WAAROM NOG BIDDEN?

WAAROM NOG BIDDEN?

 

 

clip_image002

Deze vraag is een ernstige vraag welke niet uit de lucht is gegrepen. Deze vraag stelt men, ook soms onder “christenen”.Het lijkt wel voor de ene onmogelijk, de andere denkt: God weet toch alles,

Zijn plan is er, wie brengt God op andere gedachten? Wie in de bijbel leest, ziet er vele gelovige mensen bidden, ze spreken tot God, zelfs Jezus bad, en Zijn discipelen merkten dit goed op. Het leek wel nodig.

Wat is de bedoeling van het gebed? In de Bijbel gaan we even zien, waarvoor vroeger werd gebeden en wat de gevolgen daarvan waren.

Gen.24 : 7-28 Bidden om Gods leiding in ons leven.

Met wie zal ik huwen?

clip_image004

De knecht van Abraham, was gelovig en bad opdat God hem zou leiden, om een goede keuze te kunnen maken die zeker naar de wil van God was. Een bruid voor de zoon van Abraham, Isaac!

Wanneer wij dit verhaal onder ogen brengen in ons hedendaagse leven, dan lijkt zoiets voor velen niet meer realistisch.

Wat merken wij op?

– Deze knecht was een man van gebed.

– Hij wilde niet zijn “eigen gedacht” doen in de keuze. = Het gebedsmotief. Geen vooroordeel!

– Abraham liet het aan zijn knecht over in groot vertrouwen op God

– Isaac zelf gaat niet mee! Vandaag kunnen mensen dit zich niet meer voorstellen!

Wanneer wij een keuze dienen te maken in ons leven, dan moet dit een punt worden van gebed. Wij willen altijd het goede en het beste, doch wij doen dan liefst ons eigen gedacht.

Hoeveel keuzen hebben wij al niet gemaakt in ons leven die verkeerd waren, of die achteraf gezien verkeerd waren of schadelijk waren.

De manier waarop deze man wilde weten of het werkelijk Gods wil was klinkt heel eenvoudig, maar

Het maakte de knecht los van zijn eigen denken.

Vers 14 was geen teken, maar een aanwijzing over het karakter van het aangesproken meisje.

God was werkzaam zowel in de knecht als in het meisje.

Het meisje was nog maagd!

Deze knecht was gewoon te bidden, en had ervaring in het vinden van Gods wil en leiding.

Vers 14 kwam op in de gedachten van de knecht.

Wanneer wij kijken naar onze maatschappij, en letten op de huwelijken, dan zien wij een tegenbeeld, de mens is ver afgeweken om gelukkig te leven in een huwelijksverbond.

Het huwelijk is een instelling van God, men verwerpt het, en de gevolgen blijven niet uit, verborgen tranen…tranen..

Meisjes die nog maagd zijn, en gedienstig, moeilijk te vinden, maar kostbaar!

Wij moeten weten dat de wetteloze zich wil openbaren, en dan zal het nog erger zijn, alles wat met de God van Israël te maken heeft moet verdwijnen, tenzij de komende wereldstaatskerk.

Alle christelijke instellingen zullen via de overheid afgebroken worden. Alles wat tot zegen was verandert vandaag in een vloek! Verandering door politiek of door gebed?

Alle door God ingestelde regels rond het huwelijk worden met de voeten getreden, gemeente die de tuchtregels rond het huwelijk nog toepassen worden schaarser.

Bidden voor de christelijke gezinnen is vandaag meer dan nodig. God haat de echtscheiding.

Jozua 10:12-14 Gebed om overwinning.

clip_image006

In een strijd tegen de Amorieten, bad Jozua vurig tot de Here, en ten aanhoren van het ganse volk om te overwinnen.

Hij bad dat de dag lang genoeg zou duren tot de vijand volledig werd overwonnen.

12 Toen sprak Jozua tot de HERE ten dage, waarop de HERE de Amorieten aan de Israëlieten overleverde, en hij zeide in tegenwoordigheid van Israël: Zon, sta stil te Gibeon en gij, maan, in het dal van Ajjalon! {}

13 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich op zijn vijand gewroken had. Is dit niet geschreven in het Boek des Oprechten? De zon nu bleef staan midden aan de hemel en haastte zich niet onder te gaan omstreeks een volle dag.

14 Een dag als deze is er noch vroeger, noch later ooit geweest, waarop de HERE zo iemands stem verhoorde, want de HERE streed voor Israel.

Het gebed van Jozua werd hier getoond als een machtig wapen. Bijzonder verhoort God het gebed van Jozua voor de ogen van al het volk. De zon en maan stil laten staan, omwille dat God de overwinning wilde geven aan Zijn volk.

