GERUCHTEN VAN OORLOG

 

 

De woorden van Jezus:

Mattheüs 24:6 En gij zult horen van oorlogen en van oorlogsgeruchten. Past op, verschrikt er niet van; want dit moet allemaal gebeuren. maar het is het einde nog niet.

 

 

Legers Saudi Arabië en Turkije maken

zich op voor confrontatie met Syrië
‘Bij mislukken gesprekken binnen 48 uur Westers-Arabisch militair ingrijpen’


clip_image002

Saudische tanks en troepen (archieffoto).

Vanochtend heeft de Saudische koning Abdullah zijn leger in hoogste staat van paraatheid gebracht. Grote aantallen troepen zijn naar de grenzen met Jordanië en Irak gestuurd, klaar om via Jordanië Syrië binnen te vallen en voorbereid te zijn op tegenaanvallen van de door Iran gesteunde en getrainde Shi’itische milities vanuit Irak. Ook in Jordanië is het oorlogsalarm afgekondigd. De Turken blijven ondertussen steeds meer troepen, tanks, en raketten naar hun grens met Syrië verplaatsen. Als reactie heeft Syrië 170 tanks naar Musalmieh gestuurd, dat op 30 kilometer van de Turkse grens ligt.

Spoedoverleg VS-Rusland
De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton is vandaag in St.Petersburg gearriveerd om spoedoverleg te voeren met haar Russische collega Sergey Lavrov. Morgen komt de door de VN gesteunde actiegroep voor Syrië in Genève bij elkaar om een nieuw voorstel van VN/Arabische Liga afgevaardigde Kofi Annan te bespreken. Voor deze vergadering zijn naast de vijf permanente leden van de VN Veiligheidsraad ook Turkije en afgevaardigden van de Arabische Liga uit Qatar, Koeweit en Irak uitgenodigd.

Rusland blijft tegen inmenging

Annan wil een overgangsregering van nationale eenheid in Damascus opzetten, waar onacceptabele leden van het regime Assad van zullen worden uitgesloten. Volgens sommige bronnen zou Rusland hier inmiddels mee akkoord gaan, ondanks het feit dat bondgenoot Assad dan van de troon gestoten zal worden. Lavrov maakte echter een einde aan deze speculaties door te herhalen dat Rusland geen steun zal verlenen aan ‘iedere buitenlandse inmenging of opgelegde recepten in Syrië.’
Binnen 48 uur mogelijk militair ingrijpen
Het hangt nu van Clinton en Lavrov af wat er de komende 48 uur gaat gebeuren: lukt het om met de VN en de Arabische Liga overeenstemming te bereiken over een actieplan voor Syrië en het verwijderen van Assad, of start het Westen in samenwerking met Turkije en Saudi Arabië een door Rusland fel afgewezen militaire operatie. Volgens militaire bronnen zal dit ingrijpen bij een mislukking van de gesprekken al morgen kunnen beginnen.

Xander

(1) DEBKA

BENT U OP WEG NAAR DE HEMEL?

clip_image002

 

 

 

clip_image004

Vele mensen stellen zich vandaag deze vraag niet meer! Toch wil ik ook vandaag de zin van dit vergankelijke aardse leven in de kijker stellen.

Vele kerken hebben miljoenen mensen teleurgesteld, maar de God Jahweh, zelf stelt die mens zeker nooit teleur, die luistert en alleen gelooft wat Hij zegt!

Iemand zou kunnen zeggen ja, ik ben op weg naar de hemel, maar heeft daar geen geloofszekerheid van. Vandaag zullen wij eens luisteren: Hoe” je in de hemel komt, en hoe” niet!

De eerste gerustelling is, dat je geen diploma nodig hebt! De apostel Paulus, predikte een gekruisigde Christus, en diende al vroeg de christenen te waarschuwen voor een ernstig gevaar dat vele mensen op dwaalwegen zou brengen.

1 O, onverstandige Galaten, wie heeft u betoverd, wie Jezus Christus toch als gekruisigde voor de ogen geschilderd is? Gal.3

Onder het woord onverstandige” dienen wij de niet nadenkende” christenen te verstaan. De geschiedenis leerde ons dat er vele christenen waren en nog zijn, die zich laten afleiden van de ware woorden die God liet opschrijven in de ganse Bijbel.

Wie heeft u betoverd?

Deze christenen werden werkelijk misleid, en dachten dat ze het goed voor hadden. De eerste christenen waren joden. Onder de joden waren er die ernstig afweken van de juiste Bijbelse leer, daardoor kwam er ook een verkeerde gedachtestroom op gang en een verkeerde gehoorzaamheid. Ze leken precies gehypnotiseerd. Hun gedachten besmet.

Wanneer men op zee met een kompas in de hand, iets gaat afwijken van de richting, dan bereikt men nooit meer de juiste gewenste haven.

2 Dit alleen zou ik van u willen weten: Hebt gij de Geest ontvangen ten gevolge van werken der wet, of door de prediking van het geloof?

Paulus zag het ontvangen van de H.Geest als een bewijs van rechtvaardiging van God over een zondaar. Zonder de H.Geest is men geen Christen!

Paulus wijst hen erop en laat hen nadenken, hoe” ze christen zijn geworden.

Werden jullie christen omdat jullie alles deden wat de wet leert? Of zijn jullie christen geworden omdat je geloofde wat Jezus Christus heeft gedaan en leerde?

Je hemel kunt ge niet verdienen!!!

Paulus had hen gesproken over de betekenis van de kruisdood van Jezus.

Je bent christen geworden door het werk van de H.Geest, en niet door uw gehoorzaamheid aan de wet of aan een bepaalde kerk.

Joh 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan.

Het werk van de H.Geest is er nog altijd, Hij overtuigt de mens dat de Bijbel (het water) de enige waarheid is. Spijtig is er vandaag ook een nieuwe ernstige dwaling, omdat kerkleiders of evangelisten zelf de kerk willen laten groeien op een wereldse wijze met marketingpraktijken net als een bedrijf!

Zo waren er andere joden die leerden dat je in de hemel komt door alles te doen wat in de wet stond, dat is nooit zo geweest!

10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. Gal.3

21 Ik ontneem aan de genade Gods haar kracht niet; want indien er gerechtigheid door de wet is, dan is Christus tevergeefs gestorven. Gal.2:21

Wij stellen vast dat de basis van het echte geloven in het gedrang kwam, en als gevolg daarvan zou men de hemel en de heerlijkheid Gods moeten missen. Dit is het werk van de satan die vals zaad zaait tussen het koren! Jezus droeg de vloek voor ons, mij en u!

De H.Geest deed bovennatuurlijke krachten onder hen, mensen werden wonderlijk genezen, maar niet omdat ze goed de wet hadden gevolgd, maar uit geloof in de genade.

De H.Geest werkte spontaan wanneer Hij wilde, waar Hij wilde en hoeveel Hij wilde, afhankelijk van het vertrouwen dat de mens in Hem stelde.

Mt 9:22 Maar Jezus keerde Zich om, zag haar en zeide: Houd moed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw was behouden van dat ogenblik af.

Lu 17:19 En Hij zeide tot hem: Sta op, ga heen, uw geloof heeft u behouden.

1 Cor.2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

1Co 2:5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God.

Wij moeten waakzaam zijn, en ons beproeven of wij ons vertrouwen stellen op mensen of op God alleen, wanneer wij de kracht van de H.Geest willen ervaren en op bovennatuurlijke wijze genezen willen worden!

