IRAN EN ISRAEL

IRAN VERGEET DE GOD VAN ISRAEL!

Jesaja 22:6 Elam (Iran) heeft de pijlkoker opgenomen, met wagenen, manschappen, ruiters; Kir heeft het schild ontbloot.

Jeremia 49:35 Zo zegt de HERE der heerscharen: Zie, Ik breek de boog van Elam, de zenuw van hun kracht,

Jeremia 49:36 en Ik breng over Elam vier winden van de vier hoeken des hemels en Ik verstrooi hen naar al die windstreken, zodat er geen volk zal zijn, waar niet verdrevenen van Elam komen zullen.

Israël erkent indirect verantwoordelijkheid voor Flame virus cyberaanval op Iran

‘Flame malware 100 x complexer dan gewoon virus en kan zichzelf veranderen’ – Kasperksy: ‘Dit programma is een meesterwerk’


clip_image002

Regeringsofficials in Teheran zeggen dat Iran getroffen wordt door een nieuwe cyberaanval. Het zogenaamde Flame virus heeft volgens het Iraanse MAHER centrum ‘aanzienlijke schade’ aangericht. ‘Enorme hoeveelheden gegevens zijn verloren gegaan.’ De Israëlische vicepremier Moshe Ya’alon gaf tijdens een radio interview op indirecte wijze toe dat zijn land wel eens verantwoordelijk kan zijn voor het ongekend geavanceerde Flame virus.

Het MAHER centrum is onderdeel van het Iraanse ministerie van Communicatie en verklaarde dat het nieuwe virus dermate complex, accuraat en doeltreffend is, dat er een verband wordt vermoed met de eerste massale cyberaanvallen met het Stuxnet virus in 2010 en later het Duqu virus in 2011. Het Flame virus zou in staat zijn 43 verschillende antivirusprogramma’s te omzeilen.

Virus bevat 100 x zoveel code

Kaspersky, één van ’s werelds grootste data beveiligingsbedrijven, ontdekte als eerste de nieuwe malware. Experts weten echter nog steeds niet precies hoe het virus in elkaar steekt, omdat het ongeveer 100 x zoveel code bevat als een doorsnee computervirus dat is ontworpen om informatie te stelen. Volgens Kaspersky zijn er wereldwijd tot nu toe zo’n 5000 computers besmet. Iran is met 189 computers het zwaarst getroffen, daarna Israël en de Palestijnse gebieden (98), Soedan (32), Syrië (30), Libanon (18), Saudi Arabië (10) en Eygpte (5).
Israël geeft indirect verantwoordelijkheid toe
Volgens de researchers is het Flame virus dermate complex dat alleen een staat achter de ontwikkeling ervan kan zitten. De Israëlische vicepremier Moshe Ya’alon gaf wat dit betreft een duidelijke hint: ‘Voor een ieder die Iran als een reële bedreiging ziet is het logisch om verschillende maatregelen te nemen, inclusief deze. Israël is gezegend als een staat op high-tech topniveau. Wij zijn trots op deze capaciteiten, die voor ons verschillende mogelijkheden bieden,’ aldus de minister tegenover IDF Radio.

‘Meesterwerk’

Ilan Froimovich, Kaspersky vertegenwoordiger in Israël, zei dat de Flame malware op een nog nooit eerder vertoonde wijze informatie weet te verzamelen. ‘Het programma kan bestanden overzetten, screenshots maken, toetsenbord typepatronen registreren en zelfs geluidsopnamen maken.’ Flame is volgens hem erg moeilijk te ontdekken omdat het pas begint te functioneren zodra het van buitenaf de opdracht daartoe krijgt. ‘Dit virus is zo geavanceerd dat het zijn eigenschappen kan veranderen en zichzelf op bevel kan ontwikkelen. Dit programma is een meesterwerk, niet iets dat een verveelde student of iemand anders, hoe getalenteerd dan ook, zou kunnen doen.’

Bron: Xander

PINKSTEREN OOK VOOR U

clip_image002

 

H GEEST

 

22 Ook gij hebt dan nu wel droefheid, maar Ik zal u wederzien en uw hart zal zich verblijden en niemand ontneemt u uw blijdschap. Joh;16

Vandaag “vieren” vele christenen opnieuw het Pinksterfeest. Het is de verjaardag van de gemeente van Jezus Christus. De blijdschap van Pinksteren is nog steeds te ervaren voor mensen dit echt willen! Deze blijdschap is de grootste blijdschap die een mens op aarde kan ervaren, jammer velen kennen deze geestelijke blijdschap nog niet. De rijkste mens ter wereld, die deze blijdschap niet kent, is geestelijk straatarm!

Het Pinksterfeest heeft een uitgesproken Joodse achtergrond.

Gods volk vierde het Wekenfeest, dit was zeven volle weken na het Paschafeest. Precies vijftig dagen na Pasen. In het Grieks noemde dit het

“ pentacosta”, waarvan de naam Pinksteren werd afgeleid.

Pinksteren was een oogstfeest.

Verschillende landen kennen dit soort feestvieren, er bestaan vele vruchtbaarheidsfeesten. Wij gaan vandaag Pinksteren beklijken in het licht van dankbaarheid.

Bij Gods volk werden de eerstelingen, de eerste vruchten, van de oogst bij God gebracht in de tempel, en God werd gedankt.

Exodus 23:19 Het beste der eerstelingen van uw bodem zult gij in het huis van de HERE, uw God, brengen.

1 Corinthiërs 15:20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn.

1 Corinthiërs 15:23 Maar ieder in zijn eigen rangorde: Christus als eersteling, vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst;

Op Pinksteren zag men de eerste vruchten, niet van wat het land voortbracht, maar van wat het Woord der Waarheid en de uitstorting van de H.Geest voortbracht en nog steeds voortbrengt. Jezus is de eersteling van een grote oogst. Binnenkort zal Hij de grote oogst binnenhalen, bij zijn komst. Behoort u Hem toe? ?

41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

42 ¶ En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.Hand.2

Gods woord is als het ware het zaad in de goede aarde, de bodem, de basis om vrucht voort te brengen! Op Pinksteren predikte Petrus krachtig het Woord van God.

De eerst angstige Petrus, was nu de sterke Petrus, door het ontvangen van de H.Geest. Velen kwamen tot een levend geloof, anderen begonnen te spotten uit domheid!

Jakobus 1:18 Naar zijn raadsbesluit heeft Hij ons voortgebracht door het woord der waarheid, om in zekere zin eerstelingen te zijn onder zijn schepselen

Pinksteren staat dus ook vandaag nog duidelijk in het teken van de oogst. Op Pinksteren kwamen de eerste mensen werkelijk tot geloof in Jezus Christus.

Er is geen ander echt geestelijk zaad dan de Bijbel, om vruchten voor God voort te brengen. Zonder goed zaad ook geen gezonde oogst! Zalig zij die nog in waarheid mogen zaaien vandaag!

Opgelet want vandaag manipuleert men met het zaad Gods, de Bijbel.

Wees waakzaam met de nieuwe Bijbelvertalingen, en de nieuwe manier van zaaien! (Evangelist Warren).

Daarom heeft God ook gewaarschuwd, en bijzonder voor onze tijd:

Openbaring 22:18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;

Een gezonde wijnoogst, dat is van groot belang, bijzonder in onze dagen. Met deze wijnoogst heb ik het over Godvruchtige mensen. Mensen waarvan hun leven “water” was, en nu als “wijn”, is, een leven in vreugde door een echte hoop!

