 1993 een compromis maakten met het Vaticaan. De tempelberg werd stilzwijgend eigendom van het Vaticaan en onder pauselijk toezicht geplaatst, om echte diplomatieke betrekkingen met het Vaticaan te kunnen hebben!

Zou dit de sleutel kunnen worden voor de tempelbouw?

Is dit niet een eerste stap voor de komende antichrist met een schijnvrede? Zijn de plannen correct, waarbij men het Islamitisch heiligdom, de moskee op de tempelberg zal vernietigen tijdens een komende oorlog met Iran? Dan zou men de tempel kunnen bouwen, waar de volgende paus “Petrus Romanus” (antichrist) zich kan vestigen? Spelen de Jezuïeten opnieuw een rol bij de komst van de volgende paus en toppolitici in de wereld?

(4,8) Het wraakzuchtige Libanon samen met alle Palestijnen, willen Israël vernietigen. Sidon behorende tot de stam Aser, was destijds machtig en was nauw verwant en in concurrentie met de stad Tyrus. Tyrus betekent als harde “rots”.

Jezus speelde in op de hardheid van hart, en sprak: 21 Wee u, Chorazin, wee u, Betsaida! Want indien in Tyrus en Sidon die krachten waren geschied, welke in u geschied zijn, reeds lang zouden zij zich in zak en as bekeerd hebben.Matth.11

Tyrus was in de oudheid een wereldbekende havenstad, met een prachtige handelsvloot, dat hen rijk maakte, maar het kreeg een Titanic ervaring! (Ezechiël 28)

Sidon zou de eerstgeborene kunnen zijn van het land Kanaan, en meteen zeker de oudste vijand van Israël.

De oude Filistijnen, zijn de huidige Palestijnen!

De Filistijnen zijn de bewoners van Peléschet, Palestina. De Filistijnen heten in het Hebreeuws normaal: “Pelischtim”. (Amos 9,7)

De stam “phalascha” is nog in het Ethiopisch bewaard gebleven en betekent: trekken en reizen, het daarvan afgeleide zelfstandig naamwoord “peléschet”, wat tocht of trekkenden betekent, en zo noemde men de Filistijnen, en ze zijn nooit een natie geweest!

God laat weten dat hun kwade bedoelingen, en aanvallen op hun eigen hoofd zullen vallen. In feite zullen dan ook de moslims kunnen beseffen dat hun Koran, een sprookjesboek is met gedachten als luchtkastelen en hemelmaagden!

De reden waarom God zeer krachtig zal optreden staat in de verzen 5 en 6. Wat God toebehoorde hadden ze komen roven en plunderen, en in hun afgodentempels gebracht.
het zilver en goud namen ze mee, met andere woorden men stal het vermogen van Israël, welke ze hadden gekregen van God. Waar is als voorbeeld de oude gouden Menora vandaag? In het Vaticaan? (7) Tot tweemaal toe zal het op hun hoofd neerkomen zo staat er. Die Sabeeërs zou het volk van Scheba zijn, Arabieren?

DE PROFEET SPREEKT PRECIES TOT DE VERENIGDE NATIES

(9,13) Een oproep tot de laatste wereldoorlog! Begin u te bewapenen. De zwakke soldaat zal kunnen zeggen dat hij een held is. Dit wijst in de richting van het moderne wapengebruik, je moet nu niet sterk zijn om een computer te bedienen of een raket te lanceren! Men zal meer en meer gaan investeren in oorlogsmateriaal in plaats van in de economie.

Dag na dag gaan wij een internationale troepenbeweging kunnen vaststellen richting Jeruzalem.

Omwille dat er staat “volken van ronddom” heeft men de neiging te gaan denken aan de oorlog van Gog. Gog is geen familienaam, maar is de naam van het land dat de leiding zal nemen, om Israël de oorlog te verklaren en aan te vallen met zijn moslimcoalitie. Maar Gog komt niet om in het dal van Josafat, of het dal der beslissing,(KJV) maar op de bergen van Israël.

(Ezech.39:4). Sommige uitleggers leggen een verband met het dal van Gog’s menigte (Hammon-Gog, The valley of Hammongog. Hamonah een stad of dorp daarbij noemt vandaag Dibon) naar aanleiding van:

Ezechiël 39:11

11 Te dien dage zal Ik aan Gog een plaats geven, waar zijn graf zal zijn in Israel: het dal der doortrekkenden, ten oosten van de zee; en dat zal de weg versperren aan wie erdoor willen trekken. Daar zal men Gog met heel zijn menigte begraven en men zal het noemen: het dal van Gogs menigte.

