JEZUS GAF HEN MACHT

clip_image002

 

 

clip_image004

Vandaag ondervinden Bijbelgetrouwe christenen dat het brengen van de blijde boodschap met vrucht, moeilijk is geworden. De eindtijd is geen tijd van opwekking, maar van duisternis en veel dwaalleraars. Toch hebben wij nog steeds de opdracht om het evangelie aan de mensen uit te leggen! Ons land van Bel, Baal (België) leeft in een geestelijke hongersnood, en velen zien het niet meer zitten en….

Wij kunnen ons de vraag stellen: Hoe brengt men het evangelie? Niet met wierook, kaarsen enz. Acties en campagnes met verkondiging bestaan slechts iets langer dan een honderd jaar. Voor die tijd was er een gezonde en spontane groei onder de Bijbelgetrouwe of wedergeboren christenen door persoonlijke getuigenissen, tot er een dieptepunt kwam en men door organisatie overging tot acties en conferenties. Zo ontstonden ook de denominaties, die de Heer Jezus Christus nooit wilde!

Macht! Power!

1 En Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwale te genezen.

8 Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.Matth.10

Wat moeten wij begrijpen onder het woord “macht”?

In het Grieks staat hier vertaald “ exousia” , macht of volmacht.

God heeft alle macht over alles. Over wie gelooft of niet! God gaf macht aan Jezus in de hemel en op aarde. God geeft autoriteit aan de overheden, aan engelen, ook in Zijn gemeente. Macht, door God zelf gegeven om een kind van God te mogen zijn, enkel na geloof in de vergeving door Jezus bloed. Ook satan heeft nog bepaalde macht die God hem eertijds gaf.

God geeft, macht, aan wie Hij wil, hoeveel Hij wil en voor hoelang Hij wil.

Hier staat dus beschreven welke soort van geestelijke macht die twaalf mensen kregen:

Bijbelgetrouwe christenen, met macht over onreine geesten, demonen, Macht over alle ziekten en kwalen die het menselijke lichaam aantasten. Macht over de dood!

Waarom die apostolische macht?

clip_image006Jezus gaf al zijn discipelen macht tegenover de demonische machten, die schepping en mens kunnen kwellen. Niet alle ziekten hebben een demonische oorsprong, of door de voorgeslachten, erfelijkheid. God gaf de mens raad voor wat hij kon eten en wat hij best niet zou eten, om zijn gezondheid te bewaren. (Leviticus 11)

Toch zien wij hier welke volmacht die twaalf mensen kregen, om op te treden in Jezus naam.

Die eerste christenen traden op tegenover een publiek dat nog niet in Jezus geloofde. Dan zouden zij wonderen en tekenen doen die erop wijzen dat hun macht en kracht van God zelf kwam.

Velen konden die bovennatuurlijke macht met eigen ogen zien.

Doch toen Jezus op aarde was heeft Hij niet alle mensen genezen, enkel die in Hem geloofden of Hem vonden. Zijn wonderen waren om aan te tonen dat Hij de Messias was! Ze dienden Hem te herkennen als de Zoon van God. Jezus kan iedereen genezen die in Hem gaat geloven! Hij moet niet! Paulus, apostel, werd ook niet genezen van zijn kwaal!

48 Jezus dan zei tegen hem: clip_image007Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven. De discipelen gebruikten die gekregen macht met hetzelfde doel als Jezus, om het religieuze volk van die tijd te laten geloven in Jezus, hun Messias, door tekenen en genezingswonderen.

Bij de eerste gemeenten bestaande uit een meerderheid van Joden, dan was dit nodig, anders zou men Jezus nooit ontdekken als de zoon van God!

Joh. 4: 48 Jezus dan zei tegen hem: clip_image007[1]Als u geen tekenen en wonderen ziet, zult u beslist niet geloven.

De komende antichrist zal de wereld en Gods volk verleiden door grote tekenen en genezingswonderen, maar de genadetijd is dan voorbij.

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat niemand u verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de Christus; en zij zullen velen verleiden.Matth.24

Zijn die genezingswonderen er vandaag ook nodig om mensen

tot geloof in Christus te brengen?

De apostelen handelden in de kracht van het evangelie, genazen mensen in Jezus naam, om het volk te overtuigen dat er vergeving van zonde kwam door geloof in het Lam van God, en dat was Jezus! Dat iedereen wil genezen en niet wil sterven, is duidelijk, maar dat iedereen wil geloven in Jezus om eeuwig leven te hebben is een andere vraag en keuze!

