BIJBELSE BLIJDSCHAP

 

 

 BIJBELSE VREUGDE MEER DAN SUPER !

clip_image003

 Iedereen kent in zijn leven momenten van blijdschap en vreugde. Volgens de “Dikke” Van Dale Gaat het om een sterk gevoel van voldoening. Deze blijdschap is ook wel tijdsgebonden. Wij lezen in de Bijbel ook over blijdschap, maar daar gaat het over een geestelijke blijdschap. Vele mensen kennen dit soort van blijdschap niet. Het is ook zeer moeilijk te vergelijken met de gekende menselijke emotionele blijdschap. Toch een poging van vergelijken bestaat erin, zoals iemand die jaren in de gevangenis  heeft verbleven en dan de dag kent van zijn in vrijstelling.

 

Vandaag leven de mensen in een geestelijke gevangenschap en slavernij van de zonde ( het niet willen luisteren naar God) maar kunnen vrijkomen door geloof in de vergeving van zonde door het offer van Christus

 

BIJBELSE VREUGDE IS HEILIG.

Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren. Psalm4

Hier gaat het om een vreugde die God gaf aan koning David. David schrijft over die blijdschap dat deze veel groter en intenser was dan de oogstvreugde, aardse vreugde. Er was altijd een grote vreugde bij het volk bij een goede tarweoogst en wijnoogst. Most is ongegist druivensap. De wijn is een beeld in de Bijbel van welvaart. Dus het gaat de wereldse blijdschap door rijkdom en materialisme ver te boven. David benijdde zijn vijanden niet meer, want deze blijdschap maakt zo blij, dat de blijdschap die de wereld te bieden heeft in de schaduw komt te staan. Voor jaloerse mensen is dit het enige geneesmiddel.

Wie werkelijk gelooft in het vergevingsoffer van Christus, en oprecht zijn zonden belijdt zal deze speciale vreugde zeker ondervinden.

Mt 13:44 Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg, en in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker.

BIJBELSE  BLIJDSCHAP IS EEN GEBOD! ? !

 4 Verblijdt u in den Heere te allen tijd; wederom zeg ik: Verblijdt u. 5 Uw bescheidenheid zij allen mensen bekend. De Heere is nabij. 6 Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; Fil.4

Het is de uitdrukkelijke wil van God dat de mens blij en welgezind leeft. Dit schrijft hier Paulus, die op dat ogenblik in de gevangenis zit, omwille van zijn geloof! De wereld is niet in staat om deze blijdschap van Gods kinderen af te nemen. De apostel bedoelde dat in slechte omstandigheden een christen in staat is.

VREUGDE EN BLIJDSCHAP LAAT NEDERIGHEID ZIEN.

 14 En David huppelde met alle macht voor het aangezicht des HEEREN; en David was omgord met een linnen lijfrok. 15 Alzo brachten David en het ganse huis Israëls de ark des HEEREN op, met gejuich en met geluid der bazuinen.16 En het geschiedde, als de ark des HEEREN in de stad Davids kwam, dat Michal, Sauls dochter, door het venster uitzag. Als zij nu den koning David zag, springende en huppelende voor het aangezicht des HEEREN, verachtte zij hem in haar hart. 2 Sam;6

Een man als David, een krijgsman, kende hier een ware blijdschap die hij niet kon verbergen. Hij danste te midden van zijn volk. Droeg geen Koninklijke kledij en stond niet op de protocol!  Er was nederigheid in het hart van Koning David. Maar we zien een ander hart in dat van zijn vrouw. Hoe hoogmoedig, ze verachte David in haar hart omwille dat hij zomaar tussen het volk danste als alle anderen. Wij kunnen besluiten dat hoogmoed en eer van mensen een vijand is van blijdschap en vriendelijkheid. Hoogmoed is de weg naar krankzinnigheid, denk maar aan Nebukadnezar!

 

BLIJDSCHAP DOOR BEGRIP EN KENNIS VAN DE PROFETIEËN.

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.23 Tegen zodanige mensen is de wet niet. 24 Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Gal.5

17 Want zie, Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden, het zal niemand in de zin komen.18 Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen Ik schep, want zie, Ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap.19 En Ik zal juichen over Jeruzalem en Mij verblijden over mijn volk. En daarin zal niet meer gehoord worden het geluid van geween of van geschreeuw. Jesaja 65

Waarom Bijbel lezen

De eerste tekst toont aan dat die blijdschap ontstaat door de Geest die in u woont. De Geest wijst ons de weg in de Bijbel en helpt ons die te begrijpen.  Elke gehoorzaamheid aan Gods woord ontwikkelt een vreugde diep in het hart van de mens. God geeft zijn kinderen blijdschap door Zijn toekomstige plannen te openbaren. Dit is de kracht van de Bijbelse hoop! Wanneer wij vaststellen dat deze aarde aftakelt en ongelovige wetenschappers geven dat toe, dan weten wij dat de komst van Jezus Christus nabij is.

Wanneer wij de tekenen van deze tijd overdenken, dat is dat voor de ongelovige een reden tot verdriet, voor christenen een reden om blij te zijn, want Zijn komst, onze hoop staat voor de deur. Let op de klimaatwijzigingen, orkanen, tsunamis’s, aardbevingen, enz. 

Maar wie geen geloofszekerheid in zich draagt zal zich hierin niet kunnen verblijden. De Bijbel noemt christenen, heiligen. Boze geesten geven een andere betekenis aan het woord heilig!