En niemand, die oude gedronken heeft, wil jonge, want hij zegt: De oude is voortreffelijk.Luc.5:39

De oude wijn.

De mens is niet vlug geneigd om nieuwe wijn te drinken, hij vindt de oude wijn blijkbaar beter. Dit beeld kan men best vergelijken met de tijd van ons leven waarin wij leefden zonder rekening te houden met wat God wilde in ons leven. Met andere woorden de tijd dat wij goddeloos leefden, en afgoden dienden.

Mensen vinden het normaal om veel geld te verdienen, of dat nu op een gezonde manier is of niet. Mensen willen wel eens vreemd gaan, de meesten doen dat nu toch! Het huwelijk heeft steeds minders waarde, als men geen rekening houdt met God.

Mensen vinden hun genot en hobby belangrijker dan God te danken en te eren.

Het beeld van de oude wijn is een tegenbeeld van geniet van deze wereld, daarna is er niets meer! Jammer, niet waar! 2 Timotheüs 3:4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,

Markus 2:22 En niemand doet jonge wijn in oude zakken; anders zal de wijn de zakken doen barsten en de wijn gaat verloren met de zakken. Maar jonge wijn doet men in nieuwe zakken.

God ziet uit naar levens die aan Hem worden toegewijd, Hij wil daarvan nieuwe levens maken. Een volledig nieuw begin in het leven van de mens.

Nieuwe wijn bewaart men in nieuwe zakken.

Onder de oude zakken kunnen wij best het Jodendom begrijpen, die nog steeds leven onder het oude verbond. (O.T.) Zij zorgden ervoor dat Gods woord werd bewaard. De oude vaste waarden gebonden aan de wet, dienden voor Gods volk verder bewaart te blijven.

De oude zakken verdragen de jonge wijn niet verder, door de kracht die er in zit en dit de zakken zou doen scheuren, en de wijn zou verloren gaan. Er staat niet dat de oude zakken dienen weggegooid.

De jonge wijn, de vrucht van de nieuwe oogst, is een beeld van de kracht van de genade, en de kracht van de Heilige Geest op aarde.

Nieuwe zakken, zijn als mensen die het nieuwe leven in Jezus Christus hebben gevonden. Er zijn geheel nieuwe levensgewoonten en principes nodig, en ze dienen te worden bewaard in het hart van de mens!

Wanneer de christelijke, Bijbelgetrouwe normen niet meer worden gehanteerd, dan komen er problemen en de christelijke blijdschap van Pinksteren verminderd sterk uit de harten. Psalmen 51:12 (51-14) hergeef mij de blijdschap over uw heil, en laat een gewillige geest mij schragen. Zonde is de dief van deze blijdschap!

Hebreeën 8:13 Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

Het oude verbond werd niet afgeschaft, maar bracht geen definitieve redding.

Nu kunnen wij best begrijpen, dat wij nu leven onder het nieuwe verbond welke Jezus instelde. De genadeleer was dan begonnen. Complete vergeving is voor ieder mens mogelijk. Enkel ongeloof is niet te vergeven.

27 En Hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide: Drinkt allen daaruit.

28 Want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.

29 Doch Ik zeg u, Ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag, dat Ik haar met u nieuw zal drinken in het Koninkrijk mijns Vaders.Matth.26

Zonder Jezus, geen Pinksteren, geen blijdschap, geen nieuw leven, geen toekomst!

JEZUS VERSCHEEN

Jezus2

 

clip_image001

apostel

 

 

In de Bijbel, het woord van God, vinden wij tal van wonderlijke verschijningen en op verschillende wijzen. Het zijn zeker geen alledaagse of normale gebeurtenissen! God verscheen aan Abraham, dat was de eerste maal. God verscheen aan Mozes, Salomo, Jozef, Paulus, enz. Al deze verschijningen hadden een bijzonder doel bij God!

Ook de satan deed en doet zijn werk tot grote misleiding, door nabootsing. Luther noemde hem de aap van God!  Verschijningen en de bedevaartsoorden welke tal van mensen verblinden voor de waarheid, en waarbij men onbewust of bewust aan afgoderij gaat doen. Het aanbidden van Maria, koningin des hemels, het zoeken naar genezing voor het lichaam, of andere wensen en begeerten, heeft vele mensen gebonden aan de god van deze wereld.

JEZUS VERSCHEEN WONDERLIJK AAN ZIJN DISCIPELEN!

19 Toen het dan avond was op die eerste dag der week en ter plaatse, waar de discipelen zich bevonden, de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in hun midden en zeide tot hen: Vrede zij u! 20 En na dit gezegd te hebben toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan waren verblijd, toen zij de Here zagen.Joh.20

Terwijl de toenmalige wereld dacht: het einde is gekomen voor deze bekende Joodse sekteleider onder de Joden, en de discipelen zich in veiligheid brachten, openbaarde Jezus zich aan zijn discipelen.  Onze hedendaagse wereld denkt ook dat het bijna voorbij is met het Bijbelse christendom. En ook de ware christenen worden meer en meer vervolgd, bijzonder zij die de meerderheid van het heidens christendom, Babel, niet willen volgen.

Jezus waarschuwde voor dwaling!

Men spreekt van een New Age beweging , en velen laten zich opnieuw misleiden. New Age een nieuwe godsdienst, steunend op filosofie, mythen, en occulte wetenschap. Deze beweging dringt soms “doeltreffend” door tot bij christenen door wereldberoemde sprekers als R.Warren en onrijpe christenen verlaten aldus de gezonde Bijbelse leer.

De apostel Paulus profeteerde over “onze tijd” toen hij schreef aan Timotheus: (2Tim.4)

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren

Bij de wonderlijke openbaring, de verschijning van Jezus, verdween hun angst, en kwam er een hemelse blijdschap in de plaats. Wat een zegen voor al de aanwezigen. Jezus stond plots zichtbaar in hun midden. Gesloten deuren waren voor Hem geen hindernis. Angst moet verdwijnen uit het hart en het denken van de mens waar Jezus mag regeren. De discipelen konden hun ogen niet geloven, toen ze Hem zagen staan, en dat was zeer menselijk.

Thomas en nog één, van de twaalven was er al niet meer bij! Voor hem zou het nu allemaal voorbij zijn, want in zijn eigen ogen was Jezus nu toch gestorven, en dit betekende voor hem het einde van zijn geloof in Jezus van Nazareth!

Thomas had ook wel die goddelijke wonderen gezien welke Jezus deed. Mensen die Jezus niet persoonlijk hebben ervaren in hun leven, hebben moeite te geloven dat hij echt leeft, ook hun geloof in Hem kan slechts traditiegeloof zijn. Dit ervaren is overtuigd worden door God zelf. God geeft u een persoonlijk geloof!

Efeziërs 2:8 Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God;

Thomas wilde eerst zien en dan geloven. Hij zag in Jezus nog niet het “goddelijke”, en dat was en is nodig voor de echte discipelen. Wie Jezus niet ziet als de zoon van God, die kent hem niet! Wie Jezus wil volgen moet Hem zien als zijn verlosser en Heer. (op twee benen lopen) Heer: Curios, het gezag op zich. Velen willen Jezus volgen maar niet Zijn gezag, het gezag volgens de Bijbel.

29 Jezus zeide tot hem: Omdat gij Mij gezien hebt, hebt gij geloofd? Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven.