In de allereerste plaats is er genezing nodig in het zondig denken van de mens. Het evangelie is een kracht met invloed op dat denken. Rookverslaving is bij voorbeeld ongezond, of zonde, en kan ziek maken, de wil om te stoppen is soms niet voldoende, kracht om die wil te ondersteunen wel.

Wat doe je, als mensen niet willen luisteren naar Jezus?

Bedelen, een wereldse verkoopstechniek?

11 Welke stad of welk dorp gij ook binnenkomt, onderzoekt wie het daarin waard is, en blijft daar tot uw vertrek. 12 Als gij het huis binnentreedt, geeft het de vredegroet; 13 en indien het huis het waard is, zo kome uw vrede daarover; doch indien niet, zo kere uw vrede tot u terug. 14 En indien iemand u niet ontvangt of uw woorden niet hoort, verlaat dat huis of die stad en schudt het stof uwer voeten af.

15 Voorwaar, Ik zeg u, het zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn in de dag des oordeels dan voor die stad.

clip_image009Jezus leert hier zijn apostelen geen tijd te verliezen aan mensen die niet willen luisteren naar Zijn evangelie. Wij moeten waakzaam zijn over dit punt, en geen parelen voor de zwijnen te gooien.Die parelen zijn veel meer waard dan het slijk der aarde!

Mt 7:6 Geeft het heilige niet aan de honden en werpt uw paarlen niet voor de zwijnen, opdat zij die niet vertrappen met hun poten en, zich omkerende, u verscheuren.

Het stof afschudden van de schoenen, was bij de Joden een goed gekend gebruik.

Wanneer een Jood een heidens gebied of land had bezocht en hij keerde terug in zijn land, dan schudde hij eerst zijn klederen en schoenen uit, want het heidense gebied was onrein.

Dit wilde dan zeggen, dat waar ze de waarheid niet wilden aanvaarden, en niet wilden luisteren naar de uitgezonden apostelen, zij als geestelijk onrein werden bekeken, ook al waren zij Joods. Het gaat dus niet om kerkje vol of kerkje te spelen! Niemand komt met Jezus in aanraking of het heeft zijn gevolgen, zegen of vloek. Die vloek kan ziekte of tegenslag zijn. (pijlen)

12 bekeert men zich niet, dan scherpt hij zijn zwaard, dan spant en richt hij zijn boog,

13 houdt moordende wapens gereed, maakt zijn pijlen als brandende schichten. Psalm 7

Onze houding tegenover de ongelovige wereld.

16 Zie, Ik zend u als schapen midden onder wolven; weest dan voorzichtig

als slangen en argeloos als duiven.

Jezus wijst erop om zeer voorzichtig te zijn, oplettend en oprecht als de duiven. Wij moeten ons niet nodeloos in gevaar brengen. Wij leven in een vijandig gezinde wereld precies als Israel vandaag, waar de meerderheid het evangelie nog steeds niet aanneemt, en waar men het de Messiaanse christenen moeilijk maakt.

Wij moeten ook oprecht zijn in onze bedoelingen, doorzichtig in ons optreden!

Toespraken die gepaard gaan met mega genezingsdiensten, zijn niet altijd tot eer van God, en men gebruikt nu jammer genoeg allerlei bedrieglijke praktijken. Teleurstelling is dan voor de bezoeker de open deur tot depressie!

Bij vervolging gaat men vluchten en niet strijden met wereldse wapens!

clip_image01123 Wanneer men u vervolgt in deze stad, vlucht naar de andere; want voorwaar, Ik zeg u, gij zult niet alle steden van Israel zijn rondgekomen, voordat de Zoon des mensen komt.

28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.

29 Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet een daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader.30 En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.Matth.10

De enige angst die een mens mag hebben is angst voor de hel, en dat hebben de wedergeboren christen niet meer! Wij moeten onze ogen richten op Israel. Het evangeliseren onder Gods volk is steeds moeilijk geweest. Doch hier is een verband tussen het evangeliseren in de eindtijd en de wederkomst van Jezus voor Zijn volk.

Volgens een evangelist is er nu een verband tussen deze profetische tekst en wat vandaag gebeurt, en wijst erop dat de wederkomst in de eerstkomende jaren zal geschieden. Israël hoort vandaag opnieuw het evangelie van het koninkrijk der hemelen.

Jezus bemoedigt zijn volgelingen, en wijst dat ze niet moeten angstig zijn, ook al zou hun leven in het gedrang komen door vervolging.

God heeft alles scherp onder controle, bijzonder hen die de blijde boodschap willen brengen.

Ps 121:4 Zie, de Bewaarder van Israel sluimert noch slaapt.