De normale wijze om de hemel binnen te gaan is de volgende:

1.Een zondig leven erkennen, ( zondig= geen rekening houden met Gods woord of Zijn geboden).

2. Berouw, spijt, over bewuste en onbewuste zonden, en een persoonlijk gebed om vergeving – ( geen anti-Bijbelse biechtpraktijk)

3. Vergeving ontvangen, door geloof met hart en ziel in het offer van Jezus Christus.

4. Het ontvangen van de H.Geest – (kan gebeuren met of zonder emotionele ervaring)

5. Een nieuw en eeuwig leven kunnen beginnen uit genade alleen!

6. Kruis dragen en dan de aankomst in de hemel.

Wie gelooft in de hemel, en hoopt in de heerlijkheid Gods te komen door een religieus of godsdienstig kerkleven zonder zonde, die heeft niet goed gekeken naar zijn kompas

(de Bijbel) en zal aankomen via de hedendaagse brede Babelse

( Oecumenische) weg van de meerderheid, in de hel!

Wie is er zonder zonde?

Joh 8:7 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.

Deze vrouw had volgens de wet door overspel de doodstraf verdiend.

Niet alleen deze vrouw zou moeten sterven, maar ieder die niet wil geloven in Jezus, zal tweemaal sterven! Ieder mens sterft een eerste maal als gevolg van de zonde. Weinigen spreken nog over de tweede dood, de hel!

Jezus, was deze vrouw genadig, maar, kerkleiders, de huichelaars, de gluurders, (pornokijkers) stonden met de moordende stenen in hun handen! Wie is er zonder zonde?

Ro 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods,

Heb 9:28 zo zal ook Christus, nadat Hij Zich eenmaal geofferd heeft om veler zonden op Zich te nemen, ten tweeden male zonder zonde aanschouwd worden door hen, die Hem tot hun heil verwachten.

Alle zonden van alle mensen heeft Jezus op zich genomen.

Alleen allen die enkel in Jezus Christus geloven en van Hem getuigen, zoals Hij leerde, ( sola scriptura) en Hem verwachten, zijn behouden.

Joh 14:6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

DE BIJBEL EN DE TIJDEN

clip_image001

 

 

 

 

clip_image003

Wanneer wij in de Bijbel lezen, dan ontdekken wij, dat daarin over tijdperken is gesproken en geschreven. Het is zeer belangrijk om te weten wanneer en tot wie er gesproken word.

Alle tijden liggen in de hand van God, net als ons leven, ons begin en ons einde!

Wij lezen er over de tijd van Adam en Eva, van Noach en de zondvloed. De tijd van Abraham en Mozes. De tijd van de eerste komst van Christus, de genadetijd en de gemeente van Christus, de tijd van de grote verdrukking, de dag des Heren. De tijd van en na de wederkomst van Jezus Christus op aarde en Zijn duizendjarige rijk van vrede. De onbeperkte tijd van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het nieuwe hemelse Jeruzalem.

Het onderscheiden van de tijden is zeer belangrijk, bijzonder in onze dagen.

2 Maar Hij antwoordde, en zeide tot hen: Als het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder; want de hemel is rood; 3 En des morgens: Heden onweder; want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden! het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?Mt 16

Ze wilden een teken of een wonder als bewijs dat Hij de Messias was.

De tijden:

De tijd tot de zondvloed.

4 Want indien God de engelen, die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar, die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden; 5 En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, den prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als Hij den zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht;(Stat.vert.). 2 Pet 2:5 NBG :wereld van de voortijd

De apostel Petrus noemt de tijd van voor de zondvloed de “ oude wereld”. Inderdaad het is goed te begrijpen dat deze tijd niet meer te vergelijken is, met onze tijd. God stelde een einde aan een bepaalde tijd waarin de mens en de schepping ontwikkelde zonder rekening te houden met de Schepper. In deze oude tijd leefde Adam 930 jaar! Velen die zeggen te geloven, geloven deze ware dingen niet. Er ontstonden door occulte praktijken reuzen, duivelskinderen. De schepping dreigde helemaal te ontsporen.

De goddeloosheid van vandaag wijst erop dat wij opnieuw naar een einde gaan van ons hedendaags tijdperk

De tijd na de zondvloed.

7 Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen. 8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag.

2 Petr 3

clip_image005

Deze tijd spreekt over de tijd na de zondvloed, waarin wij nu leven. Deze tijd is onderverdeeld.

Deze tijd lijkt wel een soort nieuwe wereld. Het is dus niet de mens die de tijden bepaald, wel God, door Zijn ingrijpen. Ons tijdperk zal eindigen, niet met een zondvloed, maar ‘ter vure bewaard”. De opwarming van de aarde is een zuiver teken! De reden daartoe is opnieuw de goddeloosheid. Goddeloosheid is leven zonder rekening te houden met de Bijbel, en de Bijbel alleen! Vandaag zien we overduidelijk dat de mens zich van Gods geboden niets meer aantrekt of respecteert.

Onze wereld vandaag weerspiegelt ongetwijfeld deze beschrijving en stevent af op een einde van ons bestaand tijdperk. Jezus sprak over de tijd van Zijn terugkomst. Deze tijd beschrijft Hij als:

Mt 24:37 Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn.

De tijd van Jezus

19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.Mt.28

(Duitse vert. : bis zur Vollendung des Zeitalters.

Zo kunnen wij lezen dat het hier onze opdracht gaat tot het einde van dit “tijdperk” en niet van de wereld! Het Oude testament diende als voorbereiding op het verlossingswerk van Christus. Het evangelie is de uitwerking en het volbrengen van dit verlossingswerk.

1 Nadat God eertijds( vroegere tijden) vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, Hebr.1

Alles wat Jezus sprak waren woorden van een genadige God.

De tijd van de genade en de Gemeente na Pinksteren.

Het boek handelingen der apostelen is de verkondiging van het verlossingswerk van Christus. Het volk van God verwierp dit evangelie en het werd verkondigd aan de ganse heidense wereld.

Zo zagen wij de wonderen en de tekenen gebeuren die bevestigden dat Christus Zijn gemeente bouwde met de apostelen. Wij kunnen het de apostolische tijd noemen.

De apostelen waren er om het fundament van de gemeente te leggen, deze tijd was beperkt en eindigde met het sterven van de apostelen. De gemeenten werden geleid door oudsten, en er was geen overkoepelend gezag, als kardinalen, pausen, organisaties of allianties! Een gans huis bestaat niet uit een fundament alleen! Lees:

19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. Efeze 2

De apostolische brieven, waren er om het verlossingswerk te verklaren!

Wij kunnen nu begrijpen dat de tijd van de apostelen al lang voorbij is. Wanneer men geen acht slaat op de tijdperken, bestaat er het gevaar te komen tot een ernstige dwaling of verwarring, dat er vandaag nog apostelen zouden zijn! Dezelfde apostolische tekenen en wonderen ten aanzien van de ongelovigen zouden dan ook vandaag nog moeten geschieden.

De tijd van de oudtestamentische priesters was toen voorbij!

1Pe 2:9 Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht:

Deze woorden schrijft Petrus tot alle gelovigen van zijn tijd!

Ieder mens welke tot geloof is gekomen zoals Jezus het heeft geleerd, is een priester. Het geslacht speelt geen enkele rol, ook de vrouw welke Jezus heeft leren kennen, is zijn eigendom geworden en dus ook priester!

