BABEL OP KOMST!

clip_image001

 

 

clip_image005

 

 

clip_image003

 

Wij leven vandaag in bewogen tijden welke werden opgeschreven door profeten in de Bijbel. Wij als christenen speuren in de echte profeten om toch daarin meer vreugde, hoop en troost te vinden. Het houdt ons geloof in Jezus levendig. Wij weten dat Gods woord de waarheid is, en wij ons kunnen richten naar het licht, welke wij nodig hebben in deze zeer duistere wereld, welke oordeelsrijp is.

Wij gaan vandaag enkele teksten nemen welke ons wijzen naar de opbouw van deze wereld naar een nieuw Babel. Een Babel waarbij er werd gezocht om de eenheid en de controle over de wereldbevolking te krijgen. Toen had men daarvoor een toren gebouwd.

Vandaag leren wij in openbaring ook over een Babel maar dan zonder letterlijke toren, inderdaad er zijn nu andere controlemiddelen.

Wij vinden in de Bijbel vijf voorspelde onderwerpen die al achter de schermen vorm beginnen te krijgen. Globalisatie!

¨ Een komende wereldregering

¨ Een komende wereldgodsdienst of een wereldwijde kerkalliantie

¨ Een komende wereldleider

¨ Een komende wereldprofeet

¨ Een komend betaalmiddel voor de ganse wereld.

DE KOMENDE WERELDREGERING.

Dan.2

39 Doch na u zal een ander koninkrijk ontstaan , geringer dan het uwe; en, weer een ander , een derde koninkrijk, van koper, dat heersen zal over de gehele aarde;

40 en een vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer; juist zoals ijzer alles verbrijzelt en vermorzelt; en gelijk ijzer, dat vergruizelt, zal dit die allen verbrijzelen en vergruizelen.

7 En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk.

8 En allen, die op de aarde wonen , zullen het beest aanbidden, ieder , wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is sedert de grondlegging der wereld.Openbar.13

Vandaag kunnen wij vaststellen dat er een bijzonder streven bestaat naar macht en grotere macht. Landen die vroeger oorlog voerden tegen elkaar, verbinden zich met elkaar, en zo worden zij krachtiger. Europa is momenteel een prachtig voorbeeld.

Aan de hand van de droom van de profeet Daniel over het verloop van de wereldgeschiedenis in een beeld, kunnen wij vaststellen dat het laatste wereldrijk een herstel is van het oude Romeinse rijk, maar NU met 10 staten welke tijdelijk wereldmacht zullen bekomen.

Wat met Amerika op het wereldtoneel?

Men gelooft dat een komend conflict in het M.O. een gevaarlijke uitdaging zal zijn, waarvan de gevolgen onvoorspelbaar zullen zijn, en ons nog meer inzicht zullen geven in het profetische woord. Zou hier al de algemene vrede van de aarde worden weggenomen?

De God van Israël, Schepper van hemel en aarde, heeft zeker hier zijn bedoeling, ook al weten wij dat Amerika (Efraïm?) de druk van de wereld niet zal aankunnen, en Israël uiteindelijk zal laten vallen.

Intussen weten wij dat er hier in Europa stemmen opgaan om slechts grote ijzersterke landen macht te geven en een sterke man aan de macht te zetten.

De zwakke, leem of klei landen zullen zich niet meer echt verbonden voelen, maar genoodzaakt zijn dit zo te houden. Daniel spreekt over een huwelijksverbond. Door een overeenkomst of pakt zullen deze landen de wereld kort regeren. Want daarna komt Christus duizend jaar regeren, of de wereld dat nu wil of niet!

Daniel 2:33 zijn benen van ijzer, zijn voeten deels van ijzer deels van leem.

Daniel 2:34 Terwijl gij bleeft toezien, raakte , zonder toedoen van mensenhanden, een steen los, die het beeld trof aan de voeten van ijzer en leem en deze verbrijzelde;

EEN KOMENDE WERELDGODSDIENST.

clip_image0073 En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van godslasterlijke namen , en het had zeven koppen en tien horens.

