BENT U BEHOUDEN UIT ONZE WERELD?

 

 

Windkracht 11  BIBLESPACE

 

clip_image001

 

In de Bijbel lezen wij een kort verhaal over een gebeurtenis welke de discipelen van Jezus nooit meer in hun leven zullen hebben vergeten. Je kunt in je leven veel gebeurtenissen beleven, maar toch zijn er die je nooit meer vergeet, dan waar het je zeer angstig bent geweest. Je kunt plots en onverwacht oog in oog staan met de dood. En dan?

Jezus leerde zijn discipelen en allen die hem volgen, wat ze dienden te doen in zeer moeilijke omstandigheden, waarbij de mens gewoon machteloos staat.

Enkele verzen uit Gods woord openbaren wat “geloven” echt betekent, en wat het volgen van Jezus betekent.

22 Doch Jezus zeide tot hem: Volg Mij, en laat de doden hun doden begraven.23 En als Hij in het schip gegaan was, zijn Hem Zijn discipelen gevolgd.24 En ziet, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, alzo dat het schip van de golven bedekt werd; doch Hij sliep.25 En Zijn discipelen, bij Hem komende, hebben Hem opgewekt, zeggende: Heere, behoed ons, wij vergaan! 26 En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij vreesachtig, gij kleingelovigen? Toen stond Hij op, en bestrafte de winden en de zee; en er werd grote stilte. 27 En de mensen verwonderden zich, zeggende: Hoedanig een is Deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn! Matth. 8

Wie Jezus echt gaat volgen, maakt wel eens een wonder mee. Maar wat is dat “volgen”. Er wordt vandaag vlug gezegd: Ik ben een christen. Iemand navolgen, geloven zie je dan aan zijn daden en principes.

Voor het woord “volgen” zijn er in het Grieks twee woorden.

Het eerste woord betekent: iemand gewoon nadoen. Het tweede woord betekent: iemand als leider aanvaarden, en alles opgeven om de wil, van die leider te volbrengen, en te handelen zoals hij.

Het bijzonderste verschil tussen deze twee wijzen van navolgen, ligt erin dat het ene passief is, op afstand en traditioneel, en het andere echt een actief navolgen is van dichtbij, het leeft dag in dag uit, en niet enkel op de zondag!

clip_image005Je kunt het vergelijken met de planten in de bloemenwinkel: Namaakplanten of echte. Let wel uiterlijk kunnen ze heel goed op elkaar lijken, maar als ge ze in een sterke wind (moeilijkheden) zet, zie je dan pas het verschil. De ene hebben wortels en de andere niet. De echte planten vragen water, en de andere hebben er geen behoefte aan! De namaak plant of christen, ziet er altijd blij uit, de echte kan er triestig bij staan zonder water!

Toen zijn discipelen met Jezus scheep gingen, had hij pas daarvoor gezegd: Laat de doden, hun doden begraven, en volg mij. Mensen worden telkens voor een keuze gesteld, ze kunnen kiezen voor wat de wereld heel belangrijk vindt, of ze kunnen kiezen voor wat Jezus belangrijk vindt. Het aardse leven is al zo kort. Het verschil is wel groot: Je aardse leven is ofwel een langzaam wandelen naar het kerkhof, of Jezus volgen en eeuwig leven hebben en een verheerlijkt lichaam!

DE ZWARE STORM.

Plots komt er een zware storm opzetten. De discipelen werden toch na hun ervaring, doodsbang. Velen zouden de vraag kunnen stellen: Wij volgen nu eenmaal Jezus, en waarom moet ons dit nu allemaal overkomen, wij gaan eraan ten onder. We worden op en neer geslingerd in die boot.

Zij die Jezus volgen vandaag worden ook op en neer, heen en weer geslingerd, door allerlei wind van leer! Wij leven in een tijd van scheuringen, dwalingen, lauwheid, en geloofsafval.

Kinderen van God kunnen zich eens afvragen:

Wat moeten wij nu doen? Wat deden de discipelen?

Hem wakker maken door gebed en niet twijfelen aan Jezus macht!

Deze storm raast vandaag over de ganse wereld. Het wijst meer en meer naar de wederkomst van Jezus.

Het is een storm van dwalingen, vals geloof dat zich mengt met een wereldse filosofie.

Toen de discipelen van Jezus vroegen wanneer hij zou terugkomen, sprak Hij over “iemand” die zou verleiden, want Hij zei:

4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide!

De ware discipelen kwamen niet om in die storm! Ook vandaag zullen zij die in de boot met Jezus stapten, niet omkomen in die storm van één vals geloof.

Wat doen?

Twee stappen: Gelovig bidden en wijsheid dat leert Jezus!

Gebed

5 Indien echter iemand van u in wijsheid te kort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, eenvoudigweg en zonder verwijt; en zij zal hem gegeven worden.6 Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt.

Wijsheid

11 En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars,

12 om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,

13 totdat wij allen de eenheid des geloofs en der volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben, de mannelijke rijpheid, de maat van de wasdom der volheid van Christus. 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. Efeze 4

Bijbelstudies volgen, om tot een éénheid van geloofsleer te komen. Religie en staat, zoeken vandaag om tot een eenheid te komen van allerlei godsdiensten en kerken. Hoeveel “christenen” zullen er Christus niet verloochenen om dit doel te bereiken? De storm vandaag is ook een beeld van vernietigende demonische krachten, die de ware discipelen willen laten omkomen, in een zee, van leugenachtige kwaadsprekerij, kritiek, enz.

Mattheüs 5:11 Zalig zijt gij, wanneer men u smaadt en vervolgt en liegende allerlei kwaad van u spreekt om Mijnentwil.

Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de zee, en het werd volkomen stil.

Jezus sliep. Het lijkt vandaag voor vele mensen of dat Jezus niet meer bestaat. Ze horen Hem niet, zien Hem niet. Uw leven kan soms in moeilijkheden komen, zoals met Zijn discipelen, en dan kun je hem wakker maken, of zelf uw onoverkomelijke problemen oplossen. De aanwezigheid van Jezus bij Zijn leerlingen, was voor hen in hun klein gelovigheid, geen garantie dat ze niet angstig werden en een bonkend hart kregen.

Hij stond op en bracht alles tot rust. De wind en de zee kwamen tot een volkomen rust. Het hart van al zijn discipelen kwamen tot rust.

27 En de mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is deze, dat ook de winden en de zee Hem gehoorzaam zijn?

De discipelen hadden hier iets bijzonders geleerd. Ze hadden nu echt geleerd wie Jezus wel was. Hij was in hun ogen, iemand die hen redde van de dood.

Zij hadden geleerd dat ze nog meer op Hem dienden te vertrouwen, ook al waren de omstandigheden doodsbedreigend.

Jezus vroeg nog meer op Hem te gaan vertrouwen, dat zou hen later echte rust geven in deze rumoerige en onrechtvaardige wereld.

De mensen stonden in bewondering voor Hem. Maar er staat niet dat ze tot geloof in Hem kwamen. Door Jezus alleen maar te bewonderen ben je nog niet behouden! Ook niet door wonderen van Hem te zien gebeuren.

Je bent wel behouden door in Hem te geloven en Hem welgevallig te zijn.

5 Door het geloof is Henoch weggenomen zodat hij de dood niet zag, en hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd, dat hij Gode welgevallig was geweest; 6 maar zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.hebr.11