GOD IS ONZE SCHUILPLAATS

 

GOD IS ONS EEN SCHUILPLAATS!

 

clip_image002

 

Wij weten dat de komst van Jezus, onze God, voor de zijnen zeer nabij is. Niet alleen de tekenen der tijden wijzen ons daarop, maar ook de vele gevaarlijke dwalingen welke zich voordoen onder christenen, en afvalligheid. Wat het jaar 2012 ons nog zal brengen, weten wij niet, maar de Here gaf mij te spreken om het jaar in te zetten over “het schuilen bij Hem.”

1Pe 4:17 Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods; als het bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die ongehoorzaam blijven aan het evangelie Gods?

Meteen weten wij dat het oordeel eerst begint bij Zijn gemeente. Het is al lang aan de gang, en dan komen de geprofeteerde oordelen over deze wereld welke oordeelsrijp is door ongehoorzaamheid aan Gods woord, de bijbel!

De Bijbel staat vol van voorbeelden van vrede en oorlog, haat en nijd, steeds in afhankelijkheid van het gehoorzamen aan Gods woord, en Israël is voor ons als een voorbeeld, zo stelt ook de apostel Paulus het. Doch door alles heen is er een schuilplaats die de Here voorziet in dagen van moeilijkheden en oorlogsdreiging zoals momenteel in het M.O.

Ook Jezus kreeg een schuilplaats, een spelonk, toen Hij in de wereld kwam, ondanks de moeilijkheden en er geen plaats was voor onze Heiland.

EEN SCHUILPLAATS VOOR ISRAEL EN DE GEMEENTE

32 En het zal geschieden, dat ieder die de naam des HEREN aanroept, behouden zal worden, want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de HERE gezegd heeft; en tot de ontkomenen zullen zij behoren, die de HERE zal roepen. Joel 2

1 Want zie, in die dagen en te dien tijde, wanneer Ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, 2 zal Ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Josafat, en Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israel, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden,Joel 3

In de moeilijkste dagen welke nog komen voor Gods volk, zal er een schuilplaats zijn. De berg Sion in Jeruzalem. Jes 30:19 Want gij volk, dat op Sion, in Jeruzalem, woont, gij zult niet blijven wenen. Hij zal u zeker genadig zijn op uw luid geroep; zodra Hij dat hoort, zal Hij u antwoorden.

De berg Sion was de plaats waar Gods volk ging bidden. Ook in de toekomst zal Israël daar de Here aanroepen staat er. Aanroepen is bidden. Mr 13:14 Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting ziet staan, waar hij niet behoort (die het leest, geve er acht op) laten dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen.(Richting Jordanië)

Bergen zijn altijd een goede schuilplaats.

De grote benauwdheid van Jacob staat voor de deur. Doch wellicht komt nog eerst de oorlog van Gog uit Magog. (zie studie op de site)

De staatsleider van Iran roept het onbeschaamd uit, dat Israël moet verdwijnen van de aardbol! Dit is de wens van satan, elk aandenken aan Golgotha en Gods volk en de gemeente moet verdwijnen! Zullen atoomkelders de goede schuilplaats zijn?

15 De zon en de maan worden zwart en de sterren trekken haar glans in.

16 En de HERE brult uit Sion en verheft zijn stem uit Jeruzalem, zodat hemel en aarde beven. Maar de HERE is een schuilplaats voor zijn volk en een veste voor de kinderen Israels.

17 En gij zult weten, dat Ik, de HERE, uw God ben, die woon op Sion, mijn heilige berg, en Jeruzalem zal een heiligdom zijn, en vreemdelingen zullen er niet meer doortrekken. Joel 3

Hier vinden wij dat de Here zelf de schuilplaats is. Een schuilplaats is er altijd om bescherming en rust te vinden, zich te beschermen tegen het kwaad. Je kunt vervolgd worden door het kwaad op allerlei wijze, bijzonder als je een kind van God bent, de satan gaat rond als een briesende leeuw, en er is nog weinig tijd over. De satan vervolgt door letterlijke en geestelijke vervolging als het maar eindigt met de dood. Een schuilplaats is nodig, de Here is een schuilplaats, daar waar wij bidden.

Ook koning David zocht een schuilplaats en bad!

Psalm 142: 2 ik stort mijn klacht voor zijn aangezicht uit, ik maak Hem mijn benauwdheid bekend. {}

3 Wanneer mijn geest in mij versmacht, kent Gij mijn pad. Op de weg die ik ga, verbergen zij mij een strik;4 schouw ik naar rechts en zie ik uit; niemand ziet naar mij om. Is mij de toevlucht ontvallen; niemand vraagt naar mij.5 Tot U roep ik, HERE; ik zeg: Gij zijt mijn schuilplaats, mijn deel in het land der levenden.6 Sla acht op mijn smeken, want ik ben zeer verzwakt; red mij van mijn vervolgers, want zij zijn sterker dan ik.

