ONZE VADER

clip_image001

 

JEZUS CHRISTUS

ONZE VADER

9 Gij dan bidt aldus: Onze Vader, Die in de hemelen zijt! Uw Naam worde geheiligd.10 Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel alzo ook op de aarde.11 Geef ons heden ons dagelijks brood.12 En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren. 13 En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want Uw is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, in der eeuwigheid, amen. Mattheus 6

Jezus gaf het “Onze Vader” als antwoord op een vraag van een discipel om hen te leren bidden. Wij mogen dan aannemen dat dit gebed als een goed voorbeeld diende. Jezus gaf zijn discipelen geen “Paternoster”! De vragende discipel had ontdekt dat het gebed, een bron van bijzondere kracht was in het ganse aardse leven van Jezus.

De sterkte van een christen is niet te herkennen aan zijn spieren, maar wel aan zijn gebedsverhoringen. Bidden is een uiting van vertrouwen welke wij op God hebben gesteld. Wij bidden in Jezus naam. Als Jezus amen kan zeggen op uw gebed, is dit een verhoord gebed! Het is een toevlucht naar de ene levende God, de God van Israël. Wij moeten begrijpen wat wij bidden. Vele “Onze Vaders” worden gebeden, maar men begrijpt niet wat men bidt, hoe zal men het dan geloven dat het zal verhoord worden!

Mt 6:7 En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen; want zij menen door hun veelheid van woorden verhoord te zullen worden.

Het herhalend bidden van hetzelfde gebed, moet men niet doen, en heeft geen zin leert Jezus.

ONZE VADER ,

Wie mag God zijn Vader noemen?

clip_image004Iedereen? Neen, Petrus zegt slechts iedereen met een christelijke handel en wandel, en die weet en zekerheid heeft dat hij is vrijgekocht door Jezus bloed! Dat Jezus door zijn Geest in ons woont, daarom zijn wij een tempel van de H.Geest.

En, dat gij zonen zijt, God heeft de Geest zijns Zoons uitgezonden in onze harten, die roept: Abba, Vader.7 Gij zijt dus niet meer slaaf, doch zoon; indien gij zoon zijt, dan zijt gij ook erfgenaam door God. Galaten 4

Abba in het Aramees, betekent in feite een intieme band die er is van een kind tot zijn vader. “Onze” staat er om te tonen dat een christen nooit alleen staat. (Ps.103:13). Wie de Geest niet heeft ontvangen, kan niet bidden in Geest en waarheid. Wie de bijbel verwerpt als het woord van God, verwerpt de Zoon van God, Jezus.

Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.43 Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. 44 Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Joh.8

Omdat gij mij woorden niet kunt verstaan, en niet wil luisteren.

DIE IN DE HEMELEN ZIJT

 

Wanneer wij tot iemand spreken, richten wij ons naar zijn wezen. Ook hier is het duidelijk dat Jezus de richting aantoont, namelijk “boven de aardse natuur, bovennatuurlijk”. Onze Vader is niet aards, maar hemels, geestelijk, en Hij leeft met ons mee! God is daar waar onze toekomstige hemelse woonplaats is.

Joh 14:2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.

Bij God mogen wonen, moet de grootste droom van een mens zijn tijdens zijn leven op aarde. Het is een sterk verlangen, die voor velen werkelijkheid zal worden door te geloven wat staat geschreven. Jezus is nu de enige mens in de hemel.

Wat is er in de hemel, waar God woont?

Mt 19:21 Jezus zeide tot hem: Zo gij wilt volmaakt zijn, ga heen, verkoop wat gij hebt, en geef het den armen, en gij zult een schat hebben in den hemel; en kom herwaarts, volg Mij.

clip_image008Het toont aan dat er een geestelijke onvergankelijke rijkdom is in de hemel, die we hier kunnen bewerken door onze geloofsdaden, niet te vergelijken met de vergankelijke rijkdom die men op deze aarde kan verkrijgen.

Jak 5:3 uw goud en zilver is verroest, en het roest ervan zal tegen u getuigen en uw vlees verteren als vuur. Gij zijt schatten gaan opleggen, terwijl het de laatste dagen zijn.

Lu 12:34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

De financiële wereldcrisis van onze dagen toont aan dat het “goud en zilver”, ons geld

een sterke waardevermindering kent, het verroesten, wijst naar ontwaarding. Het “roest” in de grondtekst betekent “kwaad, kanker en vergif”. ( 1 Tim.6:10). Komt er opnieuw goudgeld in omloop of een wereldmunt als oplossing?

