VALSE LEER EN RUZIE

clip_image002

 

 

clip_image004

Valse leer is in onze dagen een onderwerp welke zeer realistisch is onder Bijbelse christenen. Met meningsverschillen over de Bijbel zou men de ganse Noordzee kunnen vullen. Iedereen wil bijna zijn eigen “kerkje”! Door uitspraken van “afgedwaalde predikers” worden soms het geloof van christenen compleet afgebroken! Ze veroorzaken ruzie, die doordringt in de gemeenten, in gezinnen en families!

Paulus sprak duidelijk dat er soms mensen waren die het geloof en de hoop van anderen afbraken door leugenachtige prediking! Paulus schreef aan Timotheus, om hem te helpen:

16 Maar vermijd de onheilige, holle klanken; want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven, 17 en hun woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hen behoren Hymeneus en Filetus, 18 die uit het spoor der waarheid geraakt zijn met hun bewering, dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken.2 Tim.2

Hier kunnen wij vaststellen dat bepaalde prediking van mensen die de Bijbel niet onder zalving bestudeerden, en wellicht dan ook de Geest niet hebben, compleet de mist waren ingegaan en anderen deden twijfelen. Verwarring brengen, en teleurstellen.

Paulus noemt die valse predikers duidelijk en zonder schroom bij name: Hymeneus en Filetus. Zoals wij dat vandaag ook doen, zoals Todd Bentley en een Benney Hinn, die duizenden sluw een verkeerde weg laten opgaan! (Matth.7:15)

Hun spreken werkt als de kanker, stil, verraderlijk, moeilijk te genezen, en uiteindelijk sterven, lees afvallen! Zij die deze leugenachtige doctrine geloven, slepen velen mee naar de uiteindelijke zware teleurstelling!(Matth.24:11)

Vandaag geloven sommige christenen niet meer in het geheimenis van de opname, de hoop der christenen, omdat hun geloof en hun hoop werd afgebroken door valse predikers, valse profeten! De opname is een onderdeel van een opstanding uit de doden! De opname staat letterlijk in de Bijbel! (Vulgata) (Cfr.BS)

Men moet zulke schijnheilige mensen ontwijken.

Grieken dachten dat na de dood de mens opnieuw was gekomen in zijn oude onbestaande toestand van voor zijn geboorte. Dus, na de dood is alles voorbij dachten ze, en laten wij nu maar genieten van wat we kunnen. Het is precies een dergelijk soort leven waaraan men de ongelovige kan herkennen. Leven met meer liefde voor genot, dan voor God.

Zulke gedachten of leringen brengen nog meer losbandigheid, valse vrijheid, en verdraaien het woord van God. Men neemt een loopje met de genade van God, echtscheiding is bijna een normale zaak!

4 Want er zijn zekere mensen binnengeslopen (reeds lang tevoren tot dit oordeel opgeschreven) goddelozen, die de genade van onze God in losbandigheid veranderen en onze enige Heerser en Here, Jezus Christus, verloochenen. Judas.

Het is goed te begrijpen dat er onder christenen ruzie en woordenstrijd kan ontstaan door meningsverschillen. Wereldse gedachten en principes komen er in de gemeenten. Humanisme en gezelligheid worden aantrekkelijk en vullen de zalen! Zo kwam ook het in het tweede Babel, Rome en Vaticaan! (Brood en spelen)

Wat kan men dan doen?

14 Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God, dat men geen woordenstrijd moet voeren, die tot niets nut is, ja verderf brengt aan wie ernaar horen.2 Tim.2

Dat is wat Paulus als raad geeft aan Timotheus. Laat u niet vangen aan een onnuttige gedachtestrijd, waar men afwijkt van de waarheid, en de Bijbel aanpast! Weerleggen kan zonder ruzie.Timotheus, maak u niet kwaad en doe er niet aan mee, ter wille van wie luistert!

De doctrine van het kwaad.

De satan is er altijd bij om de hoop en de blijdschap van de christenen te ontnemen. Hij wil ze laten twijfelen. Hij wil ze een andere boodschap brengen, het mag wel gelijken op de Bijbel, maar de genadeboodschap, de hoop en de hel in het hiernamaals moeten verzwegen worden! Enkel nog Jezus eruit, als de Zoon van God, en laat ze dan maar ruzie maken!

