EEN BIJBELSE HANDOPLEGGING

EEN BIJBELSE HANDOPLEGGING

clip_image002

In de Bijbel vinden wij het opleggen van handen regelmatig terug. Veel wordt gedacht aan een handoplegging voor een bovennatuurlijke en wonderlijke genezing, doch er zijn verschillende doelen waarbij een Bijbelse handoplegging toegepast wordt.  Handoplegging is al eeuwenlang gekend, verschillende volkeren gebruikten het meestal om gezag over te dragen in een bepaald ambt. Christenen namen de handoplegging over van de Israëlieten. Calvijn keerde zich tegen de handopleggingen van de Roomse kerk, opdat het niet Bijbels was. De priesterwijding is in het tweede verbond niet gekend, nog minder het heidens celibaat, uit afgoderij ontstaan. Handoplegging is een symbolisch gebaar waarbij iemand iets overdraagt op de andere, zoals schuld, macht, of een zegen. De persoon wordt dan gebruikt als een instrument in Gods handen. In de Hebreeuwse taal is het woord “hand” een beeld van macht. Toen Jezus de storm stilde, toonde Hij Zijn verheven goddelijke hand. Hij toonde Zijn goddelijke macht.

HANDOPLEGGING, EEN GEBED OM ZEGEN

GEN. 48: 14-20 Handoplegging bij zegeningen.

clip_image004Jacob zegent met handoplegging de twee kinderen van Jozef, Efraïm en Manasse

15 En hij zegende Jozef, en zeide: De God, voor Wiens aangezicht mijn vaders, Abraham en Izak, gewandeld hebben, die God, Die mij gevoed heeft, van dat ik was, tot op dezen dag;

16 Die Engel, Die mij verlost heeft van alle kwaad, zegene deze jongeren, en dat in hen mijn naam genoemd worde, en de naam mijner vaderen, Abraham en Izak, en dat zij vermenigvuldigen als vissen in menigte, in het midden des lands!

Israël was blind geworden en zou wellicht gaan sterven. Hij vraagt Gods zegen opdat die kinderen ook gelovig zouden mogen leven en dat ze vruchtbaar zouden mogen zijn.

Wij stellen vast dat Israël wel handelde onder leiding van de H.Geest. Al was hij blind, de Geest leidde zijn handen in tegenstelling tot wat Jozef dacht. Blijkbaar en mogelijks staan Profetisch gezien, Efraïm, voor het huidige Amerika, en Manasse, voor het Verenigd koninkrijk.

Jezus zegent de kinderen door handoplegging.

15 Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. 16 En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze. Marc.10

Welke zegen Jezus gaf staat niet beschreven. De context van deze zegen staat in verband met het behouden van de mensen. Het is een zegen, tot geloof te mogen komen. Daarom dat ook wij onze kinderen niet dopen, maar opdragen aan de Heer en Zijn zegen vragen over onze kinderen.

HANDOPLEGGING, EEN GEBED OM GENEZING VAN EEN ZIEKE.

Waarschuwing:

Handoplegging door een magnetiseur, helderziende, kaartlegger, waarzegster, of andere occulte personen zal nooit zijn tot een uiteindelijke zegen zijn. God verbiedt te gaan naar occulte genezers. De satan doet zich voor als een engel des lichts, prediker, en geneest ook, soms met een Bijbel in zijn hand, om mensen aan hem te binden.

Jezus genas mensen door handoplegging.

12 En het geschiedde, als Hij in een dier steden was, ziet, er was een man vol melaatsheid; en Jezus ziende, viel hij op het aangezicht, en bad Hem, zeggende: Heere! zo Gij wilt, Gij kunt mij reinigen.

13 En Hij, de hand uitstrekkende, raakte hem aan; en zeide: Ik wil, word gereinigd! En terstond ging de melaatsheid van hem. 14 En Hij gebood hem, dat hij het niemand zeggen zou; maar ga heen, zeide Hij, vertoon uzelven den priester, en offer voor uw reiniging, gelijk Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis.15 Maar het gerucht van Hem ging te meer voort; en vele scharen kwamen samen om Hem te horen, en door Hem genezen te worden van hun krankheden. Lukas 5

Hier is Jezus ons tot een voorbeeld. Tegenover het publiek. Door handoplegging van Jezus werd de man genezen van zijn melaatsheid, toen een compleet ongeneeslijke ziekte.

