DE KROON DES LEVENS

 

 

clip_image001

clip_image003

Met veel belangstelling kijken de politiekers vandaag al uit hoe de verkiezingen zullen verlopen, en ze hopen sterk op een goed resultaat. Daarom doen ze vele beloften om stemmen aan te trekken. Intussen weten wij hoe mensen zijn geschapen, en zoeken om deze wereld te verbeteren, elk op hun eigen wijze. Christenen laten zich niet meer verder verleiden, en hebben geleerd uit de geschiedenis, en toetsen alles aan wat God sprak. Jeremia 17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de HERE wijkt. De politiek wijkt af van de Bijbels christelijke waarden, straks zinken alle goddelozen helemaal weg in het moeras van de eigenzinnigheid. Ook christenen laten zich soms verleiden, zoals in de geschiedenis. Gelukkig komt straks Jezus terug, om de wereld te regeren, vanuit Jeruzalem! God beloofde dat Zijn kinderen zouden ontkomen aan dit verderf dat over de wereld komt! (2 Petr.1:4).

Ja, God heeft ook beloften gedaan, maar Hij is een God die nooit liegt!

(2 Cor.1:20) In de Bijbel vinden wij tal van beloften, en vandaag nemen wij er een welke God beloofde aan alle Bijbelgetrouwe christenen:

De beloofde “Kroon des levens”.

Openbaring 2:10 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens.

Jakobus 1:12 Zalig is de man, die in verzoeking volhardt, want, wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die Hij beloofd heeft aan wie Hem liefhebben.

11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.Openbar.3

Ja, ieder wedergeboren kind van God weet dat wij vandaag in gevaarlijke tijden leven, en dat de eindtijd zonder enige twijfel is begonnen. (2 Tim.3:1)

Doch zijn kinderen zullen niet angstig zijn voor wat nog komen moet. Wij mogen Gods beloften vertrouwen tot in de kleinigheden. Het zijn geen beloften van een kerk, van mensen, maar beloften beschreven in Gods woord, de Bijbel! Integendeel christenen mogen en moeten zich verblijden, want hun toekomst is zalig! Ze worden als koningen met een kroon! Natuurlijk zal dit beperkt worden, want het zal een “klein kuddeke” zijn. (Luc.12:32)

Mattheus 22:14 Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren.

Een aardse kroon symboliseert aardse macht, heerlijkheid, maar, een hemelse kroon des levens, betekent eeuwig leven, en is voor ieder mens van goede wil en zijn vertrouwen slechts stelt op Jezus!

Zijn er voorwaarden aan deze belofte?

Inderdaad, iedereen kan zomaar zeggen: Ik geloof in Jezus Christus, en leven zonder rekening te houden met wat Jezus leerde!

De eerste voorwaarde sprak, over lijden!

Wie Jezus wil volgen, moet weten dat er een mogelijkheid bestaat, dat hij nadelige gevolgen kan ondervinden, net zoals de eerste christenen, die niet verder de Romeinse keizer wilden aanbidden, of zijn staatsgodsdienst, (alle godsdiensten samen) en daardoor werden ze vervolgd, vermoord of in gevangenissen werden gebracht.

Zoals ook de Bijbelgetrouwe christenen, ketters of geuzen werden genoemd, en op de brandstapel werden geplaatst, gevierendeeld of gewurgd, zoals ook in de stad Veurne destijds! Deze echte christenen zullen nog hun kroon ontvangen, want God liegt niet en vergeet niet zoals de stervelingen en hun beloften!

Dit was de tijd dat de satan, door zeer bruut geweld probeerde het levende christendom te vernietigen, en het valse Babelse christendom te vestigen Johannes 15:18 Indien de wereld u haat, weet dan, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft.

De tweede voorwaarde spreekt over volharding.

Inderdaad, de wereld is zeer verleidend, maar kan ook beproeven door tegenslagen, ziekte en allerlei kwaad. Daarom horen wij geregeld de vraag: Waarom laat God al die dingen toe? Waarom kunnen ook christenen tegenslagen krijgen?

God blijft de vrije wil van de mens respecteren, God geeft raad, Hij gaf het aan zijn volk Israël, later aan al de volkeren. Maar de mens keert zich tegen die God, zijn Schepper. Vandaag is dit duidelijk waar te nemen, hoe de wereld zich keert tegen Israël, met leugenachtige berichtgeving. Israël, nog steeds Gods volk, Zijn oogappel!

Handelingen 2:42 En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden.

Het eerste punt waarin een christen dient te volharden, is in het onderwijs en onderricht vanuit de Bijbel. God stelt zelf mensen aan die deze taak zorgvuldig vervullen. De wereld is vandaag als een duistere jungle, waar het kwaad je van alle kanten kan bespringen. Geen olie (Bijbelkennis) meer, is geen licht op je levenspad, en de bruidegom is op komst!

Dit is en blijft een voorwaarde om de kroon te ontvangen.

2 Timotheüs 2:12 indien wij volharden, zullen wij ook met Hem als koningen heersen; indien wij Hem zullen verloochenen, zal ook Hij ons verloochenen;

De derde voorwaarde voor die kroon, spreekt over: “Het woord vasthouden”

De apostel Paulus zag in de Bijbel, de wijsheid van God en stelde het boven alle menselijke wijsheid en wetenschap. De grote geloofsafval vandaag komt door het loslaten van de gezonde Bijbelse leer.

19 Want er staat geschreven: Verderven zal Ik de wijsheid der wijzen, en het verstand der verstandigen zal Ik verdoen.20 Waar blijft de wijze? Waar de Schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze tijd? Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt?21 Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven.1 Cor.1

God zal de eigenwijsheid van de wereld ten onder laten gaan. God zal de theoloog en filosoof belachelijk maken. Maar hen die God vertrouwen zullen behouden worden, zullen die kroon krijgen.

Hoe houden wij het woord vast?

Het begint wanneer men Gods woorden aanvaard met hart en ziel, dit is de goede aarde waarin het zaad valt. Soms zitten stenen onder de aarde die een hinder zijn. Die stenen zijn de hardheid, onwilligheid van het hart, ons denken, dat brengt iemand ertoe, dat hij God zal dienen, zoals hij zelf wil, op eigen manier, dit kan leiden tot het niet doorstaan van een komende eventuele proef, dus verlies van die kroon!

God wil gehoorzaamheid als een liefdevolle, maar strenge vader. Wij begrijpen dit niet altijd, denk aan die strenge vader die op reis was, een zijn zoontje zat onder een kleine boom in de schaduw, plots riep de vader naar zijn zoontje, kom onmiddellijk op uw knieën tot bij mij. Het zoontje deed dit, maar vroeg toen hij bij zijn vader opstond: Waarom? Toen zeide de vader tot zijn zoontje, kijk nu even achterom naar de boom, en zie boven uw hoofd zat een giftige slang!

God ziet gevaren die wij niet altijd zien, daarom is het goed naar Hem te luisteren, ook al begrijpen wij Godfs ondoorgrondelijke wegen niet, achteraf begrijpen wij dit beter!

11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.Openbar.3

Sola scriptura,

enkel de Bijbel vasthouden!

In Jezus naam!

clip_image005