4 En de vrouw was gehuld in purper en scharlaken en rijk versierd met goud , edelgesteente en paarlen, en zij had in haar hand een gouden beker , vol gruwelen, en de onreinheden van haar hoererij.

5 En op haar voorhoofd was een naam geschreven, een geheimenis: het grote Babylon, moeder van de hoeren en van de gruwelen der aarde.Openb.17

Ook hier is het van belang de ogen vandaag wijd open te trekken en bijzonder de op gang gekomen bewegingen te volgen. Ik verwijs opnieuw naar protestantse kerken en evangelische kerken welke de paus als woordvoerder van het Babels christendom aannemen!

Deze vrouw staat symbool voor een kerk. Ze heeft een gouden beker in de hand. De Katholieke kerk is de gouden beclip_image009kers gewoon. De hoererij is niets anders dan, dat men zich vermengd en samenkomt met andere godsdiensten.

Ook de hoererij met de politiek van ongelovigen.

Deze vrouw, kerk zit op een politiek beest.

Het beest staat symbolisch voor de politieke wereldmacht. Het zitten kan wijzen op zetelen, of voorzitten en kan dus een leidende positie hebben gekregen. Tenslotte is een paus, een staatshoofd, of als koning beschreven in de Apocalyps.

Doch de zeven koppen, worden meestal aanzien als de zeven heuvels van Rome. Het zou wel kunnen dat de tien hoornen, of koningen daar samenkomen, en van daaruit regeren.

In ieder geval deze staatskerk de grote afval veroorzaken, waarbij christenen de Heer en de Bijbel gaan verlaten, en niet verder volgen.

EEN KOMENDE WERELDLEIDER.

Dan.11

36 En de koning zal doen wat hem goeddunkt ; hij zal zich verhovaardigen en zich verheffen tegen elke god, zelfs tegen de God der goden zal hij ongehoorde woorden spreken, en hij zal voorspoedig zijn, totdat de maat van de gramschap vol is; want wat vastbesloten is , geschiedt.

Openbar.13

1 en hij bleef staan op het zand der zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen; en op zijn horens tien kronen en op zijn koppen namen van godslastering.

2 Thes.2

3 ¶ Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren, de zoon des verderfs,

4 de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel Gods zet, om aan zich te laten zien , dat hij een god is.

5 Herinnert gij u niet, dat ik, toen ik nog bij u was, u dit meermalen gezegd heb?

6 En gij weet thans wel, wat hem weerhoudt , totdat hij zich openbaart op zijn tijd.

7 Want het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking; wacht slechts totdat hij , die op het ogenblik nog weerhoudt, verwijderd is. 8 Dan zal de wetteloze zich openbaren; hem zal de Here Jezus doden door de adem zijns monds en machteloos maken door zijn verschijning, als Hij komt. 9 Daarentegen is diens komst naar de werking des satans met allerlei krachten tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid, voor hen, die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor zij hadden kunnen behouden worden.

Het woord “afval” mag ook vertaald worden door: “in de steek laten”. Dit wijst erop dat Bijbelgetrouwe christenen in de steek zullen worden gelaten, aan hun lot overgelaten.

Deze dingen moeten gebeuren voor de zichtbare wederkomst van Jezus op aarde.

De woorden van onze ex-premier Dehaene: “ Europa heeft een sterke man nodig” zal geen Bijbels christen meer verwonderen.

Wij weten ook vandaag dat alles momenteel in voorbereiding wordt gemaakt, en we zullen dit nog beter zien wanneer de valse profeet de weg zal banen voor de antichrist.

Er wordt dus nu gezocht naar een zeer bekwame leider voor Europa in crisis! Dus hij leeft nu al in een van de Europese landen. Een verkiezing van de Europese president op Amerikaanse wijze is op komst.

