WIE IS GOD?

 

clip_image001

 

 

clip_image001

WIE IS GOD?

Het lijkt voor de mens wel moeilijk te zijn een gedachte of een beeld te vormen van wie God wel eigenlijk is. Christenen en de Joden weten dat er maar één God is, de God van Israel is de enige ware God, Schepper van de hemel en de aarde.(Niet aarden!) Deze morgen willen we eens luisteren wat God wel zegt over Zichzelf, en daarom hebben wij de Bijbel nodig, dit is de enige betrouwbare bron, om iets te weten over het karakter van God. Andere geloofsboeken zijn onbetrouwbaar en onzeker. Wij willen ook wel eens weten wat God ook doet in de hemel. Wat iemand zegt en doet geeft ook te kennen wie iemand is. Wij vragen wel eens: Wat doet die of die? Dan kunnen wij een profiel vormen over die mens.

HOE DENKT GOD?

8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen luidt het woord des HEREN.9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.10 Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter,

11 alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. Jes.55

Een eerste punt wat wij vaststellen is dat er een enorm verschil is tussen het denken en spreken van God en dat ongezond denken van de mens. De weg die God bewandelt is anders dan deze van een mens, je ziet Hem in doorheen Zijn schepping. Hoe meer je naar Gods schepping kijkt, hoe nederiger een mens moet worden.

Spurgeon sprak destijds het volgende:

Ik weet niets wat beter is voor de ziel, dan bezig te zijn met God! Het kalmeert de baren en golven van zorgen en angsten.

Wat betekent God voor u? Welke invloed heeft Hij op u? Hebt u Hem lief of bent u kwaad op Hem? Hoe groot is God voor u?

Jezus, toonde dat Hij God was. Het laatste wonder dat Hij deed was de opwekking van Lazarus. Hij had de macht om een mens het leven te herschenken. Hij riep en de dode Lazarus kwam te voorschijn. Zijn woorden hebben een goddelijke kracht. Jezus leeft! Zijn woorden maken levend.

GOD HOUDT VAN DE MENSEN en ZOND JEZUS

Spr 21:8 De weg des mensen is gans verkeerd en vreemd; maar het werk des zuiveren is recht.

Vanuit het Hebreeuws kunnen wij het volgende begrijpen:

Een zondaar is verkeerd op weg, wanneer hij niet luistert naar God. De zondaar wil zijn eigen weg en zijn eigen zondig of falend denken volgen. De mens die wel luistert naar God zal zijn doel bereiken. God zond Zijn zoon om de mensen de weg te wijzen! De liefde Gods werd vermoord! Men koos voor een moordenaar, en Jezus liet men kruisigen! Jezus deed niet aan politiek!

God gaf Zijn woord opdat wij later bij Hem zouden wonen! De Bijbel werd destijds verbrand en verboden!

Vandaag is de satan bezig nieuwe wegwijzers te plaatsen en de bestaande wegwijzers tracht hij te verdraaien zodat men een andere weg en levensrichting zou nemen.

Hij maakt vandaag van Judas een held door oude geschriften in de kijker te plaatsen en de ganse wereld te misleiden. Hij laat nieuwe vertalingen maken vanuit het Aramees, en verandert het Onze Vader bv. Hij wil het bidden breken of verzwakken. Zoekt om verwarring te stichten onder de christenen, en verfilmt oude verdichtsels zoals Narnia, hij wil zijn eigen kerk, zonder Bijbel, of met een vervalste Bijbel.

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen,

4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 2 Tim.4

WAT DOET GOD?

Indien wij dit alles zouden weten, zouden wij Hem gelijk zijn. Maar wat Hij doet en deed mogen wij weten vanuit wat God zelf zegt in Zijn woord!

God is al bezig met Zijn nieuwe schepping. De mens is de kroon van Zijn schepping. De mens wilde niet luisteren naar God, zijn Schepper en zondigde daardoor.

2Co 5:17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden? Wedergeboren christenen zijn de mensen van de toekomst!

Jes 59:2 maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

God wil vergeven! God wil verzoening! God wil een nieuwe schepping en een nieuwe mens!

Jezus werd het zoenmiddel, het offer dat God aannam.

2Pe 3:13 Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.

Opb 21:1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

WAT WEET GOD VAN MIJ?

Psalm 138

1 Voor de koorleider. Van David. Een psalm. HERE, Gij doorgrondt en kent mij;

2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;

3 Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.

