IN DE NAAM VAN JEZUS

DE WONDERLIJKE NAAM VAN JEZIS

 

clip_image002

 

Maar Petrus zeide: Zilver en goud bezit ik niet, maar wat ik heb geef ik u;

in de naam van Jezus Christus, de Nazireeër: Wandel! Hand.3:6

Dit ene vers openbaart aan deze wereld, dat er twee machten zijn. Een Wereldse macht gefundeerd op “zilver en goud”, m.a.w. geld of kapitaal. Een hemelse macht, te mogen spreken in de naam van Jezus, en nieuw leven openbaren, en kennis over de toekomst. De bedelende arme lamme begon een nieuw leven, zijn eerste stappen zette hij naar de tempel om God, zijn Schepper te danken.

Het valt sterk op dat de eerste christenen zoals hier Petrus, enorm veel belang hechten aan die naam van Jezus Christus. Bij de joden wordt er veel meer aandacht besteed aan de betekenis van een persoonsnaam, die zij krijgen bij hun besnijdenis. De naam van God is JHWH, Jahweh, uitgesproken,een heilige naam die niet mag ontheiligt worden, zoals dat vandaag gebeurt! “Uw naam worde geheiligd” bidt Jezus. Allah is de god van de moslims, de paus aanvaard ook die naam, hij ontheiligt!

De eerste christenen werden ook niet ogenblikkelijk “christenen” genoemd, maar wel: “zij, die altijd de naam van onze Heer Jezus aanroepen”.

Deze hemelse macht is niet te koop!

18 En toen Simon zag, dat door de handoplegging der apostelen de Geest werd gegeven, bood hij hun geld aan,19 en zeide: Geef ook mij deze macht, opdat, als ik iemand de handen opleg, hij de Heilige Geest ontvange.20 Maar Petrus zeide tot hem: Uw geld zij met u ten verderve, daar gij gemeend hebt de gave Gods voor geld te kunnen verwerven.Hand.8

In de apostolische tijd waren er ook al mensen, die in de zending van het evangelie, welke een kracht is, brood zagen. Ze dachten hier is geld mee te verdienen! Deze Simon had nu ontdekt dat er een andere macht bestond die groter was dan de macht van het kapitaal. Zo zijn er ook vandaag evangelisten die veel geld verdienen op corrupte wijze, door valse tekenen en schijnbare wonderen van genezing. ( 2 Cor.11:14) Sommigen historici vermoeden dat deze Simon naar Rome is verhuisd.

De naam van Jezus aanroepen, is tot zegen!

Ps. 145:18 De HERE is nabij allen die Hem aanroepen,

allen die Hem aanroepen in waarheid.

God is slechts met die mensen die vandaag Jezus Christus aanbidden, volgens de Bijbel. De toekomst zal dat openbaren. Slechts iedere Jood of heiden die enkel in de naam van Jezus zal geloven, zal behouden worden en ontsnappen aan Gods komende oordelen, ook het laatste oordeel. Weten en ervaren dat God met u is, geeft blijdschap.

Spr. 18:10 De naam des HEREN is een sterke toren;

de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar.

In de oudheid was een toren een vorm van bescherming tegen vijandige invallers. Wie de naam van Jezus aanroept is safe, is in veiligheid. Bescherming tegen angstgevoelens en zorgen verdwijnen niet met medicatie! Ps. 124:8 Onze hulp is in de naam des HEREN, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Die naam onnodig gebruiken is een vloek.

De profeet Jeremia schreef tot zijn volk dat ze niet angstig dienden te zijn voor de onheilstekenen aan de hemel, zoals de andere ongelovige volkeren. Let erop vandaag, zijn er nu ook al onrustwekkende berichten van tekenen en verschijnselen aan de hemel.

