73 PSALM TWIJFELT U AAN GOD?

clip_image002

 

 

clip_image004

 

Psalm 73.

Een psalm van Asaf, componist en dirigent, door koning David aangesteld voor de erediensten. Een prachtig lied met geestelijke inhoud om diep over na te denken en, dieper te vertrouwen op God.

Koning David wilde dat de God van Israël, Jahweh, zou worden geprezen, omdat er maar één levende God bestaat. Het is de God der heerlijkheid.(Ps.29:3).

Het is goed om even stil te staan bij het woord: Heerlijkheid. In het O.T. staat in het Hebreeuws “Kabod”. Het gaat over de gewichtigheid en aanzien van een persoon, door zijn bezit, rijkdom, of door een leiderspositie zoals bij Jozef.(Gen.45:13). We kunnen ook zeggen mensen die behoren tot de adelstand.

Doch wij vinden in de Bijbel, Gods woord, twee soorten van heerlijkheid, een aardse heerlijkheid en een hemelse heerlijkheid. Een vergankelijke en een onvergankelijke heerlijkheid!

De aardse heerlijkheid.

Dat was het wat Asaf had opgemerkt en geobserveerd, hij kon bijna niet meer geloven dat God goed was voor hen die Hem dienden. (2)

Hij keek op naar al die mensen die zo voorspoedig en succesvol waren en rijk werden. Hij werd bijna jaloers, ze waren gezond, zonder kwalen, en heel welstellend.(3)

Koning David leerde hem de onzin om jaloers te worden! (Ps.37:7)(Spr.24:19).

Wanneer ons denken, onrein wordt, dan is er het gevaar dat het handelen ook de verkeerde weg opgaat, en men de beloften en de raad van God naast zich neerlegt. Vele moorden gebeuren uit jaloersheid, denk aan de eerste moordenaar Kaïn en Abel, of de kerkganger en de gelovige.

Asaf zag dat de rijke mensen hoogmoedig waren geworden.(6) Hun hartenwensen en begeerten gingen allemaal in vervulling.

Ieder mens kan nog leven in dromen en wensen, maar die zijn niet altijd te realiseren. Vele dingen die een mens begeert gaan soms nooit in vervulling. Er zijn christenen die verkeerdelijk bidden, om aardrijk te worden, ze hebben eens horen “prediken” dat een christen niet arm moet blijven!(1 Tim.6:9)

(8) Het zijn spotters, ze zetten een grote mond op tegen de hemel! Het lijkt wel dat het in de tijd van Asaf net zo was als in onze dagen.

2 Petrus 3:3 Dit vooral moet gij weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen,

Ze spotten en zeggen: Hoe zou God het weten? (11)

De glorieuze, rijke ongelovige denkt werkelijk dat God doof is en niet kan horen! (Exod.4:11)

(12) Asaf ziet hoe die goddelozen onbezorgd hun bezit vermeerderen, ze vermeerderen hun aardse vergankelijke heerlijkheid. Zo zien wij ook vandaag dat wie rijk is, rijker aan het worden is, en wie arm is, nog armer wordt.

Wat een onrechtvaardigheid in deze wereld, een planeet welke in de toekomst zal

opbranden!

Asaf: Heeft mijn geloof dan geen waarde, geen hoop?

(13,16) Is het nu allemaal voor niets geweest dat ik mij hield aan rechtvaardigheid, en mijn vertrouwen heb gesteld op de God van Israël, die zegt dat Hij goed is voor zijn volk!

Asaf lijkt wel teleurgesteld als gelovige, iedere morgen kwelt hij zijn ziel aan al dit werelds onrecht.

Ook wij hebben vandaag grote moeite met al het onrecht dat wij voor onze ogen zien gebeuren. Wetten die compleet ingaan tegen de wetten van onze God. Onderwijs en opvoeding met hoogmoedige eigenwijze principes opgelegd.

Wij kunnen ons ergeren wanneer kinderen de leugen van de evolutietheorie moeten leren! Wij kunnen best meevoelen met een man als Asaf, die zijn vertrouwen op God stelde.

Asaf dacht er over na, om te begrijpen hoe dat zoiets toch mogelijk was, en dat alles zover kwam.

Als ik mij bij de meerderheid zou aansluiten, en ook op die wijze zou denken en leven, dan was ik afgevallen van mijn God, redeneert Asaf!