4 Want er is geen woord op mijn tong, of, zie, HERE, Gij kent het volkomen;

5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren en Gij legt uw hand op mij.

6 Het begrijpen is mij te wonderbaar, te verheven, ik kan er niet bij.

7 Waarheen zou ik gaan voor uw Geest, waarheen vlieden voor uw aangezicht?

8 Steeg ik ten hemel; Gij zijt daar. Of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde; Gij zijt er; {}

9 nam ik vleugelen van de dageraad, ging ik wonen aan het uiterste der zee,

10 ook daar zou uw hand mij geleiden, uw rechterhand mij vastgrijpen.

God doorziet ieder mens. God kent onze gedachten. Met ons handelen, gaat Hij familiair om. (Eng.vert).

Ps 17:3 Toetst Gij mijn hart, onderzoekt Gij des nachts, beproeft Gij mij, Gij vindt niets; wat ik ook bedenk, mijn mond overtreedt niet. De PSALMIST WEET PRECIES DAT God Zijn geweten kan toetsen in zijn slaap!

Hij weet vooraf hoe een mens zal reageren en welke plannen hij koestert. God weet elke woord dat wij spreken, en welke bedoelingen wij daarbij hebben.

David schrijft Hij is bij mij! Wij zien Hem niet, en toch kan God zo dicht zijn bij ons.

“Gij legt uw hand op mij” (v.5)

David maakt hier duidelijk dat God beslag op hem heeft gelegd!

Wat moet David gelukkig zijn geweest te beseffen dat God werkelijk met hem bezig was.

Er gebeurt niets in het leven van de mens zonder het toedoen van God zelf. Je sterft niet wanneer je wilt, alles is afhankelijk van God zelf. Toch hebben wij een vrije wil, maar God staat daar boven. Een handoplegging is een zegen van God!

GOD BEPROEFT MENSEN

1Kr 29:17 Ik weet, mijn God, dat U het hart van mensen op de proef stelt om te zien of zij oprecht zijn; want U ziet graag oprechte mensen. Ik zelf heb dit alles met een oprecht hart gedaan en ik heb gezien hoe Uw volk zijn geschenken gewillig en met blijdschap gaf.

Ps 53:2 (53-3) God ziet neder uit de hemel op de mensenkinderen, om te zien, of er een verstandig is, een, die God zoekt.

God beproeft de mensen met een doel. Hij beproeft het hart, dat is het denken van de mens.

Hij kan weten als de mens iets doet voor Hem, of dat met hart en ziel is, of dat het met tegenzin zou zijn. God laat ook het kwade toe, opdat de mens op zijn Schepper zou roepen.

Hij kan weten of zijn kind naar de samenkomst gaat tegen zijn zin of met een verlangen.

Als wij bidden of zingen kan Hij weten of het oprecht is of show.

In vers 6 ( Ps.139) maakt David duidelijk dat ook hij niet begrijpt hoe deze dingen voor God mogelijk zijn. Zo moeten ook wij leren te aanvaarden dat wij niet alle dingen in het leven kunnen begrijpen. Wij zullen altijd nog vragen van “waarom” hebben. Maar wij mogen weten dat God rechtvaardig is.

Vers 7/10 maken duidelijk dat men zich niet voor God kan verbergen. Ook wie zelfmoord zou plegen en denken dat alles voorbij is, zal God ontmoeten. Je kunt voor God niet vluchten.

GOD LEREN KENNEN ZOALS HIJ IS, DAT IS ECHT BELANGRIJK!

Joh 17:3 Dit nu is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt.

Joh 10:14 Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij,

Ga 4:9 Nu gij echter God hebt leren kennen, ja, meer nog, door God gekend zijt, hoe kunt gij thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, waaraan gij u weder van meet aan dienstbaar wilt maken?

Een Amerikaanse zakenman stond voor zijn venster op een zomerdag en hoorde jongens spreken en luisterde even mee naar hun gesprek. Zijn zoontje was daarbij. Ene zei : Mijn vader kent hier goed de burgemeester, waarop zijn vriendje zei : En mijn vader kent de Gouverneur van deze staat. En zoals jongens onder elkander kennen staan ze op hun strepen, antwoordde het zoontje van de luisterende vader : Dat heeft alles weinig te betekenen, want mijn vader, die kent God!

Een de vader trok zich terug en bad: Oh God dat ik je mocht blijven kennen voor de rest van mijn dagen!