SLUWE LISTEN VAN SATAN

 

ENKELE SLUWE LISTEN VAN SATAN

 

 

image

 

3 Doch ik vrees, dat zoals de slang Eva verleidde door haar sluwheid, zo ook uw gedachten bedorven en

afgeweken zijn van de eenvoudigheid jegens Christus.2 Cor.11

In het leven hebben nog vele mensen goede bedoelingen, ze zoeken een overtuiging waarvan ze denken dat ze op het goede spoor zijn, en ze voelen zich schijnbaar goed in hun vel! Voor velen komt het er niet op aan wat men gelooft, of niet gelooft. Dit op zichzelf is al een sluwe valstrik, waarbij de sterveling niet veel verder denkt. De satan boekt daarbij de beste resultaten, en kent op die wijze de minste weerstand, als Jezus maar uit die denkpiste blijft! Hij maakt omstandigheden, waarbij de christenen en anderen weinig Bijbelkennis zouden hebben! Eva kwam in verwarring!

Waarom zijn sluwe gedachtestrijd tegen Israël en de Bijbelgetrouwe Christenen? Wel hij weet dat wanneer een mens met liefde in de Bijbel en in het verlossingswerk van Jezus gaat geloven, dat dan die ziel enkel door dat geloof zal worden behouden.

Hoe werkt satan vandaag?

14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert

zich in een engel des lichts.2 Cor.11

De apostel Paulus doet er geen doekjes om, er zijn mensen leert hij, die op “de kansel” willen komen staan, en zich voordoen als apostelen van Christus. Het zijn de bedrieglijke religieuze arbeiders, die zwaaien met theologische diploma’s om eerbied en gezag te ontvangen! Ze zoeken hun publiek te binden, met allerlei verhalen, fabels, en soms met schijnwonderen! Een ander evangelie dus, waarvoor Jezus heeft gewaarschuwd! (Matth.24:24) Ze geven moeilijke Schriftgedeelten verwrongen weer, en laten twijfels en verwarring achter.

2Ti_4:3 Want er zal een tijd zijn, wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen; maar kittelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelven leraars opgaderen, naar hun eigen begeerlijkheden;

Niemand moet zich laten verleiden, door on-Bijbelse praktijken te volgen of te accepteren. Daarom zijn er vandaag vele gekwetste christenen, die geen gemeente (kerk) meer bezoeken, door teleurstellingen, en liefdeloosheid. Die valse herders, brengen mensen in de gemeente, die niet wedergeboren zijn, die mensen laten zich met goede bedoelingen dopen, en denken herboren te zijn door een waterdoop! Laat staan de complete onzinnigheid van een kinderdoop!

De satan zoekt religieuze wereldmacht, ja door zijn listige praktijken, en misleide mensen! Velen zien daar vandaag brood en voordeel in, zoals in de tijd toen keizer Constantijn, schijnchristen, zijn kerk oprichtte met vele compromissen tussen zijn zonaanbidding, paganisme en de christenen die de bijbel ontrouw werden. Bijbelgetrouwe christenen bleven vervolgd!

De satan boekte al veel succes met de slogan: “ieder zalig in zijn geloof”! Vandaag zoekt hij nog bruggen te leggen tussen Katholiek, Protestant, Evangelisch, Jood of moslim. Let op de inspanningen van de huidige paus, voor toenadering tot de moslims. Let op het wereldwijd samenwerken met de politiek, een nieuw Babylon! (Openbar.17:5)

SATAN TUSSEN DE AANBIDDERS VAN GOD OP BEZOEK.image

6 Het gebeurde nu op zekere dag, dat de zonen Gods voor Jahweh verschenen, en dat ook de satan zich in hun midden bevond. 7 En Jahweh sprak tot satan: Waar komt ge vandaan? Satan gaf Jahweh ten antwoord: Van een zwerven speurtocht over de aarde. Job 1

Bij een samenkomst van Gods zonen, trouwe engelen, die God aanbaden, lezen wij over een aanwezigheid van de satan. Deze was daar zeker niet om God te aanbidden, wel om het kwaad dat de mensen deden aan te klagen. Toch was hij daar kunnen komen. En wat deed hij daar nog meer? De satan is zeer actief over de ganse aarde. Het is niet omdat je hem niet kunt ziet, dat hij er niet is. Zo geloven vele mensen ook niet in zijn bestaan, noch in zijn knechten.image

Zijn dienaren, schijnheiligen, kunnen ook aanwezig waar men God aanbid. Hij is een soort legergeneraal, en laat observeren. Hier in dit geval kende hij de trouwe gelovige Job!