De meerderheid van het volk, zijn als een Thomas. Ze willen wel geloven, maar kunnen het niet. Hun eigenwijsheid primeert. Velen zijn teleurgesteld in hun kerk of hun gemeente. Ze zijn een kerkverlater geworden. Zo kwam het dat Thomas er ook niet meer bij was, toen Jezus zich openbaarde. Hij hoorde later het getuigenis van de tien discipelen, dat Jezus terug was, en leefde, maar hij geloofde het ook niet meer!

Toch had Jezus hem lief, en pakte hem ook heel persoonlijk aan over “wat” hem hinderde te geloven in Hem. Jezus nam de koe bij de horens:

 

Joh. 20:27 Daarna zeide Hij tot Tomas: Breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand en steek die in mijn zijde, en wees niet ongelovig, maar gelovig.

Velen moeten soms eerst persoonlijk in aanraking komen met de bewijzen, wonden, het sterven en het opstaan van Jezus. Hem persoonlijk ontmoeten, en weten dat daar vergeving ligt bij God door het vergoten bloed van het Lam. Enkel de zonde maakte scheiding tussen God en mens. ( Jes.59:2)

clip_image007God gebruikt Bijbelgetrouwe christenen om anderen persoonlijk in aanraking te brengen met de Heiland. Het bloed van Jezus reinigt van alle zonden, (1 Joh.1:7) en dient zeker niet om rond te lopen in een Romeinse processie zoals in de stad Brugge! De Romeinen liepen destijds ook rond in een optocht met al hun afgoden die ze vereerden! Ze “marcheerden” fier, komt van de afgod “mars –eren”!

De ogen van Thomas werden geopend! En hij riep uit verwondering: Tomas antwoordde, aanbad en zeide tot Hem: Mijn Here en mijn God!

21 Jezus dan zeide nogmaals tot hen: Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.22 En na dit gezegd te hebben, blies Hij op hen en zeide tot hen: Ontvangt (de) Heilige Geest.

Wat we eerst willen opmerken is het feit dat de grondtekst hier niet het lidwoord teruggeeft. (MKJV) Dus de H.Geest werd slechts enkel als “persoon” gegeven met Pinksteren. De Geest zit niet in het blazen of de wind, welke slechts een vergelijking is. Ook de profeten gebruikten bij hun uitleg natuurelementen, enkel als symbolische gebaren! De enige aansluitende tekst is deze van bij de schepping van de mens. (Gen.2:7). Toen kreeg de mens een levensgeest ingeblazen.

Doch ze ontvingen hier een denken in “de heiligheid” van de Geest. Ze werden hier al afgezonderd (heiligen) in hun geest, om als gezondenen in Zijn naam met macht op te treden! Dit wijst op gekregen gezag, te mogen optreden in Jezus naam! Een christen is iemand die afgezonderd werd door Jezus, om op te treden in Zijn naam.

Met Pinksteren ontvingen zij de Geest, om hun zending te kunnen volbrengen! Zonder die doop met de Geest zal niemand de kracht vinden om van Jezus te blijven getuigen!

Jezus bedenkt de verkondiging en verspreiding van de blijde boodschap. Iedere christen is een getuige van Jezus opstanding, met een opdracht.

De Heer spreekt dan verder over het vergeven van zonden. Enkel God vergeeft zonden en kan zonden vergeven. Wanneer men oprecht vergeeft in de geest van Christus, is er ook vergeving bij God. (Dit heeft niets te maken met de biechtstoelpraktijk)

Lukas 17:3 Ziet toe op uzelf! Indien uw broeder zondigt, bestraf hem,

en indien hij berouw heeft, vergeef hem.

Matth. 6:12 en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;

WEEN NIET

clip_image001

 

clip_image003

11 En het geschiedde kort daarna, dat Hij reisde naar een stad, genaamd Nain. En zijn discipelen reisden met Hem, en een grote schare. 12 Toen Hij dicht bij de stadspoort gekomen was, zie, een dode werd uitgedragen, de enige zoon zijner moeder, die weduwe was, en veel volk uit de stad was bij haar.  13 En toen de Here haar zag, werd Hij met ontferming over haar bewogen en Hij zeide tot haar: Ween niet. 14 En naderbij gekomen raakte Hij de baar aan (de dragers stonden stil) en zeide: Jongeling, Ik zeg u, sta op! 15 En de dode ging overeind zitten en begon te spreken, en Hij gaf hem aan zijn moeder. 16 En vrees beving hen allen en zij verheerlijkten God, zeggende: Een groot profeet is onder ons opgestaan, en: God heeft naar zijn volk omgezien. 17 En dit gerucht over Hem verbreidde zich in het ganse Joodse land en in de gehele omtrek. Luk.7

Wanneer wij vandaag horen spreken over godsdienst, dan horen wij spreken over het “naar een kerk gaan”. Mensen gaan nog naar een kerk uit traditie. Ze hebben als kind gedwongen of ongedwongen geleerd dat ze moeten geloven in God.

Wat betekent God voor de mensen vandaag nog?

Vele jongeren zien vandaag op naar iemand die opvalt, die stoer kan doen, die lichamelijk sterk is. Vandaag heeft de muziek, en superzangers nog steeds een grote invloed op de jongeren. Dit was ook zo in het leven van de ouderen, ook zij hadden toen ze jong waren, een fan in de muziekwereld of de sportwereld.

 

clip_image005

 

Bijbelgetrouwe christenen volgen Jezus! Waarom?

Is Hij hun fan of is Hij veel meer?

Een fan heeft alles te maken met het menselijke, het verleidelijke en meeslepende.

Dat is in feite de betekenis van het fanatieke. Men noemt Christenen ook soms fanatiekelingen. Jezus was geen wereldster ,geen misleider of idool die omwille van het “zielige” werd gevolgd. Wie was dan wel die Jezus van Nazareth?

Jezus is de Zoon van God!

Jezus heeft alle macht!

Jezus is op weg naar de stad Naïn. 10 km van Nazareth.(Luk.7:11)

Jezus, discipelen, een grote schare, opweg naar en dorp in Galilea, dat dorp betekende ‘schoonheid’of lieftallige.

Als wij van schoonheid of liefheid spreken, dan is dit iets dat ons aantrekt, iets dat onze aandacht vraagt. In het leven speelt schoonheid voor vele mensen een grote rol, bijzonder de vrouwen zijn erg gesteld op schoonheid. Het is ook geen zonde om mooi te zijn!

Wat ontmoeten zij? (12)

Zij werden geconfronteerd met iets dat alle schoonheid van de wereld in elkaar doet storten, een begrafenis, verdriet en de dood!

Wat een zin heeft alle schoonheid, als men de dood voor ogen ziet!

Dat is in feite wat men hier ziet gebeuren, een grote teleurstelling.

Het leven kan nog zo schoon zijn, men komt soms oog in oog met dingen die ons wereldje kunnen laten ineenstorten in een mum van tijd.

Ieder mens wordt daarbij beproefd. Wie is er echt op voorbereid?

In dit vers lezen wij dat een moeder met een enig kind, in een groot verdriet gedompeld werd door de dood van haar kind; Jezus en zijn discipelen staan hier met hun neus op een niet weg te denken realiteit van het leven.

Een weduwe met zeer groot verdriet, waarbij vele mensen medelijden hebben.

Jezus werd ontferming over haar bewogen! (13)

Voor ons is het geweldig te weten dat Jezus meeleeft met ons beleven.

Wij beleven hier op deze wereld verdrietige dingen en vreugdevolle dingen, en met alle leeft Hij met ons mee; Hij leeft mee met alle mensen! Maar vele mensen ontdekken dit niet, ze moeten gewezen worden op dit feit, om te gaan waar werkelijk troost is.

