NAAR HEM ZULT GIJ LUISTEREN!

clip_image001

 

 

clip_image002

 

13 Gij zult onberispelijk staan tegenover de HERE, uw God;

14 want deze volken, die gij verdrijven zult, luisteren naar wichelaars en waarzeggers, maar u heeft de HERE, uw God, dit niet toegelaten.

15 Een profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar hem zult gij luisteren.

16 Juist zoals gij van de HERE, uw God, gevraagd hebt op Horeb, op de dag der samenkomst, toen gij zeidet: Ik wil niet langer de stem van de HERE, mijn God, horen en dit grote vuur niet langer zien, opdat ik niet sterve.

17 Toen zeide de HERE tot mij: Het is goed, wat zij gesproken hebben;

18 een profeet zal Ik hun verwekken uit het midden van hun broederen, zoals gij zijt; Ik zal mijn woorden in zijn mond leggen, en hij zal alles tot hen zeggen, wat Ik hem gebied. Deut.18.

Wanneer wij even stilstaan bij deze profetie, dan moeten wij, kijken naar de context waarin dit werd geschreven.

Gods volk werd hier herinnerd aan een bepaald gebod des Heren. Namelijk niet te luisteren naar valse profeten, waarzeggers of pendelaars. Dit waren toekomstvoorspellers. Toekomstvoorspellers waren een zeer ernstig gevaar voor Gods volk.

Vandaag leven wij opnieuw temidden van mensen die zoeken om hun persoonlijke toekomst te kennen. De occulte wereld speelt daarop in, met alle gevolgen vandien voor de ongelovige of de kerklopende mens. Het is hem niet tot zegen. Deze wereld zit in een nooit gekende zware crisis op alle aspecten van de maatschappij tot de natuur inbegrepen! Ongerechtigheid kan men iedere dag vaststellen!

In dit profetisch licht profeteert voorspelt Mozes de komst van Jezus, als de profeet! Het licht der wereld zou komen. Alleen Jezus kent de waarachtige toekomst!

De Joden wisten van de komst van de profeet, hun Messias! Bv: de Samaritaanse vrouw wist er zelfs van.

Mozes maakte duidelijk, en zei : …naar Hem zult gij luisteren..!

Ja de wereld moet naar Hem luisteren wanneer zij gelukkig en in vrede en gerechtigheid wil leven. Maar de wereld luistert niet, daarom kent de wereld geen vrede, maar slechts bloedvergieten. Een aards gericht leven moet veranderen naar een hemelsgericht leven.

Welke gevolgen heeft het niet luisteren naar Jezus?

22 Mozes toch heeft gezegd: De Here God zal u een profeet doen opstaan uit uw broeders, gelijk mij: naar hem zult gij horen in alles wat hij tot u spreken zal; 23 en het zal geschieden, dat alle ziel, die naar deze profeet niet hoort, uit het volk zal worden uitgeroeid. Hand.3

Iedere ziel, ook de Joodse ziel, die niet naar Jezus wil horen en geloven zal een verloren ziel zijn, en gaat naar de hel. Over de hel spreekt men nog weinig, wanneer men het evangelie brengt. Maar het evangelie moeten wij niet verkopen als waspoeder of een nieuwe auto die naar de wensen van mensen worden gemaakt.

Het evangelie moet verkondigd worden als een blijde boodschap met toekomst!

Verkondigen is niet sluw verkopen en doelgerichte streefcijfers behalen, en iedere zondag tellen hoeveel mensen er aanwezig zijn!

Verkondigen is met gezag waarschuwen en oproepen tot bekering. Valse profeten zwijgen bijna altijd over de hel bij hun verkondiging!

Mr 6:12 En zij vertrokken en predikten, dat zij zich zouden bekeren.

Valse predikers zoeken om mensen opnieuw in de kerk te krijgen, maar prediken geen bekering! Joh 16:8 En als Hij komt, zal Hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel;

Het is een uitnodigen om te luisteren naar het N.T., naar Jezus, naar Hem zult gij luisteren en gehoorzaam zijn.

1 k betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap:

2 verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting.