UW NAAM WORDE GEHEILIGD.

clip_image009JHWH. Jezus bidt opdat de mensen de naam van zijn Vader zouden heiligen, of als superuniek beschouwen. (bv. kleed vrouw). De naam van God moet in hart en ziel van de mens een aparte plaats krijgen. Vandaag wordt die naam ontheiligd, door het vormen van een wereldkerk, een valse eenheid! Dat is het verlangen van Jezus, dus ook van allen die Jezus echt willen volgen. God wil in het leven van de mens de allereerste plaats krijgen. Iemands naam laat weten hoe hij is, wie hij is, wat hij is, waar hij woont of hoe hij is geweest. Een naam zegt zeer veel. God heeft meerdere namen, Mozes wilde ook de naam van God kennen. Ook Jacob wilde Gods naam weten.

13 Daarop zeide Mozes tot God: Maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg:

De God uwer vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen: hoe is zijn naam? wat moet ik hun dan antwoorden? 14 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. en Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden. Exod.3

IK BEN MET U, KLAAR OM TE REDDEN EN TE HANDELEN.

Die naam heeft in het denken van Mozes een speciale, heilige plaats gekregen.

Ik zal voor u een reddende God zijn.

Deze naam “heiligen” betekent ook dat men die naam zal aanroepen en op die naam zal vertrouwen, en in die naam zal spreken. God wil dat je alles aan Hem bekend maakt, en je Hem in alles wil kennen. Die naam moet men eerbiedigen, en de naam van Jezus niet gebruiken als stopwoord. Er is geen andere naam voor redding, hulp of survival!

Jezus

In het Hebreeuws: Jesua en betekent: Jahweh is redding!

32 En het zal geschieden, al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden; want op den berg Sions en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, gelijk als de HEERE gezegd heeft; en dat, bij de overgeblevenen, die de HEERE zal roepen. Joel 2

18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God. Joh.3

Jezus is de naam!

15 Maar heiligt de Christus in uw harten als Here, altijd bereid tot verantwoording aan al wie u rekenschap vraagt van de hoop, die in u is, doch met zachtmoedigheid en vreze,

16 en met een goed geweten, opdat bij al het kwaad, dat men van u spreekt, zij die uw goede wandel in Christus smaden, beschaamd gemaakt worden. 1 Petrus3

Uw naam worde geheiligd, betekent hier dat Christus voor ons de zoon van God is, en geen profeet als alle anderen. Allen die deel hebben aan de oecumenische wereldkerk, ontheiligen de naam van God, schepper van hemel en aarde. Er waait een wind van een sluwe, valse eenheid, katholiek, protestant,sommige uit evangelische kringen, boeddhist, en morgen de Islamiet!

clip_image011

 

 

UW KONINKRIJK KOME

Vele mensen bidden en baden : “Uw koninkrijk kome”, dit kan men beter vertalen als “uw koningschap”. Doch weinigen hebben goed inzicht over wat dit wel eigenlijk betekent. Jezus komt terug en zal duizend jaar op aarde regeren vanuit Jeruzalem!

Openbaring 12:10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is verschenen het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van zijn Gezalfde; want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is nedergeworpen.

Openbaring 20:6 Zalig en heilig is hij, die deel heeft aan de eerste opstanding: over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en zij zullen met Hem als koningen heersen, die duizend jaren.

Wanneer wij bidden: “Uw koninkrijk kome” dan bedoelen wij daarmede, dat wij hopen, verlangen en vertrouwen op Zijn wederkomst. Het betekent vrede voor Jeruzalem.

In dat koninkrijk zal de mens opnieuw gehoorzaam zijn aan de enige God, de God van Israël. Sinds de zondeval en door ongehoorzaamheid aan God is deze wereld een vervloekt gebied geworden. Er komt dus een diepgrondig herstel op onze planeet.

(Jesaja 11)

Wanneer begint dit duizendjarige koninkrijk van Jezus Christus?

Dit gebeurt op het einde van de 7 jarige oordeelstijd, de benauwdheid van Jacob, het huidige Israël, zegt God. Dit duizendjarig vrederijk, met zijn Vredevorst staat ook beschreven in de profeet Jesaja 2.

