HET VOLMAAKTE OFFER

clip_image001

 

 

clip_image003

 

Christen worden begint niet altijd in een kerkgebouw, maar meestal bij EEN DIEP  nadenken over het offer dat Jezus bracht op Golgotha! Aan de voeten van het kruis, daar is vergeving, daar is verzoening tussen de zondaar en God. En wie is geen zondaar?

Voor iedere christen is het daar, waar zijn christenleven is begonnen, toen hij zijn zonden beleed en geloofde in het offer van Jezus. Er is geen andere weg om christen te worden of om behouden te worden, dan stil te staan bij het offer van Jezus. Jammer moeten er soms veel mensen eerst door een weg van beproevingen en tegenslagen lopen, om dan pas eens te denken aan God en te gaan zoeken naar Gods wil!

Toen wij tot het ware geloof kwamen, zagen wij in de beginne veel verschilpunten, met ons eigen vertrouwde katholieke geloof vol onbijbelse tradities, en criminaliteit.

Een van deze verschillen is dat er in de gemeente van Christus geen altaren te vinden zijn, en Jezus er ook geen gebouwd heeft!

In het O.T. vinden wij veelvuldig het brengen van offers, en het bouwen van altaren, en toch zien wij dat christenen bijna 2000 jaar geen offers meer brengen en voor hen geen enkele tempelwet nog zal gelden.

JESAJA 56 : 6-7 zag NIEUWE OFFERS, NIEUW ALTAAR!

6 En de vreemdelingen die zich bij de HERE aansloten om Hem te dienen, en om de naam des HEREN lief te hebben, om Hem tot knechten te zijn, allen die de sabbat onderhouden, zodat zij hem niet ontheiligen, en die vasthouden aan mijn verbond:

7 hen zal Ik brengen naar mijn heilige berg en Ik zal hun vreugde bereiden in mijn bedehuis; hun brandoffers en hun slachtoffers zullen welgevallig zijn op mijn altaar, want mijn huis zal een bedehuis heten voor alle volken.

Deze profeet schreef toen al met zicht op de toekomstige Gemeente van Jezus, Hij spreekt over vreemdelingen, heidenen, die de Heer gaan volgen. Ze willen dienstknechten van Hem zijn. Ze hebben Zijn naam lief. Opmerkelijk ze houden de sabbat als rustdag, hiermede kenmerken zij dat zij geloven in de schepping van God in zes dagen, en de zevende rustte!

Ze geloven dus niet in de leugen der evolutieteorie. De eerste werkdag was de zondag, maar de schijnchristen, keizer Constantijn, was zonaanbidder, de samenkomsten dienden op zijn bevel te gebeuren op zondag.

Maar daar staat dat ze zullen offeren op MIJN ALTAAR zegt God. En Mijn huis zal een bedehuis zijn voor alle volkeren, in het duizendjarige vrederijk.

MATTHEUS 23 : 19

Daar lezen wij dat de farizeeërs de mensen verkeerd leerden aangaande het zweren of een eed doen. Ze beweerden dat het zweren bij het altaar niet bindend was, maar indien ze zweerden bij de gave op het altaar, dan was hun eed wel bindend.

Jezus : Wat is meer het altaar of de gave van de mens erop ?

Het is het altaar dat de gave “heiligt” of een bindende waarde geeft.

Wij zien dus dat de mensen verkeerd geleerd werden door de farizeeërs, en dat deze ziekte doorgedrongen is in het christendom, waar het geld meer waarde kreeg dan het altaar! Jezus het altaar?

Dit maakt ons duidelijk dat ook onze offers en gaven slechts een bindende waarde hebben indien ze geofferd worden door geloof in het bloed van het Lam!

Daarom zijn alle offers gedaan, zonder Jezus persoonlijk te kennen, dode en verloren werken. Wij kunnen nooit meer teruggeven aan Jezus, wat Hij aan ons gaf de prijs voor vergeving van onze zonden, zijn leven!

HET OFFER ZELF.

Jezus keek uit naar Zijn dood als naar een te brengen OFFER met eeuwigheidswaarde.

Jes.53:7 Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open; als een lam dat ter slachting geleid wordt, en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open.

Als een lam dat ter slachting werd geleid. Een offer zonder altaar. Het zoenoffer dat de weg vrijmaakte voor de mens tot God.

HEBR. 7: 25 – 27 de vorige offers en het laatste offer.

De vorige offers werden gebracht door de hogepriester die ook een zondaar was, daarvan had men goed begrip dat dit een tijdelijke oplossing was.

Daarom staat nu slechts Jezus tussen God en mens als hogepriester.

HEBREEEN 10: 3 – 14 WIJ ZIJN GEHEILIGD IN ZIJN WIL

God heeft in feite geen welgevallen gehad in al dat slachten van de dieren

want dat bloed van stieren en bokken kon de zonde enkel bedekken maar niet wegnemen.

Vandaag zien en horen wij dat Israël zich opnieuw gaat voorbereiden om de tempeldienst te kunnen uitoefenen na de bouw van de tempel, in feite is dit een bewijs dat ze God nog steeds niet hebben begrepen, ze zijn nog steeds blind voor het offer van Jezus!

Hebreeën 10: 9 Doch daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. 10 Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.

De sterke wil die bij Jezus aanwezig is, is voor ons van groot belang.

Door deze wil door te drijven, de wil van God, te volbrengen om redding te brengen voor de mensen.

Is er nog een echte wil bij christenen aanwezig om :

 te getuigen tegen de mensen

als we verslaafd zijn aan iets, daarvan te willen afkomen

alles wat ons in zonde kan brengen te vermijden

onze tong te bedwingen? enz.

De wil om de TV en internet te controleren met Bijbelse principes?

De “eigen” samenkomsten bij te wonen

Iedere dag de Bijbel te lezen, te overleggen en te bidden.

Vers 10

Dit is het belangrijkste vers; Krachtens die wil, zijn wij voor altijd geheiligd door het offer van Jezus.

Dit wil niet zeggen dat wij behouden zijn, dit wil zeggen dat wij in geheiligd zijn.

Wat betekent dit geheiligd zijn?

De Gezindheid van Jezus : Niet Mijn wil, maar Uw wil geschiede.

Wij worden geheiligd om door dezelfde wil van Christus “in” Christus te zijn en door dit denken en doen in Christus te blijven en behouden te worden.

Het is niet omdat Christus de wil van de Vader deed, dat wij dit nu niet meer moeten denken Christus deed het voor ons! (genade in bandeloosheid veranderen )

Dit heiligen is in feite de mens in gemeenschap te brengen met God.

Christus heiligt ons, om dieper in de wil van God te gaan leven. Het vormen van de wereldkerk is niets anders dan ontheiligen!

Matth.7:21 De eerste tekst in het N.T. “ Uw wil geschiede” Jezus als voorbeeld.

Maar hier maakt hij duidelijk wie behouden zullen zijn: Niet altijd de aanbidder, maar wel hij die doet de WIL mijns vaders!

Ons bidden is een teken van aanbidding, als onze wil, de wil van Onze Vader mag zijn, kan geen dag voorbijgaan zonder dat wij kunnen zeggen, vandaag heb ik toch de wil van Onze vader in de hemel gedaan. Ook weldadigheid en delen met elkaar is Gode welgevallig, ook hierin zien wij dat dit de wil van God is, en dat Hij daar een welgevallen aan heeft.

clip_image005