De zieke ging en bad en God genas! “Ik wil” zo zei Jezus. Jezus, ziet het hart van ieder mens, en ieder die tot Hem komt, betoont geloof door zijn gebed tot Jezus.

Ook geeft Jezus volmacht aan al zijn discipelen welke ook de handen mochten opleggen om te genezen, in Zijn naam!

17 Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken,18 slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden. Marcus 16

Hier in dit geval leren wij dat iedere christen, de handen mag opleggen.

Bij het ontstaan van het christendom werkte de H.Geest bijzonder, als tekenen betekent als echte mirakels, dus bovennatuurlijke genezingen. Alles stond hier in het teken van het groeiproces in de gemeente. Vandaag moet men bijzonder waakzaam zijn tegenover vele genezingsdiensten, die veel schijn kunnen ophouden, zelfs voorbereid bedrog!

Handoplegging gebeurt niet om de haverklap! De H.Geest werkt wanneer en waar hij wil! Paulus waarschuwt Timotheus dit te doen met de nodige ernst.

22 Leg niemand overijld de handen op, heb ook geen deel aan de zonden van anderen, houd u rein. 1 Tim.5:22

Wie de handen oplegt, maakt zich één met de persoon in kwestie. Men moet bijzonder waakzaam zijn.

Want bij aanstelling van oudsten, moet men ernstig overwegen en dan aanstellen.

Bij ziekte moet men het vertrouwen zien bij de persoon die men de handen oplegt. “Hou u rein” betekent dat men geen zonde door de vingers mag zien, van degene die je wilt genezen of zegenen. Leg nooit handen op bij iemand die bezeten is, eerst dient hij te worden bevrijd. Pas daarna kan men hem zegenen door handoplegging. Wie het wel doet, kan evengoed zijn hand op een gloeiende kachel leggen. Hij zal zelf schade oplopen.

Let op vers 20

20 Wie in zonde leven, moet gij in aller tegenwoordigheid bestraffen, opdat ook de overigen ontzag hebben.

ZALVING BIJ WIE ZIEK IS IN DE GEMEENTE.

clip_image00614 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren.15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. Jacobus.5

Wie tot een gemeente behoort, en ernstig ziek is, en er geen genezing plaatsvindt, dan is er een zalving met gebed. Hier is het zalven enkel een taak van de oudsten in de plaatselijke gemeente, of huisgemeente.

HANDOPLEGGING OM DE H.GEEST TE ONTVANGEN OF GEESTELIJKE GAVEN.

14 Toen nu de apostelen te Jeruzalem hoorden, dat Samaria het woord Gods had aanvaard, zonden zij tot hen Petrus en Johannes,15 die, daar aangekomen, voor hen baden, dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen.16 Want deze was nog over niemand van hen gekomen, maar zij waren alleen gedoopt in de naam van de Here Jezus.17 Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest.18 En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan,19 en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvange.20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven. Handel 8

De handoplegging na de doop is zeer belangrijk. De H.Geest geeft er de geestelijke gaven die Hij wil. Het is niet aan diegene die doopt om zelf die bovennatuurlijke, geestelijke gaven te bepalen! Je bent niet wat je wil in de gemeente van Christus. Als een hand wil zijn in het lichaam van Christus, moet je niet volgens je eigen inzicht willen doen wat je met je voeten kan doen! Zo lopen soms christenen op hun handen, niet lang, en dan worden ze teleurgesteld! Iedere christen heeft één of meerdere gaven. Deze gaven zijn niet te verwarren met talenten. Deze geestelijke gaven, ontvangen na de handoplegging, komen tot uiting door de H.Geest die iemand gebruikt om op bovennatuurlijke wijze te handelen. In de Bijbel staan er verschillende gaven van de Geest opgeschreven.