Hieronder een oude schets van Larkin. Tussen de twee laatste bergtoppen kun je het duizendjarig rijk zien staan. De zon der gerechtigheid zal opgaan als begin van deze tijd. (Maleachi 4:2) Daarna komt er een compleet nieuwe schepping!

clip_image013

Deze tijdslijn toont de wereldgeschiedenis. 4000 jaar voor Christus, 2000 jaar na christus, 7 jaar verdrukking, dit is de laatste jaarweek van Daniel. Hou rekening dat onze Romeinse tijdsrekening niet correct is, en dus enkele jaren kan verschillen. De laatste jaarweek van de profeet Daniel begint met een vredesverbond met Israël. Israël zal de antichrist zien als hun redder, een wereldleider,tot op het ogenblik dat hij zich wil laten aanbidden in de intussen herbouwde derde tempel, halverwege de verdrukking. Zo zal dan ook de tijd van de terugkomst van Jezus op aarde door het Joodse volk gekend zijn.

 

 

UW WIL GESCHIEDE……UW WIL WORDE VOLBRACHT GELIJK IN DE HEMEL ZO OOK OP DE AARDE

Wanneer wij zoiets bidden, dan buigen wij, ja wij aanvaarden dat Zijn wil geschiede en niet de onze eigen wil. Wij hebben ons leven, toen wij tot geloof kwamen, in Zijn handen gelegd, Hij wil ons gebruiken als een instrument en om gebruikt te worden als levende stenen! Wij moeten onze eigen wil verloochenen. Wij uiten hierbij eerbied voor de wil van God, en zeggen Uw wil worde gedaan!

clip_image015

1. Derhalve broeders, bezweer ik u bij de barmhartigheid Gods, uw lichamen aan te bieden als een levende offerande, heilig en welgevallig aan God; als een redelijke eredienst uwerzijds.2 Vormt u niet naar deze wereld, maar hervormt u door vernieuwing van inzicht, opdat gij onderscheiden moogt, wat de wil is van God, wat goed is, welbehagelijk en volmaakt. Rom.12 Can.vert.

Mattheus 7:21 Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is.

Wanneer wij bidden: “Uw wil geschiede” dan spreken wij over gehoorzaamheid aan het woord van God, de bijbel, en niet aan menselijk gemaakte kerkelijke wetten of dogma’s!

Wanneer wij ziek zijn, willen wij gezond worden, maar het blijft: “Uw wil geschiede”.

De Heer vraagt wel dat men bidt, en roept de oudsten opdat ze bidden.

Paulus bad ook voor zijn doorn in het vlees, werd niet genezen, en genas zo vele anderen!

Wij kunnen en moeten telkens de vraag stellen: Jezus wat is uw wil? Zijn wil is te vinden in de bijbel.

Het is voor niemand gemakkelijk je eigen wil te laten vallen, zichzelf verloochenen.

Mt 16:24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op, en volge Mij.

clip_image016Het beeld van kruis dragen is een vorm van lijden en verdraagzaamheid. Het kan van alles zijn, want lijden wil niemand. Niets kunnen verdragen, is zijn kruis niet willen opnemen.

Schade lijden omdat men Jezus wil volgen, is ook zijn kruis dragen. Men kan kwaad spreken over je, omdat je Jezus wilt volgen, en aardse voordelen of genot wilt laten vallen.

Men kan zijn job verliezen, vervolgd worden, gedood worden.

 

 

GEEF ONS HEDEN ONS DAGELIJKS BROOD.

Vandaag leven wij hier nog in een schijnbaar welvarend land. Hier en daar vindt men nog in huizen het bovengenoemde opschrift in de vorm van een bord. Vele mensen bidden of danken God vandaag niet meer, en zeker niet om hun “dagelijks brood”, hun inkomen en onderdak. Ze vinden alles normaal, en ze werken er zelf voor, en denken dan ook zo. God heeft er voor hen niets mee te maken. Toch geeft God ons de graankorrel om brood te maken, geen of slechte oogst betekent geen brood!clip_image019 Christenen danken de Vader altijd voor hun eten! “Geef ons” Er staat niet geef mij, ons allemaal betekent de gemeenschap, niet individueel. Onder dagelijks brood kunnen wij ook begrijpen: Al het broodnodige of levensnoodzakelijke voor het leven, onderdak en kleding.

“heden” Tijdsbepalingen zijn altijd moeilijk in de vertalingen. Hier dienen wij ook te begrijpen “Heden” en “morgen”. (Cfr. Grondtekst) In onze dagen is dit zeer toepasselijk, dat wij bidden ook morgen, in de toekomst “ons dagelijks brood te mogen hebben!