Een echt verhaal.

Op een bepaald moment diende een familie in Engeland te vluchten naar een verder afgelegen plaats vanwege hevige bombardementen. Iedereen was angstig en zocht schuilplaatsen.

Deze familie was meer dan 100 km verder gevlucht en hadden een plaats gevonden bij andere mensen. ’s Avonds zat men bij de kachel, en de vader was bezig een boek te lezen, doch buiten was het hevig aan het stormen, en de regen kletterde hard tegen de vensters.

Zijn kind een meisje, zat heel stil niet ver van hem. De vader nam een oogopslag naar het meisje en zag dat ze opnieuw bang was, nu van het hevig stormen.

Hij zei: Kom bij mij, en ze nestelde zich op zijn schoot, en ze legde haar hoofdje tegen zijn borst.

Ze kwam helemaal tot rust. Toen zei ze plots: Papa, ik hoor het kloppen van je hart!

En de vader zei: Waar je vaders hart hoort kloppen, daar is het de veiligste schuilplaats!

Waar horen wij nu Gods hart kloppen?

Zo is het ook voor een christen, wanneer hij in angsten terecht komt, door allerlei kwaad dat op hem af komt, dan kan hij tot rust komen, daar waar Gods hart klopt!

Het kloppen van het hart dat is het leven. God is een vader, en om Zijn hart te horen kloppen, moet je dicht bij Hem schuilen en tot Hem naderen. Biddend de Bijbel lezen. Joh 6:63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. Onder schuilen moeten wij het bidden in Geest en in waarheid, verstaan dat leert de Bijbel. Bidden is niet het aframmelen van voorgeschreven gebeden!

Een vers uit Psalm 62 toont waar je Gods hart vindt.

8 Vertrouwt op Hem te allen tijde, o volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht; God is ons een schuilplaats. Psalm 62

De uitleg door de rabbijnen over wat betreft de schuilplaats, staat hier eigenlijk een voorwaarde. Zij bekijken dit vers als: Indien je altijd op de Here vertrouwt, dan pas is Hij een perfecte schuilplaats.

Het lijkt wel in hun ogen een gewoonte te zijn steeds in alles op Hem te vertrouwen.

Ps 118:8 Het is beter bij de HERE te schuilen dan op mensen te vertrouwen;

Op mensen vertrouwen betekent ten rade gaan bij mensen, hulp zoeken en bescherming zoeken, zoals vandaag de dokters en advocaten, of politiekers, de biechtvaders zijn voor alle ongelovigen. Zulke mensen zegt God zullen zwaar teleurgesteld worden.

1 Wee de opstandige kinderen, luidt het woord des HEREN, die een plan maken, dat echter niet van Mij komt, en een verbond sluiten, dat echter niet uit mijn Geest is, om zonde op zonde te stapelen;

2 die op weg gaan naar Egypte zonder Mij te raadplegen, om toevlucht te zoeken onder de bescherming van Farao en om te schuilen in de schaduw van Egypte.

3 Maar de bescherming van Farao zal u tot schande worden en het schuilen in de schaduw van Egypte tot smaad. Jesaja 30

Spr 30:5 Alle woord Gods is gelouterd; hun die bij Hem schuilen, is Hij ten schild.

Overal waar wij in stilte kunnen bidden en ons hart uitstorten, waar we Hem kunnen aanroepen. De Here leerde het zijn discipelen, hoe zij konden schuilen.

Mt 6:6 Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene; en uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u {in het openbaar} vergelden.

Bent u bij God gekend?

Wanneer ken je iemand? Wel wanneer je hem veel ziet.

God kent je, wanneer Hij je ook veel hoort en je bij Hem gaat schuilen.

Na 1:7 De HERE is goed, een sterkte ten dage der benauwdheid; Hij kent hen die bij Hem schuilen.

Sef 3:12 En Ik zal in uw midden overlaten een ellendig en gering volk, en wie schuilen bij de naam des HEREN.

Een gedachte over “GOD IS ONZE SCHUILPLAATS”

  1. Wat staat ons te wachten?de crach van de euro?burgeroorlog in Spanje-Griekenland?Italie?het volk heeft honger?het zwarte paard?honger werdt voorzegt:de rijken zullen hun goud en waardevolle dingen voor hun deur smijten om gerust gelaten te worden: dus je woont beter in een klein huisje dan in een grote villa.gr VM

Reacties zijn gesloten.