Jeremia schreef: 6 Niemand is U gelijk, HERE! groot zijt Gij en groot is uw naam in kracht!7 Wie zou U niet vrezen, o Koning der volkeren? Want U komt het toe, want onder al de wijzen der volken en onder al hun koningen is niemand U gelijk! Jer.10

Ieder volk of land die de naam van Jezus Christus niet wil aanroepen zal meer en meer Gods oordelen ontvangen! God zal een einde maken aan al het aanbidden van allerlei eigen of vreemde afgodsbeelden op deze aarde. Er komt een nieuwe tijd! Let op wat de profeten schrijven in:

clip_image004clip_image005clip_image006Psalm 79:6 Stort uw grimmigheid uit over de volken die U niet kennen, en over de koninkrijken die uw naam niet aanroepen;

Vandaag wordt er veel bloed vergoten onder de Arabische volkeren, volkeren die een god van oorlog dienen. (Dan.11:38) Kadhafi wilde destijds een “ Jeruzalem leger “opbouwen, en strijden tegen de allerhoogste!  Volkeren die de aankomende antichrist zullen volgen. Zal deze omwenteling in het M.O. niet leiden tot de tienstatenbond? Het hervormen van machtsblokken? Een verbond met de EU? Een komende wereldregering? Het is moeilijk om alles profetisch op een rijtje te plaatsen!

Petrus noemt Jezus Christus ook de “hoeksteen”!

11 Dit is de steen, door u, de bouwlieden, versmaad, die nochtans tot hoeksteen is geworden.12 En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.Hand.4

Wie vandaag zoiets predikt, bezondigt zich aan discriminatie zou je kunnen denken en zeggen. Hij zou en zal veel tegenstand ondervinden. Dit komt door de wereldse en on-Bijbelse religieuze machten die zich manifesteren. Eeuwig leven is er enkel door Jezus Christus. De hoeksteen is een sluitstuk , die al de andere bouwstenen staande houdt. De satan bracht dwaalwegen en verwarring van andere namen in het religieuze leven te brengen. Namen van doden worden aanroepen, bv.Maria. De hemel heeft maar één deur: toont Jezus:

Joh. 10:9 Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

Wie gaf Jezus zijn naam en koppelde er beloften aan?

In onze dagen lijkt het gebruikelijk dat de vader en de moeder een naam kiezen voor hun kinderen; Ze willen dat dan soms geheim houden, tot de dag van de geboorte. De moeder van Jezus heeft niet de gelegenheid gehad om voor haar kind zelf een naam te mogen kiezen. Wel de Vader van Jezus! De Vader van Jezus was de Allerhoogste, God zelf! Ze wist meteen dat het een zoontje zou worden, zonder echografie.

30 En de engel zeide tot haar: Wees niet bevreesd, Maria; want gij hebt genade gevonden bij God.31 En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven.32 Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven,33 en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen. Luk.1

De engel sprak geen Grieks, wel Hebreeuws en sprak van Yeshua, wat redder betekent. Joden die in Jezus geloven spreken altijd van Yeshua, uit respect voor Zijn naam.

Bidden in Jezus naam, dat is pas power!

Johannes 14:14 Indien gij Mij iets vraagt in mijn naam, Ik zal het doen. 15 Wanneer gij Mij liefhebt, zult gij mijn geboden bewaren.

Johannes 16:24 Tot nog toe hebt gij niet om iets gebeden in mijn naam; bidt en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap vervuld zij.

Wat een formidabele belofte verbonden, enkel, aan die heilige naam. Toch zijn er zoveel gebeden zonder verhoring gebleven. Wanneer men iets vraagt in de naam van iemand, dan moet dit altijd in overeenstemming zijn met zijn wil.

Wij vinden dus twee voorwaarden die nodig zijn om te ontvangen waarvoor men bidt.

1. Volmacht hebben gekregen. Joh.1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Hier gaat het over hemelse macht, kinderen van God hebben een volmacht ontvangen, en de H.Geest leidt hen. In deze wereld wordt er gebeden in alle godsdiensten, doch God luistert enkel, naar hen die in de naam van Jezus geloven. Het bidden of aanroepen van de moeder van Jezus, het aanroepen van zelfgemaakte heiligen is pure afgoderij, het brengt vloek en geen zegen!

Vele mensen werden en worden nog steeds listig en ernstig misleid.

2. Vragen in Zijn naam. Wat wij vragen in Zijn naam, moet steeds Bijbels zijn. Wie geen gehoor wil geven aan de Bijbel moet Hem niets vragen. Wie een gebedsverhoring ervaart zal blij en gelukkig zijn, want het bevestigt zijn persoonlijke relatie met God.

In Jezus naam,