Hij kent ook christenen die wedergeboren zijn, en eigendom van christus zijn geworden. Andere christenen en ongelovigen laat hij met rust, want dezen behoren nog bij hem, ze geloven en vertrouwen op zijn leugens, zoals bv. De theorie van Darwin! Big Bang enz..

De meerderheid van de ooit bestaande wereldbevolking zullen verloren gaan voor de eeuwigheid, omdat ze die listige leugens hebben aangenomen als waarheid! Er is maar één weg ten leven: Jezus Christus!

Psa_126:5 Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien.

Vandaar het grote verdriet van de ware christenen die alles voor hun ogen zien gebeuren. Die weten van Gods oordelen welke komen. Ze zien dat er in hun eigen familie zijn, die leugens geloven, hun eigen kinderen, hun broers of zussen, hun vader of moeder, welke zullen in die oordelen terecht komen, en na hun dood in het laatste oordeel zullen komen. Wedergeboren christenen verliezen vrienden in de wereld, omdat ze niet willen geloven in de God van de Bijbel, en niet verder willen delen in de voordelen van de wereldse ongerechtigheden. Dit alles door de listen van de satan.

De satan zoekt om de christenen te beproeven, maar hij kan niet zonder toelating iets doen. Hij maakt discussie met God zelf, en wil door allerlei sluwe praktijken gelovigen van hun geloof afbrengen.

Dus dit betekent dat wanneer iemand echt christen wordt, het niet altijd rozengeur en maneschijn is geworden. Neen, er kunnen soms zware beproevingen komen, maar met een doel, en het werkt mede ten goede. Anderzijds kunnen bij de wedergeboorte mensen spontaan worden genezen van een ziekte of kwaal, zonder toedoen van iemand! Daarom zoekt satan alternatieven om mensen te genezen zonder bekering! Bedenk de bedevaartsoorden en showgenezingen.

Lukas 22:31 En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft

ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe

Christenen stellen zich soms ook de menselijke vraag:

Waarom overkomt mij dit of dat kwaad? In het leven van een christen kan het soms jaren duren eer men begrijpt waarom bepaalde pijnlijke gebeurtenissen in zijn leven hebben plaatsgevonden. En men dankt God!

Christen zijn is op stage zijn, en echt een leerling van Jezus zijn. Ons verstand is te beperkt om Gods wegen in ons leven te begrijpen. Job begreep het ook niet meteen! God liet toe dat het geloof in Job werd beproefd, om aan te tonen dat in het tijdelijke aardse leven van Job, het bijzonderste, zijn geloofszekerheid was! Zo kwam satan als de grote verliezer uit de strijd. Job werd achteraf dubbel gezegend!!

Ook Jezus werd listig beproefd door de duivel! Let op het listige werk van satans knechten, farizeeën, kerkleiders.

Denk aan de overspelige vrouw welke ze bij Hem brachten, om Hem te kunnen aanklagen, dat Hij de wet niet volgde, en de doodstraf uitsprak!

1Pe_1:7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, en eer, en heerlijkheid, in de openbaring van Jezus Christus;

DE DEADLINE VAN SATAN IS HEEL NABIJ!

Rev 12:12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd heeft.

12 Juicht daarom hemelen, en die er in woont! Wee echter de aarde en de zee! Want de duivel is tot u neergedaald; Hij is ziedend van woede: Want hij weet, hij heeft slechts weinig tijd.

Onze dagen worden gekenmerkt door het kwaad. Het kwaad en onrecht zal nog vermeerden, en de wetteloosheid toenemen. De samenleving bewijst dagelijks dat de Bijbel de waarheid heeft gesproken. Met al het onschuldig bloed dat vandaag vergoten wordt zou men meren van bloed kunnen vullen. Mattheüs 24:12 En omdat de wetteloosheid zal toenemen, 3 zal de liefde van velen 4 verkoelen.

Er is één oplossing: Jezus, Hij komt de Zijnen wegnemen, wegrukken, “rippen” om bij Hem te wonen in de hemel! Wij verwijzen naar de rapture, de opname, de eeuwenlange hoop der christenen. (https://biblespace.wordpress.com/. De opname, een snelle hemelvaart van de christenen, welke de satan listig in de doofpot wil steken, en zo tracht listig te verkondigen als valse leer!

Psa 97:11 Het licht is voor den rechtvaardige gezaaid,

en vrolijkheid voor de oprechten van hart.

12 Want de ogen des Heeren zijn over de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun gebed; maar het aangezicht des Heeren is tegen degenen, die kwaad doen.1 Petr.3