Petrus maakte nog het onderscheid duidelijker toen hij het volgende schreef:

1Pe 2:5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

Dit nieuw priesterschap had Petrus heel goed begrepen! Het einde van het slachten van dieren in de tempel was gekomen. Jezus was het laatste offer, het Lam van God zelf!

Het waren nieuwe priesters welke “ geestelijke” offers zouden brengen.

Petrus wilde geen kathedralen of tempels, maar levende stenen, echte Bijbelgetrouwe gelovigen van het nieuwe verbond.

Hun geestelijke offers zijn: het gebed, het delen met anderen, het helpen van broeders en zusters, het evangelie verkondigen. Dit zijn offers die God welgevallig zijn. (Hebr. 13).

De tijd van Jezus duizendjarig vrederijk op aarde.

Die tijd moet nog komen schrijft de profeet Jesaja. Opnieuw komt er nog een veranderde wereld, waarbij de planeet aarde een herschepping heeft gekregen. Het bijzondere aan deze tijd zal een diepgaande “vrede” zijn en de “gerechtigheid” op de ganse aarde!

Deze tijd zal compleet tegengesteld zijn aan onze tijd.

6 Dan zullen de wolf en het lam bij elkaar liggen en er zal vrede heersen tussen panter en geit. Kalveren en mestvee zullen veilig tussen de leeuwen kunnen lopen en een klein kind zal hen hoeden.

7 De koeien zullen tussen beren grazen; jonge beertjes zullen bij kalveren liggen en de leeuwen zullen net als de koeien gras eten.

8 Babies zullen veilig tussen giftige slangen kruipen en een klein kind, dat zijn hand in een nest met giftige adders steekt, zal hem er weer ongeschonden uithalen.

9 Op heel mijn heilige berg zal niemand en niets schade aanrichten of vernietigen, want zoals het water de zee vult, zal de aarde vol zijn van de kennis van de HERE. Jesaja 11 (het boek vert.)

Aan de hand van deze tijdsbeschrijving kunnen wij daar momenteel slechts eens van dromen. Doch wij hebben goede hoop, want deze tijd begint bij de wederkomst van Jezus op de tempelberg om Zijn volk van de totale ondergang te redden.

Deze tijd van vrede zal doorgedrongen zijn in de natuur, tussen de dieren, tussen de mensen, omdat ze zullen luisteren naar God en Zijn kennis zullen aanvaarden.

Zo ver is deze tijd niet van ons af.

Wie de profeten leest, zal weten dat de laatste jaarweek ( 7 jaren) voor de Joden voor de deur staat, waarbij de grote valse wereldleider, onze wereld in een laatste wereldoorlog zal storten.

Deze wereldleider, een valse christus, zal zich laten opmerken door een valse vrede te brengen in het M.O. En het volk van God, Israël, laat zich bedriegen, zoals voorspeld!

Zo leren wij dat Gods woord recht moet worden gesneden, en dat we de tijdperken goed moeten kunnen onderscheiden.

De Bijbel kent zijn regels, en dient op de correcte wijze te worden gebruikt.

Men dient niet eerst de betrouwbaarheid van de Bijbel te controleren, maar op de juiste wijze gebruiken. De Bijbel is de enige waarheid en weg tot eeuwig leven.

Geloven of niet:

clip_image007

Iemand kocht in de streken van New York een nieuwe barometer. De Barometer werd op een goed zichtbare plaats gehangen. Iedere dag keek de man naar zijn barometer bijzonder in het begin.

De Barometer stond al een paar dagen op “zware storm”.

De man dacht: deze meter is zeker slecht. S’anderendaags reed hij naar de winkel waar hij dit kocht om te klagen. Plots kwam een orkaan aanzetten, en toen hij in zijn dorp kwam, zag hij dat zijn huis weg was en ook zijn Barometer! De Bijbel is betrouwbaarder dan iedere barometer!

Velen hebben thuis ook wel een Bijbel liggen of lezen daarin maar geloven hem niet altijd!

EEN BELOFTE DOEN

clip_image001

 

 

clip_image003

 

Alle volkeren hadden in de oudheid een gebruik om geloften te doen en offers te brengen aan een of andere god die ze dienden. Ze deden dit met een doel, voor een goede afloop van bepaalde zaken of in grote moeilijkheden.

15 Daarna namen zij Jona op en wierpen hem in de zee, en de zee hield op met woeden.

16 En de mannen vreesden de HERE met grote vrees, en zij slachtten de HERE een offer en deden geloften.17 En de HERE beschikte een grote vis om Jona in te slokken; en Jona was in het ingewand van de vis drie dagen en drie nachten. Jona 1

Hier kwamen deze mensen in levensgevaar, ze brachten een dankoffer en geloften! Ze deden dit omdat ze wonderlijk werden gered. Ze deden geloften om nog meer offers te brengen bij hun aankomst. Ze werden behouden uit een zee van grote moeilijkheden die hen het leven konden ontnemen. Onze westhoek kent momenteel het grootste aantal zelfmoorden van Belgie! Toch wil men niet luisteren naar het evangelie! In vele vergaderingen komt het tot veel gekakel over dit onderwerp, maar helaas geen eieren!

Wanneer wij doen als Jona, die geroepen was, en vluchten om van redding te spreken, kan ons ook een beproeving als Jona overkomen!

Onder de christenen vandaag horen wij nog nauwelijks spreken over het doen van een belofte. Een Bijbelse belofte doen aan God. In de Bijbel vinden wij daar prachtige voorbeelden, die ons zouden meer moeten inspireren.

Wat is een belofte of gelofte?

Waarom doet een gelovig mens een gelofte aan God?

Hebben wij eens sinds we christen zijn een belofte gedaan?

Wanneer doen wij een gelofte aan God?

Deze morgen gaan wij even onderzoeken in Gods woord, of een belofte tot zegen zou kunnen leiden.

Wat is een belofte?

Aan de hand van voorbeelden in de bijbel, kunnen wij beter begrijpen wat een gelofte doen betekent. In ieder geval is het een vrijwillig beloven aan God, onze Vader. Iedereen moet heel goed begrijpen en beseffen dat dit een zeer ernstige uitspraak is van de mens tegen God.

In ieder geval is een gelofte een krachtig spreken tot God, en God kan inspelen op een gegeven woord.

Het is in ieder geval geen omkopen van God om iets te bekomen. Een gelofte gaat gepaard met geloof, net als een gebed.

Wanneer God reageert, is dit altijd een grote zegen of een wonder voor de mens! Denk maar aan Hanna die toch werd gezegend met een kind, al kon ze er nooit krijgen door tussenkomst van een mens.

De ernst van de gelofte:

Nu 30:2 Wanneer een man de HERE een gelofte doet of een eed zweert, waardoor hij een verplichting op zich neemt, dan zal hij zijn woord niet schenden; geheel zoals hij het uitgesproken heeft, zal hij doen.

Er staan dus duidelijke richtlijnen wanneer men een gelofte wil doen. ( Num.30:1-16)

Een gelofte doen komt overeen met een verbond, dat men gaat sluiten met God. In een huwelijk, kan ook de vrouw een gelofte doen, maar slechts met toestemming van haar man. Een weduwe of een verstoten vrouw kan dat wel eigenmachtig doen.

Men stelde ook vast dat wanneer het geloven zwakker werd, ook minder beloften werden gedaan. Of wanneer het over, offeren ging, dan bracht men een kreupel dier ipv het beloofde dier. ( Mal. 1:14).