 WEES WAAKZAAM VERLIES UW HEILIGE BLIJDSCHAP NIET!

 Vecht tegen herinneringen van het verleden! Het hart kan overweldigd worden door zondige feiten in het verleden. Ruzies ontstaan vlug door het ophalen van oude koeien.  De satan wil ons die vreugde afnemen, omdat daar een grote kracht in zit. Teleurstelling in de gemeente, in de familie, op het werk enz. kunnen schade en depressies brengen.

50 Maar de Joden maakten op de godsdienstige en eerlijke vrouwen, en de voornaamsten van de stad, en verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas, en wierpen ze uit hun landpalen. 51 Doch zij schudden het stof van hun voeten af tegen dezelve, en kwamen te Ikonium. 52 En de discipelen werden vervuld met blijdschap en met den Heiligen Geest. Hand.13 Bergrede.jpg 2

 

De apostelen kregen moeilijkheden en vervolging, doch het had geen invloed op hen. Er waren mensen tot geloof gekomen!

45 Al deze vervloekingen zullen over u komen, u achtervolgen en u treffen, totdat gij verdelgd zijt, omdat gij niet geluisterd hebt naar de stem van de HERE, uw God, en de geboden en inzettingen die Hij u opgelegd heeft, niet onderhouden hebt; 46 zij zullen onder u tot een teken en wonder zijn, en onder uw nageslacht, voor altoos. 47 Omdat gij de HERE, uw God, niet met vreugde en blijdschap gediend hebt vanwege al uw overvloed, { 48 zult gij de vijanden, die de HERE tegen u zal doen optrekken, dienen, onder honger en dorst, in naaktheid en met gebrek aan alles; Hij zal een ijzeren juk op uw hals leggen, totdat Hij u verdelgd heeft. Deut. 28

Geestelijke vreugde kan ontnomen worden, bij ongehoorzaamheid aan het Woord. Wanneer men meer aandacht geeft aan de welvaart en genot dan aan de Here dan kan die geestelijke blijdschap omslaan naar verdrietigheid en moedeloosheid.  Men moet God danken voor onze welvaart, maar onze welvaart niet boven God zetten, dan wordt de welvaart een afgod. Opgelet voor valse predikers welke de hoop van de wederkomst willen wegnemen.

Er werd geprofeteerd dat in de eindtijd de mensen, ook christenen, hun genot boven God zouden zetten.

2 want de mensen zullen zelfzuchtig zijn, geldgierig, pochers, vermetel, kwaadsprekers, aan hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig,3 liefdeloos, trouweloos, lasteraars, onmatig, onhandelbaar, afkerig van het goede,4 verraderlijk, roekeloos, opgeblazen, met meer liefde voor genot dan voor God,5 die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben; houd ook dezen op een afstand. 2 Tim.

 BLIJDSCHAP GROEIT DOOR TE GETUIGEN.

4 Zij dan, die verstrooid werden, trokken het land door, het evangelie verkondigende. 5 En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun de Christus. 6 En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen, die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. 7 Want van velen, die onreine geesten hadden, gingen deze onder luid geroep uit en vele verlamden en kreupelen werden genezen;8 en er kwam grote blijdschap in die stad. Hand.8

Filipus kende een grote blijdschap bij het spreken over Jezus tot de mensen. Wie nooit spreekt tegen de mensen over Jezus ervaart deze vreugde niet.  Wanneer een ziel zich bekeert dan is er vreugde in de hemel!

Lu 15:7 Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben.

Deze blijdschap die wij ervaren is een hemelvreugde. 10 Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert.

43 En zij offerden deszelven daags grote slachtofferen, en waren vrolijk; want God had hen vrolijk gemaakt met grote vrolijkheid; en ook waren de vrouwen en de kinderen vrolijk; zodat de vrolijkheid van Jeruzalem tot van verre gehoord werd. Nehemia 12

Hemelvreugde kan ontstaan door het offeren, wie zich inspant en opoffert voor het evangelie , zal vreugde en blijdschap ontvangen van God zelf!

 BLIJDSCHAP DOOR HET LEZEN EN BEGRIJPEN VAN DE BIJBEL.

 

15 Gij weet het, HERE, gedenk mijner, sla acht op mij en neem voor mij wraak op mijn vervolgers! Neem, door uw lankmoedigheid, mij niet weg; weet, dat ik om Uwentwil smaad draag. 16 Zo vaak uw woorden gevonden werden, at ik ze op, uw woord was mij tot vreugde en blijdschap mijns harten; want uw naam is over mij uitgeroepen, HERE, God der heerscharen. Jeremia 15

Iedere christen moeten weten dat Jezus tot zijn discipelen spreekt door de Bijbel. Je kunt bidden om de tekst te begrijpen en Hij duidelijk kan antwoorden. Het doen wat men heeft begrepen brengt gelukzaligheid! (Matth.5).

Biblespace, 3 maart 2018 (update)

 

Een gedachte over “BIJBELSE BLIJDSCHAP”

  1. Mijn man eet s’avonds altijd chocolade en is er aan verslaaft.nu weet ik hoe het komt.Hij leest ook dikwijls in de Bijbel:hij is een doordenker,mediteert en plots krijgt hij een ingeving;en daarna is hij opgewekt en welgezind en verteld mij dan over hetgeen hij bijgeleerd heeft.Ik hoor het graag.Groetjes VM

Reacties zijn gesloten.