Dat wij dienen te werken voor ons brood, als wij kunnen is overduidelijk:

11 Wij horen namelijk, dat sommigen onder u zich ongeregeld gedragen, door geen werk te verrichten, maar bezig te zijn met wat geen werk is; 12 zulke mensen bevelen wij en wij vermanen hen in de Here Jezus Christus, dat zij rustig bij hun werk blijven en hun eigen brood eten.(2 Thess.3)

Ons dagelijks “geestelijk” voedsel is ook noodzaak!

Er is kracht nodig voor het lichaam, maar ook voor de GEEST!

3 En de verzoeker kwam en zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan, dat deze stenen broden worden. 4 Maar Hij antwoordde en zeide: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods uitgaat. Matth 4

God leert ons duidelijk dat de mens zowel geestelijk als lichamelijk gevoed moet worden. Momenteel verhongeren er veel mensen door gebrek aan geestelijk voedsel. Veel mensen vinden geen kracht meer om alles te verwerken wat op hen afkomt , aan zorgen kommer, angsten of tegenslagen.. Waar kunnen ze nog geestelijke kracht putten? Jezus is het brood des levens! Er bestaat geen medicatie voor deze dingen, wel kan men alcohol of drugs gebruiken zoals de goddeloze wereld dit doet. De bijbel is als het manna, dat dagelijks uit de hemel viel. Lees je Bijbel elke dag!

6 Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.7 En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Fil.4

Wanneer wij tevreden zijn met onze dagelijkse levensbehoeften, dan zitten wij op een goed spoor, alles wat wij meer willen kan de mens in een gevaarszone brengen en ons in een strik werken.

Vele mensen werken niet alleen om in hun dagelijkse behoeften te voorzien, maar ook omwille van de luxe en rijk willen worden. Het werd zo van kindsbeen af zo geleerd! Sommigen hebben amper tijd voor een hobby, en God zijn ze allang vergeten.

God leert: 38 Geeft en u zal gegeven worden: (Luc.6)

De wereld leert: zorg dat je zoveel mogelijk verdient of wint en zoveel mogelijk spaart.

clip_image0211Ti 6:9 Maar wie graag rijk willen worden, komen al gauw in verleiding om verkeerde dingen te doen. Zij verlangen naar onnodige en verkeerde dingen en gaan tenslotte verloren. (Het boek).

Mt 6:19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; 20 Maar God zeide tot hem: Gij dwaas, in deze eigen nacht wordt uw ziel van u afgeeist en wat gij gereedgemaakt hebt, voor wie zal het zijn? 21 Zo vergaat het hem, die voor zichzelf schatten verzamelt en niet rijk is in God.

Een mens die Gods principes op de allereerste plaats in zijn leven zet, zal zeker eten en drinken krijgen, want God weet wat hij broodnodig heeft!

Alles wat een christen verdiend moet op een eerlijke wijze gebeuren, dit is gerechtigheid. Zo moeten wij ook de gerechtigheid nastreven. Deze belofte hier geschreven, is wel voorwaardelijk. Spr. 10:2 Schatten, door goddeloosheid verkregen, doen geen nut, maar gerechtigheid redt van de dood.

VERGEEF ONS ONZE SCHULDEN, GELIJK OOK WIJ VERGEVEN (HEBBEN) ONZE SCHULDENAREN

Om vooraf al duidelijk te maken, dat Jezus hier niet het biecht heeft ingesteld! De biecht is een overblijfsel uit de stad Babel. Daar dienden vreemden eerst verhoord, in een plaats afzonderlijk, bij de stadspoort, om te weten te komen of de bezoeker niets op zijn kerfstok had. Dan mocht hij de stad Babel betreden.

Moeten wij dan altijd vergeven? Willen wij vergeven?

Kunnen wij vergeven?

 

Wanneer wij niet willen vergeven, wat zal God dan doen?

Wie tot bekering en inzicht is gekomen, weet dat God hem alles heeft vergeven, ook al was hij een seriemoordenaar! Hij kan en mag een nieuw leven beginnen. God is hem genadig geweest, hij kreeg eeuwig leven uit geloof! Slachtoffers kunnen moeilijk zulke dingen vergeven, daarom is de vergeving uiteindelijk altijd door God.

Lees Gen.50:16-19

Hier is de wil van God klaar en duidelijk: vergevingsgezindheid van harte moet aangeleerd worden! Dit is een echte Bijbelschool naar het model van Jezus. Vergeven is vrede stichten: Mt 5:9 Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen Gods genoemd worden.