De 23:21 Wanneer gij de HERE, uw God, een gelofte doet, zult gij er niet mee talmen haar in te lossen, want de HERE, uw God, zou ze toch van u eisen en dan zoudt gij u bezondigen.

De 23:22 Maar, wanneer gij u onthoudt van het doen van een gelofte, bezondigt gij u niet.

De 23:23 Wat over uw lippen gegaan is, moet gij stipt volbrengen; gij hebt immers de HERE, uw God, volkomen vrijwillig een gelofte gedaan, die gij hebt uitgesproken met eigen mond.

25 Het is een valstrik voor een mens ondoordacht ‘heilig’ te roepen, en pas na gedane geloften te overwegen. Spreuken 20

JACOB DOET EEN BELOFTE TE BETHEL

Ge 28:20 En Jakob beloofde een gelofte, zeggende: Wanneer God met mij geweest zal zijn, en mij behoed zal hebben op dezen weg, dien ik reize, en mij gegeven zal hebben brood om te eten, en klederen om aan te trekken; 21 en ik behouden tot mijns vaders huis wederkeer, dan zal de HERE mij tot een God zijn.22; En deze steen, die ik tot een opgerichte steen gesteld heb, zal een huis Gods wezen, en van alles wat Gij mij schenken zult, zal ik U stipt de tienden geven.

Jacob vluchtte uit angst voor Esau naar Laban, omwille van de grote ruzie met zijn broer Esau, omwille van zijn gestolen zegen. In die tijd was dit een groot risico dat hij nam. Het kwam erop neer dat hij geen bestaansinkomen had en geen onderdak.

Indien iemand vandaag, hier zijn werk verliest, dan kan hij terecht voor vervangingsinkomen, maar in die tijd bestond dit helemaal niet. De bezorgdheid van Jacob was wel gegrond.

Zo kunnen wij ook in bepaalde moeilijkheden soms terechtkomen en moedeloos worden.

Jacob stelde zijn vertrouwen op God en deed een gelofte!

Ge 31:13 Ik ben die God van Beth–el, alwaar gij het opgerichte teken gezalfd hebt, waar gij Mij een gelofte beloofd hebt; nu, maak u op, vertrek uit dit land, en keer weder in het land uwer maagschap.

Wanneer Jacob terug naar zijn thuis gaat, openbaart God zich aan hem, sterkt hem en herinnert hem aan zijn gedane belofte. Opnieuw staat God aan zijn zijde en sterkt hem.

Ook hier zien wij dat zijn angst voor Esau bij zijn terugkeer er was, maar dat hij sterkte ontving van God zelf. Zo zien wij de uitwerking van een gedane belofte van Jacob aan God. God vergat die belofte niet!

De gelofte van Jefta.

JEFTA

29 ¶ Toen kwam de Geest des HEREN over Jefta; hij trok Gilead en Manasse door, daarna door Mispa in Gilead en van Mispa in Gilead trok hij verder naar de Ammonieten. 30 Toen deed Jefta de HERE een gelofte en zeide: Indien Gij de Ammonieten in mijn macht geeft, 31 dan zal hetgeen mij uit de deur van mijn huis tegemoet komt, wanneer ik behouden van de Ammonieten terugkeer, de HERE toebehoren, en ik zal het ten brandoffer brengen. {} 32 Vervolgens trok Jefta tegen de Ammonieten op om met hen te strijden en de HERE gaf hen in zijn macht. Richt. 11 34 Toen Jefta naar Mispa, naar zijn huis kwam, zie, zijn dochter ging hem tegemoet met tamboerijnen en reidansen. Zij was zijn enig kind; behalve haar had hij zoon noch dochter. {}

35 En zodra hij haar zag, verscheurde hij zijn klederen, en riep uit: Ach, mijn dochter, gij buigt mij diep terneer en gij zijt het, die mij in het ongeluk stort; ik heb tegenover de HERE een woord gesproken en kan niet terug. 36 Maar zij antwoordde hem: Vader, als gij tegenover de HERE een woord gesproken hebt, doe mij dan naar wat gij beloofd hebt, nu de HERE u volledig wraak verschaft heeft over uw vijanden, de Ammonieten.

God waarschuwt heel goed, wanneer wij een gelofte afleggen. ( zie spreuk. Voorafgaand).

Jefta had gedacht aan een dier om te slachten, maar had enkel gezegd: het geen wat uit mijn huis komt! Jefta had de overwinning gekregen, wat hij vroeg.

Een gelofte ontstaat uit het geloof.

32 En wat moet ik nog verder aanvoeren? Immers, de tijd zou mij ontbreken, als ik ging verhalen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David en Samuel en de profeten,33 die door het geloof koninkrijken onderworpen, gerechtigheid geoefend, de vervulling der belofte verkregen hebben, muilen van leeuwen dichtgesnoerd, Hebr.11

Jefta staat onder de geloofshelden geschreven. Een gelofte wordt uitgesproken in vertrouwen dat God ons bidden zal aanhoren. Jefta ziet zijn enige dochter dansend afkomen om feest te vieren voor de overwinning door haar vader behaald. Jefta zijn gelofte, een groot offer. De dochter gaat in de tempeldienst en huwt niet. De dochter werd niet verbrand zoals sommigen denken, want dat was nooit de wil van God!

Het offer dat Jefta bracht, was zeer kostbaar, zijn eigen dochter.

  • Als wij bereid zijn te offeren, dan is God bereid te luisteren naar onze verzuchtingen al moeten er daarvoor wonderen gebeuren.
  • Zijn wij bereid wat ons het meeste aan ons hart ligt te offeren?
  • Jefta zat in de put, maar hij hield zijn belofte. Doch ook dan mogen wij beroep doen op de beloften die God ons deed in Zijn woord!
  • De dochter was gelovig opgevoed, en aanvaarde de belofte die haar vader had gedaan. Dit bracht duidelijke verzachting van het leed van de koning. God wist dit vooraf, dit betekent Hij zal ons nooit boven vermogen beproeven.

Ervaar de kracht van een Bijbelse gelofte. Doch voor men zoiets doet, moet men overwegen en geloven!

BOUWEN AAN BABEL

clip_image002

 

 

clip_image004

 

Wellicht kunnen wij ook in onze dagen denken aan de mensen van toen, het volk na Noach, omdat de ganse wereld vandaag volop ook bezig te streven naar eenmaking. Alles probeert men te centraliseren en te controleren, en te globaliseren

Wij gaan deze morgen even kijken of er geen verbanden bestaan tussen de oude Babelbouwers en de nieuwe bouwers van vandaag.

Gen. 11 : 1-9

1 En de ganse aarde was van enerlei spraak en enerlei woorden.

2 Maar het geschiedde, als zij tegen het oosten togen, dat zij een laagte vonden in het land Sinear; en zij woonden aldaar.

3 En zij zeiden een ieder tot zijn naaste: Kom aan, laat ons tichelen strijken, en wel doorbranden! En de tichel was hun voor steen, en het lijm was hun voor leem.

4 En zij zeiden: Kom aan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden!

5 Toen kwam de HEERE neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. 6 En de HEERE zeide: Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enerlei spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?

7 Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat iegelijk de spraak zijns naasten niet hore.

8 Alzo verstrooide hen de HEERE van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen.

9 Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de HEERE de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de HEERE over de ganse aarde.

Na de zondvloed spraken al de stammen die uit Noach kwamen allen dezelfde taal, en de goddeloosheid had weer de overhand genomen, met Nimrod op kop.