Het dal wordt vergeleken met een perskuip van de druiven. Deze beschrijving kan ook doen denken aan Megiddo. Openbaring: 14:20 En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver

Het bloed stroomt weg, het stolt niet. De reden hiervoor wijst erop dat het bloed nucleair is bestraald. Megiddo betekent neerhouwen, en dit wijst naar de sikkel! Zoals er staat: sla de sikkel erin”. Blijkbaar is er nog steeds een exegeseverschil tussen de oorlog van Gog en Armageddon!

DE HERE ZAL HET OVERBLIJFSEL VAN ZIJN VOLK BESCHERMEN

(14,17) De profeet ziet als het ware ontelbare legers afdalen naar het dal der beslissing, zoals God het wilde. Dan komt de natuur in beweging, of er is hier een beschrijving als gevolg van nucleaire bommen. Er is nog een mogelijkheid, dat er een zonsverduistering zal zijn op dat ogenblik. Openb.14:20 En de persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak tot aan de tomen der paarden, zestienhonderd stadiën ver.

Wij lezen hier ook dat Jezus niet optreed als een lam van God, maar als de Leeuw van Juda die brult! Hij laat dan hemel en aarde beven. (Haggaï 2:6, Hebr.12:26) De Heer zal een schuilplaats zijn voor zijn uitverkoren volk. Ook de profeet Obadja schrijft over een ontkoming op de berg Sion. (Obadja 1:17) Inderdaad zijn er nu al mensen die hun atoomschuilkelder in orde maken. Gods volk zal opnieuw hun eigen God herkennen en begrijpen dat Hij het was die voor hen opnieuw bijzonder wonderlijk heeft gezorgd.

ISRAEL WORDT HERSTELD EN GEZEGEND

(18,21) Het beeld hier beschreven, gaat over een bloeiende economie in het land Israël. Wat het land na dit oorlogvoeren zal ondergaan hebben weten wij niet. Er zal dus geen radioactieve besmetting aanwezig zijn. Er is sprake van nieuwe wijn, melk wijst naar de veestapel, schapen en herders aan het werk, meer dan voldoende water in het land, wat altijd al een probleem is geweest.

Sittim ligt in het West-Jordaanse gebied. Het dal van Sittim was een zeer onvruchtbaar en dor dal. Bekend werd het voor het Acaciahout. Nu zal dit in de toekomst veranderen in een zeer vruchtbaar gebied! Het water zal lopen vanuit Jeruzalem naar de Zoutzee of Dode zee.

De profeet Ezechiël schreef over

de zegen voor Israël!

 

8 Hij zeide tot mij: Dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de Vlakte en komt in de zee; in de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt.

9 En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven, overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn, want als dit water daarheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven.

10 Vissers zullen erlangs staan van Engedi tot En-eglaim; het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk.

11 Maar de moerassen en poelen ervan zullen niet gezond worden; zij zijn aan het zout prijsgegeven. 12 Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt; elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt; hun vruchten zullen tot spijze zijn en hun loof tot geneesmiddel. Ezech.47

Israëls vijanden worden vernederd!

In een schril contrast komen dan de landen als Egypte en Edom (Saoedi-Arabië) in de onvruchtbaarheid terecht, wegkwijnen en wellicht ontvolkt door de armoede tot gevolg.

De reden voor dit rechtvaardig oordeel van God, zijn de vele terroristische aanslagen op Gods volk in Juda! Daarbij werd er veel onschuldig bloed vergoten. Wat de media verzwijgt zal God onthouden!

De grootspraak van de landen als Irak, Iran, Egypte, Syrië, en het nomadenvolk van de Palestijnen, zoals beschreven in de psalmen zal op hun eigen hoofd vallen.

4 Zij zeggen: Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israel niet meer wordt gedacht. 5 Want zij hebben eensgezind beraadslaagd, tegen U een verbond gesloten:

6 de tenten van Edom en de Ismaelieten, Moab en de Hagrieten,

7 Gebal, Ammon en Amalek, Filistea met de inwoners van Tyrus;

8 zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd, zij zijn de zonen van Lot tot steun. Sela

Ps; 83

Integendeel laat God weten, mijn land zal er blijven tot in eeuwigheid en Jeruzalem als hoofdstad! God brengt zijn volk van onder de wet naar de genade!