EEN VERVLOEKING

clip_image001

Bileam

In het woord vervloeking vinden wij het woord “ vloek “. In het oude testament vinden wij voor dit woord drie verschillende Hebreeuwse woorden : “ alah” , gillel, “arar” . Deze woorden hebben elk hun eigen karakter. Wij gaan daarom deze woorden van even dichter bekijken, om te begrijpen wat het in werkelijkheid betekent.

De vloek : “ alah “ . De vloek over een zonde in het verleden. Wanneer iemand van zonde word overtuigd, en dit ontkent, stelt zich onder de vloek van God. Indien hij of zij niet schuldig is, zal de vloek geen gevolg kennen.

 NUM;5 : 11-28

11 De Here nu sprak tot Mozes: 12 Spreek tot de Israëlieten en zeg tot hen: Wanneer iemands vrouw zich misgaan zal hebben en hem ontrouw zal zijn geworden, 13 En een ander met haar geslachtsgemeenschap zal hebben gehad, zonder dat het aan haar man bekend werd, daar het verborgen bleef, dat zij zich verontreinigd had, en er geen getuige tegen haar was, en zij niet betrapt werd, 14 En wanneer dan de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich verontreinigd heeft, of wanneer de geest der jaloersheid over hem komt, zodat hij jaloers wordt ten aanzien van zijn vrouw, terwijl zij zich niet verontreinigd heeft, N u m e r i 515 Dan zal die man zijn vrouw tot de priester brengen met een offergave voor haar van een tiende efa gerstemeel, waarover hij geen olie gegoten heeft en waaraan hij geen wierook toegevoegd heeft, omdat het een spijsoffer der jaloersheid is, een herinneringsoffer, dat ongerechtigheid in gedachtenis brengt. 16 Dan zal de priester haar doen naderen en voor het aangezicht des Heren stellen, 17 En de priester zal heilig water nemen in een aarden vat, en de priester zal van het stof dat op de vloer van de tabernakel ligt, nemen en aan het water toevoegen.

28 Heeft de vrouw zich echter niet verontreinigd en is zij rein, dan zal zij ongestraft blijven en zwanger kunnen worden.

De man verdenkt zijn vrouw van overspel. Wanneer zij niet zondig is, zal de vloek haar niet treffen. Deze wet maakte dan uit of de jaloersheid van de man gegrond was of niet. Deze wet beschermde de eerlijke vrouw.

Op openlijk overspel, stond de doodstraf.

God gebruikt het vloekbrengend water om de waarheid aan het licht te brengen. Zo brengt Gods woord klaarheid in de duistere dagen van het huwelijk. Maar voor allen die het woord niet geloven zal het tot een vloek zijn. ( hel ).Overspel vierde hoogtij ten tijde van Jezus. Ook ten tijde van Zijn wederkomst, en dit zien wij vandaag al. Deze wet paste men niet meer toe.

“ ALAH” DE VLOEK OVER DE ZONDE IN DE TOEKOMST.

24 Toen de mannen van Israël op die dag bedreigd werden, had Saul het volk een vervloeking doen uitspreken: Vervloekt is de man, die spijs eet voor de avond en voordat ik mij op mijn vijanden gewroken heb. Daarom gebruikte niemand van het volk enig voedsel. 25 En het gehele volk kwam bij een bos en er was honig op het veld. 26 Toen het volk bij het bos kwam, zie, daar vloeide honig, maar niemand bracht de hand aan de mond, want het volk vreesde de eed. 27 Jonathan echter had niet gehoord, dat zijn vader het volk had doen zweren. Hij strekte de stok die hij in de hand had, uit en doopte de punt in de honigraat; daarop bracht hij de hand aan de mond en zijn ogen stonden weer helder. 1 S a m u ë l 1 428 En iemand uit het volk nam het woord en zeide: Uw vader heeft het volk uitdrukkelijk doen zweren: vervloekt is de man, die heden spijs eet; daarom is het volk uitgeput. 29 Toen zeide Jonathan: Mijn vader heeft het land in het ongeluk gestort; ziet eens, hoe helder mijn ogen staan, nu ik een weinig van deze honig geproefd heb.

Hier is de vloek uitgesproken onder vorm van een eed. De vloek trof Jonathan niet, God heeft alle macht over de uitgesproken vloeken.

