DE RECHTERSTOEL VAN CHRISTUS IS EEN GENADETROON!

clip_image001

 

 

clip_image002

Wanneer wij horen over rechters en rechtbanken, dan wensen wij daar zo min mogelijk mee te maken te krijgen. Dagelijks horen wij over oordeel en veroordeling voor moord, drugs of diefstal van mensen in de nieuwsberichten. Gevangenissen worden te klein, wat ook de maatschappij in de eindtijd typeert.

Wanneer een mens in zijn ganse leven nooit voor de rechter diende te komen, toch zal hij de rechtbank van God niet ontlopen. Ieder mens is zondaar en is dus schuldig tegenover God, tenzij…hij weet en gelooft wat Jezus voor hem of haar deed, dan is er de genadetroon van Christus.

Het laatste oordeel staat te wachten voor de ongelovigen en de misleide religieuze mensen. De rechterstoel van Christus staat klaar voor al de wedergeboren Bijbelse christenen uit alle tijden.

Vandaag gaan we even luisteren wat God zegt over de rechterstoel van Christus, en wat daar zal gebeuren.

2Co 5:10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naardat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad.

Wanneer wij spreken over goed en kwaad, dan prikkelt dat ons geweten, of beter nog we kijken naar onszelf in de spiegel van de Bijbel. De Bijbel is als een hemelse scanner, het onderzoekt en ziet perfect wat ziek is, of wat een gevaar voor de geestelijke gezondheid is, maar ziet ook wat gezond is.

Na een gans leven zal de Here Jezus kijken naar zijn volgelingen, en Hij zal alles scannen, wat wij aan goed en kwaad hebben gedaan. Alles is geregistreerd.

4 Want ik ben mij van niets bewust, maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd; Hij, die mij beoordeelt is de Here. 5 Daarom, velt geen oordeel voor de tijd, dat de Here komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. 1 Cor 4

Het ziet er naar uit, dat wij niet altijd zien hoe zondig een mens kan zijn. Wij zijn ons niet altijd bewust van zonde zegt Paulus. Wij kunnen onbewust zondigen, leren wij hier.

Paulus denkt ook dat hij een goed geweten heeft, maar wijst er direct op, dat de Here beter kan denken en zien dan hij, en hij daardoor, op basis van zijn geweten, niet gerechtvaardigd is.

Een mens is bekwaam zijn geweten te manipuleren.

Bv. Abortus na een verkrachting. Ons geweten is als een scanner, het kan problemen hebben. Tit 1:15 Alles is rein voor de reinen, maar voor hen, die besmet en onbetrouwbaar zijn, is niets rein. Maar bij hen zijn zowel het denken als het geweten besmet. 16 Zij belijden wel, dat zij God kennen, maar met hun werken verloochenen zij Hem, daar zij verfoeilijk en ongehoorzaam zijn en niet deugen voor enig goed werk.

Bij de genadetroon zal alles aan het licht komen. Al het kwade dat een christen deed, alles wat hier op aarde niet bekend was of in de doofpot werd gestoken, verborgen. Doch er komt vrijspraak door ons geloof in Christus, die onze straf droeg! Tot zelfs de kwade en de goede gedachten, en plannen van een broeder of zuster zullen daar openbaar worden. Daar zal openbaar worden of we echt hebben vergeven wat wij dienden te vergeven, of als het niet van harte was.

Zijn wij klaar voor de rechterstoel van Christus?

Wanneer je vandaag nog zou sterven, ben je klaar om bij de opstanding of opname met een gerust hart voor Koning Jezus ( Joh.5:22) te verschijnen?

27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te sterven en daarna het oordeel, Hebr.9

Dat reïncarnatie een grote leugen is, dat moet iedere christen toch weten!

Vooraleer Jezus op de rechterstoel is gaan plaatsnemen, kwam Hij naar deze wereld, om te redden wat er te redden was, de ganse mensheid. Hij sprak toen zo:

47 En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden.

48 Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. Joh.12 ten jongsten dage is het laatste oordeel.

clip_image004Wij weten dat we niet in het laatste oordeel komen, omdat wij de woorden van Jezus hebben gehoord, en ons leven willen veranderen in overeenstemming met de Bijbel, Zijn woord. Wij zijn behouden, als wij leven uit geloof, dat wil zeggen te gehoorzamen aan wat de Bijbel leert.

