GEBEDSVERHORINGEN

clip_image001

 

clip_image003

 

Wij leven vandaag in een tijd van veel verborgen leed verdriet, en zorgen. Ieder mens kent wel zijn eigen levenservaringen die hem emotioneel raken. Wat kan en moet en wil men doen? Dit is een vraag die leeft in de harten van mensen. Als deze dingen te erg gaan worden en een invloed krijgen op het lichaam en gezondheid, dan gaat men naar de arts. Inderdaad men kan machteloos worden en dan zoekt men zijn heil in mensen waarvan men verwacht toch enige hulp te kunnen verwachten, doch helaas!

Men moet weten dat de mens een schepsel is van God. God maakte duidelijk dat de mens niet leeft van brood alleen. Er bestaat ook zoiets als “geestelijk voedsel” en honger daarnaar!

Dit geestelijk voedsel is onderwijs vanuit de Bijbel, Gods woord. Zo heeft God mensen aangewezen om dit te doen. Hier heerst een grote geestelijke hongersnood in ons welvarend landje.

Aan de hand van enkele Bijbelse voorbeelden gaan wij zien met welke persoonlijke problemen de mensen leefden. Toen hadden ze nog niet al die “hedendaagse deskundigen”, doch de mensen verlieten zich meer met een vertrouwen op hun Schepper.

Door dit vertrouwen bekwam men meer dan vandaag door de vele wetenschappelijke kunstgrepen.

HET PERSOONLIJK PROBLEEM VAN HANNA

1 SAMUEL 1: 6-20

Het persoonlijk probleem van Hanna was dat ze onvruchtbaar was. Dit was toen een ernstig probleem, trouwens ook vandaag leven nog veel mensen met ditzelfde probleem. Men levert vele financiële inspanningen om dit probleem op te lossen.

Zoals wij lezen in vers acht weent Hanna en eet ze niet, welke symptomen waren van haar depressiviteit. Toen ze jaarlijks van haar woonplaats Ramataïm naar Silo ging met haar man om te offeren en te bidden en te eten en drinken kwam ze erbij om met haar pijnlijke nood naar God te gaan.

Ze ging de tempel binnen, en bracht onder tranen haar verdriet bij God zelf. Ze bad lang en stil. Ze bedacht daarbij om een belofte te doen. Ze beloofde indien ze zwanger werd, dat indien een zoon, deze de Here zou dienen. Ze beloofde hem af te staan na de zoogtijd. Haar belofte was wel met toestemming van haar man (vlg. de wet num.30:8)

Het gebed werd wonderlijk verhoord. Wat door geen tussenkomst van mensen mogelijk was, kwam toch. Ze werd zwanger en kreeg een kind. Ze noemde hem Samuel, welke betekent: “van God gevraagd”.

Ze werd overgelukkig, haar hoop en haar tranen hadden het hart van God bewogen.

Voor ons en u die dit leest is dit een open deur, want God is nog steeds Dezelfde.

Hij luistert naar mensen die met hun problemen in waar vertrouwen tot hem komen.

clip_image005Het kan wel een lastige beweging zijn om tot God te gaan, voor Hanna was het zes uur wandelen om op de plaats te komen. Voor vele mensen vandaag kost het moeite om te geloven wat God zegt!

Het is ook duidelijk dat dit gebeuren in het leven van Hanna, haar leven heeft bewogen en het klein vertrouwen dat ze had begon te groeien als een zonnebloem. Een zonnebloem richt zich naar de zon, zo moet de mens zich ook richten naar God!

Wanneer God kracht aan het gebed geeft, dan worden bergen van problemen verzet.

 

Besluit:

Ook al hebben wij een persoonlijk probleem, waarbij wij menselijk gesproken machteloos tegenover staan er toch één oplossing mogelijk is: Uw vader in de hemel!

Het gebed doorbreekt de grenzen van het verstand. Een traan over je wang in vertrouwen op God, is krachtiger dan de kracht van een atoombom! Verander van gedachten en ga naar Jezus! Doe als Hanna!

HET PERSOONLIJK PROBLEEM VAN ELISA.

2 Koningen 6:8-23

Het probleem van de profeet Elisa was dat zijn leven in gevaar kwam. Er is niets dat kostbaarder is dan het leven van een mens. Ieder mens zal alles doen wat in zijn macht ligt om zijn eigen leven te redden.

De profeet is omsingeld door de legers van Aram in de stad Dothan. Een bijkomend probleem was dat zijn dienaar in een panische angst terecht komt en radeloos wordt.

Bijzonder is dat de profeet niet angstig is in zijn reactie bij het zien van de omsingeling

door het vijandig leger, doch de angst bij zijn dienaar wegneemt door gebed!

17 Toen bad Elisa: HERE, open toch zijn ogen, opdat hij zie. En de HERE opende de ogen van de knecht en hij zag en zie, de berg was vol vurige paarden en wagens rondom Elisa.