Om echt te kunnen troosten moet je macht hebben!

Bv : Wanneer een kind verdriet heeft, trachten wij als ouder dit kind te troosten, op gelijk welke wijze, wij doen wat in onze mogelijkheden ligt , maar het is beperkt!

Mensen die op ons afkomen , moeten wij wijzen dat Jezus hun probleem kent, en dat zij met hun problemen moeten leren bij Jezus te komen. Hem aanroepen.

Dit gebeurt met gebed. Mensen moeten leren bidden. Jezus leren ontdekken in het leven.

Deze weduwe had veel verdriet =

een beeld van vele mensen met allerlei verdriet omwille van veel zorgen en problemen!

een beeld van menselijke machteloosheid !

In hoeverre Is ons hart ook bewogen als wij verdriet zien?

Jezus riep: Ween niet!

Deze weduwe zal hebben gezegd : Wie is deze man, Jezus ?

Mensen mogen niet wachten met deze vraag! Hier hebben de mensen een verkeerd beeld van Jezus. Kunt u zich dit voorstellen? Je begraaft iemand waarvan je zoveel houdt, en je mag niet meer wenen?

vers 14

Jezus roept een halt toe aan de mensen die dit kind naar het graf brengen !

Hier is het storen van een religieuze plechtigheid strafbaar !

Waarom kan Jezus dit zeggen, ? Hij heeft ALLE MACHT!

Wie heeft er anders nog een begrafenis tegengehouden ?

Wie heeft er macht over verdriet?

Wie kan echt troosten?

Wie heeft er zijn macht op zo’n wijze bewezen ?

Jezus heeft macht over alle tranen !

3 En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn, en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. Openbar 21:4

Wij kunnen spreken tot de mensen over een levende hoop!

Wij mogen blij zijn, in het nieuwe Jeruzalem daar zijn geen tranen meer!

Dat is wat Jezus ons als mensen wil voorhouden, een nieuwe toekomst, een toekomst met hoop, een toekomst voor alle mensen die geloven in Hem die macht heeft over leven en dood!

De hele wereld is een lijkstoet aan het worden.

De hele wereld loopt achter de dood aan. Geen mens leeft zonder verdrietige tijden in zijn leven ! Er is slechts een oplossing voor deze wereld van ziekte en dood en verdiet : JEZUS !

Het is deze Jezus die wij moeten brengen. Er is slechts een trooster : Jezus !

Zwijgen over Jezus is voor ons zonde! Jezus kent en ziet verdriet ! Hij weende zelf om Lazarus! Jezus, sprak niet tot de weduwe over vergeving en zonde, Hij toonde wie Hij was :

DE WEG DE WAARHEID EN HET LEVEN!

Jezus , nog een vreemde man in de ogen van de weduwe,

Voor vele mensen is Jezus nog steeds een vreemde man, maar Hij is : een God van wonderen , een God van Mirakels. een God van het leven. Als je van de macht van Jezus spreekt, moet het hart van de mensen herleven. De mogelijkheid om Hem persoonlijk te leren is er ook vandaag nog! Lees en geloof enkel de Bijbel.

God deed een wonder in ons! Wat is er van te zien ?

Hij gaf hem aan zijn moeder! (15)

Zoveel mensen willen geld op tafel leggen om een overledene terug te hebben.

Maar mensen hebben niet deze macht. Hier moet de hoogmoed van de mensen breken op de harde realiteit van het leven. Geloof in Hem en ontvang eeuwig leven!

NOACH WERD BEHOUDEN

BEHOUDEN WORDEN, ALS

IN DE DAGEN VAN NOACH!

clip_image002

 

Vandaag zien wij dat er veel uitstervende kerken leeglopen en omgebouwd voor andere commerciële doeleinden. Het bouwen van een moskee neemt toe, en gesteund door Mijnheer Ratzinger.Als dwang verdwijnt…In de geschiedenis is de levende gemeente van Jezus Christus steeds een klein kuddeke geweest, en nooit een meerderheid geweest.

Wij leven vandaag als in de dagen van Noach.

Dit is de tijd die voorafging aan de wereldwijde vloed, een oordeel van Gods wege, waarbij een Tsunami, of aardbeving vandaag nog maar een klein voorsmaakje is. Het was een tijd waarbij niemand zich nog iets aantrok van God, noch zijn gebod. Bij de zondvloed werden er slechts acht zielen gered en behouden!  Enorm vele slachtoffers, geen journalist meer om een sensationeel artikel te schrijven, of Tv beelden te tonen. De grootste ramp die de wereld kende staat in de Bijbel te lezen, ook de laatste, verloren gaan voor de eeuwigheid!

De apostel Petrus legt een verband tussen de ark van Noach  en onze Bijbelse doop.

1 Petrus 3:18 – 4:1-6

18 Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat Hij u tot God zou brengen: Hij, die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest,

19 in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis,

20 die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is acht zielen, door het water heen gered werden.21 Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus,22 die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn.

1 Daar Christus dan naar het vlees geleden heeft, moet ook gij u wapenen met dezelfde gedachte, dat, wie naar het vlees geleden heeft, onttrokken is aan de zonde,

2 om niet meer naar de begeerten van mensen, maar naar de wil van God de tijd, die nog rest in het vlees, te leven.3 Want er is tijd genoeg voorbijgegaan met het volbrengen van de wil der heidenen, toen gij wandeldet in allerlei losbandigheid, begeerten, dronkenschap, brassen, drinken en onzedelijke afgoderij.4 Daarom bevreemdt het hen, dat gij u niet met hen stort in diezelfde poel van liederlijkheid, en zij belasteren u;5 maar zij zullen daarvan rekenschap moeten geven aan Hem, die gereed staat om levenden en doden te oordelen.6 Want daartoe is ook aan doden het evangelie gebracht, opdat zij wel, naar de mens, wat het vlees aangaat, zouden geoordeeld worden doch, naar God, wat de geest betreft, zouden leven.

De doop is een tegenbeeld van de ark.

clip_image004Wij weten dat het woordje “ark”, Logos betekent, en Logos betekent ook “Woord.” .

Het ingaan door deze acht zielen in de ark betekende:

  • hun redding van een komend oordeel
  • het begin van een volledig nieuw leven op aarde.

Mensen die vandaag met hart en ziel ingaan op de bijbel, en hun vertrouwen stellen op Jezus alleen, zijn mensen die Gods kracht zullen ervaren om behouden te worden, van de komende oordelen op aarde en tenslotte ook van het laatste oordeel. Zulke mensen beginnen ook een totaal nieuw leven, wie dit niet meemaakte is nooit tot geloof gekomen.

23 als wedergeboren, en niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God. 1 Petr 1:23

Het christendom is ontstaan uit de Bijbel, dat soort christendom is hemels en onvergankelijk. Het christendom met de kinderdoop, is aards en vergankelijk.

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij het evangelie niet; want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek.

Er werden in de geschiedenis zovele overtuigingen gepredikt, als kapitalisme, communisme, socialisme, liberalisme enz. ze kwamen allemaal voort uit de mens maar brachten geen redding voor de mensheid.

Ze stellen allemaal teleur, maar het evangelie is de enige weg tot behoud.

De doop is een gebed tot God. (v.21)

Wie zich laat dopen zegt de apostel die is tot inzicht gekomen dat hij leefde zonder in zijn leven rekening te houden met God, dat is zondig leven. Zonde is het doel van zijn leven missen. De H.Geest is werkzaam om mensen bij de Heer te brengen, dit gebeurt vooraf door allerhande omstandigheden, die ons in contact brengen met de bijbel. Een geestelijke zwangerschapsperiode.