Zijn er dingen die nog moeten gebeuren, dan moeten wij ons klaar maken voor de rechterstoel van Jezus. Dat is ons klaarmaken en klaar zijn voor Zijn komst. Denk aan de bruid die zich klaarmaakt voor de bruidegom, ze kijkt veel in de spiegel! ( de Bijbel).

Als je, je valies nog moet klaar maken, twee minuten voor de trein komt, ben je te laat!

VAN RECHTERSTOEL NAAR GENADETROON.

Christenen worden niet veroordeeld zoals in het laatste oordeel. Christenen worden beoordeeld aan de hand van hun werken uit geloof. Straf krijgen ze niet meer van Rechter Jezus, want Hij droeg hun straf aan het kruis. Hij was ons genadig, de dag dat Hij ons vergaf, wanneer wij daarom baden!

Intussen hebben de christenen de onvergankelijkheid aangedaan hebben een nieuw hemels lichaam gekregen.

Dat is echt goed nieuws!

Wij komen voor de genadetroon na de opname, de opstanding van de christenen.

En voor de genadetroon krijgen wij loon en eer.

9 Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd, waarop een ander voortbouwt. Maar ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt.

11 ¶ Want een ander fundament, dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. {}

12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro, 13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. 14 Indien het werk, dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen,15 maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden, doch hij zelf zal gered worden, maar als door vuur heen. 1 Cor.3

Het fundament.

De apostel laat weten dat er veel werk voor de Here kan gedaan worden. Het eerste bijzondere punt is bij het bouwen, het fundament. Het fundament is Christus, is de bijbel.

Alles wat wij doen als medearbeiders voor Christus moet in overeenstemming zijn met het karakter van de Bijbel.

Om voor de Here iets te kunnen doen, moet men Hem eerst kennen. Men moet Zijn geest hebben ontvangen om de Bijbel te begrijpen. Dat is het fundament. Anders is men aan het bouwen op zand, en bij de beproeving van wind en water valt het huis ineen.

Mt 7:24 Een ieder nu, die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man, die zijn huis bouwde op de rots.

Onze medewerking bij het bouwen van de gemeente.

12 Is er iemand, die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbaar gesteente, hout, hooi, of stro,

13 ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken.1 Cor.3

Het gaat hier dus niet over onze zonden, ( deze zijn vergeven ), wel over onze medewerking in de gemeente van Christus. In ieder geval zien wij al dat er twee soorten van werken zijn, werken die zullen vergaan door het vuur en werken die blijven bestaan.

Het gaat over ieders werk. Dus ieder gemeentelid zal voor de genadetroon horen wat overblijft van zijn werkzaamheden welke hij in geloof deed in de gemeente.

Wat doen wij voor de Here?

1Pe 2:5 en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijk huis, om een heilig priesterschap te vormen, tot het brengen van geestelijke offers, die Gode welgevallig zijn door Jezus Christus.

Wij zien in deze tekst dat de Here ons gebruikt als levende stenen. Hij bouwt Zijn gemeente en iedereen mag een instrument in Zijn handen zijn.

De vraag is:

Wilt u zich laten gebruiken door de Heer, ook als het ongelegen komt?

Mag de Here van uw vrije tijd gebruiken?

Mt 6:19 Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen; Mt 6:20 maar verzamelt u schatten in de hemel, waar noch mot noch roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. {}

Maakt u tijd voor gebed, geestelijke offers? Heb 13:15 Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een lofoffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden.

Helpen wij elkander? Heb 13:16 En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.

Spreekt gij over het evangelie?

Mt 9:13 Gaat heen en leert, wat het betekent: Barmhartigheid wil Ik en geen offerande; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.

Hebt u, de gaven van de H.Geest ervaren?

7 Maar aan een ieder wordt de openbaring van de Geest gegeven tot welzijn van allen.

8 Want aan de een wordt door de Geest gegeven met wijsheid te spreken, en aan de ander met kennis te spreken krachtens dezelfde Geest; 9 aan de een geloof door dezelfde Geest en aan de ander gaven van genezingen door die ene Geest; 10 aan de een werking van krachten, aan de ander profetie; aan de een het onderscheiden van geesten, en aan de ander allerlei tongen, en aan weer een ander vertolking van tongen.

11 Doch dit alles werkt een en dezelfde Geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt, gelijk Hij wil.

1 Cor 12

God is bezig zijn gemeente te bouwen, de laatste levende stenen komen eraan en wij hebben onze verantwoordelijkheid.

De genadetroon betekent hoop voor ieder die gelooft in Jezus!