3 Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 2 Tim.4

Had men bij mij er niet op aangedrongen om een Bijbels boek te lezen, was ik nooit tot geloof gekomen. Nochtans las ik nooit boeken! Het Bijbels boek was op de toekomst gericht, en geen gepraat van waarzeggers of pendelaars. Had men bij mij het evangelie gebracht met een verkoopstechniek, was ik misschien een kerkloper geworden i.p.v. een christen en behouden.

Onder het woord verdichtsels moet men ook verstaan, fabels en meeslepende verhalen. Wij letten op het succes van de Da Vinci fabel.

1Co 2:4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht,

Wij leven vandaag volop in de dagen dat het christendom in verval is gekomen. De grote afval is begonnen. Dit betekent niet dat niemand meer naar een kerk of gemeente zou gaan, maar dat men de gezonde leer niet meer aanvaard!

Men plooit ook bijbelteksten naar zijn eigen zin. Velen verleiden zichzelf.

2Th 2:3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

Dit moet gebeuren voor de zichtbare wederkomst van Jezus op aarde!

De gezonde leer omvat een bekering en een bevrijding.

Het Middernachtsroep-tijdschrift van juli 2006 maakt melding dat men het evangelie niet meer verkondigd als vermanend, maar een evangelie van “ het zich goed voelen” predikt.

De satan verdraait en vervormt het woord van God, sprekende en schrijvende. ( Slechte nieuwe Bijbelvertalingen, zangbundels met oecumenische bedoelingen).

Opb 22:18 Ik betuig aan een ieder, die de woorden der profetie van dit boek hoort: Indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen de plagen, die in dit boek geschreven zijn;

Het geloof heeft niets met voelen te maken, maar alles met vertrouwen en een

Ware hoop en een leven uit de verwachting van Jezus wederkomst.

13 Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke arbeiders, zich veranderende in apostelen van Christus. 14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. 2 Cor.11

Mozes bevrijdde zijn volk Israel uit de slavernij van Egypte en de farao!

Jezus, Is gekomen om de mens te bevrijden van de slavernij aan de zonde en satan.

Mozes redde Israël door het bloed van het paaslam.

Jezus, redde door Zijn eigen bloed, en Hij was het paaslam.

TV- Evangelisten brengen het evangelie met genoeg water in de wijn, men past zich aan, aan de verlangens van de zondaar, die men zelfs geen zondaar meer wilt noemen. Door af te wijken van de gezonde leer kan men komen tot compromissen met andere valse godsdiensten. Zo is Babel zich bezig met wereldwijd te vormen. Westerse regeringen volgen de oecumene. Bijbelgetrouwe gemeenten zullen in de toekomst in het gedrang komen wanneer zij nog de gezonde leer verder willen brengen. Dit kan in de toekomst leiden tot meer huisgemeenten, en dit is nu al het geval.

Financiële steun van de overheid voor ongewenste voorgangers zou kunnen wegvallen.

Evangelische of protestantse gemeenten wijzen er niet verder op dat de Rooms-Katholieke leer een dwaalleer is van formaat! Opb 17:1 En een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij, zeggende: Kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren,

Rome wordt wellicht het nieuwe Babel.

Opb 2:25 Maar wat gij hebt, houdt dat vast, totdat Ik gekomen ben.

Opb 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

2 gedachten over “NAAR HEM ZULT GIJ LUISTEREN!”

  1. Bestaat de hel dan?volgens de getuigen van Jehovah is God geen sadist die mensen pijnigt;en is het graf sjeool,en de levenskracht of ziel gaat terug naar God;hij houd uw gegevens bij,tot bij de de opstanding.En bij de mormonen gaat je ziel naar een speciale locatie waar je weer onderricht wordt in de waarheid;en na verloop van tijd verhuis je naar de heerlijkheid of naar Tarsis waar het altijd duister is.gr VM

    Like

  2. En waaruit kun je opmaken,in de bijbel, dat je niet mag roken?en geen koffie drinken?en mag je coca-cola drinken?Volgens Dr Roy Martina is dit allemaal slecht voor de gezondheid.gr VM

    Like

Reacties zijn gesloten.