16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn. Rom.8

Dit is een goed geweten. Wie denkt door goede werken te worden behouden, of geboden van een bepaalde kerk te hebben gevolgd, zal bedrogen uitkomen, omdat dit niet in de bijbel staat, zijn geweten en zijn denken is niet in overeenstemming gebracht met Gods Woord het instrument tot redding.

Het dopen is niet het reinigen van het lichaam, maar het reinigen van de ziel van een mens bedoelt Petrus. Het reinigen van de ziel gebeurt door het geloven van wat de bijbel zegt, en het toe te passen in ons leven. Het denken van de mensen is zondig, wil zeggen ongezond en besmet vanuit de geboorte.

Ieder mens is geboren als mindervalide!

Enkel christenen hebben gezond verstand, dit is een scherpe uitspraak, maar de waarheid. Ze hebben dit enkel wanneer ze hun eigen gedachten inruilen voor de gedachten van Jezus Christus!

Ons wapenen met de gedachten van Christus.

Christen zijn is te herkennen door een verandering van gezindheid.

Een wereldse gezindheid is volgens de apostel, een leven naar de begeerten van de mensen.

Vandaag en toen kunnen wij opmerken dat de gezindheid van de mensen zich beperkt tot het bereiken van aards geluk. Iedereen wil een groot inkomen, een groot huis, veel aandelen. Iedereen wil genot en aanzien. Brood en spelen. Voor geld gaat men stelen en moorden. Na de dood is er niets denkt de mens die God niet kent of twijfelt.

Petrus noemt nog enkele punten op die een wereldse gezindheid kenmerken:

Losbandigheid, begeerten, dronkenschap, drugs,onzedelijke afgoderij (porno).

Wij zien dat vandaag de mens op zijn vrijheid wil staan. Hij wil zich niet meer laten binden. Hij gaat zich niet meer verbinden om een meisje of een jongen te huwen. “ Alles moet kunnen” is vandaag de spreuk van de ongelovige mens. Niet ingetoomde lusten. Vreemd gaan is vandaag niet meer vreemd. Seks voor het huwelijk. Seks met dieren. Geld verkwistend, geen discipline. Roof en verkrachting zijn dagelijkse gebeurtenissen. Een toestand van zedelijk verval zoals wij dat vandaag kennen. Een geestelijke gezindheid moet ons wapen zijn. De gedachte van Christus is te leven naar de wil van God. Here, wat wilt Gij dat ik doe?

Het maakt afstand, en schept vijandigheid, met de wereldse mens, zo werden de eerste christenen vervolgt.

2 Corinthiërs 2:16 voor dezen een doodslucht ten dode, voor genen een levensgeur ten leven. En wie is tot zulk een taak bekwaam?

Wie tot echt geloof komt verliest wereldse vrienden, dat is heel normaal. Ongelovige familie die u laat vallen. Ondervindt zoals de apostel tegenstand van de overheid, als bv. Nero die de christenen vervolgde. Christenen deden niet mee met alle gemeenschappelijke activiteiten zoals hun offerfeesten. God wil dat u Hem aanbidt, dan gaan alle samenkomsten voor onze eigen verlangens en begeerten. Dat alleen al brengt een verandering in het leven van een mens.

Wij als christenen moeten gewapend zijn, door een vervulling van de Geest. Wie slechts de zondag christen is, hoe zal hij weerstand bieden aan de wereldse verleidingen en begeerten die ons dagelijks van de Here willen weghouden.

Een voorbeeld van dagelijkse bekering:

12 Wie is de man die het leven begeert, vele dagen wenst om het goede te genieten? 13 Bewaar uw tong voor het kwade en uw lippen voor het spreken van bedrog; Psalm 34

Een mens die lang en gelukkig wil leven zegt God, die moet ophouden met kwaad te spreken of te liegen. Het is zeer moeilijk om zijn tong in bedwang te houden, daarom is er een discipline nodig op onszelf.

Jakobus 1:26 Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos.

ONZE VADER

clip_image001

 

JEZUS CHRISTUS

ONZE VADER

9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.11 Geef ons heden ons dagelijks brood.12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. Mattheus 6

Jezus gaf het “Onze Vader” als antwoord op een vraag van een discipel om hen te leren bidden. Wij mogen dan aannemen dat dit gebed als een goed voorbeeld diende. Jezus gaf zijn discipelen geen “Paternoster”! De vragende discipel had ontdekt dat het gebed, een bron van bijzondere kracht was in het ganse aardse leven van Jezus.

De sterkte van een christen is niet te herkennen aan zijn spieren, maar wel aan zijn gebedsverhoringen. Bidden is een uiting van vertrouwen welke wij op God hebben gesteld. Wij bidden in Jezus naam. Als Jezus amen kan zeggen op uw gebed, is dit een verhoord gebed! Het is een toevlucht naar de ene levende God, de God van Israël. Wij moeten begrijpen wat wij bidden. Vele “Onze Vaders” worden gebeden, maar men begrijpt niet wat men bidt, hoe zal men het dan geloven dat het zal verhoord worden!

Mt 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Het herhalend bidden van hetzelfde gebed, moet men niet doen, en heeft geen zin leert Jezus.

ONZE VADER ,

Wie mag God zijn Vader noemen?

clip_image004Iedereen? Neen, Petrus zegt slechts iedereen met een christelijke handel en wandel, en die weet en zekerheid heeft dat hij is vrijgekocht door Jezus bloed! Dat Jezus door zijn Geest in ons woont, daarom zijn wij een tempel van de H.Geest.

En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.7 Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Galaten 4

Abba in het Aramees, betekent in feite een intieme band die er is van een kind tot zijn vader. “Onze” staat er om te tonen dat een christen nooit alleen staat. (Ps.103:13). Wie de Geest niet heeft ontvangen, kan niet bidden in Geest en waarheid. Wie de bijbel verwerpt als het woord van God, verwerpt de Zoon van God, Jezus.

Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Joh.8

Omdat gij mij woorden niet kunt verstaan, en niet wil luisteren.

DIE IN DE HEMELEN ZIJT

 

Wanneer wij tot iemand spreken, richten wij ons naar zijn wezen. Ook hier is het duidelijk dat Jezus de richting aantoont, namelijk “boven de aardse natuur, bovennatuurlijk”. Onze Vader is niet aards, maar hemels, geestelijk, en Hij leeft met ons mee! God is daar waar onze toekomstige hemelse woonplaats is.

Joh 14:2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Bij God mogen wonen, moet de grootste droom van een mens zijn tijdens zijn leven op aarde. Het is een sterk verlangen, die voor velen werkelijkheid zal worden door te geloven wat staat geschreven. Jezus is nu de enige mens in de hemel.

Wat is er in de hemel, waar God woont?

Mt 19:21 Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.

clip_image008Het toont aan dat er een geestelijke onvergankelijke rijkdom is in de hemel, die we hier kunnen bewerken door onze geloofsdaden, niet te vergelijken met de vergankelijke rijkdom die men op deze aarde kan verkrijgen.

Jak 5:3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.

Lu 12:34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

De financiële wereldcrisis van onze dagen toont aan dat het “goud en zilver”, ons geld

een sterke waardevermindering kent, het verroesten, wijst naar ontwaarding. Het “roest” in de grondtekst betekent “kwaad, kanker en vergif”. ( 1 Tim.6:10). Komt er opnieuw goudgeld in omloop of een wereldmunt als oplossing?