Ze vonden een plaats die goed was in hun ogen om te wonen:. Eerst zetten wij die mensen in hun geschiedenis: Sinaer, vandaag Irak

· De zondeval met als gevolg een verdrijving uit het paradijs, dus een verhuis

van een prachtige woonplaats.

· De groei van de boosheid van de mensen leidde tot de zondvloed.

de tijd waarnaar Jezus verwees. (vandaag opnieuw).

· Het hoogmoedig streven naar eenheid onder mensen, brengt in feite de grote verstrooiing.

(3,4) Laat ons stenen maken om huizen te bouwen, een stad, en een toren.

De mensen wilden elkander aanmoedigen om samen te wonen op die plaats. De stadsgedachte was geboren.

Deze gedachte die bij de mensen overkwam als een “goed” gedacht, was in feite

totaal in tegenstrijd met wat God had geboden :

Genesis 9:

1 En God zegende Noach en zijn zonen en zeide tot hen: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde.

God heeft de aarde voorzien als verblijfplaats voor de mens, en heeft die groot genoeg gemaakt, het vervullen was dus een gebod !

Gods geboden zijn nog steeds niet veranderd!

De WTC torens in Amerika tonen aan dat God het toeliet, en ieder mens doet nadenken over wat er is gebeurd.

Wij moeten waakzaam zijn als de wereld naar voren komt met “goede” gedachten, wij moeten rekening houden dat er weinig goede gedachten komen uit het hart van een mens die God niet kent.

Zo lijkt ook vandaag Abortus goed, Euthanasie goed, kinderen die geboren worden van een dode vader, de technische vooruitgang, mondialisering of Babelbouw. enz

Vandaag is diezelfde gedachte zich aan het verspreiden, het is toch goed dat

alles wordt verenigd, gecentraliseerd, dat we tot één gedachte kunnen komen

en streven naar éénheid , een wereldregering en een wereldkerk ! Wat vandaag gebeurt is voorbereiding om godsdiensten tot vrede en eenheid te brengen.

Moslims en christenen en joden MOETEN overeenkomen , onder dwang en verleiding.

Dit is de anti-christelijke kerk waar de valse profeet het hoofd zal zijn.

Blokvorming vindt men over de ganse wereld, bijzonder op economisch vlak.

De baksteenfabriek van Babel was en is, een beeld van het begin van intensieve handel, wereldeconomie.

De aandacht van de mensen werd getrokken volledig naar het werk toe.

produceren van stenen, het presteren naar volume werd geboren. Een prestatiegerichte wereld;

Vandaag gaat voor vele mensen hun werk en winst maken boven alles, zelfs boven gezin en kinderen, op het werk worden zij nog meer aangemoedigd om nog meer samen te werken. Het Babel syndroom is terug!

Het gezin lijdt eronder, bijzonder hier in Vlaanderen, echtscheidingen tussen 94 en 99 gewoon verdubbeld!

De mogelijkheid dat de mensen daarin zouden slagen, was hun eenheid van taal, en elkander begrijpen. Met de taalverwarring valt dit gehele plan ! God bereikt zijn doel

Altijd ! Mensen die elkander niet meer begrijpen, zijn machteloos geworden.

De ongelovige torenbouwers hadden drie doelen:

1. De top van de toren moet de hemel bereiken= hoogmoed

2. Door de bouw zich een “ naam “ makenals Nimrod, wereldwijd gekend door macht

3. Niet vertrooid worden over de aarde, de aarde niet te vervullen maar centraliseren en onder controle houden vanuit de toren.= eigen wil niet Gods wil!

De top van de toren was een goddeloos gezegde, het getuigde van

anti-goddelijke grootspraak, en uitdagend gedrag naar God toe !

Het was tevens ook een doel. Ze wilden niets meer horen over het geloof van Noach!

Wat gebeurde er op de top van deze Babeltoren?

Een gekend geschiedschrijver Herodotus, een Griek, schrijft dat daar op de top

een heiligdom stond met blauwgeglazuurde tegels, daarin stonden een opgemaakt bed, en een gouden tafel Daar kwam elke nieuwsjaarsnacht de god Marduk, samen met Babylonische maagden te slapen.

Dat betekent voor ons dat vandaag de mensen met al de sexuele perversies en immoraliteit, opnieuw God wordt uitdaagt. Oordelen moeten komen! .Vandaag zien wij oordelen komen over de wereld in allerlei vormen, zoals oorlogen terreur, en epidemieën.

Zich een NAAM maken wilde zeggen dat ze zich een status wilden.

Wanneer in de middeleeuwen een stad een kathedraal wilde bouwen, kreeg de stad ook een betere status, en meer aanzien;

Het verstrooid worden, daar zit angst achter, dus moest men zich sterk maken .

Vandaag is dat precies hetzelfde denken, wie niet fusioneerd, mondialiseert, of zich sterk maakt heeft angst van de kaart te worden geveegd!

De wereld verwacht een wereldleider, en deze zal zich een naam maken dat

een merkteken, een biochip, zal worden voor alle mensen op aarde.

Niet verstrooid worden was het laatste doel

De goddeloze heeft zijn doel niet bereikt, wie geen rekening houd met God

kan veel torens, of kerktorens bouwen , maar een eenheid die gebouwd wordt door mensen , is een valse eenheid.

Het is heel anders als God mensen samenbrengt, op Pinksteren spraken de apostelen in de taal , van alle mensen die daar aanwezig waren

God brengt de mensen samen op Zijn eigen grondslag , en met Christus als middelpunt. Hier werd de taalverwarring overbrugd door een wonderlijke gave die dan gepast was. Al die mensen daar hebben hun eigen taal verder gesproken.

In Openbar. 7 is er de grote schare die God prijzen volgens hun volk stam, natie en taal. In Babel gaf God de talen als oordeel, In Hand.2 geeft Hij de apostelen de talen uit genade voor hen die luisterden naar Gods Woord! , nog onbekeerden!

VERS 5,6

De Here daalde neer, om te kijken.

Precies op een tijd dat de mensen helemaal niet meer denken aan de levende God

komt Hijzelf kijken. Hij zou dat niet moeten doen.

De mensen denken inderdaad vandaag, dat God zich precies niets van deze wereld

aantrekt, maar hier werd het tegendeel bewezen. Hij is intensief bezig met de mensen hun denken en handelen, bijzonder met hen diedoor Hem zijn aangenomen als Zijn kind uit genade en geloof in Zijn zoon!

Psalm 2

1 Waarom woelen de volken en zinnen de natien op ijdelheid?

2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen de Here en zijn gezalfde: (Israel)

3 Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen!

4 Die in de hemel zetelt, lacht; de Here spot met hen.

Hier blijkt dat God alles op de voet volgt en alles onder controle heeft.

Dit geeft de christenen een gerust hart, maar wie geen rekening houd met de levende God die speelt met verterend vuur !

Wij kunnen de conclusie trekken uit het gehele verhaal :

Het is eigenlijk de hoogmoed van de mensen die de grote oorzaak is geweest dat clip_image006ze elkander niet meer begrepen. Als hoogmoed in de gemeente komt, dan kan er verwarring ontstaan.

 

 

De nieuwe toren van Babel te Brussel?

NOOIT GEEN TIJD MEER STRESS

 

NOOIT GEEN TIJD!

