DE LAMP VAN HET LICHAAM IS HET OOG

 

DE LAMP VAN HET LICHAAM

IS HET OOG

19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen;20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. {}21 Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. 22 De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn; 23 maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis! 24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon. Matth.6

De eerste twee verzen van dit gedeelte weerspiegelen onze hedendaagse maatschappij hier in ons rijkelijke westen. Diefstal en inbraak zijn niet nieuw, noch moord om een MP3 te stelen, of moord op een busbestuurder, tekent hoe onze maatschappij in verval is gekomen. De overheid is niet meer in staat om de veiligheid van de burger te waarborgen. Dit is wat wij moeten vaststellen en meteen opnieuw God moeten gelijk geven wanneer Hij daarover spreekt in de Bijbel.

 

Er bestaat een hemelse rijkdom, niet vergankelijk. Alles wat wij doen uit geloof, en uit liefde tot Jezus is voor een kind van God opgetekend. Jezus leert ons dat mensen een keuze moeten maken in hun leven tussen een werelds rijk worden en een hemels rijk worden.

1 De rijke mensen onder u kunnen beter in huilen uitbarsten en jammeren over de ellende die hun te wachten staat. 2 Uw rijkdom is weggerot en uw mooie kleren zijn door de mot aangevreten. 3 Uw zilver en goud zijn waardeloos geworden. Omdat u het renteloos hebt laten liggen, zult u erdoor worden aangeklaagd; en u zult erdoor worden verteerd als door een vuur. Al die ellende hebt u zelf opgespaard voor de dag van het grote oordeel. Jakobus.5 ( het boek)

God voorspelt dat de rijken bitter zullen wenen, hun bezittingen zullen waardeloos worden. Hun geld (zilver en goud) zal devalueren, er komt een wereldwijde beurscrash. Dit is niet het ergste voor hen, maar het komende oordeel van deze onrechtvaardigheden. Rijken zullen dan de grote verliezers zijn, en allen die streefden om rijk te worden, en zich uitsloofden en geldgierig werden.

Welke is nu de beste zienswijze op het leven?

Waar uw schat is daar zal ook uw hart zijn!

Dat is de vraag die wij kunnen stellen. Het denken van de mens is gericht op datgene waar hij het meeste van houdt en waar hij zijn levensdoel in ziet. Alles ligt dan ook zo, in hoe die mens is opgevoed. Wij kunnen onze kinderen opvoeden op zulk een wijze dat ze dwangmatig terechtkomen in het materialisme en hebzucht. De druk op de leercapaciteit van de kinderen kan zo groot zijn, dat ze meer zouden moeten bereiken dan dat ze aankunnen. Dit is een goede voedingsbodem voor latere ontmoediging in het leven en gevolgd door depressies met alle gevolgen vandien.

België, een paradijs, levert het bewijs met zijn volheid aan zelfmoorden per dag, namelijk 7! De normale ongelovige opbouw: een diploma, huis en tuin, een job of een zaak, dan zoveel mogelijk geld verdienen of winsten maken en alle mogelijk genot! Dat is verreweg het belangrijkste in hun leven, hun schat is datgene waarvoor men het meeste wil opofferen. Het is datgene waarover ze ook het meeste spreken.

 In de Bijbel staat een voorbeeld van iemand die zo’n levensvisie had, en let erop wat Jezus over hem zegt!

16 En Hij sprak tot hen een gelijkenis en zeide: Het land van een rijk man had veel opgebracht. 17 En hij overlegde bij zichzelf en zeide: Wat moet ik doen, want ik heb geen ruimte om mijn vruchten te bergen. 18 En hij zeide: Dit zal ik doen: ik zal mijn schuren afbreken en grotere bouwen en ik zal daarin al het koren en al mijn goederen bergen. 19 En ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, gij hebt vele goederen liggen, opgetast voor vele jaren, houd rust, eet, drink en wees vrolijk. 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeëist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn?

21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God. Lucas 12

Het hart van de mensen is zeer vatbaar voor misleiding.

Eva zag iets schoons in haar ogen, en liet haar verleiden door de satan, hoewel, God het haar had verboden. De boom was een lust voor de ogen. Toch was het mooie meer waard dan het woord van God in haar ogen. Ook Adam kon niet meer weerstaan! Hun ogen gingen open voor het vergankelijke, het aardse. Ook Jezus werd aan misleiding blootgesteld door de satan in de woestijn. De satan wilde het hart van Jezus om aanbeden te worden.

Wij kunnen al snel besluiten, er is in deze wereld een constante strijd om het hart van de mensen. Waar gaat de liefde van de mensen naar uit?

