VROUWEN IN DE GEMEENTE VAN CHRISTUS

VROUWEN IN DE GEMEENTE

 

clip_image002

DE VROUW BIJ HET SCHEPPINGSGEBEUREN.

GEN 2 : 15 En de Here God nam de mens en plaatste hem in de hof van Eden om die te bewerken en te bewaren.

GEN 2 : 18 En de Here God zeide: Het is niet goed, dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken, die bij hem past.

Eenvoudig te begrijpen is dat God een volgorde volgt in zijn schepping. Eerst de man en dan de vrouw. Daarna lezen wij over haar functioneren tegenover de man. Zij is een hulp, daaronder begrijpen wij dat ze in alle facetten van het leven van de man een adviserende en hulpvaardige rol gaat spelen. Ze gaat hem helpen en bijstaan in zijn beroep, in het gezin, in de maatschappij, in het nemen van beslissingen. Ze gaat hem met raad en daad helpen. Ze staat achter hem, ze verdedigt hem altijd.

DE GEVOLGEN VAN DEZE SCHEPPINGSORDE.

 3 Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God.1.Cor.11

3 Ik wil echter, dat gij dit weet: het hoofd van iedere man is Christus, het hoofd der vrouw is de man, en het hoofd van Christus is God. 4 Iedere man, die bidt of profeteert met gedekten hoofde, doet zijn hoofd schande aan.5 Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is.(1 Cor.11)

De context spreekt hier over de plaatselijke gemeente. Wij zien een gezagslijn naar voor komen als: God – Christus – Man – Vrouw – kind.

Ook de  brief aan Efeze haalt dit aan :

 DE VROUW IN HUWELIJKSVERBAND.

24 Vrouwen, weest aan uw man onderdanig als aan de Here,

24 want de man is het hoofd van zijn vrouw, evenals Christus het hoofd is zijner gemeente; Hij is het, die zijn lichaam in stand houdt.

24 Welnu, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man, in alles Efeze 5.

Het woord ONDERDANIG = Hypotasso.

Dit woord betekent onderdanigheid of ondergeschiktheid of ” plaatsen onder ” . Deze ondergeschiktheid kan volgens dit woord gedwongen of vrijwillig zijn. Anderzijds hebben wij allen ook vrijwillig de Here, als hoofd der gemeente aangenomen. Het gezin, het huwelijk wordt vandaag fel aangevallen, en bijzonder ook de gezagsorde die God schiep.

 DE VROUW IN GEMEENTEVERBAND.

5 Maar iedere vrouw, die blootshoofds bidt of profeteert, doet haar hoofd schande aan, want zij staat gelijk met ene, die kaalgeschoren is.(1 Cor.11)

Vrouwen mogen in de gemeente bidden en profeteren, mits een hoofddekking. Het profeteren is geen toekomstvoorspelling, het is een spreken, een mededeling, over hetgeen wat de Heer op het hart legt. Mits het stichtend en opbouwend is voor de gemeente. Het mag de orde niet verstoren. Andere gemeenteleden toetsen het woord aan de Bijbel.

PREKEN IN DE GEMEENTE? VOOR DE VROUW?

 32 En de geesten der profeten zijn aan de profeten onderworpen, 33 want God is geen God van wanorde, maar van vrede. (14-34a) Zoals in alle gemeenten der heiligen 34 moeten de vrouwen in de gemeenten zwijgen; want het is haar niet vergund te spreken, maar zij moeten ondergeschikt blijven, zoals ook de wet zegt. 35 En als zij iets willen te weten komen, moeten zij thuis haar mannen om opheldering vragen; want het staat lelijk voor een vrouw te spreken in de gemeente. 36 Of is het woord Gods bij u begonnen? Of heeft het alleen u bereikt? 37 Indien iemand meent een profeet of geestelijk mens te zijn, laat hij dan wel weten, dat hetgeen ik u schrijf, een gebod des Heren is.1 Cor.14

De moeilijkheid met deze tekst welke veel onbegrip veroorzaakt, ligt hem in het feit dat men niet let op de reden, welke hier de ondergeschiktheid was. Paulus verbiedt niet dat de zusters bidden, zingen of profeteren. Het gaat erom dat vrouwen geen leiding mogen nemen, of bazig gaan worden in de gemeente, zeker ook geen onderricht of prediking mogen geven, zoals in de andere gemeenten dit ook niet mag zegt Paulus ! De eerste christenen waren meestal bekeerde joden, en daar was het een schande als een vrouw Bijbelstudie of prediking zou geven, omdat dit een gezagstaak is in Gods ogen.

