GA JE NAAR DE HEMEL?

clip_image001

GAAT U NAAR DE HEMEL?                                                                                Ik twijfel!

Ik twijfel heel sterk!  Even nadenken……..amaaaai!

WAT IS “ZEKER” ZIJN ?

In het woordenboek spreekt men over een vastheid en zekerheden door het stellen

van een onderpand of waarborg enz. Zeker, en verzekeren, betekent buiten gevaar stellen, geen schaderisico’s willen nemen. Iedereen heeft meestal een brandverzekering genomen, om zeker te zijn, indien zijn huis afbrandt, men dan een nieuw kan bouwen of herstellen.

Men betaalt een jaarlijkse premie en men krijgt een polis. Vertrouwt men dit dan allemaal en is men zeker van schadevergoeding? (Jer.17:5 Zo zegt de HERE: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt)

BENT U VERZEKERD TEGEN HET EEUWIGDUREND VUUR VAN DE HEL ?

Wat een vraag zeg! Ieder mens die in de Bijbel niet wil geloven neemt een groot risico.Zijn lichaam kan eens vernietigd worden, door crematie bv.maar hij weet niet dat hij een nieuw en volmaakt lichaam kan krijgen na de dood ! Wat zegde Jezus ook weer? Markus 9:47 En indien uw oog u tot zonde zou verleiden, ruk het uit. Het is beter, dat gij met een oog het Koninkrijk Gods binnengaat, dan dat gij met twee ogen in de hel geworpen wordt!

Als Jezus waarschuwt voor de hel, wie zijn wij dan om het niet te geloven! Hij stelde hiermede dat iedereen als zondaar is geboren.

God gaf slechts een enkele oplossing,Jezus Christus overwon de dood, en hel, en wij door geloof “in” Hem ! 1 Corinthiërs 15:57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.

DE ENIGE BETROUWBARE VERZEKERINGSPOLIS

Gods woord is te vergelijken met een soort verzekeringspolis. In het O.T. onder de wet, was de premie telkens te betalen, zoals “te snel” bij een flitspaalzonde, door het brengen van een zondoffer in de tempel. Dan stierf een dier onschuldig, in de plaats van de schuldige wetsovertreder.

In het N.T. het nieuwe verbond, onder de genade, betaalde God zelf, met het bloed van Jezus , Gods enige Zoon, een eenmalige premie, maar met een eeuwige waarborg door geloof: om niet in het laatse oordeel te komen en een tweede dood te sterven!

Wij vergelijken eens verder de Bijbel als een levensverzekering, waarbij de twee partijen zich verbinden, vanaf dat ogenblik telt de persoonlijke waarborg.

Doch deze is slechts rechtsgeldig voor ieder die akkoord gaat met de Bijbel , het geschreven Woord van God, en die erop vertrouwt met hart en ziel, en die dan een zekerheid in zijn hart van God heeft gekregen:

2 Corinthiërs 5:5 God is het, die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de Geest tot onderpand gegeven heeft.

Romeinen 8:16 Die Geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen Gods zijn.

 

Hebreeën 11:1 Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Akkoord? Als men vertrouwt en hoopt op de beloften die God deed,dan gaat u zeker naar de hemel ! Wie die beloften niet gelooft gaat ook zeker naar de hel ! Het vagevuur is een leugen van theologen, om het geweten te sussen, en destijds rijk te worden door aflaten. Alleen Jezus is de weg naar de hemel! De andere wegen lopen dood, of naar de dood.

HET BELOOFDE LAND OF EEN BELOOFDE HEMEL

God beloofde Zijn volk het beloofde land, het huidige Israël. Zoals Hij de hemel belooft aan zijn aangenomen kinderen over de ganse wereld.

God wilde dat men op Hem alleen zou vertrouwen. Maar wat deed Gods volk toen ze op het punt stonden het beloofde land binnen te gaan?

Wij vinden bij het volk twee elementen: angst en ongeloof, tegenover het beloofde,maar zeer begrijpelijk. Toen de verspieders terugkeerden vanuit dat beloofde land hoorde men dit:

30 Daarop trachtte Kaleb het volk tot bedaren te brengen tegenover Mozes en zeide: Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen vermeesteren.