Hier leren wij hoe christenen kunnen afvallen, door een politiek te volgen van de meerderheid, democratie dus! Asaf bleef bij een theocratie! (Exod.23:2)

Asaf veranderde van denken, en overwon zijn twijfels!

denken

(17) Asaf veranderde van denken, wanneer hij Gods heiligdommen inging. Hier kwam hij in de tabernakel, en in de aanwezigheid van God. Hij zal daar hebben gebeden! Hier ontdekte hij de heerlijkheid van God. God liet hem zien naar “het einde” van al die hoogmoedige goddeloze rijken.

God laat hem een beeld zien, over wat de eindbestemming van de goddelozen zal zijn.

(18,19,20) 18 Want u zet hen op een glibberig pad, ze glijden weg in een afgrond.(GNB)

De succesvolle goddelozen komen ten val. Het lijkt wel een strik die God voor hen plaatste, omdat ze in Hem niet willen geloven, en dus in onwetendheid en duisternis verkeren.

1 Timotheüs 6:9 Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik, en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die de mensen doen wegzinken in verderf en ondergang.

Wij kunnen in onze dagen met eigen ogen zien, hoe de financiële wereld zich op “gladde paden begeeft” en heel grote risico’s neemt. Er is geen vertrouwen meer in banken, noch in de overheid. God brengt die onrechtvaardige rijke wereld, die streeft naar een wereldregering, naar zijn ondergang, een grote desolatie, ontreddering voor wie dit nog zal meemaken! In een oogwenk is een wereldwijde beurskrach gebeurd!

Asaf zag in hoe zijn bitterheid dwaas was!

(21,22) Asaf keek terug hoe hij de dingen van deze wereld verkeerd bekeek. Hij maakte verkeerde gedachten die hem kwelden, en dit was allemaal niet nodig geweest. Wat stom van mij zo te denken, dacht Asaf. Hoeveel christenen dachten ook niet op die wijze voor ze tot geloof kwamen in Jezus?

Ieder stelde zijn geloof op zijn eigenwijsheid en zocht naar die aardse heerlijkheid.

Geloof in jezelf dit is een leer van de duivel!

Asaf kon zich kwaad maken en opstandig zijn door alles wat gebeurde in deze onrechtvaardige wereld. Nu zag hij in hoe dwaas dat wel was.

Hoe zag hij dit nu eindelijk in?

Wel er staat in vers 23 dat God zelf zijn rechterhand vatte. God kan een mens in zijn liefde eens dicht bij Hem trekken, en inzicht geven en begrip om zich niet meer verder te ergeren aan deze goddeloze wereld. Er komt een nieuwe wereld zonder goddelozen, wat een hoop!

EEN HEMELSE HEERLIJKHEID

(24,25) 24 Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna mij in heerlijkheid opnemen.

25 Wie heb ik nevens U in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde;

26 al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.Ps.73

Nu heeft Asaf het begrepen, hij begeert niets meer van op deze wereld. Zijn jaloersheid verdwijnt compleet. Hij heeft geen behoefte meer aan al die aardse heerlijkheid en onrechtvaardigheid.

Wat heb ik nu? Mijn erfdeel is in de hemel, met andere woorden hij heeft zijn God!

Dat is hem genoeg.

Maar wat betekent dit allemaal? Wat betekent nu die hemelse heerlijkheid, is dit zoveel meer waard dan dat aardse?

De apostelen hadden dit later heel goed begrepen! Petrus en ook Paulus!

Let op wat die mannen schreven:

Petrus:

10 Doch de God van alle genade, die u in Christus geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid, Hij zal u, na een korte tijd van lijden, volmaken, bevestigen, sterken en grondvesten.1 Petr.5

1 Petr.4:13 Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid.

Paulus

2 Corinthiërs 4:17 Want de lichte last der verdrukking van een ogenblik bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eeuwig gewicht van heerlijkheid,

2 Corinthiërs 4:6 Want de God, die gesproken heeft: Licht schijne uit het duister, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus.

24 Gij zult mij leiden door uw raad,

en daarna mij in heerlijkheid opnemen.Ps.73

Asaf had nu eindelijk God goed begrepen. Profetisch gezien, begrijpen wij dat Asaf de leiding mocht nemen in het lofprijzen van de God van Israël. Dus met andere woorden mocht Asaf anderen leiden in de lofprijzing van “de God van koning David”. David de voorspiegeling van Jezus die op de troon van David zal komen regeren.

Lukas 1:32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven,

Anders bekeken, Asaf als een symbolisch beeld van de gemeente die Jezus Christus looft en prijst zal in hemelse heerlijkheid worden opgenomen met een verheerlijkt lichaam!

Bepaalde uitleggers verwijzen hier naar de wijze van opname zoals de profeet Henoch. Andere vertalingen met “wegnemen”!