4 En er is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest;

5 En er is verscheidenheid der bedieningen, en het is dezelfde Heere;

6 En er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God, Die alles in allen werkt.

7 Maar aan een iegelijk wordt de openbaring des Geestes gegeven tot hetgeen oorbaar is.

8 Want dezen wordt door den Geest gegeven het woord der wijsheid, en een ander het woord der kennis, door denzelfden Geest;9 En een ander het geloof, door denzelfden Geest; en een ander de gaven der gezondmakingen, door denzelfden Geest.10 En een ander de werkingen der krachten; en een ander profetie; en een ander onderscheidingen der geesten; en een ander menigerlei talen; en een ander uitlegging der talen.

11 Doch deze dingen alle werkt een en dezelfde Geest, delende aan een iegelijk in het bijzonder, gelijkerwijs Hij wil. 1 Cor.12 (SVV)

HANDOPLEGGING BIJ AANSTELLING VAN DE BEDIENINGEN.

13 In afwachting van mijn komst moet gij u toeleggen op het voorlezen, het vermanen en het leren.

14 Veronachtzaam de gave in u niet, die u krachtens een profetenwoord geschonken is onder handoplegging van de gezamenlijke oudsten. 15 Behartig deze dingen, leef erin, opdat aan allen blijke, dat gij vooruitgaat. 1 Tim.4

2 En terwijl zij vastten bij de dienst des Heren, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk, waartoe Ik hen geroepen heb. 3 Toen vastten en baden zij, en legden hun de handen op en lieten hen gaan. 4 Dezen dan, door de Heilige Geest uitgezonden, trokken naar Seleucie en voeren vandaar naar Cyprus;5 en te Salamis gekomen, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden; en zij hadden ook Johannes tot helper. Hand. 13

Hier zien wij dat er een handoplegging gebeurt bij het aanstellen van mensen die een verantwoording dragen in de gemeenten als oudsten en diakenen. Dit gebeurt enkel door de gezamenlijke oudsten van een gemeente, of van een andere plaatselijke gemeente.

Hier in dit geval was het Paulus die de handen had opgelegd bij Timotheus en nu wees hij erop deze dingen te behartigen en ernstig te nemen.

Handoplegging kan ook toegepast worden als zegen bij uitzending, om het evangelie te brengen.

HANDOPLEGGING BIJ HET BRENGEN VAN ZONDOFFERS

clip_image008clip_image010

20 Wanneer hij de verzoening van het heiligdom en van de tent der samenkomst en van het altaar voleindigd heeft, dan zal hij de levende bok brengen, 21 en Aaron zal zijn beide handen op de kop van de levende bok leggen en over hem al de ongerechtigheden der Israëlieten en al hun overtredingen in al hun zonden, belijden; hij zal die op de kop van de bok leggen en die door iemand, die daarvoor gereed staat, naar de woestijn laten brengen.

22 Zo zal de bok al hun ongerechtigheden op zich dragen naar een onvruchtbaar land, en hij zal die bok in de woestijn vrijlaten. LEV.16

Bij deze handoplegging zien wij dat Aaron, de hogepriester, hier de zonden van het volk op de kop van deze bok laat komen. De bok zal naar de woestijn worden gebracht, waar hij niet in leven kan blijven.

Een dergelijk bok? Zondebok of Azazel werd al vroeg afgezonderd met dit doel. Zo noemt men dit een zondebok. Het zondoffer werd toegepast wanneer men de doodstraf had verdiend.

Azazel, er werd gezegd ga naar Azazel, volgens de Rabbijn Rashi is Azazel een rots in de woestijn. Het hedendaagse gezegde in Israël is “ga naar Azazel of val dood”.

Het is een prachtig beeld hoe ook de zonden van de ganse mensheid op Jezus werd gelegd.

Gods plan werd voorspeld door de profeet Jesaja.

6 Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de HERE heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. 7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Jesaja 53

2Co 5:21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

In feite vinden wij hier de kern van het evangelie, waarbij de vloek van de zonde op Jezus werd gelegd.

clip_image012Zo is er ook maar één naam om behouden te worden.

Mt 27:46 Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?

De reden hiervoor was dat God geen gemeenschap kon hebben met onze zonden die op Jezus werden gelegd. Zonde brengt scheiding tussen God en mens.

Jes 59:2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.