Mensen worden als blind geboren daarom hebben ze eens het licht nodig om gelukkig te kunnen leven in deze duistere wereld van ongerechtigheid. Een wereld waarbij de ene alles heeft en de andere niets, en men noemt dat kapitalisme.

Besluit: Welke is de juiste zienswijze, of visie op dit aardse leven?

De lamp van het lichaam is het oog, dit betekent in feite de levenswijze en levensvisie van een mens ligt verborgen in zijn denken, zijn hart! Ieder mens handelt en wandelt naar de zienswijze waarin hij of zij gelooft. De levenswijze van de mens ligt verborgen in zijn denken.Ieder mens heeft een eigen zienswijze, en handelt zoals hij denkt.

Indien uw oog zuiver is………..

De stat.vert. vertaalt “zuiver” door eenvoudig. Het Hebreeuwse woord is “ajin tova” betekent: vrijgevig, met andere woorden kunnen delen! Jezus waarschuwt voor een gebrek aan vrijgevigheid. De context is duidelijk waar uw schat is…(Matteus 6:21)

Indien uw levensopvatting de ware is, wordt bedoeld, en niet gericht is op het aardse en materiële . Indien u de zin van het leven hebt begrepen. Het licht hebt gezien. Jezus is het licht der wereld. Wie wedergeboren is heeft een zuiver oog gekregen, hij is in staat gezond te denken, al doet hij dat niet altijd! Hij gebruikt daarom wel de Bijbelse bril, de waarheid.

Ieder mens is geboren in zonde, zo is dan ook zijn denkwijze zondig. Hij is niet in staat scherp onderscheid te maken tussen goed en kwaad. Tussen wat goed of slechts is voor hem persoonlijk.Hij denkt steeds dat hij de juiste levensovertuiging kent. Vandaag zijn er weinig bekeringen, men denkt altijd, in wat goed is in eigen ogen. Maar dat is verkeerd zegt God.

15 De dwaas denkt dat hij leeft zoals het hoort, maar het is beter goede raad te volgen en niet op eigen inzicht te vertrouwen. Het boek spreuken 12

15 De weg des dwazen is recht in zijn ogen; maar die naar raad hoort, is wijs. Stat.vert.

Wij moeten onze eigen zienswijzen en denkpatronen van voor wij tot geloof kwamen afwijzen, indien ze in strijd waren met Gods woorden, en dat was meestal zo. Wij hebben nu onze Bijbel. Onze Bijbel is als een bril, maar, wat baat kaars en bril als den uil niet zien en wil! (Uil= ongelovige)

Wij kunnen bij alles wat we doen of zeggen: Zou Jezus dat ook zo doen of zeggen?

Onze Bijbel heeft de werking als van een telescoop of radar in een onderzeeboot. Ze brachten hem boven het wateroppervlak en keken naar vijandelijke schepen, welke een gevaar konden betekenen.

Het kwade ligt op de loer. Zo zien wij dan ook dat het goed is voor het lichaam, onze gezondheid, wanneer wij rekening houden met Gods raad. (Gods wet is raadgevend!)

MAAR INDIEN UW OOG SLECHT IS………

Het “Slecht oog” (ajin ra’a) betekent niets anders dan “gierig” zijn, van karakter, dit staat haaks op de vrijgevigheid.

Wanneer iemand niet wil luisteren naar Gods woord, dan is zijn oog slecht. Een ander legt uit een oog dat scheel ziet. Goed te begrijpen, een oog naar welke God kijkt en het andere oog naar de wereldse rijkdom, de Mammon.

Er zijn mensen die van de twee willen genieten. Ze geloven tot op een bepaalde hoogte, zolang dat hun eigen belangen niet geschonden worden.

Hun hart is verdeeld. 22 Een man, boos van oog, hunkert naar rijkdom, en hij weet niet, dat gebrek hem zal overkomen. Spreuken 28

Je kunt dicht bij Jezus leven, en toch blijft je hart vast aan geld en gericht op zijn eigen zinnen, zijn eigen visie. Dan loop je gevaar. Denk aan Judas, hij verraad Jezus voor 30 zilverlingen, de prijs van een slaaf. Hij volgde Jezus een hele tijd. De mens heeft een slechte levensvisie gekregen na de zondeval, dan kwam er een geestelijke blindheid door ongehoorzaamheid. Wanneer wij ongehoorzaam blijven, dan krijgen wij een slecht oog, en dat is slecht voor Onze geest en ons lichaam. Ons geweten komt in strijd en we voelen ons niet echt goed.

24 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen en Mammon. Matth.6

 

Vg. R.GAYTANT

14 JAN 2018