 

 

clip_image002

 

NOOIT GEEN TIJD VOOR GOD

Ontegensprekelijk leven wij vandaag in een onrustige wereld, onrustige samenleving, en hier in ons land is het bijzonder opvallend, want als vreemden hier aankomen is het hen een verwondering waarom mensen hier allemaal zo opgewonden, haastig en onrustig bezig zijn, niemand heeft nog “ tijd”, als het aan de mens loog zou er geen tijd meer zijn om ziek te zijn of te sterven!

Vandaag wil ik even in Gods woord gaan zien wat wij als broeders en zusters kunnen leren van onze wonderbare raadsman Jezus!

Wat moeten wij veranderen aan ons persoonlijk leven om de rustigheid waarover God in Zijn woord spreekt te kunnen ervaren?

Veranderen van levenswijze dat is bekeren, en dat is iets dat ons ganse leven zal blijven duren, zolang wij de intentie hebben om Jezus te blijven volgen to Hij komt !

Aan de hand van enkele lossen Bijbelverzen zullen wij proberen te onthouden wat ons tot zegen zal kunnen zijn na deze boodschap !

DE HERE BEVEELT ONS EEN RUSTIGE LEVENSWIJZE.

1 Ik vermaan u dan allereerst smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen te doen voor alle mensen, 2 voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.

3 Dit is goed en aangenaam voor God, onze Heiland, (1 Tim.2)

Als wij deze tekst goed lezen en overleggen, moeten wij weten, dat wij ook hier nog tijdelijk godsdienstvrijheid kennen. Dat dit op zichzelf al een zegen is te mogen samenkomen, zonder schrik en angst, maar in alle rust mogen samenkomen.

Hier zal ons bidden een rol gaan spelen, om het behoud van onze rustige ziel!

In vele landen kunnen onze broeders en zusters niet zonder angst samenkomen, dit moet ons meer tot nadenken stemmen.

Een broeder kwam destijds uit Rusland spreken, en zag dat er weinig belangstelling was, door weinig aanwezigheid, en kond dit niet begrijpen. Het was ook normaal dat zij meer voor ons baden dan wij voor hen! (Zo sprak de man, en terecht).

1 Een bedevaartslied. Van David. Here, mijn hart is niet hovaardig, mijn ogen zijn niet trots; ik wandel niet in grootse dingen, noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn. 2 Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht als een gespeend kind bij zijn moeder; als een gespeend kind is mijn ziel in mij ( Psalm 131)

Hoogmoed en boven zijn stand leven veroorzaakt onrustige harten!

Mensen kunnen zich soms plannen maken die ze niet aankunnen, en dan komt hun denken in een chaos terecht, ze kunnen hun eigen doelen en zorgen niet meer verwerken! David kon aanvaarden wat op hem afkwam en kon verder vertrouwen op God. Dit is in feite een controle voor ons indien wij problemen hebben, en wij dit werkelijk kunnen afgeven, dan zal ons hart in stilte kunnen vertrouwen op de beloften die de Heer ons heeft gedaan!

11 Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten,

12 maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden. 1 Tim.2

Het lijkt opvallend dat de zusters aangewezen worden rustig te blijven, in gemeente en in het gezin, hier werd verwezen naar het functioneren in de manier van leven.

DE VRUCHT VAN HET RUSTIG BLIJVEN.

18 Een opvliegend mens verwekt twist, maar een lankmoedige doet de strijd bedaren.

(Spreuken 15)

Het is een zegen voor ons wanneer wij de gemoederen kunnen bedaren, in gelijk welke omstandigheid.

HET VERLIES VAN EEN RUSTIG HART.

Door een innerlijk conflict, kan men onrustig worden, vragen stellen, twijfelen aan zichzelf.

Job werd beproefd, en zijn hart werd onrustig. De vrienden van Job brengen hem nog meer in de problemen, door te verwijzen naar zijn falen als oorzaak !

Job werd depressief.

24 Want in plaats van mijn brood komt mijn zuchten, mijn klachten storten zich als water uit. 25 Want waarvoor ik vrees, dat overvalt mij, en wat ik ducht, dat treft mij.

26 Ik heb geen vrede, geen stilte, ook heb ik geen rust, maar de onrust verheft zich.

1 Toen nam de Temaniet Elifaz het woord en zeide:

2 Zou het u verdrieten, wanneer men beproeft een woord tot u te spreken? Wie toch zou zijn woorden kunnen inhouden?

3 Zie, gij hebt velen vermaand, en slappe handen hebt gij gesterkt,

4 uw woorden hebben de struikelende opgericht, en knikkende knieen hebt gij gestevigd;

5 maar nu komt het tot u, en gij zijt moedeloos, het treft u, en gij staat verbijsterd.

6 Is dan niet uw godsvrucht uw toevlucht, uw onberispelijke wandel uw hoop?

7 Bedenk toch: wie kwam ooit onschuldig om, en waar werden oprechten verdelgd?

8 Naar ik gezien heb: wie onrecht ploegen en moeite zaaien, die maaien het. (Job 3)

GENEESKRUIDEN EN DE BIJBEL

 

 

GOD GAF OOK GENEESKRUIDEN

 

clip_image002De voorlopers van de apothekers waren al vakkundige mensen die het bereiden van welriekende oliën, zalven, kruidenmengsels, reukwerk en specerijen dagelijks beoefenden en verkochten tot welzijn van het volk.

De Bijbel leert ons dat onze Schepper ook meer dan belangstelling had voor deze dingen, die uiteindelijk de hedendaagse medicamenten en parfums zijn geworden.

Hij gaf opdracht aan Mozes om Heilige olie te laten maken. 22 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 23 Gij nu, neem u de voornaamste specerijen, de zuiverste mirre, vijfhonderd sikkels, en specerijkaneel, half zoveel namelijk tweehonderd en vijftig sikkels, ook specerijkalmus, tweehonderd en vijftig sikkels; 24 Ook kassie, vijfhonderd, naar den sikkel des heiligdoms, en olie van olijfbomen een hin; 25 En maak daarvan een olie der heilige zalving, een zalf, heel kunstiglijk gemaakt, naar apothekerswerk; het zal een olie der heilige zalving zijn. 26 En met dezelve zult gij zalven de tent der samenkomst, en de ark der getuigenis. 27 En de tafel met al haar gereedschap, en den kandelaar met zijn gereedschap, en het reukaltaar; 28 En het altaar des brandoffers, met al zijn gereedschap, en het wasvat met zijn voet. 29 Gij zult ze alzo heiligen, dat zij heiligheid der heiligheden zijn; al wat ze aanroert, zal heilig zijn. 30 Gij zult ook Aaron en zijn zonen zalven, en gij zult hen heiligen, om Mij het priesterambt te bedienen. 31 En gij zult tot de kinderen Israels spreken, zeggende: Dit zal Mij een olie der heilige zalving zijn bij uw geslachten. 32 Op geens mensen vlees zal men ze gieten; gij zult ook naar haar maaksel geen dergelijke maken; het is heiligheid, zij zal ulieden heiligheid zijn.33 De man, die zulk een zalf maken zal als deze, of die daarvan op wat vreemds doet, die zal uitgeroeid worden uit zijn volken.Exod.30 (SVV)

Deze zalf is heilig! Alles wat gezalfd is met deze olie is heilig. De specerijen waaruit deze olie werd samengesteld, had een tegenwaarde van goud! Daarom kon men het ook geven aan een koning. (1 Kon.10). De koningin van Scheba kwam naar koning Salomo met dit soort van specerijen en goud.

(Fig.1: Mirre, Fig.2 Kaneel).