Wij hebben vandaag ook al een internationaal gerechtshof dat permanent zal werken, en het is al gestart op 11 april 2002.

Tien landen hebben daarvoor al hun ratificatie van Rome (1998) ingeleverd.

Daar kunnen dan personen worden veroordeeld als bv: oorlogsmisdaden, genocide, en ook mensenrechten. Dit kwam niet in de pers!

Wellicht zullen mensen die na de opname nog tot geloof in Christus komen, hier worden berecht. De antichrist kan zich niet openbaren zolang de H.Geest op aarde aanwezig is.

EEN KOMENDE VALSE WERELDPROFEET.

Openbar.13

11 En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had twee horens als die van het Lam, en het sprak als de draak.

12 En het oefent al de macht van het eerste beest voor diens ogen uit. En het bewerkt, dat de aarde en zij, die daarop wonen, het eerste beest zullen aanbidden, welks dodelijke wond genezen was.

Deze godsdienstleider zal zeker de mensen verleiden en misleiden door bedrieglijke wonderen en tekenen. (schijngenezingen enz.)

Mensen zijn vandaag bijgelovig, zoeken sensatie. Via de media zullen ze benaderd worden. De leer zal antibijbels zijn, en occult.

Er zal dus ook een samenwerking bestaan tussen de komende valse profeet en de wereldleider.

Dit komt door de werking van algemene satanische aanbidding welke zij allen gemeen hebben. Muziekfestivals zullen ook hieraan verleidend medewerken.

EEN BETAALSYSTEEM VOOR DE HELE WERELD.

16 En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd,

17 en dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.Openbar.13

clip_image011Wat momenteel al verplichtend is, is de identificatie van ieder persoon die zich naar een bank begeeft. Vele systemen worden ingevoerd maar zijn slechts voorlopers van wat de Bijbel beschrijft.

Betalen met de vingerafdruk is al mogelijk en wordt al toegepast in Amerika.

Chips inplanten met draadloze verbinding naar het systeem kan ook.

Deze tijd is de meest duistere die de wereld heeft gekend. Ieder die het overheidssysteem niet aanneemt zal veroordeeld worden.

Wie het merkteken niet heeft zal uitgesloten worden, en als vogelvrij beschouwd worden.

Het lijkt er toch op dat het getal van het beest, 666 niet zomaar door het publiek zal gekend zijn, doch dat Bijbelgelovigen het kunnen naspeuren door te “ berekenen”

Het zal dus voor hen die dan nog tot geloof komen een aanwijzing zijn, en zij zullen dit

Dan beter kunnen begrijpen dan wij vandaag, zo vermoed ik het althans.

Het getal van de mens is 6. Dit is omdat het zich niet meer wil verbinden met God. Hij wil leven door zichzelf. Hij wil zich gaan verbinden met de satan wat “ slang” is.

De Hebreeuwse letter “samech” betekent slang en heeft de getalswaarde van zestig.60.

Volgende bedenking door de symboliek van Hebreeuwse letters!

TEKEN aan het HOOFD = 200 + 400 = 600 TAV ( hebr.letter) RESH

HAAK ( draadloze-verbinding) = 6 WAW

Slang = 60 SAMECH

———

666

Het komt er dus op neer dat dit merkteken een verbinding zal maken tussen de mens en de satan, met DNA wijziging van de persoon welke zal leiden tot een niet behouden kunnen worden.

Door aan het avondmaal deel te nemen, bevestigt men telkens de verbondenheid met

Christus door ons geloof. Het ontvangen van de H.Geest verbindt ons met God. Een krachtige band waardoor ons niet kan scheiden van God.

Romeinen 8:35 Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid , of gevaar, of het zwaard?

Door de doop worden wij toegevoegd aan een plaatselijke gemeente ook dat is een verbondenheid. Bijbelgetrouwe christenen mogen geen tijd meer verliezen door allerlei onnuttige activiteiten, maar de mensen waarschuwen voor wat er komt!

Johannes 5:39 Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen,