JEZUS LEEFT

clip_image002

JEZUS LEEFT GELOOF JE DAT?

Vandaag herinneren wij het Joodse Pasha, een Joods feest. Een cedermaaltijd was er de avond voor het feest. Nu kunnen wij beter en met inzicht begrijpen, wat Pasen betekent.

Want ook ons paaslam is geslacht: Christus. (1 Cor.5:7) zo schrijft Paulus.

JEZUS IS OPGESTAAN EN LEEFT !

Het doet ons denken aan de eerste opstanding, ook de dag van de opname, dat zal een  Prachtige herinnering zijn, zonder de heidense eieren, of paashazen, met de Heer die wij zullen zien van aangezicht tot aangezicht. Met een stralend volmaakt lichaam, en witte klederen aan. Wat een dag zal dat zijn! Dit zal een dag zijn waar de Bijbelse christelijke hoop, zich zal vervullen.

Voor ons onwetend Vlaanderen is Pasen voor velen, een traditie. Pasen betekent dan slechts vakantie, eten en drinken, paasconcerten en vele vreemde tradities die niets met Christus te maken hebben.. Het zoeken naar paaseieren komt uit het oude Egypte, het is afgoderij, welke God zal bestraffen! God roept ook vandaag nog :

Jesaja 55:6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan,

terwijl Hij nabij is.

ER WAREN TWEE PLANNEN ROND HET PAASGEBEUREN.

Het plan van de satan.

Luc. 22:1-13 Het plan van satan was Jezus, de redder der wereld, te vermoorden. Want deze wereld lag en ligt nog tijdelijk in zijn macht. Zijn werkwijze:

a/ Hij wekt de moordlust van de schriftgeleerden op, laat de jaloezie op een hoogtepunt komen.Hij gebruikt schijnheilige kerkleiders.

b/ Hij gebruikt de geldzuchtigheid van Judas om Jezus in het geheim gevangen te kunnen nemen. Deze werkwijze gebruikt hij nog.

En vandaag, om de nakende wederkomst van Jezus te verdoezelen, en de mensen te verblinden, gebruikt hij dezelfde wijze.

Vandaag zien wij nog steeds de gevaarlijke Theologen, valse profeten, of kerkleiders, die met jaloersheid de ware gemeente van Jezus op aarde vijandig bekijken, en willen laten verdwijnen. Dit zal niet lukken, want zoals God zijn volk bevrijdde uit Egypte, en een Pasha instelde, een lam liet slachten en het bloed ervan boven de deur liet aanbrengen als een teken, zo zullen ook alle Bijbelgetrouwe christenen ontkomen aan de oordelen welke over deze wereld komen. Enkel mensen, die alleen geloven in het Lam Gods, Jezus Christus! De wereldkerk is in aantocht, en de valse profeet zal zijn werk listig kunnen doen. Ze gelijken op gelovigen, maar kennen Christus niet persoonlijk, ze zijn de weg van Judas opgegaan.

De geldzuchtigheid en de hebzucht van Judas is nog niet weg. In Judas waren twee elementen: zijn schijnheiligheid en de financiën. Vandaag en naar de toekomst toe, zien wij dat deze twee kenmerken opnieuw een compromis gaan vormen, en daarmede een nieuw Babel gaan bouwen. Dit Babels systeem zal de vrijheid van de christenen kunnen wegnemen, dit kan nog eens de laatste beproeving van de christenen worden ! De strop of strik waar Judas in liep ! In de tijd van Petrus noemde men Rome het nieuwe Babel

2. HET PLAN VAN DE HEER.

Terwijl de wereld zocht om Jezus om te brengen, zend Jezus Petrus en Johannes uit om het Pasha te kunnen vieren. Het was een vurig verlangen van de Heer om die avond samen te zijn met zijn discipelen, daar zou Hij het laatste avondmaal als een eenvoudige herinnering instellen, dat zal duren tot Zijn wederkomst !

Waar gaan we eten ? Welk restaurant?

Op heel bijzondere wijze legt Jezus hen uit waar ze moeten gaan. Let bijzonder op de achterschuilende prachtige symboliek van dit gedeelte!

1. Ze zouden de man met water opmerken. Water = beeld van de Bijbel, Gods woorden

2. ze moesten die man gaan volgen. Volgen= gehoor geven, gehoorzaamheid a.h. Woord

3. waar hij binnengaat, zal de baas een grote zaal aanwijzen. De feestzaal= het komende bruiloftsfeest in de hemel, waar alles is voorzien! ( Luc.22 vers 12)

Dit is niet zomaar een plan , dit plan was reeds lang voorzien, daarmede wilde de Heer zijn discipelen leren op Hem te gaan vertrouwen want Hij kent de ganse wereldse toekomst tot in détail. Jezus wist dat Hij het Lam Gods was. Nu zou het Lam van God worden geslacht ter bevrijding voor de ganse wereld ( Egypte). De schrift zou worden vervuld zoals het was beschreven door de profeten.

Wij zien dat de plannen van de boze totaal ondergeschikt zijn aan Gods plannen.

LUCAS 22:24-38 Gesprek bij het avondmaal.

Hier kwam een gevoelig onderwerp naar voor. Wie zou de eerste zijn ? Wie leider?

Jezus geeft hen enkele kenmerken bijzonder zoals het dienen, Paulus gaat er later verder op in. Maar Jezus gaat over naar de voetwassing, waarbij hij hen duidelijk leert, dat het bij de christenen anders zal gaan dan in de wereld ! Dit was geen oogverblindende show!

In vers 31 maakt Jezus duidelijk dat hij heeft gebeden opdat hun geloof niet zou bezwijken. De satan is er altijd bij, om dit gevoelig punt van gezag onder de christenen te gebruiken, om het evangelie te ondermijnen. Zo gebruikte hij keizer Constantijn, en deze stichte een “christelijke kerk” met afgoderij uit de Romeinse zonaanbidding.

Al was Petrus een van de beste discipelen, Jezus toonde hem dat hij nog niet in staat was op dit ogenblik op de gemeente te leiden. Jezus kende Petrus beter, dan Petrus zichzelf!

VERS 47 / 53 HET OOR WERD GENEZEN.

Jezus was niet voor gewapend verzet, integendeel het zou een grote flater zijn geweest, want men zou tegenover het volk kunnen beweren dat Jezus een gewapende politieke  bende had.

Het zwaard van Petrus was ook de oorzaak van zijn verloochening.

Petrus had beter biddende handen gehad dan slaande handen.  Jezus wil zijn koninkrijk niet vestigen door ruw terrorisme of geweld. Jezus genas het oor , het oor dat steeds had geluisterd naar de stem van de traditiewereld, maar nu kon het nog eens luisteren naar wat Jezus zei, nog een laatste kans. Het oor afslaan was een gekend gebruik, en hier in dit geval de eerste raadsman van de hogepriester, wist dat hij dan geen dienst meer mocht doen in de tempel volgens de wet. Ook die mens zal wel hebben gedacht dat hij goed was en naar de hemel zou gaan, want hij was toch de slaaf van de kerkleiders, en was steeds in de tempel enz . . . Jezus was voor hem een sekteleider. Hebben wij ook zoveel geduld met oren die niet willen luisteren ?

Vers 63 tot 65 de spot met Jezus.

Hier vinden wij een beeld waarbij de duistere machten spotten, om de waarheid ten onder te kunnen houden. Men spot hier met profetieën van Jezus.In Japan en andere landen spot men niet meer met de aardbevingen, welke ook door Jezus werden geprofteerd! Daar zijn de tranen!

Lucas 23 :28 Dochters van Jeruzalem

Jezus wijst hier door Zijn eigen lijden heen, naar de moeders van Jeruzalem, die weenden, dat ze maar best eens konden wenen over hetgeen hen nog zou overkomen in de toekomst. Hier wilde hij hen duidelijk maken, dat het slechter was net hen dan met Hem !Hij stapte terug hemelwaarts ! Jezus was geen doemdenker, Hij sprak de waarheid! Voor ieder niet wedergeboren mens zou het goed zijn eigen verloren situatie onder ogen te kunnen zien, en van gedachten te veranderen, voor het te laat is !

Lucas 23 : 46-47 Macht over leven en dood.

Jezus bepaalde zelf wanneer hij zou sterven, het uur van zijn dood lag niet in handen van mensen, De Hoofdman verheerlijkte God !Deze man stond dicht bij Jezus, en hij gaf aandacht aan Jezus, lette op Zijn woorden, en kwam tot geloof. Deze Romeinse officier lette op de zonsverduistering toen Jezus stierf. Dit was een kaakslag voor de Romeinen die de zon aanbaden, als hun God! Hun zonnegod verdween plots.

Lucas 24 : 5 Wat zoekt gij levende bij de doden.

clip_image004Jezus had deze vrouwen geleerd dat hij zou opstaan uit de dood.Toch gingen zij naar het graf om Hem te balsemen.Zo vlug vergeten ? Of was het ongeloof ? Wat een verbazing zullen deze mensen hebben meegemaakt.

Wat een verbazing zullen de mensen meemaken die over de opname hebben gehoord maar het nooit hebben willen geloven!