31 Maar de mannen die met hem opgetrokken waren, zeiden: Wij zullen tegen dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij.32 Ook verspreidden zij onder de Israelieten een kwaad gerucht omtrent het land dat zij verspied hadden, door te zeggen: Het land dat wij zijn doorgetrokken om het te verspieden, is een land dat zijn inwoners verslindt, en alle mensen die wij daar zagen, waren mannen van grote lengte.33 Ook zagen wij daar de reuzen, Enakieten, die tot de reuzen behoren, en wij waren als sprinkhanen in onze eigen ogen en ook in hun ogen.Num;13

Hier vinden wij opnieuw, zij die God voor het beloofde geloofden, en anderen die wantrouwig, en zeer ontmoedigend spraken.

Deze twee elementen kenmerken opnieuw Israël ook in onze dagen, bijzonder nu ook Egypte zich tenslotte waarschijnlijk zal keren tegen Israël, en het oorlogsgevaar in het M.O. groeit! Zo zijn er christenen die ook vandaag niet geloven in het beloofde : de opname, en anderen alle hoop proberen te ontnemen tegenover de vaste Bijbelse hoop:

 

2 In het huis mijns Vaders zijn vele woningen (anders zou Ik het u gezegd hebben) want Ik ga heen om u plaats te bereiden;3 en wanneer Ik heengegaan ben en u plaats bereid heb, kom Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat ook gij zijn moogt, waar Ik ben.Joh.14

Zo zijn er christenen die blijven hopen op Gods beloften, en daarom zich vasthouden aan wat ze hebben: de Bijbel. Openbaring 3:11 Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.

clip_image009

GELOOFSZEKERHEID BRENGT RUST IN JE HART!

27 Mijn schapen horen naar mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij, 28 en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders.( Joh.10)

Als God voor u persoonlijk gaat zorgen, zou u dan niet gerust kunnen leven. Vredig kunnen gaan slapen ? Geloofszekerheid, als je het niet hebt, bidt dat God u het wil geven!

WEET U ZEKER DAT GOD UW ZONDEN VERGAF ?

13 Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn;

maar wie ze belijdt en nalaat, die vindt ontferming. S p r. 2 8

Wie zijn zonden of zondige toestand toegeeft en belijdt, mag zeker weten dat zijn zonden vergeven zijn, door geloof in het beloofde.Gebeden kunnen opnieuw worden verhoord. Uw gezondheid kan plots onverklaarbaar verbeteren. Angsten, ongelukken, tegenslagen, kwalen, kunnen compleet wegvallen, enz.

De Babelse biechtstoel gaf en geeft geen enkele vergevingszekerheid , want vele mensen lopen nog steeds rond met gewetenswroeging.

JOHANNES DE DOPER WILDE OOK ZEKERHEID VAN ZIJN GELOOF IN JEZUS

 

2 Johannes nu hoorde in de gevangenis de werken van de Christus en liet Hem door zijn discipelen de vraag overbrengen: 3 Zijt Gij het, die komen zou, of hebben wij een ander te verwachten? 4 En Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gaat heen en boodschapt Johannes wat gij hoort en ziet: 5 blinden worden ziende en lammen wandelen, melaatsen worden gereinigd en doven horen en doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie.

Johannes wilde zekerheid over Jezus. En men bevestigde hem al de Goddelijke genezingen profetisch beschreven. Zo zijn er vandaag nog steeds mensen die door Jezus worden aangeraakt en weten dat de Bijbel de enige waarheid is.

 

GEEN MERKTEKEN 666, GEEN BIOCHIP, MAAR EEN VERZEGELING !

13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid. (Efeze 1)

clip_image011

De ongelovige zal in de toekomst een soort biochip krijgen zoals voor een hond, wettelijk verplicht, en men zal het nog goed vinden ook. Vandaag hebben christenen nog veel beproevingen maar zijn verzekerd en binnenkort wordt het op aarde een hel, en zijn al Gods kinderen in de hemel !

Wat een blijde boodschap met zekerheid voor wie gelooft!

 

Meer uitleg op de studie van Openbaring over de evalutie van het merkteken 666.

Zie onze site https://biblespace.wordpress.com/.