Deze olie mocht dan ook niet gebruikt worden voor andere dingen, het was heilig omdat God het zo opdroeg, met de exacte verhoudingen van de beschreven kruiden.

Meteen gaan wij even kijken naar de verschillende kruiden welke wij terugvinden in het machtige boek van God, de Bijbel.

Mirre.

De naam van Mirre betekent “ de druppelende”. Uit de takken en stammen van een kleine boom, commiphora, abyssinica vloeit de Mirre.

Het werd gebruikt als reukwerk. 12 Wanneer nu een meisje aan de beurt was om bij koning Ahasveros te komen, nadat zij gedurende twaalf maanden aan de voor de vrouwen geldende bepalingen onderworpen was geweest (want de tijd voor het gebruik van de schoonheidsmiddelen werd aldus ingedeeld: zes maanden met mirreolie en zes maanden met balsem en schoonheidsmiddelen der vrouwen),

13 dan kwam het meisje aldus tot de koning: men gaf haar alles wat zij uit het vrouwenhuis naar het koninklijk paleis begeerde mede te nemen. Ester 2

22 ¶ En zij brachten Hem op de plaats Golgota, hetgeen betekent Schedelplaats. 23 En zij gaven Hem wijn, met mirre gemengd, doch Hij nam die niet.(Marc.15)

Hier werd mirre gebruikt als verdovingsmiddel. Jezus weigerde dit middel, wellicht omdat dit de geest beïnvloed.

Het leven van Jezus is begonnen met mirre als geschenk. Maar mirre gebruikt als verdoving werd geweigerd.

Kaneel.clip_image002[5]

Een zeer oud kruid. In China bekend 2700j v.Chr. Het is een onderdeel van de heilige olie. Het werkt beschermend tegen bepaalde virussen, bacteriën en schimmels.

Grieken en Romeinen maakten reukwerk, maar ook zalf voor de geneeskunde.

Het is een laulierachtige boom en komt voor in Sri Lanca.

16 Met dekens heb ik mijn bed bedekt, met bonte spreien van Egyptisch linnen.

17 Ik heb mijn leger besprenkeld met mirre, aloe en kaneel. 18 Kom, laat ons zwelgen in minne tot de morgen toe, en genieten van liefde. Spreuken 7

Hier werd kaneel gebruikt als een verleidend parfum op het bed. Laten wij zeggen een zondig gebruik van deze specerij.

Kaneel zal in de toekomst erg duur worden. Men zal waarschijnlijk bepaalde stoffen vinden die voor bepaalde ziekten zeer doeltreffend zullen zijn.

Waarom het zo kostelijk zal worden, kunnen wij besluiten aan de hand van de onderstaande Bijbeltekst uit Openbaring, het boek van de eindtijd. Het is te vinden onder de producten welke nog te betalen zullen zijn door de nog levende rijken.

11 En de kooplieden der aarde wenen en bedrijven rouw over haar, omdat niemand meer hun lading koopt, 12 lading van goud, zilver, edelgesteente en paarlen, van fijn linnen, purper, zijde en scharlaken; allerlei welriekend hout, allerlei snijwerk van ivoor en allerlei voorwerpen van het kostbaarste hout, van koper, ijzer en marmer, 13 kaneel, specerij, reukwerk, mirre, wierook, wijn, olie, bloem en tarwe, lastdieren, schapen; lading van paarden en wagens en van lichamen; en zielen van mensen.Openbar.18

Hysopkruid (origanum maioranum)clip_image002[7]

22 Daarna zult gij een bundel hysop nemen en in het bloed in een schaal dopen, en van het bloed in die schaal strijken aan de bovendorpel en aan de beide deurposten; niemand van u zal de deur van zijn huis uitgaan tot de morgen. Exod.12

In de Bijbel staat dit kruid in het teken van algemene reiniging. De donzige bladeren van dit kruid neemt graag vocht op en geeft het ook vlug af.

Bij een reinigingsverklaring van een melaatse ( beeld van een zondaar) werd hij zevenmaal besprenkeld door de priester, met de hysopkwast in bloed gedoopt.

In een eerste opzicht zou men kunnen denken dat die plant slechts werd gebruikt als een hulpmiddel. De olie van dit kruid heeft een kamferachtige geur.

De Joden schrijven aan dit kruid een reinigende kracht toe. Zij noemen het daarom ook het heilig kruid.²

Ps 51:7 (51-9) Ontzondig mij met hysop, dan ben ik rein, was mij, dan ben ik witter dan sneeuw;

Deze tekst kan letterlijk en geestelijk worden aangenomen. De psalmist schreef enkele verzen ervoor dat hij in zonde is geboren. Zo is dat met ieder mens, er moet een ogenblik in zijn leven komen dat hij daarvan bewust wordt, en gereinigd moet worden. Hij moet geheiligd worden door als het ware besprenging met het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden! 1Jo 1:7 maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Volgens Amerikaans onderzoek van de Hysopplant zou blijken dat dit kruid volgende eigenschappen bezit: het stillen van spierkrampen, genezing van bronchitis, hoest. Tevens werkt het uitstekend tegen slijmvliesontsteking en is slijmoplossend. Schimmeldodend en een remmer voor het zweten.

Enkele wetenswaardigheden over kruiden en vruchten welke wij in de Bijbel terugvinden.

VIJGEN.

De vijgen zijn een van de oudste bekende vruchten.

De genezing van koning Hizkia is een bijzonder verhaal over zijn genezing. Een genezing waarbij God zijn gebed onder tranen verhoord, en zijn profeet laat handelen.

5 Keer terug en zeg aan Hizkia, den vorst mijns volks: Zo spreekt de Heer, de god van uw vader David: Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. Zie, ik zal u genezen; ten derden dage zult gij opgaan naar het huis des Heeren.

6 En ik zal vijftien jaren aan uw leven toevoegen, u en deze stad uit de hand van Assurs koning redden, en ik zal deze stad beschutten, om mijnentwil en ter wille van David, mijn knecht. 7 Voorts zeide Jezaja: Neemt een vijgenkoek om dien op het gezwel te leggen, opdat hij geneze.8 Hizkia zeide tot Jezaja: Wat is het teken dat de Heer mij zal genezen en ik ten derden dage zal opgaan naar het huis des Heeren? 2 Kon.20

(Leidse vert.) ( zie ook jesaja 38:21)

Wij stellen het volgende vast: Er is een verband in dit genezingsproces tussen God en de genezingskracht van de verse vijgen.

Dit wijst erop dat God de geneesmiddelen niet afwijst, geneest en de levensjaren van ieder mens bepaald. Deze koning had een kwaadaardig en een brandend gezwel. (anderen vertalen met zweer, doch de grondtekst wijst naar “branden” en “ontsteken”).

De bijzonderste reden en verlangen opdat een mens opnieuw gezond zou worden, is dat de mens God kan danken loven en tot hem bidden. Dit gebeurde toen in de tempel.

In drie dagen tijd was de koning genezen, en hij kon naar de tempel!

VALSE LEER EN RUZIE

clip_image002

 

 

clip_image004

Valse leer is in onze dagen een onderwerp welke zeer realistisch is onder Bijbelse christenen. Met meningsverschillen over de Bijbel zou men de ganse Noordzee kunnen vullen. Iedereen wil bijna zijn eigen “kerkje”! Door uitspraken van “afgedwaalde predikers” worden soms het geloof van christenen compleet afgebroken! Ze veroorzaken ruzie, die doordringt in de gemeenten, in gezinnen en families!

