DE BIJBEL EN GETALLEN

hebreeuwse getalswaarden

 

 

BIJBEL EN GETALLEN

Wie aandachtig in de Bijbel leest, zal ondervinden dat de Bijbel letterlijk, symbolisch en getalswaardig te benaderen is. Sommige mensen maken de christenen onterecht verwijten als zouden zij de Bijbel altijd te letterlijk lezen en interpreteren. Nu gaan we even nagaan wat de getalswaarden ons kunnen leren. De Hebreeuwse letters hebben een getalswaarde. Zo krijgen Hebreeuwse woorden ook een getalswaarde, deze methode noemt men Gematria. Zo hebben bepaalde Hebreeuwse woorden een gelijke getalswaarde, die dan verwijzen naar een verband tussen deze woorden in de Bijbel.

Voorbeeld:

Pesach (Pasen) = 148

Lemech(Brood) = 78

Jajin(Wijn) = 70

78 + 70 = 148.

26 ¶ En terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zeide: Neemt, eet, dit is mijn lichaam.

27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit. 28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.

 

Met deze symbolen wees Jezus dat Hij, het verlossende paaslam nu was, als tegenbeeld voor het bloed van het lam, dat voor hun verlossing uit Egypte zorgde.

Getallen in de Bijbel spreken niet alleen van een aantal, maar ze hebben ook een symbolische betekenis en waarde. Hieronder een aantal voorbeelden van getallen.

Het getal twee wijst ons in de richting van een verbond en verbondenheden.

22 En de HERE God bouwde de rib, die Hij uit de mens genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot de mens.

23 Toen zeide de mens: Dit is nu eindelijk been van mijn gebeente en vlees van mijn vlees; deze zal ‘mannin’ heten, omdat zij uit de man genomen is.

24 Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot een vlees zijn. Gen.2

Het huwelijk is een verbond tussen twee mensen, dit verbond gaat in op het ogenblik dat deze twee gemeenschap hebben gehad.

(35)En de engel antwoordde en zeide tot haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden. Lucas 1

Hier vinden de twee naturen in Jezus, een Goddelijke natuur en een menselijke natuur.

2Co 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Iedere Bijbelgetrouwe christen kent ook twee levensnaturen, namelijk een “geestelijk” leven en een “vleselijk” leven. Daarom is er altijd strijd in het zieleleven van de christen.

Hij maakt er een gewoonte van het goede en het kwade van elkaar te onderscheiden aan de hand van de Bijbel.

De letter D heeft de getalswaarde van vier en betekent “deur”.

Joh 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Jezus is de enige oplossing voor deze wereld. Het getal vier is goed te vinden in de wereldse elementen, als, vier winden, vier seizoenen, vier wereldmachten, Babylonische rijk,Perzische rijk, Griekse rijk en het Romeinse rijk. Vier evangeliën voor de ganse wereld.

Het bloed aan de deurposten redde Gods volk voor de laatste wereldplaag in Egypte. Egypte een symbolisch beeld van de wereld. (Ex.12:22).

Het getal 6 is het best gekend als het getal van de mens.

Op de zesde dag werd de mens geschapen. Zes dagen zal de mens werken en de zevende rusten. Ex 20:9 zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen;

Ex 23:12 Zes dagen zult gij uw werk doen, maar op de zevende dag zult gij rusten, opdat uw rund en uw ezel uitrusten, en de zoon van uw slavin en de vreemdeling adem scheppen.

Ex 34:21 Zes dagen zult gij arbeiden, maar op de zevende dag zult gij rusten, ook in de ploegtijd en in de oogst zult gij de rustdag houden.

God haat zes kenmerken die voorkomen bij de mensen:

16 Deze zes dingen haat de HERE, ja, zeven zijn Hem een hartgrondige gruwel:

17 hoogmoedige ogen, een valse tong, handen die onschuldig bloed vergieten,

18 een hart dat heilloze plannen smeedt, voeten die zich haasten om naar het kwade te snellen,

19 wie leugens uitblaast als een vals getuige en wie twist stookt tussen broeders. Pred.6

Opb 13:18 Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.