Er moet flink gestreden en ruzie gemaakt worden om de “genadegedachte”, want dan zullen er velen het geloof verliezen, predikt de satan! Het zal voor velen catastrofaal zijn.

Hier vinden wij christenen die de Bijbelse plaatselijke gemeenten verlaten, ze hebben na een tijd geen enkele gemeenschap meer, geen Bijbelstudies, geen lofprijs, geen gezamenlijk gebed voor hun problemen. (Hand.2:42) Ze voelen zich niet meer verbonden met het lichaam van Christus en staan op hun eigen persoonlijke vrijheid. Ze toveren zich in gedachten, met een wereldwijde “universele” gemeente voor ogen!

De Here kent de zijnen

19 En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk: De Here kent de zijnen, en: Een ieder, die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid.2 Tim.2

Niettegenstaande alles, God kent zijn mensen, die Hem echt toebehoren. En die Hem toebehoren zullen blijven strijden tegen het kwaad, de zonde, de verslavingen en de dwalingen.

Ze worden behouden “Indien”…2 Tim.2

11 Het woord is betrouwbaar: immers, indien wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven;12 indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;

13 indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw, want Zichzelf verloochenen kan Hij niet.

(11,13) Paulus laat weten dat zij eeuwig leven hebben, indien ze met Christus zijn afgestorven van dit genotzuchtige aardse leven en denken. Eeuwig leven is een leven in “heerlijkheid”! Indien wij volharden in vertrouwen op Hem, zullen wij “als koningen” regeren. Indien wij falen, in zonde vallen, Hij blijft getrouw in het vergeven.

Hij waarschuwt streng: bij verloochening van Christus: er niet willen er voor uitkomen of krachtig getuigen dat men een Bijbelgetrouw christen is, dan gaat men ook verloren, als de ongelovige.

39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, 40 en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. Joh.5

Jezus gebruikt volgelingen, geen ruziemakende theologen!

20 Doch in een groot huis zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en van aardewerk, en wel deels met eervolle, deels met minder eervolle bestemming; 21 indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft, zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere goede taak gereed.2 Tim.2

De apostel Paulus geeft hier aan Timotheus een zeer goed voorbeeld. Hij maakt een vergelijk van discipelen met wat voorkomt aan voorwerpen in een groot en rijk herenhuis. Daar vindt men allerlei waardevol gerief, uit zilver of goud, maar ook uit hout en aarde. Men had in die tijd, gouden en zilveren borden of bekers om uit te eten of te drinken.

Ook houten en aarden borden voor het dagelijks gewoon gebruik, en voor gewone mensen.

Die borden kan men stellen als alle gelovigen in de Here.

De Here kan die gouden borden, gebruiken voor speciale doeleinden of tijden. Hij gebruikt bepaalde christenen, voor speciale opdrachten in bepaalde streken of steden. Hij gebruikt ook alle christenen voor de gewone normale opdrachten.

Wat zeer belangrijk is, is dat de borden gereinigd zijn. Borden die niet helemaal zuiver zijn, zal de Heer niet gebruiken in zijn dienst, of ze nu uit aarde of goud bestaan. Na het eten wast u toch ook telkenmale uw borden?

Gebruikte borden kunnen vuil zijn, bezondigd dus. Ze dienen telkens te worden gereinigd!

Hieruit kunnen wij iets leren.

Namelijk het volgende:

Ons heiligingleven speelt hier een rol. Wanneer wij een wereldse gezindheid in ons gedrag behouden dan zijn wij onrein.De Heer kan ons niet gebruiken om vruchtbaar te getuigen en om mensen bij Hem te brengen, want we blinken niet en “blinken niet uit”!

Door heiliging gaan christenen “uitblinken”, dit betekent je zult aan hen kunnen zien dat ze geen wereldse principes volgen. Jezus zonderde hen af voor Zijn opdracht, dat is in de eerste plaats heiliging. Heiliging kreeg in de geschiedenis een verkeerde gedachte mee!

Maar wees gerust het blinken kan telkens na de reiniging: en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.1 Joh.1:7

Propere borden kunnen wel blinken en zijn anders dan borden met wereldse voedselresten erin! Vuile “borden” getuigen maar brengen enkel, vuile kerkgangers voort!

(21) Een blinkend bord is zeer bruikbaar voor de huiseigenaar, en dat is de Here!

Wees dus als een blinkend bord!

clip_image006