JEZUS BAD OOK !

clip_image001

 

 

clip_image003

 

JEZUS BAD ….Telkens wij aan de opstanding van Jezus denken hebben wij een blij gemoed, omdat wij weten dat ook al Zijn volgelingen zullen opstaan! De dag van de opstanding van zoveel Bijbelgetrouwe christenen van nu, en vorige geslachten, samenlopend met de “opname”. Wij kunnen blij zijn dat dus Pasen een profetisch karakter kent.  Voor de dag van de opstanding had ook Jezus een moeilijke tijd. Ook denk ik dat wij voor de dag van de opname nog een moeilijke tijd van strijd zullen kennen.  Daarom laten wij eens kijken naar de moeilijkste en meest pijnlijkste tijd die Jezus hier op aarde kende.

Marcus 14

32 En zij gingen naar een plaats, genaamd Getsemane, en Hij zeide tot zijn discipelen: Zet u hier neder, terwijl Ik bid.33 En Hij nam Petrus en Jakobus en Johannes mede. En Hij begon zeer ontsteld en beangst te worden,34 en Hij zeide tot hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot stervens toe; blijft hier en waakt.35 En Hij ging een weinig verder, en Hij wierp Zich ter aarde en bad, dat, indien het mogelijk ware, die ure aan Hem zou voorbijgaan,36 en Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.37 En Hij kwam en vond hen slapende, en Hij zeide tot Petrus: Simon, slaapt gij? Waart gij niet bij machte een uur te waken?38 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.39 En wederom ging Hij heen en bad, dezelfde woorden sprekende.40 En toen Hij terugkwam, vond Hij hen slapende, want hun ogen waren zeer bezwaard; en zij wisten niet, wat zij Hem zouden antwoorden.41 En Hij kwam ten derden male en zeide tot hen: Slaapt nu maar en rust. Het is genoeg. De ure is gekomen, zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren.42 Staat op, laten wij gaan. Zie, die Mij overlevert, is nabij.

In vers 33 lezen wij hoe Jezus ook mens was.

Hij werd beangst en ontsteld. Voor deze angst gebruikt het Grieks het sterkste woord. De discipelen die zijn verheerlijking op de berg hadden gezien, zien hier een Jezus in een totaal andere toestand, namelijk het meest bedroevende moment van Zijn aardse leven. Dit lag duidelijk in het feit dat de zondestraf van alle mensen op Jezus begonnen te wegen. Het was een begin van Gods oordeel.Men zou ook de vraag kunnen stellen: God waarom? Was er dan geen andere oplossing voor de redding van de wereld? Waarom een Onschuldige straffen met de doodstraf?

Vers 36 Bad Jezus: lees vers 36

Jezus, wist dat alles mogelijk was bij God. Hij bad neemt deze beker van mij weg,

DOCH NIET WAT IK WIL, MAAR WAT GIJ WILT.

Het is goed om te weten wat met de beker in de Bijbel werd bedoeld. Wij proeven dat dit een heel belangrijk symbool is.

Dit is de beker zoals men vroeger dacht: iemands levenslot of ervaring, met vreugde of tegenspoed, goddelijke beschikkingen, gunstig of ongunstig, worden met een beker vergeleken die God iemand geeft te drinken: aldus van voorspoed en tegenspoed

Jesaja 51:17 Ontwaak, ontwaak, sta op, Jeruzalem; gij, die uit de hand des Heren de beker zijner grimmigheid hebt gedronken, de kelk der bedwelming hebt leeggedronken.

48 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Als tegen een rover zijt gij uitgetrokken met zwaarden en stokken, om Mij gevangen te nemen?49 Dagelijks was Ik bij u, lerende in de tempel, maar gij hebt Mij niet gegrepen; doch de Schriften moeten in vervulling gaan.50 En zij lieten Hem alleen en vluchtten allen.

Jezus kon vele malen hebben gevraagd: Waarom? Waarom moet ik dit nu doen? Waarom behandelt men mij als een politiek misdadiger, Jezus deed nooit aan politiek! Het kon toch anders, en dat wist Jezus.