UW NAAM WORDE GEHEILIGD.

clip_image009JHWH. Jezus bidt opdat de mensen de naam van zijn Vader zouden heiligen, of als superuniek beschouwen. (bv. kleed vrouw). De naam van God moet in hart en ziel van de mens een aparte plaats krijgen. Vandaag wordt die naam ontheiligd, door het vormen van een wereldkerk, een valse eenheid! Dat is het verlangen van Jezus, dus ook van allen die Jezus echt willen volgen. God wil in het leven van de mens de allereerste plaats krijgen. Iemands naam laat weten hoe hij is, wie hij is, wat hij is, waar hij woont of hoe hij is geweest. Een naam zegt zeer veel. God heeft meerdere namen, Mozes wilde ook de naam van God kennen. Ook Jacob wilde Gods naam weten.

13 Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg:

De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden? 14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. en Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. Exod.3

IK BEN MET U, KLAAR OM TE REDDEN EN TE HANDELEN.

Die naam heeft in het denken van Mozes een speciale, heilige plaats gekregen.

Ik zal voor u een reddende God zijn.

Deze naam “heiligen” betekent ook dat men die naam zal aanroepen en op die naam zal vertrouwen, en in die naam zal spreken. God wil dat je alles aan Hem bekend maakt, en je Hem in alles wil kennen. Die naam moet men eerbiedigen, en de naam van Jezus niet gebruiken als stopwoord. Er is geen andere naam voor redding, hulp of survival!

Jezus

In het Hebreeuws: Jesua en betekent: Jahweh is redding!

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. Joel 2

18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. Joh.3

Jezus is de naam!

15 Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze,

16 en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. 1 Petrus3

Uw naam worde geheiligd, betekent hier dat Christus voor ons de zoon van God is, en geen profeet als alle anderen. Allen die deel hebben aan de oecumenische wereldkerk, ontheiligen de naam van God, schepper van hemel en aarde. Er waait een wind van een sluwe, valse eenheid, katholiek, protestant,sommige uit evangelische kringen, boeddhist, en morgen de Islamiet!

clip_image011

 

 

UW KONINKRIJK KOME

Vele mensen bidden en baden : “Uw koninkrijk kome”, dit kan men beter vertalen als “uw koningschap”. Doch weinigen hebben goed inzicht over wat dit wel eigenlijk betekent. Jezus komt terug en zal duizend jaar op aarde regeren vanuit Jeruzalem!

Openbaring 12:10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Wanneer wij bidden: “Uw koninkrijk kome” dan bedoelen wij daarmede, dat wij hopen, verlangen en vertrouwen op Zijn wederkomst. Het betekent vrede voor Jeruzalem.

In dat koninkrijk zal de mens opnieuw gehoorzaam zijn aan de enige God, de God van Israël. Sinds de zondeval en door ongehoorzaamheid aan God is deze wereld een vervloekt gebied geworden. Er komt dus een diepgrondig herstel op onze planeet.

(Jesaja 11)

Wanneer begint dit duizendjarige koninkrijk van Jezus Christus?

Dit gebeurt op het einde van de 7 jarige oordeelstijd, de benauwdheid van Jacob, het huidige Israël, zegt God. Dit duizendjarig vrederijk, met zijn Vredevorst staat ook beschreven in de profeet Jesaja 2.

Hieronder een oude schets van Larkin. Tussen de twee laatste bergtoppen kun je het duizendjarig rijk zien staan. De zon der gerechtigheid zal opgaan als begin van deze tijd. (Maleachi 4:2) Daarna komt er een compleet nieuwe schepping!

clip_image013

Deze tijdslijn toont de wereldgeschiedenis. 4000 jaar voor Christus, 2000 jaar na christus, 7 jaar verdrukking, dit is de laatste jaarweek van Daniel. Hou rekening dat onze Romeinse tijdsrekening niet correct is, en dus enkele jaren kan verschillen. De laatste jaarweek van de profeet Daniel begint met een vredesverbond met Israël. Israël zal de antichrist zien als hun redder, een wereldleider,tot op het ogenblik dat hij zich wil laten aanbidden in de intussen herbouwde derde tempel, halverwege de verdrukking. Zo zal dan ook de tijd van de terugkomst van Jezus op aarde door het Joodse volk gekend zijn.

 

 

UW WIL GESCHIEDE……UW WIL WORDE VOLBRACHT GELIJK IN DE HEMEL ZO OOK OP DE AARDE

Wanneer wij zoiets bidden, dan buigen wij, ja wij aanvaarden dat Zijn wil geschiede en niet de onze eigen wil. Wij hebben ons leven, toen wij tot geloof kwamen, in Zijn handen gelegd, Hij wil ons gebruiken als een instrument en om gebruikt te worden als levende stenen! Wij moeten onze eigen wil verloochenen. Wij uiten hierbij eerbied voor de wil van God, en zeggen Uw wil worde gedaan!

clip_image015

1. Derhalve broeders, bezweer ik u bij de barmhartigheid Gods, uw lichamen aan te bieden als een levende offerande, heilig en welgevallig aan God; als een redelijke eredienst uwerzijds.2 Vormt u niet naar deze wereld, maar hervormt u door vernieuwing van inzicht, opdat gij onderscheiden moogt, wat de wil is van God, wat goed is, welbehagelijk en volmaakt. Rom.12 Can.vert.

Mattheus 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Wanneer wij bidden: “Uw wil geschiede” dan spreken wij over gehoorzaamheid aan het woord van God, de bijbel, en niet aan menselijk gemaakte kerkelijke wetten of dogma’s!

Wanneer wij ziek zijn, willen wij gezond worden, maar het blijft: “Uw wil geschiede”.

De Heer vraagt wel dat men bidt, en roept de oudsten opdat ze bidden.

Paulus bad ook voor zijn doorn in het vlees, werd niet genezen, en genas zo vele anderen!

Wij kunnen en moeten telkens de vraag stellen: Jezus wat is uw wil? Zijn wil is te vinden in de bijbel.

Het is voor niemand gemakkelijk je eigen wil te laten vallen, zichzelf verloochenen.

Mt 16:24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

clip_image016Het beeld van kruis dragen is een vorm van lijden en verdraagzaamheid. Het kan van alles zijn, want lijden wil niemand. Niets kunnen verdragen, is zijn kruis niet willen opnemen.

Schade lijden omdat men Jezus wil volgen, is ook zijn kruis dragen. Men kan kwaad spreken over je, omdat je Jezus wilt volgen, en aardse voordelen of genot wilt laten vallen.

Men kan zijn job verliezen, vervolgd worden, gedood worden.

 

 

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD.

Vandaag leven wij hier nog in een schijnbaar welvarend land. Hier en daar vindt men nog in huizen het bovengenoemde opschrift in de vorm van een bord. Vele mensen bidden of danken God vandaag niet meer, en zeker niet om hun “dagelijks brood”, hun inkomen en onderdak. Ze vinden alles normaal, en ze werken er zelf voor, en denken dan ook zo. God heeft er voor hen niets mee te maken. Toch geeft God ons de graankorrel om brood te maken, geen of slechte oogst betekent geen brood!clip_image019 Christenen danken de Vader altijd voor hun eten! “Geef ons” Er staat niet geef mij, ons allemaal betekent de gemeenschap, niet individueel. Onder dagelijks brood kunnen wij ook begrijpen: Al het broodnodige of levensnoodzakelijke voor het leven, onderdak en kleding.