Buiten de gemeente kan zij ZEKER  goed bijdragen bij het verkondigen en uitleggen van het evangelie.

26 En deze begon vrijmoedig op te treden in de synagoge. En toen Priscilla en Aquila hem hoorden, namen zij hem tot zich en legden hem de weg Gods nauwkeuriger uit.Hand.18

11 Een vrouw moet zich rustig, in alle onderdanigheid, laten onderrichten,

12 maar ik sta niet toe, dat een vrouw onderricht geeft of gezag over de man heeft; zij moet zich rustig houden.Want eerst is Adam geformeerd, en daarna Eva.1 Tim.2

Het gaat erom dat een vrouw niet in het publiek mag optreden, om onderwijs te geven. Onderwijs behoort duidelijk tot de taak van een oudste met deze gave. ( 2 Tim.2:2 , Efe.4:11)

WELKE TAKEN HEEFT DE VROUW

IN DE GEMEENTE ?

Een onderwijstaak tegenover kinderen en jeugd. Pastoraal werk voor andere zusters in de gemeente. Zusters kunnen heel goed medewerken in evangelisatiewerk, ziekenbezoek. Ze zorgden voor bejaarde gemeenteleden. Ze kan diakones worden in de gemeente, door de Here aangesteld, er mag niet gehandeld worden naar “aanziens des persoons”.

 

1 Ik beveel Febe, onze zuster, tevens dienares der gemeente te Kenchreeen, bij u aan, 2 dat gij haar ontvangt in de Here op een wijze, de heiligen waardig, en haar bijstaat, indien zij u in het een of ander mocht nodig hebben. Want zij zelf heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend.

Rom 16

ANDERE ASPECTEN VAN DE VROUW

Spr.12:4 Een degelijke vrouw is de kroon van haar man, maar als bederf in zijn gebeente is zij, die beschaamd doet staan.

Hier vinden wij hoe een vrouw kan zijn: ofwel een kroon ofwel de ondergang van haar man.

clip_image004Haar houding bepaalt haar schoonheid in Gods ogen.

Spr. 18:22 Wie een vrouw vond, heeft iets goeds gevonden en gunst van de Here verworven. Het is God die beslist, of mannen een vrouw krijgen of niet. Het klinkt eigenaardig maar zo zien wij dat het God is die mensen gepast bij elkaar brengt. Daarom zocht de vader van de bruidegom een maagd voor zijn zoon! Dat is Gods manier van werken!

Mannen moeten daarom dankbaar zijn.

Spr. 31:30 Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de Here vreest, die is te prijzen.

Vandaag wordt het beeld van de vrouw veelal gebruikt in reclame, precies een voorwerp, lustobject dat succes heeft. Meestal mooie vrouwen, maar de bevalligheid is bedrieglijk. Mensen laten zich misleiden door de vleselijke schoonheid. Ze kunnen de schoonheid niet goed benaderen. God kijkt naar de geestelijke schoonheid, en slechts weinige vrouwen in de maatschappij zijn mooi, slechts zij die de Here vrezen. Ontzag voor God hebben, in plaats van de emancipatie welke graag doordringt in de gemeente.

Ps. 113:9 die de onvruchtbare huisvrouw doet wonen als een blijde moeder van kinderen. Halleluja.

 

clip_image006Het ingrijpen van God in een mensenleven doet wonderen. God kan levensmoed geven en gelukkig maken. Gelukkig zijn is zich afhankelijk te weten van Hem! De tekst lijkt onmogelijk, maar God doet alles voor zijn kinderen, hier een wonderlijk handelen in hun hart! Uit onvruchtbare vrouwen, kwamen grote Bijbelse figuren te voorschijn! Spr. 1:8 Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet;

God waarschuwt de kinderen voor wat ze hebben geleerd van hun moeder, in de onderwijzing van de Bijbel en dit niet te verwerpen of minachten. Dit kan vele jonge levens redden vandaag. Het minachten van de Bijbel of het verbieden erin te lezen zoals in de geschiedenis, was niet tot zegen, maat tot vloek! Daarom zoek de school met de Bijbel voor uw kinderen!