Paulus sprak duidelijk dat er soms mensen waren die het geloof en de hoop van anderen afbraken door leugenachtige prediking! Paulus schreef aan Timotheus, om hem te helpen:

16 Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven, 17 en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymeneus en Filetus, 18 die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken.2 Tim.2

Hier kunnen wij vaststellen dat bepaalde prediking van mensen die de Bijbel niet onder zalving bestudeerden, en wellicht dan ook de Geest niet hebben, compleet de mist waren ingegaan en anderen deden twijfelen. Verwarring brengen, en teleurstellen.

Paulus noemt die valse predikers duidelijk en zonder schroom bij name: Hymeneus en Filetus. Zoals wij dat vandaag ook doen, zoals Todd Bentley en een Benney Hinn, die duizenden sluw een verkeerde weg laten opgaan! (Matth.7:15)

Hun spreken werkt als de kanker, stil, verraderlijk, moeilijk te genezen, en uiteindelijk sterven, lees afvallen! Zij die deze leugenachtige doctrine geloven, slepen velen mee naar de uiteindelijke zware teleurstelling!(Matth.24:11)

Vandaag geloven sommige christenen niet meer in het geheimenis van de opname, de hoop der christenen, omdat hun geloof en hun hoop werd afgebroken door valse predikers, valse profeten! De opname is een onderdeel van een opstanding uit de doden! De opname staat letterlijk in de Bijbel! (Vulgata) (Cfr.BS)

Men moet zulke schijnheilige mensen ontwijken.

Grieken dachten dat na de dood de mens opnieuw was gekomen in zijn oude onbestaande toestand van voor zijn geboorte. Dus, na de dood is alles voorbij dachten ze, en laten wij nu maar genieten van wat we kunnen. Het is precies een dergelijk soort leven waaraan men de ongelovige kan herkennen. Leven met meer liefde voor genot, dan voor God.

Zulke gedachten of leringen brengen nog meer losbandigheid, valse vrijheid, en verdraaien het woord van God. Men neemt een loopje met de genade van God, echtscheiding is bijna een normale zaak!

4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Judas.

Het is goed te begrijpen dat er onder christenen ruzie en woordenstrijd kan ontstaan door meningsverschillen. Wereldse gedachten en principes komen er in de gemeenten. Humanisme en gezelligheid worden aantrekkelijk en vullen de zalen! Zo kwam ook het in het tweede Babel, Rome en Vaticaan! (Brood en spelen)

Wat kan men dan doen?

14 Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt aan wie ernaar horen.2 Tim.2

Dat is wat Paulus als raad geeft aan Timotheus. Laat u niet vangen aan een onnuttige gedachtestrijd, waar men afwijkt van de waarheid, en de Bijbel aanpast! Weerleggen kan zonder ruzie.Timotheus, maak u niet kwaad en doe er niet aan mee, ter wille van wie luistert!

De doctrine van het kwaad.

De satan is er altijd bij om de hoop en de blijdschap van de christenen te ontnemen. Hij wil ze laten twijfelen. Hij wil ze een andere boodschap brengen, het mag wel gelijken op de Bijbel, maar de genadeboodschap, de hoop en de hel in het hiernamaals moeten verzwegen worden! Enkel nog Jezus eruit, als de Zoon van God, en laat ze dan maar ruzie maken!

Er moet flink gestreden en ruzie gemaakt worden om de “genadegedachte”, want dan zullen er velen het geloof verliezen, predikt de satan! Het zal voor velen catastrofaal zijn.

Hier vinden wij christenen die de Bijbelse plaatselijke gemeenten verlaten, ze hebben na een tijd geen enkele gemeenschap meer, geen Bijbelstudies, geen lofprijs, geen gezamenlijk gebed voor hun problemen. (Hand.2:42) Ze voelen zich niet meer verbonden met het lichaam van Christus en staan op hun eigen persoonlijke vrijheid. Ze toveren zich in gedachten, met een wereldwijde “universele” gemeente voor ogen!

De Here kent de zijnen

19 En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid.2 Tim.2

Niettegenstaande alles, God kent zijn mensen, die Hem echt toebehoren. En die Hem toebehoren zullen blijven strijden tegen het kwaad, de zonde, de verslavingen en de dwalingen.

Ze worden behouden “Indien”…2 Tim.2

11 Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven;12 indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;

13 indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

(11,13) Paulus laat weten dat zij eeuwig leven hebben, indien ze met Christus zijn afgestorven van dit genotzuchtige aardse leven en denken. Eeuwig leven is een leven in “heerlijkheid”! Indien wij volharden in vertrouwen op Hem, zullen wij “als koningen” regeren. Indien wij falen, in zonde vallen, Hij blijft getrouw in het vergeven.

Hij waarschuwt streng: bij verloochening van Christus: er niet willen er voor uitkomen of krachtig getuigen dat men een Bijbelgetrouw christen is, dan gaat men ook verloren, als de ongelovige.

39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, 40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. Joh.5

Jezus gebruikt volgelingen, geen ruziemakende theologen!

20 Doch in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en van aardewerk, en wel deels met eervolle, deels met minder eervolle bestemming; 21 indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere goede taak gereed.2 Tim.2

De apostel Paulus geeft hier aan Timotheus een zeer goed voorbeeld. Hij maakt een vergelijk van discipelen met wat voorkomt aan voorwerpen in een groot en rijk herenhuis. Daar vindt men allerlei waardevol gerief, uit zilver of goud, maar ook uit hout en aarde. Men had in die tijd, gouden en zilveren borden of bekers om uit te eten of te drinken.

Ook houten en aarden borden voor het dagelijks gewoon gebruik, en voor gewone mensen.

Die borden kan men stellen als alle gelovigen in de Here.

De Here kan die gouden borden, gebruiken voor speciale doeleinden of tijden. Hij gebruikt bepaalde christenen, voor speciale opdrachten in bepaalde streken of steden. Hij gebruikt ook alle christenen voor de gewone normale opdrachten.

Wat zeer belangrijk is, is dat de borden gereinigd zijn. Borden die niet helemaal zuiver zijn, zal de Heer niet gebruiken in zijn dienst, of ze nu uit aarde of goud bestaan. Na het eten wast u toch ook telkenmale uw borden?

Gebruikte borden kunnen vuil zijn, bezondigd dus. Ze dienen telkens te worden gereinigd!

Hieruit kunnen wij iets leren.

Namelijk het volgende:

Ons heiligingleven speelt hier een rol. Wanneer wij een wereldse gezindheid in ons gedrag behouden dan zijn wij onrein.De Heer kan ons niet gebruiken om vruchtbaar te getuigen en om mensen bij Hem te brengen, want we blinken niet en “blinken niet uit”!

Door heiliging gaan christenen “uitblinken”, dit betekent je zult aan hen kunnen zien dat ze geen wereldse principes volgen. Jezus zonderde hen af voor Zijn opdracht, dat is in de eerste plaats heiliging. Heiliging kreeg in de geschiedenis een verkeerde gedachte mee!

Maar wees gerust het blinken kan telkens na de reiniging: en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.1 Joh.1:7

Propere borden kunnen wel blinken en zijn anders dan borden met wereldse voedselresten erin! Vuile “borden” getuigen maar brengen enkel, vuile kerkgangers voort!

(21) Een blinkend bord is zeer bruikbaar voor de huiseigenaar, en dat is de Here!

Wees dus als een blinkend bord!

clip_image006