DE ONBEKENDE LIEFDE

clip_image001

clip_image003

 

DE ONBEKENDE LIEFDE

Het Grieks kent drie woorden voor “Liefde”: Eros,Filio en agape. Eros- liefde is de erotische vleselijke liefde,Filio- liefde is humanisme, mensvriendelijke liefde, Agape- liefde, de Goddelijke liefde, is de opofferende liefde. Niemand wordt geboren met de Agape- liefde, maar kan die wel ontvangen!

Hoe kunnen wij elkaar liefhebben?

13 Want gij zijt geroepen, broeders, om vrij te zijn; gebruikt echter die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees, maar dient elkander door de liefde.14 Want de gehele wet is in een woord vervuld, in dit: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. 15 Indien gij echter elkander bijt en vereet, ziet dan toe, dat gij niet door elkander verslonden wordt. 16 Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees.Gal.5

Wij lezen hier de grote bedoeling van God, namelijk dat de mensen elkaar lief zouden hebben. Zijn bedoeling is zeker geweest dat de mensen gelukkig zouden kunnen leven hier op aarde.

Dat wij elkaar moeten liefhebben is een gebod van God of de wil van God. Buiten deze God kan een mens niet gelukkig leven!

Dit is de grote reden waarom wij elkaar lief moeten hebben.

Ook Jezus sprak duidelijke taal in verband met elkaar lief te hebben tot zijn discipelen.

Joh.15

12 Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijk Ik u heb liefgehad.

13 Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.

14 Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet, wat Ik u gebied.

1 Joh.4

21 En dit gebod hebben wij van Hem: Wie God liefheeft, moet ook zijn broeder liefhebben.

Een ieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.

Deze teksten hierboven geven een vertikaal beeld: Van God tot mens, en horizontaal: van mens tot mens. Wij kunnen besluiten dat er in feite geen ruzies onder “ware” christenen zouden mogen zijn, en dit is meestal wel zo! En toch zien wij zoveel verdeeldheid en afstandelijkheid, die ontstaat door on-Bijbelse gebruiken en leringen. Als wij als christenen hier elkaar niet kunnen liefhebben, hoe moet het dan in de hemel? Daarom zal God wel verandering brengen en beproeven, voor Hij Zijn wereldwijde Gemeente komt opnemen.

1Petr.4

15 Laat dus niemand uwer moeten lijden als moordenaar, of dief, of boosdoener, of als een bemoeial. 16 Indien hij echter als Christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam.17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

Iedere christen lijdt, heeft financiële, lichamelijke of geestelijke schade ondervonden in zijn leven, hij wil eerlijk zijn, hij kan zijn baan verliezen omwille van de liefde tot de Heer, hij wordt uitgelachen.

Hij kan schade ondervinden door mensen die de gemeente binnendringen en zich laten dopen en zich voordoen als christen. Daarna verlaten ze de gemeente, als er voldoende problemen zijn ontstaan, de gekende carrouselchristen.

GOD ZELF TOONDE ONS HET VOORBEELD van LIEFDE.

Joh.3:16

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld; wie niet gelooft, is reeds veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de naam van de eniggeboren Zoon van God.

Het is een veel aangehaalde tekst uit de Bijbel, bijzonder bij evangelisatie. Inderdaad hier werd Gods liefde tentoongesteld. De wereld verwierp de liefde van God. De wereld koos en kiest nog voor Barrabas, een moordenaar, een beeld van haat.

Hier is God in Zijn liefde een nieuwe schepping begonnen uit liefde voor de mensheid. De grootste stap voor de mensheid is gezet door God zelf! Zij die geloven in Jezus, hebben “eeuwig leven” gekregen, dit is het kostbaarste wat er hier op aarde kan worden gevonden. Wij zijn een nieuwe schepping, een vrucht van de liefde Gods.

Het Lam Gods werd geofferd uit liefde voor ons, opdat de mens niet voor eeuwig verloren gaat. Christenen moesten Gods liefde verklaren en tonen bij de mensen, en niet hun neus vullen met Babels wierook!

TONEN WIJ GODS AGAPE-LIEFDE IN ONS, AAN ELKANDER?

Romeinen 5:5 en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is,

Wanneer wij beginnen te leven in een toekomstverwachting ( hoop) op de wederkomst van Jezus, dan pas gaan al onze wereldse verlangens en begeerten afzwakken. Dan worden wij voor allen gelijken. Er is geen onderscheid meer onder christenen die Gods liefde in hun harten hebben. Deze liefde kan ons in staat stellen uw vijand lief te hebben!

Er kunnen geen standen zijn onder de christenen. Wanneer de ene zich nog zou verheffen tegenover de ander, dan is er niets veranderd. Wanneer de rijke christenen afgezonderd zouden samenkomen, dan is Christus daar niet meer aanwezig! Die Agape liefde is een gemeenschappelijke factor onder de christenen, deze herkennen elkaar!

Jacobus2:2

Want stel, er kwam in uw vergadering een man binnen met een gouden ring aan zijn vinger en in prachtige kleding, en er kwam ook een arme binnen in schamele kleding,

3. en gij zoudt opzien tegen de man met de prachtige kleding en zeggen: neem gij hier deze goede plaats, maar tot de arme zoudt gij zeggen: ga gij daar staan, of ga beneden bij mijn voetbank zitten,zoudt gij dan geen onderscheid maken onder elkander en optreden als rechters, die zich door verkeerde overwegingen laten leiden?

In de tijd van Jezus was een man met een gouden ring, meestal een soort parlementslid of

Iemand van de adel. Onder Bijbelgetrouwe christenen maakt men geen onderscheid, omwille van die speciale liefde tegenover elkaar. Titels of materiële welstand mogen geen rol meer gaan spelen.

Verder moeten wij ook denken aan onze broeders en zusters in andere landen.

Wij moeten ook daar onze liefde tonen.

Matth.25

35 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest,

36 naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht; Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Here, wanneer hebben wij U hongerig gezien en hebben wij U gevoed, of dorstig en hebben wij U te drinken gegeven?38 Wanneer hebben wij U als vreemdeling gezien en hebben U gehuisvest, of naakt, en hebben U gekleed?39 Wanneer hebben wij U ziek of in de gevangenis gezien en zijn tot U gekomen?40 En de Koning zal hun antwoorden en zeggen: Voorwaar, Ik zeg u, in zoverre gij dit aan een van deze mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan.

41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven;

Galaten 4

Weest zoals ik, bid ik u, broeders, omdat ook ik ben zoals gij. Gij hebt mij in geen enkel opzicht verongelijkt.13 Ja, gij weet, dat ik aan u de eerste maal, omdat ik ziek geworden was, het evangelie verkondigd heb,en toch hebt gij de verzoeking, die er voor u in mijn lichamelijke toestand gelegen was, niet als iets verachtelijks beschouwd of ertegen gespuwd, maar gij hebt mij ontvangen als een bode Gods, ja, als Christus Jezus.

Hier vinden wij opnieuw een voorbeeld van wat liefde betonen tegenover elkaar betekent. De gemeente was zeer liefdevol tegenover Paulus. De gemeente bestond nog maar pas en door Paulus gesticht. Ze hadden Paulus lief, ze zagen in hem een beeld van de Here. Een man die vroeger de christenen vervolgde! Wat een ommekeer!