BESCHERMING TEGEN ALLE KWAAD

 

 

BESCHERMING TEGEN ALLE GEVAAR

                    Het is een eeuwenoud gegeven dat de mens zoekt zich te beschermen tegen allerlei tegenslag, ongeluk of kwaad. Er bestaat veel bijgeloof, waarop mensen tevergeefs hun vertrouwen gaan stellen! Allerlei zelfgemaakte heiligenbeelden gaat men in huis halen ter bescherming. Palmtakken, sprenkelen met gewijd water, kruisbeelden, was bij vele mensen in huis om onheil en kwaad te bestrijden. Het dragen van allerlei amuletten, of het ophangen van allerlei religieuze attributen in de auto. Het is opvallend in onze dagen dat mensen grote moeite krijgen om “kwaad” te definiëren. Toch is dit heel belangrijk, wanneer wij luisteren naar de profeet Jesaja.

5: 20  Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.

“Wee” is een vloek! Wat een gevaar! Abortus en euthanasie noemt men goed, samenwonen in plaats van te huwen, noemt men goed, crematie noemt men goed, en God gebruikte crematie als straf! Enz. In 1830 was lijkverbranding verboden bij wet in België! Het goed onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad, kan enorm veel verdriet voorkomen. De Bijbel is scherper dan ons geweten of “gezond” verstand!

Heb 4:12  Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zo diep, dat het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schift overleggingen en gedachten des harten;

Wij wandelen even door de Bijbel, het woord van God, en God liegt niet! Jezus kan ons redden uit kwade omstandigheden.

Matth.8 25  En zij kwamen en maakten Hem wakker en zeiden: Here, help ons, wij vergaan! 26  En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij bevreesd, Kleingelovigen?

Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.27  En de mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn? De natuur kan zich soms plots kwaadaardig openbaren. Overstromingen en aardverschuivingen kunnen nogal veel kwaad en schade aanrichten. Ook hier vinden wij de discipelen van Jezus in een opstekende storm, op zulk een wijze dat ze doodsangstig werden. Ze voelden zich hulpeloos en radeloos. Toch kunnen wij van hen iets leren wat heel belangrijk kan zijn in uw leven. Deze leerlingen kenden Jezus, die bij hen was, en ze riepen op Hem. Hij stilde de storm.Hij kan ook stilte brengen in de stormachtige dagen van uw leven.

Er is maar één voorwaarde voor bescherming: Uw vertrouwen enkel stellen op Jezus!

PAULUS WERD KWAAD AANGEDAAN DOOR IEMAND.

14  Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend: de Here zal hem vergelden naar zijn werken.15  Neem gij u ook voor hem in acht, want hij heeft onze woorden zeer tegengewerkt.16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, maar allen hebben mij in de steek gelaten (het worde hun niet toegerekend);17  doch de Here heeft mij ter zijde gestaan en kracht gegeven, zodat door mij de verkondiging tot haar recht gekomen is en al de heidenen haar hebben kunnen horen; en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. 18  De Here zal mij beveiligen tegen alle boos opzet en behouden in zijn hemels Koninkrijk brengen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid! Amen.2 Tim.4

Paulus kende Jezus, Hij was zijn dagelijkse toevlucht. Het eerste wat opvalt, is de reactie welke Paulus neerschrijft: God zal de kwaaddoener vergelden! Het is dus niet nodig dat een christen steeds zichzelf dient te beschermen of te verdedigen! Een christen neemt geen wraak. Ex 14:14  De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.

Het is gevaarlijk voor de ongelovige een wedergeboren christen kwaad te doen. De apostel ervoer aan de lijve Gods bescherming: Ik ben uit de muil van de leeuw gered! Denk aan Daniel de profeet! Dit zijn geloofservaringen, die het vertrouwen sterk laten groeien. Paulus is zo stellig ervan overtuigd dat hij schrijft: God zal mij beschermen tegen alle kwaad opzet! Kunt u dit ook zeggen of schrijven?