God kan onze gebeden nog steeds verhoren, en ons een overwinning geven in alles wat ons kwaad wil doen. God streed met hagelstenen (vers 11). Dit is de manier waarop God ten strijde trekt. Ook de toekomst zal dit tonen, wanneer God zal strijden voor Israël, ook al zal de hele wereld Israël willen bestrijden.

Het gebed van een christen kan gevaarlijk zijn voor de ongelovigen.

Gebed van berouw. Psalm 51 Koning David

Bidden met berouw is ook een bidden. Dit soort gebed leert ons ootmoedig te zijn. Het leert ons kijken naar onszelf, in plaats van naar een ander.

“Ik heb gezondigd” niemand haalt het graag over de lippen, en toch was dit ons eerste gebed, dat God van ons heeft verhoort.

David zag onze zondige toestand in, waarin wij al geboren zijn.

Dit is precies wat soms zo moeilijk is om mensen daarvan te overtuigen. (v5)

Neem al mijn zonden weg ( v9).

David diende niet meer te worden overtuigd nu dat hij zondig was, zijn hart is een open boek voor God geworden. Voor God kunnen wij niets verbergen, zo kunnen wij bidden in openheid tot de God.

Vers 10

David bidt tot God opdat Hij hem zuiver gedachteleven wil geven, en een vaste geest.

Wanneer wij dit lezen dan begrijpen dat David niet meer wil zondigen, doch het vlees is zwak, maar de geest is sterk.

1 Johannes 3:6 Een ieder, die in Hem blijft, zondigt niet; een ieder, die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend.

1 Johannes 5:18 Wij weten, dat een ieder, die uit God geboren is, niet zondigt; want Hij, die uit God geboren werd, bewaart hem, en de boze heeft geen vat op hem.

Zondigen wij niet meer?

Des te meer een reden om te bidden. Doch wij mogen niet in een kramp leven, want als wij blijven zondigen, kunnen wij depressief gaan worden. Dat wil God niet.

Wij bidden om vergeving. Doch wij moeten weten dat wij een nieuwe schepping zijn, en die schepping zondigt niet meer! Deze schepping leeft in ons door de H.Geest. Onze geest is zwak en behoort tot ons oude leven. Deze oude schepping heeft in ons nog een drang naar zonde.

Zo is het wanneer er strijd is in het leven van een christen, in zijn gedachten, dan zit het goed met hem.

Dit is de goede strijd!

Jona 2 : Bidden over de gevolgen van de zonde.

clip_image008

Jona had een opdracht gekregen van God, om naar Nineve te gaan prediken. Jona ontvluchtte wat hij voor de Here moest doen.

Jona gaf geen gehoor aan Gods vragen. Hij kwam in de grote vis terecht, en was als een godverlatene.(v4)

Wanneer wij ons van de opdracht van de Here niets aantrekken en weigeren of wegvluchten door uitvluchten, dan kan men in een heel benarde positie terechtkomen.

Wij kunnen zondigen en vergeving vragen, maar de gevolgen zijn er. Deze gevolgen kunnen ons verdriet bezorgen en ons hart versmachten (v7)

Versmachten betekende hier : wegzinken in onmacht.

Ook hier is Jona een beeld van Israël, het is aan het wegzinken. Israël luistert nog steeds niet naar Koning Jezus. Slechts op het einde zal het zich bekeren als Jona.

Mattheüs 16:4 Een boos en overspelig geslacht verlangt een teken, en het zal geen teken ontvangen dan het teken van Jona. En Hij verliet hen en ging heen.

Jona kon niet meer spreken, maar er staat hij dacht aan de Here. Dit denken aan de Here, was een gebed.

Wij zien dat, wanneer men ziek is en geen kracht meer is om te spreken, toch onze stille gedachten aanneemt als een gebed. Jona weende en dacht.

God kent onze gedachten.

Psalmen 94:11 De HERE kent de gedachten der mensen: ijdelheid zijn zij.

Psalmen 139:2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten;

God luisterde naar zijn stil gebed, het kwam in de tempel. Nu komen onze gebeden voor Gods troon in de hemel. Waar wij bidden speelt geen rol.

God kan toch een einde stellen aan de gevolgen van de zonde, wanneer men bidt om vergeving, en God eer en aanbidding wil geven.

God neemt niet alle gevolgen van de zonde weg. Wie aan waaghalzerij doet en een been verliest, hij kan wel tot geloof komen, maar dan moet hij wachten voor herstel tot zijn verheerlijkt lichaam op de dag van de opstanding of opname.

Amen!