44 Saul zeide: Zo moge God mij doen, ja nog erger, voorwaar, gij moet zeker sterven, Jonatan. 45 Maar het volk zeide tot Saul: Zou Jonatan sterven, die deze grote overwinning in Israel behaald heeft? Dat zij verre! Zo waar de Here leeft, er zal geen haar van zijn hoofd ter aarde vallen. Want met Gods hulp heeft hij heden dit verricht. Zo bevrijdde het volk Jonatan, en hij stierf niet.

5 Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Here, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten,

( Exod. 20 )

Zonder te weten legt men een vloek op zijn kinderen door aan afgoderij te doen.Afgoderij, is iedere god buit de God van Israël, of alles wat afhoudt om de levende God te dienen. Ook het aanbidden van beelden, het door ons gekende “dienen”, allerlei voorgeschreven gebeden, en bedevaartsbezoeken aan bepaalde plaatsen van afgoderij, als bv. Lourdes.

DE VLOEK “ QILLEL “

Dit is een vloek die iemand kan treffen naar geest en lichaam, na een begane zonde. Hier is de zonde het begin van de uitwerking van de vloek Dit soort vloeken kan ook iemand vernederen en depressief maken.

Kunnen mensen vervloeken ? Ja ! Maar mogen niet !

17 Wie zijn vader of zijn moeder vervloekt, zal zeker ter dood gebracht worden.( Exodus 21:17) 21 Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. ( Spreuken 18 )

8 maar de tong kan geen mens bedwingen. Zij is een onberekenbaar kwaad, vol dodelijk venijn. 9 Met haar loven wij de Here en Vader en met haar vervloeken wij de mensen, die naar de gelijkenis Gods geschapen zijn: ( Jacobus 3 )

Wanneer kinderen op lasterlijke wijze hun ouders vervloeken, is dat hetzelfde of dat men aan Godslastering doet, daarop staat de doodstraf in het O.T.De tong die kwaad spreekt van mensen, en lastert , die vloekt , omdat de mens naar Gods beeld is geschapen !Denk aan Mirjam de zuster van Mozes die kwaad sprak : de vloek kwam, melaatsheid ! Wie kwaad spreekt stelt zich open om een vloek te ontvangen.

SIMI

5 Toen koning David bij Bachurim gekomen was, kwam vandaar een man uit het geslacht van het huis van Saul; hij heette Simi en was de zoon van Gera. Onder het uitspreken van vervloekingen kwam hij nader. 6 En hij wierp met stenen naar David en naar alle dienaren van koning David, ofschoon al het volk en alle helden rechts en links van hem liepen. ( 2 Sam. 16 :5-14 ) 7 Terwijl hij zijn vervloekingen uitte, sprak Simi, aldus: Ga weg, ga weg, bloedvergieter, nietswaardige!

8 De Here vergeldt u al het bloed van het huis van Saul, in wiens plaats gij koning geworden zijt, de Here geeft het koningschap aan uw zoon Absalom; zie, gij zijt nu in de ellende, omdat gij een bloedvergieten zijt. 9 Toen zeide Abisai, de zoon van Seruja, tot de koning: Waarom vervloekt deze dode hond mijn heer de koning? Laat mij toch naar de overkant gaan en hem het hoofd afhouwen. 10 Maar de koning sprak: Wat heb ik met u te doen, zonen van Seruja? Laat hem mij maar vervloeken! Wanneer de Here tot hem zegt: vervloek David, Wie zal dan zeggen: waarom doet gij dat? 2 S a m u ë l 1 6

Dit vloeken hield vernedering in en pogingen om David kwaad aan te richten.Hier vinden wij een mens vol haat, die David vervloekt, toen David op de vlucht was voor Absalom, die koning wilde worden.David laat hem begaan, en stelt zijn vertrouwen op God. Ook toen men Jezus vernederde en bespotte, liet hij hen doen. Wij hebben niets te vrezen als wij een gerust geweten hebben tegenover de Heer. Het vloeken heeft dan geen enkel vat op ons !

DE VLOEK : ARRAR

Dit is de algemene vloek

15 Maar indien gij niet luistert naar de stem van de Here, uw God, en niet al zijn geboden en inzettingen, die ik u heden opleg, naarstig onderhoudt, dan zullen de volgende vervloekingen alle over u komen en u treffen:. . . . ( Deut.28) lees !