Telkens wij in benarde situaties zijn, hebben wij de neiging weinig vertrouwen te hebben. Dit komt omdat wij gaan reageren vanuit een zeer menselijk (zielig) oogpunt.

De profeet reageert hier geestelijk.

Er zijn zoveel dingen die wij niet zien of kunnen waarnemen. De profeet had wel vertrouwen en zag het leger Gods dat hem zou verdedigen.

De knecht zag dit allemaal niet. Daarom bad Elisa opdat God de ogen voor de knecht ook zou openen.

Het is duidelijk dat wanneer wij alles menselijk gaan benaderen, wij begrenst zijn in ons vleselijk denken. Onze emoties nemen de overhand, en dat is negatief. Echter is er een overbrugging mogelijk door een gebed in vertrouwen.

De knecht ziet al Gods legers in het onzichtbare en komt tot algehele rust.

Het lijkt soms of ook wij omsingeld zijn door allerlei problemen zodat wij geen uitkomst meer zien. Alles draait tegen. Velen maken er dan ook een einde aan.

Zij die geloven in Jezus hebben een betere kans, zij kunnen zien op de Onzienbare.

Door Zijn striemen kan Hij ieder genezen van geestelijke blindheid in de allereerste plaats!

(Hebr11 24 Door het geloof heeft Mozes, volwassen geworden, geweigerd door te gaan voor een zoon van Farao’s dochter,

25 maar hij heeft liever met het volk Gods kwaad verdragen, dan tijdelijk van de zonde te genieten; 26 en hij heeft de smaad van Christus groter rijkdom geacht dan de schatten van Egypte, want hij hield de blik gericht op de vergelding.

27 Door het geloof heeft hij Egypte verlaten , zonder de toorn des konings te duchten . Want hij bleef standvastig, als ziende de Onzienlijke.)

De blindheid van de knecht is een beeld van geestelijke blindheid en ongeloof.

Door het gebed sloeg Elisa zijn vijanden met blindheid. Zo kunnen wij ervaren dat

Wedergeboren christenen machtig zijn, als ze maar bidden in vertrouwen en naar de wil van God.

HET PROBLEEM VAN NEHEMIA

Nehemia 2 : 1-6

clip_image007Het probleem van de profeet Nehemia is een verborgen verdriet, omwille van de ballingschap van het volk. Nehemia werd koninklijke wijnschenker van koning Artachsasta in Susan. Jeruzalem was een puinhoop.

Ook wij kunnen verdriet hebben omwille van anderen die het niet goed stellen, chronische problemen hebben in hun leven enz.

Wij vinden hier in dit geval, dat de profeet niet direct een gebedsverhoring krijgt. Het was zijn verlangen om Jeruzalem te mogen herbouwen. Daar heeft hij in zijn gebedstijd uitgebreid voor gebeden. Toen hij vier maanden later de kans kreeg om zijn plan uit te werken, schrok hij van die onverwachte kans! En deed gauw een “schietgebedje” !

Het “goede moment” moest komen. God weet best wanneer het voor ons goed zal zijn. Vele malen lopen wij eigenlijk God voor de voeten, door eigen ongeduld.

Geduld speelt ook grote rol bij het gebed. Wanneer wij vandaag zaaien, willen wij altijd dat alles ’s anderdaags al zou zijn opgeschoten.

Geduld is een vrucht van de H.Geest, ongeduld is zonde.

4 En de koning zeide tot mij: Wat is dan uw verzoek? Toen bad ik tot de God des hemels.

5 En ik zeide tot de koning: Dat gij, indien het de koning goeddunkt en indien uw knecht u welgevallig is, mij zendt naar Juda, naar de stad waar de graven mijner vaderen zijn, om haar te herbouwen.

Veel tijd om te bidden was er nu niet meer, het “goede moment” was plots gekomen en de profeet begrijpt het. Wij moeten de goede momenten die God ons geeft kunnen onderscheiden. Wij bidden maar moeten ook waakzaam en oplettend zijn.

De gebedsverhoring kwam prompt :

6 De koning zeide tot mij, terwijl zijn gemalin naast hem zat: Hoelang zal uw reis duren, en wanneer zult gij terugkeren ? En de koning stemde erin toe mij te zenden; en ik gaf hem een bepaalde tijd op.

In de Bijbel vinden wij “een bidden zonder ophouden”.

16 Verblijdt u te allen tijde, 17 bidt zonder ophouden,

18 dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u.

( 1 Thess.5:17)

¨ Nehemia had een sterk gebedsleven. Het “schietgebed” is iets dat zeer spontaan op de tong komt te liggen. Hij had een gezond gebedsleven.

¨ Dit gebed werd verhoord op “Gods tijd”

¨ De profeet was voorbereid, maar wist niet wanneer.

¨ God had het hart van de koning voorbereid.

¨ God had een omstandigheid gemaakt, waarin het zou passen, om van de gelegenheid gebruik te maken.