“heden” Tijdsbepalingen zijn altijd moeilijk in de vertalingen. Hier dienen wij ook te begrijpen “Heden” en “morgen”. (Cfr. Grondtekst) In onze dagen is dit zeer toepasselijk, dat wij bidden ook morgen, in de toekomst “ons dagelijks brood te mogen hebben!

Dat wij dienen te werken voor ons brood, als wij kunnen is overduidelijk:

11 Wij horen namelijk, dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen, door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is; 12 zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Here Jezus Christus, dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten.(2 Thess.3)

Ons dagelijks “geestelijk” voedsel is ook noodzaak!

Er is kracht nodig voor het lichaam, maar ook voor de GEEST!

3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Matth 4

God leert ons duidelijk dat de mens zowel geestelijk als lichamelijk gevoed moet worden. Momenteel verhongeren er veel mensen door gebrek aan geestelijk voedsel. Veel mensen vinden geen kracht meer om alles te verwerken wat op hen afkomt , aan zorgen kommer, angsten of tegenslagen.. Waar kunnen ze nog geestelijke kracht putten? Jezus is het brood des levens! Er bestaat geen medicatie voor deze dingen, wel kan men alcohol of drugs gebruiken zoals de goddeloze wereld dit doet. De bijbel is als het manna, dat dagelijks uit de hemel viel. Lees je Bijbel elke dag!

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Fil.4

Wanneer wij tevreden zijn met onze dagelijkse levensbehoeften, dan zitten wij op een goed spoor, alles wat wij meer willen kan de mens in een gevaarszone brengen en ons in een strik werken.

Vele mensen werken niet alleen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien, maar ook omwille van de luxe en rijk willen worden. Het werd zo van kindsbeen af zo geleerd! Sommigen hebben amper tijd voor een hobby, en God zijn ze allang vergeten.

God leert: 38 Geeft en u zal gegeven worden: (Luc.6)

De wereld leert: zorg dat je zoveel mogelijk verdient of wint en zoveel mogelijk spaart.

clip_image0211Ti 6:9 Maar wie graag rijk willen worden, komen al gauw in verleiding om verkeerde dingen te doen. Zij verlangen naar onnodige en verkeerde dingen en gaan tenslotte verloren. (Het boek).

Mt 6:19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

Een mens die Gods principes op de allereerste plaats in zijn leven zet, zal zeker eten en drinken krijgen, want God weet wat hij broodnodig heeft!

Alles wat een christen verdiend moet op een eerlijke wijze gebeuren, dit is gerechtigheid. Zo moeten wij ook de gerechtigheid nastreven. Deze belofte hier geschreven, is wel voorwaardelijk. Spr. 10:2 Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.

VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK OOK WIJ VERGEVEN (HEBBEN) ONZE SCHULDENAREN

Om vooraf al duidelijk te maken, dat Jezus hier niet het biecht heeft ingesteld! De biecht is een overblijfsel uit de stad Babel. Daar dienden vreemden eerst verhoord, in een plaats afzonderlijk, bij de stadspoort, om te weten te komen of de bezoeker niets op zijn kerfstok had. Dan mocht hij de stad Babel betreden.

Moeten wij dan altijd vergeven? Willen wij vergeven?

Kunnen wij vergeven?

 

Wanneer wij niet willen vergeven, wat zal God dan doen?

Wie tot bekering en inzicht is gekomen, weet dat God hem alles heeft vergeven, ook al was hij een seriemoordenaar! Hij kan en mag een nieuw leven beginnen. God is hem genadig geweest, hij kreeg eeuwig leven uit geloof! Slachtoffers kunnen moeilijk zulke dingen vergeven, daarom is de vergeving uiteindelijk altijd door God.

Lees Gen.50:16-19

Hier is de wil van God klaar en duidelijk: vergevingsgezindheid van harte moet aangeleerd worden! Dit is een echte Bijbelschool naar het model van Jezus. Vergeven is vrede stichten: Mt 5:9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

23 Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, 24 laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.(Mt.5)

Wij moeten weten dat offers, inspanningen zijn. Al onze inspanningen die wij voor de heer doen, terwijl wij dit niet in vrede kunnen doen met onze broeders of zusters, dit geen waarde heeft. Wij besluiten dan ook dat in ieder gebed, wij het belijden van zonde niet mogen vergeten, en voor wij gaan bidden, iedereen ten minste proberen te vergeven. Veel huwelijken kunnen slechts staande blijven door een wederzijdse en hartelijke schuldvergeving.

De bedoeling van Jezus is dat wij in ons gebed ook ons schuldbesef aanwakkeren, en niet het geweten onderdrukken of sussen zoals vandaag! Zonde brengt immers scheiding tussen God en mens. De zondeschuld steeds bij een ander leggen is niet geestelijk gezond, want God is rechtvaardig en weet het toch.

Kun je blijven vergeven?

21 Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? 22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal.(Mt.18)

Vergeven mag geen schijn zijn, want God ziet en weet het toch. God weet wie gelijk en ongelijk had. Achter een glimlach kan ook nog bitterheid en wraakgevoelens schuilen. Bij de rechterstoel van Christus komt alles aan het licht. Deze rechterstoel is niet het laatste oordeel. Rom.12:19 Wij mogen onszelf niet wreken, want God komt de wraak toe.

EN LEIDT ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE

Wij weten dat deze wereld vol is van verleidingen en beproevingen die leiden tot zonde. Wij moeten steeds leren de juiste beslissingen te nemen.

In feite staat hier in het gebed: Laat mij niet door de verleidingen overweldigd worden! Maak mij sterk. Wij hebben Gods leiding nodig in ons leven, daarom is een persoonlijke en dagelijkse relatie met Jezus uiterst noodzakelijk.

Ieder mens zou moeten weten dat er een strijd wordt gevoerd om het bezit van zijn hart, zijn denken,zijn leven, zijn ziel.

Wanneer het kwaad ons aanvalt, dan vragen wij: Waarom moet mij dit overkomen? Waar heb ik dit verdiend?

Dan pas komt de verzoeking om God op te geven en in eigen kracht door te gaan. Tijdens de Romeinse verdrukkingen waren er toch wel christenen, die de keizer hun offers brachten om in het leven te blijven!

clip_image025De verzoeking kwam bij Job uiteindelijk van zijn vrouw, die hem vroeg om zijn vertrouwen God te verlaten en vaarwel te zeggen!

Jozef werd beproefd bij de vrouw van Potifar, en vluchtte. Bid om niet in zulke situatie terecht te komen.

De verzoeking om je Bijbel vaarwel te zeggen dat is wat de boze echt wil. Jezus werd verzocht om niet verder de wil van Zijn Vader te doen!

Verlos ons van de boze…..

Hieruit leiden wij af, dat de werking van de duistere machten, alles in het werk stellen om de mens te laten falen zodat hij verloren gaat en zijn levensdoel en erfenis in de hemel mist. De groten der aarde komen sterk onder de invloed van satansaanbidding, volkeren lijden eronder en kennen veel onnodig verdriet!

De verleidingen met nicotine, alcohol, drugs, eetverslaving, televisieverslaving, vrije seks, alle genot, en een comfortabel losbandig leven lijken de hemel op aarde, helaas, het is de autosnelweg naar de hel. Ook hier zal dit gebed verhoord worden.

In het duizendjarige rijk van Christus is de satan gebonden, en zullen er geen satanische verleidingen meer zijn in de gedachten vanuit de onzichtbare wereld. Wij leven in een duistere wereld en in een gevaarlijke tijd zegt God!