5 Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; 6 Hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een ziltach-tig, onbewoond land. ( Jer.17)

VLOEK IN HET NIEUWE TESTAMENT

9 Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Abraham. 10 Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. 5 Galaten 3 )

 Ieder mens die probeert om door het vervullen van de wet in de hemel te komen ligt onder Gods vloek.Niemand kan het met God in orde maken door zijn handelen naar de wet !Ieder niet wedergeboren mens ligt nog onder Gods vloek. De hemel is niet af te kopen door giften aan een kerk of christelijke organisatie! Deze gedachte aangeleerd in het Babelse christendom. Daarom zullen Bijbelgetrouwe christenen afstand houden van het valse christendom dat streeft naar een machtige oecumenische wereldkerk.

13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. 14 Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. Gal.3 )

41 Dan zal Hij ook tot hen, die aan zijn linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, naar het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. 42 Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij niet te eten gegeven, Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij niet te drinken gegeven; Matth.25.

Deze tekst spreekt over hen die hun naaste broeders of zusters in nood niet hebben geholpen, maar aan hun lot hebben overgelaten met allerlei excuses. Onder de vervloekten staan zij die nooit hebben begrepen dat Jezus betaalde met zijn bloed voor ons.

DE BANVLOEK Het woord “ban” is beter te begrijpen in de Engelse vertaling vanuit het Hebreeuws: “ A THING DEVOTED TO DESTRUCTION” Iets dat bestemd is tot vernietigen, afbreken, ten onder laten gaan, of in het ongeluk storten.

25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden; het zilver en het goud daaraan zult gij niet begeren en u niet toeëigenen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt, want het is een gruwel voor de Here, uw God. 26 En gij zult geen gruwel in uw huis brengen, zodat gijzelf evenzo onder de ban zoudt komen; gij zult het ten sterkste verfoeien en verafschuwen, want het ligt onder de ban.D e u t . 7

clip_image011

God leerde Israël hoe zij dienden om te gaan met allerlei gesneden of gegoten beelden van andere godsdiensten. Beelden waarvoor de mensen zich hadden gebogen of vereerden. Deze beelden werden en zijn door God vervloekt.. Ze konden zeer aantrekkelijk zijn omwille van hun waarde, zelfs kunstwerken, maar ook omwille van het zilver of goud waarmede ze werden gemaakt.

De waarde van deze afgodsbeelden kunnen een gevaarlijke strik vormen. Deze strik kan zijn, om die beelden te laten smelten en het goud daarvan voor iets anders te gebruiken, hoewel God leert van te vernietigen! Deze voorwerpen in uw huis brengen brengt de vloek over de bewoners en het huis! De banvloek kan meestal vastgesteld worden door regelmatige tegenslagen, ziekten, ongelukken enz, Het ganse huis kan onder een vloek staan.

clip_image013

clip_image015

ACHAN. 18 Gij echter, neemt u in acht voor het gebannene, opdat gij niet, terwijl gij met de ban slaat, van het gebannene neemt en de legerplaats van Israël onder de ban brengt en in het ongeluk stort. ( Jozua 6 )

20 Daarop antwoordde Achan Jozua: Waarlijk, ik ben het, die gezondigd heeft tegen de Here, de God van Israël, want zo en zo heb ik gehandeld ( Joz.7) 21 Ik zag bij de buit een mantel van Sinear, een mooi stuk, en tweehonderd sikkelen zilver en een staaf goud van vijftig sikkelen gewicht, en uit begeerte ernaar heb ik ze weggenomen; zie, ze zijn in mijn tent in de grond verborgen, en wel het zilver onderaan. 22 Toen zond Jozua boden, die zich naar de tent spoedden, en zie: het was in zijn tent verborgen, het zilver onderaan; 23 En zij haalden het uit de tent, brachten het bij Jozua en al de Israëlieten en stortten het uit voor het aangezicht des Heren. 24 Daarop nam Jozua, tezamen met geheel Israël, Achan, de zoon van Zerach, en het zilver, de man-tel en de staaf goud, zijn zonen en dochters, zijn runderen, ezels en kleinvee, zijn tent en al wat hem toebehoorde, en zij voerden hen naar het dal J o z u a 725 En Jozua zeide: Zoals gij ons in het ongeluk hebt gestort, zal de Here u op deze dag in het ongeluk storten. Toen stenigde heel Israël hem, en men verbrandde hen met vuur, en wierp stenen op hen.

Zo kwam Achan onder de banvloek. Wij leren hierbij hoe gevaarlijk hebzucht is, en hoe hier Israël bewust of onbewust onder de vloek kwam.

Het is zeker goed onze huizen te reinigen van alle afgoden en occulte symbolen!

R.GAYTANT, Evangelist

Biblespace Vlaanderen Online

https://biblespace.wordpress.com/.