Maar God liet Zijn woord in vervulling gaan ook al bad Jezus dit! Doch Jezus aanvaarde de wil van Zijn Vader, ook na zijn vurig gebed.

34 Jezus zeide tot hen: Mijn spijze (het meest noodzakelijkste in mijn leven) is de wil te doen desgenen, die Mij gezonden heeft, en zijn werk te volbrengen.joh.

Ook wij stellen soms wel eens de vraag: kon mijn leven er nu niet anders uitzien? Waarom moest ik al de ellende die ik heb meegemaakt krijgen. Waarom moest ik ziek worden? Waarom werd ik niet genezen, toch geloof ik? Waarom …?

Wellicht kennen wij momenten alsof God ons vergat! Maar dat is niet zo, tenzij wij in niet geloven of in constante zonde gaan leven, en God vaarwel zeggen.

Jezus heeft dit wel gekend :

Toen hij aan het kruis riep : Mijn God Mijn God waarom hebt gij mijn verlaten! Ja, dan was het wel zo , want God kon geen gemeenschap hebben met de zonde en het vloekhout.

Er is wel de mogelijkheid dat dit alles tot een vorm van opstandigheid tegenover God zou kunnen leiden.

Opstandigheid of hardheid van hart. Tegenslagen kunnen een oorzaak zijn om het hart te verharden. Wij kijken naar de Farao die zijn hart verharde tegenover God. Hier ging het over de wil van Farao tegenover de wil van God. Hij en Zijn volk kreeg tegenslagen rampen en plagen.

Exodus 14:4 En Ik zal het hart van Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal Ik Mij aan Farao en aan zijn gehele legermacht verheerlijken, en de Egyptenaren zullen weten, dat Ik de Here ben. En zij deden alzo.

Er zijn mensen die hun geloof verliezen. Ook daarom bad Jezus voor zijn discipelen opdat ze hun geloof zouden behouden. Opdat ze bewaard zouden blijven van de boze.

DOCH NIET MIJN WIL…..

Wanneer men dit in iemands gebed hoort, dan mogen wij spreken van echt geloof, echte liefde tot Jezus, echte gehoorzaamheid, echte trouw, zelfverloochening.

Jezus kende zijn opdracht, en wilde deze volbrengen …voor u en voor mij !

10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus( Hebr.).

Hier zien wij hoe belangrijk de wil van een mens kan zijn, en dit naar de toekomst toe. 38 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.

Hier leren wij dat gebed het beste wapen is tegen verzoeking. Het vlees is zwak. Daar heeft Jezus begrip voor. Hij wijst naar Petrus om te waken. Al was het maar één uur. Gebed is een superstrijd.

Maar al te goed zal Petrus hebben begrepen wat het vlees betekende toen hij Jezus verloochende. Die sterke Petrus naar het vlees!

DE OPSTANDING

9 Toen Hij des morgens vroeg op de eerste dag der week opgestaan was, verscheen Hij eerst aan Maria van Magdala, van wie Hij zeven boze geesten uitgedreven had.Mc.16

Wat toch opvallend is, is dat Jezus de grote eer geeft aan Maria van Magdala om Hem het eerst te mogen zien en te herkennen na Zijn opstanding.

Helemaal niet de eerste minister of president van het land, of de Romeinse keizer, maar een eenvoudige huisvrouw die door Hem werd verlost en bevrijd van veel kwaad en miserie! Een vrouw die wenende zat bij Zijn graf (Joh.) Bij die vrouw lag Jezus nauw aan het hart zou men kunnen zeggen.

Deze vrouw was dankbaar dat God haar zoveel had vergeven. Wie dankbaar is, zet Jezus op de eerste plaats in zijn leven. Jezus werd God in haar ogen!

Wij kunnen die vraag voor onszelf ook eens stellen:

Hoe nauw ligt Jezus aan uw hart?