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De Bijbel geeft inzicht om in deze duistere en immorele wereld nog gelukkig te kunnen leven, en de menselijke beproevingen te verwerken of te voorkomen.

Velen hebben de Bijbel, het woord van God gelijk gegeven, doch na pijnlijke ervaringen in hun leven, en hebben nu een levende hoop: Jezus komt terug en zal de wereld regeren! Christenen maken de oordeelstijd niet mede, welke over deze wereld komt.

Dit is de “Onze Vader” kerk in Jeruzalem. Deze kerk staat op de plaats waar Jezus zijn discipelen leerde bidden. Hier ziet men de wand in keramieken tegels het Onze Vader in veel verschillende talen.

HET VOLMAAKTE OFFER

clip_image001

 

 

clip_image003

 

Christen worden begint niet altijd in een kerkgebouw, maar meestal bij EEN DIEP  nadenken over het offer dat Jezus bracht op Golgotha! Aan de voeten van het kruis, daar is vergeving, daar is verzoening tussen de zondaar en God. En wie is geen zondaar?

Voor iedere christen is het daar, waar zijn christenleven is begonnen, toen hij zijn zonden beleed en geloofde in het offer van Jezus. Er is geen andere weg om christen te worden of om behouden te worden, dan stil te staan bij het offer van Jezus. Jammer moeten er soms veel mensen eerst door een weg van beproevingen en tegenslagen lopen, om dan pas eens te denken aan God en te gaan zoeken naar Gods wil!

Toen wij tot het ware geloof kwamen, zagen wij in de beginne veel verschilpunten, met ons eigen vertrouwde katholieke geloof vol onbijbelse tradities, en criminaliteit.

Een van deze verschillen is dat er in de gemeente van Christus geen altaren te vinden zijn, en Jezus er ook geen gebouwd heeft!

In het O.T. vinden wij veelvuldig het brengen van offers, en het bouwen van altaren, en toch zien wij dat christenen bijna 2000 jaar geen offers meer brengen en voor hen geen enkele tempelwet nog zal gelden.

JESAJA 56 : 6-7 zag NIEUWE OFFERS, NIEUW ALTAAR!

6 En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond:

7 hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.

Deze profeet schreef toen al met zicht op de toekomstige Gemeente van Jezus, Hij spreekt over vreemdelingen, heidenen, die de Heer gaan volgen. Ze willen dienstknechten van Hem zijn. Ze hebben Zijn naam lief. Opmerkelijk ze houden de sabbat als rustdag, hiermede kenmerken zij dat zij geloven in de schepping van God in zes dagen, en de zevende rustte!

Ze geloven dus niet in de leugen der evolutieteorie. De eerste werkdag was de zondag, maar de schijnchristen, keizer Constantijn, was zonaanbidder, de samenkomsten dienden op zijn bevel te gebeuren op zondag.

Maar daar staat dat ze zullen offeren op MIJN ALTAAR zegt God. En Mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volkeren, in het duizendjarige vrederijk.

MATTHEUS 23 : 19

Daar lezen wij dat de farizeeërs de mensen verkeerd leerden aangaande het zweren of een eed doen. Ze beweerden dat het zweren bij het altaar niet bindend was, maar indien ze zweerden bij de gave op het altaar, dan was hun eed wel bindend.

Jezus : Wat is meer het altaar of de gave van de mens erop ?

Het is het altaar dat de gave “heiligt” of een bindende waarde geeft.

Wij zien dus dat de mensen verkeerd geleerd werden door de farizeeërs, en dat deze ziekte doorgedrongen is in het christendom, waar het geld meer waarde kreeg dan het altaar! Jezus het altaar?

Dit maakt ons duidelijk dat ook onze offers en gaven slechts een bindende waarde hebben indien ze geofferd worden door geloof in het bloed van het Lam!

Daarom zijn alle offers gedaan, zonder Jezus persoonlijk te kennen, dode en verloren werken. Wij kunnen nooit meer teruggeven aan Jezus, wat Hij aan ons gaf de prijs voor vergeving van onze zonden, zijn leven!

HET OFFER ZELF.

Jezus keek uit naar Zijn dood als naar een te brengen OFFER met eeuwigheidswaarde.

Jes.53:7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

Als een lam dat ter slachting werd geleid. Een offer zonder altaar. Het zoenoffer dat de weg vrijmaakte voor de mens tot God.

HEBR. 7: 25 – 27 de vorige offers en het laatste offer.

De vorige offers werden gebracht door de hogepriester die ook een zondaar was, daarvan had men goed begrip dat dit een tijdelijke oplossing was.

Daarom staat nu slechts Jezus tussen God en mens als hogepriester.

HEBREEEN 10: 3 – 14 WIJ ZIJN GEHEILIGD IN ZIJN WIL

God heeft in feite geen welgevallen gehad in al dat slachten van de dieren

want dat bloed van stieren en bokken kon de zonde enkel bedekken maar niet wegnemen.

Vandaag zien en horen wij dat Israël zich opnieuw gaat voorbereiden om de tempeldienst te kunnen uitoefenen na de bouw van de tempel, in feite is dit een bewijs dat ze God nog steeds niet hebben begrepen, ze zijn nog steeds blind voor het offer van Jezus!

Hebreeën 10: 9 Doch daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

De sterke wil die bij Jezus aanwezig is, is voor ons van groot belang.

Door deze wil door te drijven, de wil van God, te volbrengen om redding te brengen voor de mensen.

Is er nog een echte wil bij christenen aanwezig om :

 te getuigen tegen de mensen

als we verslaafd zijn aan iets, daarvan te willen afkomen

alles wat ons in zonde kan brengen te vermijden

onze tong te bedwingen? enz.

De wil om de TV en internet te controleren met Bijbelse principes?

De “eigen” samenkomsten bij te wonen

Iedere dag de Bijbel te lezen, te overleggen en te bidden.

Vers 10

Dit is het belangrijkste vers; Krachtens die wil, zijn wij voor altijd geheiligd door het offer van Jezus.

Dit wil niet zeggen dat wij behouden zijn, dit wil zeggen dat wij in geheiligd zijn.

Wat betekent dit geheiligd zijn?

De Gezindheid van Jezus : Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.

Wij worden geheiligd om door dezelfde wil van Christus “in” Christus te zijn en door dit denken en doen in Christus te blijven en behouden te worden.

Het is niet omdat Christus de wil van de Vader deed, dat wij dit nu niet meer moeten denken Christus deed het voor ons! (genade in bandeloosheid veranderen )

Dit heiligen is in feite de mens in gemeenschap te brengen met God.

Christus heiligt ons, om dieper in de wil van God te gaan leven. Het vormen van de wereldkerk is niets anders dan ontheiligen!

Matth.7:21 De eerste tekst in het N.T. “ Uw wil geschiede” Jezus als voorbeeld.

Maar hier maakt hij duidelijk wie behouden zullen zijn: Niet altijd de aanbidder, maar wel hij die doet de WIL mijns vaders!

Ons bidden is een teken van aanbidding, als onze wil, de wil van Onze Vader mag zijn, kan geen dag voorbijgaan zonder dat wij kunnen zeggen, vandaag heb ik toch de wil van Onze vader in de hemel gedaan. Ook weldadigheid en delen met elkaar is Gode welgevallig, ook hierin zien wij dat dit de wil van God is, en dat Hij daar een welgevallen aan heeft.

clip_image005