Filippenzen 3:21 die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt, naar de kracht, waarmede Hij ook alle dingen Zich kan onderwerpen.

Dan pas zal er geen ziekte, dood en pijn meer zijn! Dan zal in vervulling zijn gegaan de woorden van Jesaja, waar staat:

Jesaja 53:5 Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden.

PSALM 73 ASAF OVERWON ZIJN TWIJFELS!

1 Een psalm van Asaf. Waarlijk, God is goed voor Israel, voor hen die rein van hart zijn.

2 Maar mij aangaande, bijkans waren mijn voeten afgeweken, bijna waren mijn schreden uitgegleden.

3 Want ik was afgunstig op de hoogmoedigen, toen ik de voorspoed der goddelozen zag.

4 Want moeiten hebben zij niet, gaaf en welgedaan is hun lichaam;

5 in de kwelling der stervelingen delen zij niet, en met andere mensen worden zij niet geplaagd.

6 Daarom is de trots hun een halssieraad, het geweld omhult hen als een kleed;

7 hun ogen puilen uit van vet, de inbeeldingen van hun hart lopen over;

8 zij spotten, en boosaardig spreken zij van verdrukking, zij spreken uit de hoogte;

9 ze zetten een mond op tegen de hemel, en hun tong roert zich op de aarde.

10 Daarom wendt zijn volk zich hierheen, en als water in overvloed wordt het door hen geslorpt;

11 zij zeggen: Hoe zou God het weten; zou er ook wetenschap zijn bij de Allerhoogste?

12 Zie, zo zijn de goddelozen, altijd onbezorgd vermeerderen zij het bezit. {}

13 Maar tevergeefs heb ik mijn hart rein gehouden, mijn handen in onschuld gewassen.

14 De ganse dag word ik geplaagd, mijn bestraffing is er elke morgen.

15 ¶ Indien ik gezegd had: Ik zal aldus spreken, zie, dan ware ik afvallig geweest van het geslacht uwer kinderen.

16 Ik tobde erover om dit te begrijpen, een kwelling was het in mijn ogen,

17 totdat ik in Gods heiligdommen inging, en op hun einde lette.

18 Waarlijk, Gij stelt hen op glibberige plaatsen, Gij doet hen instorten tot puin.

19 Hoe worden zij in een oogwenk tot een voorwerp van ontzetting, zijn zij verdwenen, vergaan door verschrikkingen;

20 gelijk een droom na het ontwaken, o Here, versmaadt Gij, als Gij opwaakt, hun beeld.

21 ¶ Toen mijn hart verbitterd was, en ik in mijn nieren geprikkeld werd,

22 toen was ik een grote dwaas en zonder verstand, ik was een redeloos dier bij U.

23 Nochtans zal ik bestendig bij U zijn, Gij hebt mijn rechterhand gevat;

24 Gij zult mij leiden door uw raad, en daarna mij in heerlijkheid opnemen.

25 Wie heb ik nevens U in de hemel? Nevens U begeer ik niets op aarde;

26 al zou mijn vlees en mijn hart bezwijken, mijns harten rots en mijn erfdeel is God voor eeuwig.

27 Want zie, wie verre van U zijn, gaan te gronde, Gij verdelgt al wie overspelig U verlaat,

28 maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn, de Here HERE heb ik tot mijn toevlucht gesteld, en ik wil al uw werken vertellen.

Over BIBLESPACE

Biblespace Vlaanderen opgericht door R. Gaytant, Evangelist, vrije Bijbelexegeet, verzorgt Bijbelstudies en toespraken. Onderzoekt reeds meer dan 37 jaar de Bijbel. Geeft Bijbels advies voor gemeenten. Wij volgden Bijbel Theologie in Leuven 1980-83. Gaytant R was Voorganger van de Evangelische gemeente te Oostduinkerke van 1984 tot 1994. R. Gaytant sprak in tal van gemeenten in West Vlaamse gemeenten en ook daarbuiten. Br. Gaytant kwam in september van 1979 tot het levende geloof in Christus door de wereldbekende Amerikaanse Evangelist Hal Lindsey, dit na een ernstige kwetsuur opgelopen tijdens een vrije voetbalwedstrijd. Zie persoonlijk getuigenis op de site. Gehuwd met Marlene Delanghe sinds 1966, welke tevens tot levend geloof kwam. R. Gaytant is gepensioneerd. Was werkzaam als Fin.Adviseur bij KBC- bank in België van 1964-2004.
Dit bericht werd geplaatst in BIJBELSTUDIE PSALMEN (in opbouw), BOODSCHAPPEN-ALLERLEI ITEMS-PREEK. Bookmark de permalink .