23 Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, 24 laat uw gave daar, voor het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave.(Mt.5)

Wij moeten weten dat offers, inspanningen zijn. Al onze inspanningen die wij voor de heer doen, terwijl wij dit niet in vrede kunnen doen met onze broeders of zusters, dit geen waarde heeft. Wij besluiten dan ook dat in ieder gebed, wij het belijden van zonde niet mogen vergeten, en voor wij gaan bidden, iedereen ten minste proberen te vergeven. Veel huwelijken kunnen slechts staande blijven door een wederzijdse en hartelijke schuldvergeving.

De bedoeling van Jezus is dat wij in ons gebed ook ons schuldbesef aanwakkeren, en niet het geweten onderdrukken of sussen zoals vandaag! Zonde brengt immers scheiding tussen God en mens. De zondeschuld steeds bij een ander leggen is niet geestelijk gezond, want God is rechtvaardig en weet het toch.

Kun je blijven vergeven?

21 Toen kwam Petrus tot Hem, en zeide: Heere! hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen, en ik hem vergeven! Tot zevenmaal? 22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar tot zeventigmaal zeven maal.(Mt.18)

Vergeven mag geen schijn zijn, want God ziet en weet het toch. God weet wie gelijk en ongelijk had. Achter een glimlach kan ook nog bitterheid en wraakgevoelens schuilen. Bij de rechterstoel van Christus komt alles aan het licht. Deze rechterstoel is niet het laatste oordeel. Rom.12:19 Wij mogen onszelf niet wreken, want God komt de wraak toe.

EN LEIDT ONS NIET IN VERZOEKING, MAAR VERLOS ONS VAN DE BOZE

Wij weten dat deze wereld vol is van verleidingen en beproevingen die leiden tot zonde. Wij moeten steeds leren de juiste beslissingen te nemen.

In feite staat hier in het gebed: Laat mij niet door de verleidingen overweldigd worden! Maak mij sterk. Wij hebben Gods leiding nodig in ons leven, daarom is een persoonlijke en dagelijkse relatie met Jezus uiterst noodzakelijk.

Ieder mens zou moeten weten dat er een strijd wordt gevoerd om het bezit van zijn hart, zijn denken,zijn leven, zijn ziel.

Wanneer het kwaad ons aanvalt, dan vragen wij: Waarom moet mij dit overkomen? Waar heb ik dit verdiend?

Dan pas komt de verzoeking om God op te geven en in eigen kracht door te gaan. Tijdens de Romeinse verdrukkingen waren er toch wel christenen, die de keizer hun offers brachten om in het leven te blijven!

clip_image025De verzoeking kwam bij Job uiteindelijk van zijn vrouw, die hem vroeg om zijn vertrouwen God te verlaten en vaarwel te zeggen!

Jozef werd beproefd bij de vrouw van Potifar, en vluchtte. Bid om niet in zulke situatie terecht te komen.

De verzoeking om je Bijbel vaarwel te zeggen dat is wat de boze echt wil. Jezus werd verzocht om niet verder de wil van Zijn Vader te doen!

Verlos ons van de boze…..

Hieruit leiden wij af, dat de werking van de duistere machten, alles in het werk stellen om de mens te laten falen zodat hij verloren gaat en zijn levensdoel en erfenis in de hemel mist. De groten der aarde komen sterk onder de invloed van satansaanbidding, volkeren lijden eronder en kennen veel onnodig verdriet!

De verleidingen met nicotine, alcohol, drugs, eetverslaving, televisieverslaving, vrije seks, alle genot, en een comfortabel losbandig leven lijken de hemel op aarde, helaas, het is de autosnelweg naar de hel. Ook hier zal dit gebed verhoord worden.

In het duizendjarige rijk van Christus is de satan gebonden, en zullen er geen satanische verleidingen meer zijn in de gedachten vanuit de onzichtbare wereld. Wij leven in een duistere wereld en in een gevaarlijke tijd zegt God!

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

De Bijbel geeft inzicht om in deze duistere en immorele wereld nog gelukkig te kunnen leven, en de menselijke beproevingen te verwerken of te voorkomen.

Velen hebben de Bijbel, het woord van God gelijk gegeven, doch na pijnlijke ervaringen in hun leven, en hebben nu een levende hoop: Jezus komt terug en zal de wereld regeren! Christenen maken de oordeelstijd niet mede, welke over deze wereld komt.

Dit is de “Onze Vader” kerk in Jeruzalem. Deze kerk staat op de plaats waar Jezus zijn discipelen leerde bidden. Hier ziet men de wand in keramieken tegels het Onze Vader in veel verschillende talen.