Dit is volgens de tekst het getal van een mens. De apostel Johannes schreef opzettelijk dit getal om daarmede niet de naam van keizer nero te moeten vermelden. Het was gebruikelijk namen in cijfers uit te drukken.

Archeologen vonden een bewijsstuk, waarbij inkervingen werden gemaakt en een getal te vinden was die zinspeelde op een bepaald persoon. Het ging om liefdesverklaringen. Zo vinden wij ook soms op bomen inkervingen met een hart, een pijl en daarbij de initialen van twee personen.

Het getal 666 staat ook voor de volmaaktheid van de mens. De Bijbel geeft ons raad voor dit geheimzinnig getal. Het geeft ons inzicht over de persoon met zijn getalswaarde 666.

1Kon 10:14 Het gewicht van het goud dat in een jaar voor Salomo binnenkwam, bedroeg zeshonderd zesenzestig talenten goud,

Wij kunnen vlug besluiten met nog andere teksten, dat koning Salomo de wijste, de rijkste en de machtigste man op aarde was in zijn tijd.

De komende antichrist zal bij zijn verschijning op het wereldtoneel een evenbeeld zijn. De getalswaarde van het woord oecumene is 666!

De zeven staat algemeen gekend als het getal dat staat voor de “volheid” en “volmaaktheid”.

Ge 2:2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.

Ex 20:10 maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont.

Hier vinden wij de zeven als een element van tijd. Een tijd die een einde neemt. Zo hebben wij ook de zeven gemeenten, die met tijd hebben te maken in de geschiedenis.

14 Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam af, geprofeteerd, zeggende: Zie, de Here is gekomen met zijn heilige tienduizenden,

15 om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor al de harde taal, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. Judas

Heb 11:5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest;

Henoch, is een beeld van de gemeente welke straks zal worden opgenomen.

Na de opname komt er een nieuwe tijd, de grote verdrukking voor Israël, welke ook zeven jaar zal duren.

Na die tijd komt het duizendjarig vrederijk op aarde, waar Jezus zal heersen.

21 ¶ Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’

22 Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven. Matth.18

Opnieuw vinden wij hier dat Jezus bedoelde: Altijd moet men kunnen vergeven, wanneer men komt met spijt vragen om vergeving.

Het omgekeerde hetzij wreken of bestraffen vinden wij bij Lamech! Wij Kain zou doden, zou zevenmaal bestraft worden. En Lamech zeide:

23 ¶ En Lamech zeide tot zijn vrouwen: Ada en Silla, hoort naar mijn stem; vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn rede. Ik sloeg een man dood om mijn wonde, een knaap om mijn striem;

24 want Kain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech zevenenzeventig maal!Gen.4

Daarom betekent ook de 8 symbolisch een nieuw begin, een nieuwe tijd.

Le 12:3 En op de achtste dag zal het vlees van zijn voorhuid besneden worden.

christ888

De naam van Jezus in het Grieks heeft een getalswaarde van 888.

De naam van God JHWH is 26.

5.en de wereld van de voortijd niet gespaard heeft, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zeven anderen bewaard heeft, toen Hij de zondvloed over de wereld der goddelozen bracht; 2 Petr.2

Noach was de achtste en met zeven anderen gered en behouden. Hier begon tevens een nieuw begin, een nieuwe tijd, en een soort nieuwe schepping.

Acht zielen werden gered.

Veertig wijst in de richting van beproeving of oordeel.

Ge 7:4 Want over nog zeven dagen zal Ik het op de aarde veertig dagen en veertig nachten doen regenen, en Ik zal alles wat bestaat, hetgeen Ik gemaakt heb, van de aardbodem verdelgen.

Ge 8:6 Na verloop van veertig dagen opende Noach het venster, dat hij in de ark gemaakt had,

Eerst nog zeven dagen van genade, dan de grote beproeving van 40 dagen.

Mozes werd 40 jaar beproefd in Egypte, daarna 40 jaar in de woestijn, en dan 40 jaar met Israel in de woestijn.

Mr 1:13 En Hij werd in de woestijn veertig dagen verzocht door de satan en Hij was bij de wilde dieren, en de engelen dienden Hem.

De beproeving van Jezus duurde 40 dagen.