JEZUS REDT ONS VAN DE ZONDEMACHT EN KWADE GEVOLGEN

 7  maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.8   Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet.9  Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Wie zijn zonde aan God toegeeft en vergeving vraagt, op basis van het offer van Christus, die krijgt vergeving. Deze vergeving brengt de mens opnieuw terug onder Gods bescherming. Wie niet gelooft in het offer van Jezus, die loopt rond als vogelvrij, de satan en zijn machten kunnen allerlei kwaad toebrengen, dit is de betekenis van “bezoeking” doen. Ook wie een moord beging, en in Jezus’ offer gaat geloven en belijden, zal behouden worden.

Ps 5:11  Maar verheugen zullen zich allen die bij U schuilen, altoos zullen zij jubelen, daar Gij hen beschermt, en in U zullen juichen wie uw naam liefhebben.

JEZUS REDT VAN HET LAATSTE OORDEEL

13  Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. Gal;3

Mensen zijn tegen alles en nog wat verzekerd, maar wie is verzekerd tegen de vloek van het laatste oordeel? Wie is zeker daar niet terecht te komen? Het boek Openbaring staat boordevol van oordelen die over deze wereld zullen komen, W.O.III zal de kwaadste tijd zijn die ooit de mensheid zal meemaken! Ook hiervoor kan bescherming worden gevonden, enkel en alleen door geloof in Jezus!

Opb 3:10  Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen.

Dit is een heel bijzondere belofte. God zal al deze mensen die Jezus verwachten beschermen voor deze aankomende oordeelstijd, met nucleaire oorlogen,natuurrampen,pandemieën, massavernietiging, enz. Daarom moeten wij niet vrezen voor alle angstaanjagende nieuwsberichten, het is leeuwengebrul. 1Pe 5:8  Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden

 Bescherming tegen satans macht.

18  En Hij zeide tot hen: Ik zag de satan als een bliksem uit de hemel vallen.19  Zie, Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen.20  Evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen, maar verheugt u, dat uw namen staan opgetekend in de hemelen.

Slangen en schorpioenen, twee diersoorten welke gevaarlijk zijn door hun gif. Hier is dit duidelijk beeldspraak, voor demonische machten die veel kwaad berokkenen aan de mensen, en veel vals geloof verspreiden. Dit kunnen wij heden bijna dagelijks vaststellen, bij onverwacht groot kwaad, welke zich openbaart in de maatschappij, waarbij mensen stilstaan en niet begrijpen hoe bepaalde incidenten zich voordoen. Men hoort “stemmen” die aanleiding geven tot het verrichten van allerlei kwaad, verkrachting, moord, en zelfmoord. Mensen kunnen gedemoniseerd raken tot alle kwaad, dit is een ander woord voor radicalisering.

Bijbelgetrouwe christenen die Jezus persoonlijk kennen, hebben macht over dit kwaad, en dit is een bescherming ten opzichte van het kwaad en boze geesten. De Bijbel geeft ons ook een voorbeeld van mensen die deze macht niet hebben over het kwaad en grote risico’s lopen, hun eigen leven in gevaar brengen.

13   En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen, die zulke boze geesten hadden, de naam van de Here Jezus te noemen met de woorden: Ik bezweer u bij de Jezus, die Paulus predikt.14  Het waren nu zeven zonen van een zekere Skevas, een Joodse overpriester, die dit deden.15  Maar de boze geest antwoordde en zeide tot hen: Jezus ken ik en van Paulus weet ik maar wie zijt gij?16  En de mens, in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldigde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten.Hand.19

Deze zonen kregen het kwaad over zich, ze waren niet beschermd. Ze kenden God niet, en dit is een groot gevaar. Wie Jezus niet persoonlijk kent, loopt dag na dag een risico, eens door het kwaad te worden getroffen. Ook christenen kunnen dit risico lopen, indien ze niet ALTIJD rekening houden en luisteren naar Gods geboden en raad.

Spr 12:21  De rechtvaardige zal generlei onheil treffen,  maar de goddelozen zijn vol van rampspoed.

 De gelovige zal niet ten onder gaan aan zijn tegenslagen, maar het zal uiteindelijk erger zijn voor de goddelozen en allen die niet willen geloven in de Bijbel,  Gods woord.

Biblespace Vlaanderen   https://biblespace.wordpress.com/.

GAYTANT R

 

 

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK. Bookmark de permalink .